Ana səhifə

Ya Pangamozo


Yüklə 6.24 Kb.
tarix07.05.2016
ölçüsü6.24 Kb.
Ya Pangamozo

Ya pangamozo onay gazed iton insindo dizan ka Panaba na Diyos. Ya mga tao nga nagtoo daw nagtoman ka Diyos onay gazed siran nga nangamozo. Dizan ka mga pangamozo niran nagsaza siran ka Diyos, nagsingba, nagpasalamat, nangazo ka pagpasaylo daw nangamozo para ka ibang mga tao. Inkinahanglan gazed nga onay mangamozo.
  1. Ya Bibliya nagsindo nga kolang ya kantang pangamozo.

Roma 8:26, Matiyo 6:7


  1. Ya Bibliya nagsogo nga kinahanglan mangamozo kita.

Pilipos 4:6, Hibriyo 4:6, I Tisalonika 5:17


  1. Ya Bibliya nagsindo ka mga mataed nga mga paazi ka pagpangamozo.

(1)Pinaazi ka mataed nga mga saad

Matiyo 6:6, Howan 16:24, Howan 15:7, Pilipos 4:19

(2) Pinaazi ka mga pangamozo ni Kristo

Matiyo 6:6-14; Lokas 11:1-4

(3) Pinaazi ka mga oloolo dizan ka Bibliya

Ya Pangamozo na sogoonon ni Abraham Ginisis 24:12-66

Ya pangamozo ni Hakob Ginisis 32:9-33: 16

Ya pangamozo ni Moysis Iksodo 33:12-23

Ya pangamozo ni Pablo (Ipiso 1:15-23, Ipiso 3:14-21,

I Timotiyo 2:1-8)

Ya Bibliya nagsindo nga “Onay kita mangamozo” (I Tisalonika 5;17).Nagpasabet iton nga kinahanglan andam gazed kita mangamozo.Singed iton ka bata nga onay nagapanaba ka toong ama. Kay ya sakop ni Kristo maanak di iza na Diyos ,onay gazed iza ansangpit ka Ama nga Diyos. Malised di ya kinabohi koman agon kinahanglan mangamozo gazed kita Mataed gazed ya mahinang pinaazi ka pangamozo. Ya pangamozo ani ya labaw gazed nga hinagiban.
Wani ya hinangen dazaw ansambag ya Diyos ka mga pangamozo.


  1. Ya pangamozo para lamang iton ka manga maanak na Diyos.

  2. Ya pangamozo nga masambag ani ya pagpangamozo pinaazi ka pagtoo.

(Markos 11:24)

  1. Ya pangamozo nga may gahom garing lamang ka beet nga matinomanon.

Nagsaad ya Bibliya nga bisan ono ya kantang ihangzo madawat nita.

  1. Kinahanglan mangamozo pinaazi ka ngaran ni Kristo (Howan 14:13)

  2. Kinahanglan tomanon ya kabobet-en na Diyos (Matiyo 26:42).

  3. Ya kantang mga pangamozo kinanglan makasaza ka Diyos.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət