Ana səhifə

Yazı İşlerine 17. 09. 2007 tarihinde teslim edildi. Teslim alan: Süleyman Sudi 17. 09. 2007 27. 06. 9939


Yüklə 20.18 Kb.
tarix07.05.2016
ölçüsü20.18 Kb.

Beşiktaş Belediye Başkanlığı

Yazı İşlerine 17.09.2007 tarihinde teslim edildi.

Teslim alan: Süleyman Sudi

17.09.200727.06.9939

Beşiktaş Belediyesi İmar ve Planlama Müdürlüğü’ne

Beşiktaş/ İstanbul

Konu: 16.08.2007 tarihinde Beşiktaş belediyesi tarafından askıya çıkan 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar Planı’na İtiraz,
Beşiktaş ilçesindeki yapılaşma sürecinin büyük bir bölümü, 14.07.1976 tasdik tarihli Beşiktaş – Dikilitaş - Balmumcu Uygulama İmar Planı ile bu plandan önce yürürlükte olan diğer imar planları ve 1990 yıllarının başında birkaç etapta gerçekleşen imar ıslah planları çerçevesinde gerçekleşmiştir.
Bir yandan, 1990 yıllarının sonunda donatı eksiklikleri ile birlikte yapılaşma açısından doyum noktasına ulaşan Beşiktaş ilçesi, diğer yandan giderek tarihi kimliğini yitirmeye başlamıştı. Bu tarihten sonra, adı geçen gerçeklerden uzak hazırlanıp, onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planları, “donatı eksikliği, yoğun yapılaşma, planlama hataları” ve benzeri nedenlerden dolayı yetkili mahkemeler tarafından 2 sefer iptal edilmişti. Mevcut yoğunluğu dikkate almayan planlama anlayışı, Beşiktaş ilçesinin uzun bir süre plansız kalmasına, dolaysıyla ilçe sakinlerinin mağduriyetine neden olmuştu. Son olarak da, Büyük şehir belediyesince onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planı hakkında aynı sakıncaları içermesinden dolayı, Kurumumuzca yetkili mahkemesi nezdinde dava açılmış ve hukuki süreç başlatılmıştır. Bu hukuki süreç devam etmektedir.
Bu süreç içerisinde hazırlanan ve 16.08.2007 tarihinde askıya çıkan 1/1000 ölçekli Beşiktaş- Dikilitaş- Balmumcu Uygulama İmar Planı’nda da, ne yazık ki, yetkili mahkemelerin vermiş olduğu iptal kararları dikkate alınmamış, adı geçen plan, analitik incelemelerden uzak ve planlama disiplini açısından kabul edilmesi mümkün olmayan hataları içermektedir.
Plan için Kurumuzca yapılan araştırmalar, aşağıdaki tespitleri ortaya çıkarmıştır.


 1. 16/08/ 2007 tarihinde askıya çıkan 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş- Balmumcu Uygulama İmar Planı, belediyesi tarafından hazırlanan ve Beşiktaş ilçesinin yapılaşmasına neden olan önceki uygulama planlarını dikkate almadan hazırlanmıştır. Dolayısıyla mevcut yasal yapılaşmanın korunmasına yönelik çaba harcamamış tersine, şimdiki durumu ile yasal olan yapıları kaçak, kaçak olan yapılaşmanın büyük bir bölümünü yasal hale getirmektedir. Bu ise çözülmesi olanaksız olan hukuki sorunların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Örnek olarak planın öngördüğü çerçeveden bakıldığında; yasal olarak yapılaşmış bir binada olası bir depremden sonra meydana gelebilecek hasarların onarılması ve yapıların yenilenmesi olanaksız olacaktır. (Örneklerine 410, 412, 413, 491,1095 ve başka birçok adalarında rastlanmaktadır.) Bu konu hakkında mahalleli tarafından kumrumuza çeşitli yazılı şikâyet başvuruları gerçekleşmiştir.
 1. Aynı adada yer alan hatta yan yana olan parseller arasında farklı yükseklik ve yanlış fonksiyon düzenlemeleri görülmektedir. ( Örneklerine 413, 410, 1095,.. adalarında rastlanmaktadır.)
 1. Plan Notlarının Özel Hükümler başlığı altında dokuz madde halinde çeşitli parsel numaraları tanımlanarak özel başlığı altında ayrıcalıklı yapılaşma hakları oluşturmuştur. Bu kararlarda plan bütününde yer alan diğer alanlardan farklı yapılaşma ve fonksiyon hakları tanımlanmış, iskan edilen bodrum katları ve benzeri ayrıcalıklar, plan aracı ile ayrıcalıklı yapılaşma hakları tanımlanmıştır, Planda Barbaros prestij alanları olarak adlandırılan parsellerdeki yapılaşmalar bu konuyu kapsamakta ve 1/5000 Nazım İmar Planı çerçevesinde kurumuzca yetkili mahkemesinde dava konusu olmuş ve hukuki süreci devam etmektedir.
 1. Türkali mahallesi, İstanbul teknik Üniversitesi ile Mehmet sokak arasında yer alan S.S.K. arazisi ve binasının bulunduğu parseller “E= 2.9 emsal; H= serbest ve zemin altı kullanımlar emsale dahil edilmeyecektir” ayrıcalıklı yapılaşma hakları çevre yapılaşma şartlarını çok aşmıştır.
 1. Trafiğe açık olan bazı yollar planda öngörülmemiş ve ortadan kaldırılmıştır. (410 ada bulunan, Bayındırlık Müdürlüğü ile komşu parsel arasında yer alan ve trafiğe açıkken yılardan beri mahalleli tarafında kullanılan yolun planda dikkate alınmaması.)
 1. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çerçevesinde Odamızca yetkili mahkemesi nezdinde dava konusu edilen ve hukuki süreci devam eden 32 ada 5 parsel, Balmumcu Deresi sokak ve özellikle mahalle içlerinde bulunan ve bir önceki planda açık otopark alanı olarak gösterilen tüm parseller bu plan ile kapalı otopark haline getirilmiş ve mahallenin ihtiyacından çok bölgeye getirilen gündüz nüfusun kullanımına açık ticari bir nitelik kazandırılmıştır. Zaten çok yetersiz olan açık alan ihtiyacı, yapılaşma yoğunluğu ve yok olan eko sistem dengeleri göz önüne alarak, toprak su dengesini sağlamak üzere bu alanlar yağmur geçirimli açık otopark alanları haline getirilmelidir.
 1. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çerçevesinde Odamızca yetkili mahkemesi nezdinde dava konusu edilen ve hukuki süreci devam eden Gayrettepe mah. 39 ada, 4 parsel, sayılı yerde 1/1000 ölçekli planda”19.03.2005 tarihli plan..

Fulya’da Beşiktaş Jimnastik Kulübü parselleri “16.04.2005 plan şartları

geçerlidir” ifade edilmektedir. Bu tür notlar, planın ve parsel ölçeğinde

yapılan değişikliklere atıfta bulunmak planlama ilke ve tekniğine aykırı

olduğu gibi, planın tümüyle kavranmasını olanaksız kılmakta, donatı ve

yoğunluk tespitlerinde, yanılgılara yol açmaktadır.


 1. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çerçevesinde Odamızca yetkili mahkeme

nezdinde dava konusu edilen Dikilitaş 1095 ada, 155, 156,157 parseller ile

42 pafta, 639 ada, 168 parsel için 1/1000 ölçekli planda bir önlem alınmamış

ve davada itiraz konusu olan aynı fonksiyon ve yapılaşma hakkı bu parsellere

tekrar tanınmıştır.
 1. 374 ada, Milli saraylar lojmanlarının çevresi ve mahalle genellikle h = 15.50

iken bu ada için ayrıcalıklı bir yükseklik ve yoğunluk sağlamıştır.


 1. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çerçevesinde Odamızca yetili mahkemesi

nezdinde dava konusu olmuş olan Dikilitaş 56 pafta, 25 ada, 70 parsel sayılı

yer için dava dilekçemizde dile getirdiğimiz konular adı geçen planda

dikkate alınmamış tersine, planda daha çok yoğunluk sağlanmış ve yeteri

donatı alanı ayrılmamıştır.
 1. 60 Pafta, 410 ada, 2 parsel sayılı yerde yer alan Hamidiye su deposunun

arazisi üzerinde mahallelinin tüm itirazları ve mahkemelerde açılan davalara

rağmen hiçbir itiraz dikkate alınmamış, planda aynı yoğunluk parsel üzerinde

işlenmiştir. Daha yapılaşması başlanmamış eski bir kamu arazisini imara

açmak için aynı adada yer alan ve yasal olarak yapılaşmış 54,39, 20,21…

gibi parsellerin yasal hakları plan üzerinde ellerinden alınmıştır.


 1. 13.04.2006 tarih 2006/4–18 sayılı ulaşım ve trafik düzenleme kurulu kararı

eki olan Beşiktaş – Şişli – Otogar raylı sistem hattının güzergahı ve durakları

1/1000 ölçekli palanda yer almamaktadır. Bu ise planlama ilke ve esaslarına

aykırı bir düzenlemedir.

Yukarıda ifade edilen konuların düzeltilmesi için 16.08.2007 tarihinde askıya çıkan 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar Planı’na diğer yasal haklarımız saklı kalmak üzere itiraz ediyoruz.


Saygılarımızla;

Sami YılmaztürkYönetim Kurulu Sekreteri


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət