Ana səhifə

Warunki uczestnictwa attika reisen


Yüklə 48.64 Kb.
tarix04.05.2016
ölçüsü48.64 Kb.
WARUNKI UCZESTNICTWA ATTIKA REISEN

Postanowienia ogólne

Jeśli przez Attika Reisen została zarezerwowana wyłącznie usługa przewozowa, należy wyraźnie

zwrócić uwagę na fakt, że Attika Reisen nie jest partnerem umowy z klientem. Chodzi tutaj o usługę

pośrednią. W tym przypadku obowiązują ogólne warunki i informacje lub warunki transportowe

Superfast Ferries lub Minoan Lines, które na życzenie otrzymają Państwo bezpośrednio w Attika

Reisen lub w Państwa biurze Podróży. Jeśli usługa przewozowa zostanie zarezerwowana w Attika

Reisen wraz z rezerwacją hotelową, wtedy obowiązują poniższe specjalne warunki Attika Reisen.

1. Zgłoszenie i potwierdzenie Podróży

Zawarcie umowy o podróż dochodzi do skutku poprzez Państwa zgłoszenie i nasze pisemne

potwierdzenie. Zgłoszenia i potwierdzenia można dokonać w wybranym przez Państwa biurze

Podróży. Zgłoszenie dotyczy wszystkich wymienionych w nim uczestników, za których zobowiązania

zawarte w umowie osoba zgłaszająca zgodzi się wziąć odpowiedzialność, jak za własne

zobowiązania, jeśli przyjęła ona odpowiednie, osobne zobowiązanie poprzez podpisanie oddzielnego

oświadczenia. Zgłoszenie lub zapytanie o podróż są dla Państwa wiążące w zasadzie przez 10 dni,

jeśli w zgłoszeniu nie jest wyjątkowo wymagane niezwłoczne oświadczenie o przyjęciu oferty. W tym

przypadku okres ten jest skrócony do 4 dni.

Pisemnie potwierdzenie Podróży zawiera wszystkie własne dla Podróży dane, np. rodzaj

zakwaterowania, programy dodatkowe i cenę. Jeśli treść potwierdzenia Podróży odbiega od treści

zgłoszenia, należy tan fakt niezwłocznie zgłosić. Roszczenia związane z ww. różnicami tracą

ważność, jeśli do rozpoczęcia Podróży nie została zgłoszona skarga.

2. Zapłata

Wraz z zawarciem umowy należy wpłacić zaliczkę w wysokości 20% ceny Podróży, z doliczeniem

premii na poczet ewentualnego ubezpieczenia od kosztów odstąpienia od Podróży. Pozostałych wpłat

należy dokonywać w uzgodnionych terminach, a resztę kwoty najpóźniej przy przekazaniu lub

uzyskaniu dostępu do dokumentów Podróży, jednak zwykle na 14 dni przed rozpoczęciem Podróży,

jeśli podróż nie może już zostać odwołana z powodów wymienionych w punkcie 4. Jeśli pełna cena

Podróży nie zostanie wpłacona terminowo, jesteśmy uprawnieni po ustaleniu terminu, do odmowy

wykonania usługi i naliczenia odszkodowania w wysokości odpowiednich należności za rezygnację

zgodnie z punktem 5.3.1 lub 5.3.2. Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że w każdej chwili macie

Państwo możliwość wykazania, że szkoda Attika Reisen związana z rezygnacją z Podróży nie

powstała lub jest znacznie mniejsza, niż żądana kwota. Krótkoterminowych rezerwacji na mniej niz 14

dni przed rozpoczęciem Podrózy, nalezy dokonywać w formie pisemnej, przy czym wymagana jest

niezwłoczna wpłata pełnej ceny Podrózy.

Rękojmi za wpłaty na poczet Podrózy udziela:

Zürich Versicherung AG

- ubezpieczenie kaucji umowa

nr 704.000.497.670

Solmsstr. 27-37

60486 Frankfurt nad Menem

3. Świadczenia i ceny

Zakres objętych umową świadczeń jest określany w oparciu o opis świadczeń w katalogu oraz

wskazania w części dotyczącej cen. Opłaty nadzwyczajne pobierane na lotnisku za środki

bezpieczeństwa, są wliczone w cenę Podrózy. W przypadku lotów czarterowych, gdy pobyt trwa

ponad 4 tygodnie do maksymalnie 6 tygodni, naliczana jest opłata w wysokości 50 EUR. W przypadku

lotów liniowych pobyt powyzej 4 tygodni jest naliczany konkretnie odpowiednio do dostępnych klas

rezerwacji. Prosimy o Państwa wyrozumiałość, poniewaz rezerwacja obejmująca pobyt powyzej 4

tygodni nie zawsze moze być zaakceptowana.4. Zmiany świadczeń i cen, zerwanie, odstąpienie od umowy przez Attika Reisen

Attika Reisen zastrzega sobie mozliwość zmiany potwierdzonych cen zawartych w umowie w

przypadku podwyzszenia kosztów transportu lub opłat za określone usługi takich, jak opłaty portowe i

lotniskowe lub tez zmiany kursów walut dotyczących danej Podrózy, w takim zakresie, w jakim ich

podwyzka na osobę lub na miejsce siedzące ma wpływ na cenę Podrózy, jeśli po zawarciu mowy do

rozpoczęcia podrózy pozostały ponad 4 miesiące.

W przypadku późniejszej (dodatkowej) zmiany ceny podrózy Attika Reisen niezwłocznie poinformuje

o tym podróznego, jednak najpóźniej 21 przed rozpoczęciem podrózy. Po tym terminie cena nie moze

zostać podwyzszona. Przy podwyzkach przekraczających 5% lub w przypadku znacznej zmiany

istotnego świadczenia, podrózny ma prawo do bezpłatnego odstąpienia od umowy o podróz lub tez

moze wymagać udziału w innej, co najmniej równie kosztownej podrózy, jeśli Attika Reisen będzie w

stanie zaoferować podróznemu taką podróz ze swojej oferty, bez dodatkowych opłat. Wyzej

wymienionych praw podrózny powinien dochodzić w stosunku do Attika Reisen bezzwłocznie po

otrzymaniu od Attika Reisen zawiadomienia o podwyŜce ceny lub zmianie w usługach.

Attika Reisen moze zerwać umowę, jeśli podróz zostanie znacząco utrudniona, zakłócona lub

zagrozona w wyniku działania siły wyzszej. Moze to przykładowo polegać na odgórnych

zarządzeniach takich, jak zarekwirowanie statków, samolotów i samochodów oraz kryzysach,

strajkach, katastrofach zywiołowych (sztorm, powódź itp.), zamieszkach, epidemiach, mobilizacji,

zniszczeniu kwater, katastrofach technicznych. Jezeli umowa zostanie zerwana z któregoś z wyzej

wymienionych powodów, Attika Reisen zwróci cenę podrózy z potrąceniem nakładów za juŜ

dostarczone usługi lub usługi, które będą jeszcze świadczone w celu zakończenia podrózy. Koszty

dodatkowe związane z transportem powrotnym ponoszą w równej części Attika Reisen i podrózny. W

pozostałych przypadkach podrózny zostaje obciązony kosztami dodatkowymi. Jeśli umowa o podróz

została zaoferowana wraz z podaniem minimalnej liczby uczestników, Attika Reisen ma prawo

zerwać umowę do 2 tygodni przed rozpoczęciem podrózy, jeśli nie zostanie osiągnięta minimalna

liczba uczestników. Podrózny zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

Prosimy wziąć pod uwagę fakt, Ŝe podane dni odlotów i czasy odlotów nie są częścią umowy o

podróz. Zastrzegamy sobie mozliwość zmian. W związku z tym zwracamy równiez uwagę na to, ze

dzień wyjazdu lub powrotu nie mogą być uznawane za dni wypoczynkowe.
5. Rezygnacja, zmiany rezerwacji, zmiany nazwiska, nie przystąpienie do podróŜy
Wszystkie oferty specjalne typu MIXX, PACK, X itp. oraz oferty z lotami

liniowymi podlegają szczególnym zasadom. W ofertach takich wszelkie

zmiany, poprawki lub rezygnacja podlegają bardzo wysokim kosztom, które mogą

sięgać nawet do 100% kwoty rezerwacji. Koszty sprawdzane są na bieżąco i

aktualne są tylko i wyłącznie w momencie sprawdzania. W przypadku powyższych

ofert nie istnieje możliwość zmiany trasy ani dat ( jedynie całkowita anulacja ze

100% kosztami i nowa rezerwacja po aktualnie dostępnej cenie).

5.1 W kazdej chwili przed rozpoczęciem podrózy mozecie Państwo zrezygnować z podrózy. W

Państwa własnym interesie i w celu uniknięcia nieporozumień oświadczenie o rezygnacji powinno

mieć formę pisemną. Miarodajna do określenie momentu odstąpienia jest data wpłynięcia do AttikaReisen oświadczenia o rezygnacji.

5.2 Jeśli odstąpicie Państwo od podrózy lub do niej nie przystąpicie, np. z powodu spóźnienia się na

samolot, Attika Reisen moŜe wymagać stosownego odszkodowania za poczynione przygotowania do

podrózy i poniesione nakłady. Przy obliczaniu odszkodowania zostaną uwzględnione zaoszczędzone

nakłady i mozliwe dalsze wykorzystanie świadczeń związanych z podrózą.

5.3 Wysokość stopy procentowej jest uzalezniona od ceny podrózy i momentu wpłynięcia

oświadczenia o rezygnacji. Z reguły stopy procentowe, których ządamy od uczestnika podrózy

kształtują się, jak zostało to podane ponizej. W odniesieniu do wyznaczonych stóp procentowych i cen

zwracamy uwagę na fakt, iz w kazdej chwili macie Państwo mozliwość wykazać, ze Attika Reisen nie

poniosła szkody lub szkoda/ poniesione koszty są znacznie mniejsze, niŜ wyznaczona kwota.

5.3.1 Pakiety podrózne (z przelotem)

do 30 dni przed rozpoczęciem podrózy 20%

od 29 do 22 dnia przed rozpoczęciem podrózy 25%

od 21 do 15 dnia przed rozpoczęciem podrózy 30%

od 14 do 7 dnia przed rozpoczęciem podrózy 45%

od 6 dnia przed rozpoczęciem podrózy 55%

w dniu rozpoczęcia podrózy lub w przypadku nie

przystąpienia lub anulacji po rozpoczęciu podrózy 75%

W przypadku podrózy wyłącznie samolotem obowiązują specjalne opłaty za anulację:

do 30 dni przed rozpoczęciem podrózy 20%

od 29 do 22 dnia przed rozpoczęciem podrózy 25%

od 21 do 15 dnia przed rozpoczęciem podrózy 30%

od 14 do 7 dnia przed rozpoczęciem podrózy 45%

od 6 dnia przed rozpoczęciem podrózy 75%

w dniu rozpoczęcia podrózy lub w przypadku nie

przystąpienia lub anulacji po rozpoczęciu podrózy 100%

W przypadku podrózy wyłącznie samolotem w ruchu liniowym obowiązują specjalne warunki anulacji,

które chętnie udostępnimy Państwu na Ŝyczenie.

5.3.2 W przypadku dojazdu własnego

do 30 dnia przed rozpoczęciem podrózy 20%, co najmniej 50 EUR

od 29 dnia przed rozpoczęciem podrózy obowiązują te same warunki, co w punkcie 5.3.1.

5.3.3 W przypadku mieszkań wakacyjnych i willi, kary za anulację są naliczane indywidualnie dla

poszczególnych domów i mogą być wymagane na ządanie Attika Reisen.

5.4 W przypadki anulacji nalezy zwrócić wydane dokumenty podrózy (bilety lotnicze, bony hotelowe

itd.), w przeciwnym wypadku będzie musiała zostać naliczona pełna cena podrózy. Zwroty mogą być

dokonywane wyłącznie w Attika Reisen.

5.5 W przypadku zmiany rezerwacji np. terminu podrózy, celu podrózy, zakwaterowania, rodzaju

środka transportu, do 30 dnia przed rozpoczęciem podrózy pobieramy opłatę w wysokości 15 EUR.

Dla krótkoterminowych zmian rezerwacji od 29 dnia przed rozpoczęciem podrózy obowiązują opłaty

za anulację, jak w punkcie 5.3.1 i 5.3.2. W odniesieniu do wyznaczonych stóp procentowych i cen

zwracamy uwagę na fakt, iz w kazdej chwili macie Państwo mozliwość wykazać, ze Attika Reisen nie

poniosła szkody lub szkoda/poniesione koszty są znacznie mniejsze, niz wyznaczona kwota.

Krótkoterminowe rezerwacje oraz podróze z obnizonymi cenami (oferty specjalne) będą w przypadku

zmiany rezerwacji traktowane jako anulacja podrózy przy jednoczesnym dokonaniu nowej rezerwacji.

5.6 Zmiany nazwiska lub zgłoszonych osób zastępczych są bezpłatne do 30 dni przed rozpoczęciem

podrózy. Od 29 dnia przed rozpoczęciem podrózy pobieramy opłatę w wysokości 15 EUR za zmianę

nazwiska. W przypadku lotów liniowych o mozliwość zmiany nazwiska nalezy zapytać linie lotnicze, a

opłaty są naliczane zgodnie z warunkami danych linii lotniczych. Uczestnicy i osoby zastępcze

odpowiadają solidarnie. Mozemy odmówić zmiany podróznego, jeśli osoba zastępcza nie spełnia

specjalnych warunków związanych z podrózą lub, jeśli na przeszkodzie stoją przepisy prawne lub

rozporządzenia urzędowe. Jeśli 2 lub więcej osób zarezerwowało pokój dwuosobowy lub

wieloosobowy, a na miejsce rezygnującego uczestnika nie ma osoby zastępczej, mamy prawo ządać

pełnej ceny pokoju lub, jeśli to mozliwe rozlokować pozostałych uczestników w inny sposób.

5.7 Uczestnicy podrózy, którzy zarezerwowali jedynie przelot lub w miejscu docelowym nie domagali

się pilota, ani zarezerwowanego przez Attika Reisen zakwaterowania, są zobowiązani do

potwierdzenia 2 dni przed wyjazdem terminu powrotu u lokalnego pilota lub w liniach lotniczych.

5.8 W przypadku zmian rezerwacji lotów czarterowych w miejscu docelowym (u plota Attika Reisen)

zostanie (jeśli są dostępne miejsca w samolocie) naliczona opłata manipulacyjna w wysokości 25

EUR. Na miejscu nie mozna domagać się zmiany rezerwacji.

5.9 Dla grup obowiązują warunki specjalne.

5. 10 Deponowanie biletów (z wyjątkiem Aegean Airlines i Olympic Airlines) jest generalnie mozliwe.

W przypadku zdeponowania biletu zostanie pobrana opłata w wysokości 20 EUR.6. Odpowiedzialność i ograniczenie odpowiedzialności organizatora

Jeśli Attika Reisen występuje wg umowy jako przewoźnik lotniczy lub morski odpowiada zgodnie z

postanowieniami prawa lotniczego w połączeniu z Umową Montrealską i Konwencją Ateńską z 1974

roku za przewóz pasazerów po morzach oraz za ich bagaz zgodnie z greckim prawem morskim itd.,

co obowiązuje równiez dla określenia granic odpowiedzialności.

Roszczenia odszkodowawcze są waŜne tylko w przypadku winy przewoźnika lotniczego będącego

wykonawcą. Przy opóźnieniach i związanych z nimi szkodach pretensje wobec Attika Reisen mozna

składać tylko wtedy, gdy nie są dostępne gwarantowane świadczenia lub, jeśli wartość lub

przydatność całej Podrózy zostanie uniewazniona lub zmniejszona. Nie obejmuje to jednak

przypadków, gdy w czasie wyjazdu lub powrotu powstaną uciązliwe opóźnienia, na które AstikaReisen nie moze mieć wpływu.

Jeśli w ramach Podrózy lub dodatkowo jest świadczony transport regularnymi liniami lotniczymi i jeśli

podróznemu został wystawiony odpowiedni dokument uprawniający do przejazdu, to Attika Reisen

świadczy usługi obce w takim zakresie, w jakim zostało to wyraźnie zaznaczone w opisie

i potwierdzeniu Podrózy. Attika Reisen nie odpowiada w tym przypadku za wykonanie usług

przewozowych samodzielnie.

Odpowiedzialność Attika Reisen jest wyłączona w przypadku zakłóceń w usługach związanych z

usługami świadczonymi wyłącznie przez niezaleznych od nas podwykonawców np. takich, jak

wycieczki, program sportowy, imprezy sportowe i inne. W pozostałych przypadkach Attika Reisen

odpowiada za przedłozeniem przesłanek za wszystkie wynikające z umowy roszczenia

odszkodowawcze związane ze szkodami, które nie są szkodami na ciele, jednak do najwyzej

trzykrotnej ceny Podrózy, jeśli szkoda podróznego nie została spowodowana ani przez razące

zaniedbania, ani umyślnie lub, jeśli organizator jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez

podróznego spowodowane wyłącznie z winy podwykonawców.

ządanie obnizenia ceny Podrózy lub odszkodowania ulega przedawnieniu po upływie 2 lat. Proces

przedawnienia rozpoczyna się z dniem, w którym zgodnie z umową podrósł powinna się zakończyć.

Nie dotyczy to szkód wynikających z naruszenia zycia, ciała, lub zdrowia oraz pozostałych szkód,

które wyniknęły z cięzkiego zaniedbania obowiązków Attika Reisen lub umyślnie, czy tez przez

razące zaniedbania obowiązków prawnego przedstawiciela lub podwykonawców Attika Reisen.

7. Przepisy paszportowe, wizowe dewizowe i sanitarne

Attika Reisen informuje o przepisach paszportowych, wizowych, dewizowych i sanitarnych,

obowiązujących obywateli Niemiec. Attika Reisen odpowiada za zawinione błędne informacje.

PodróŜny jest sam odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich przepisów potrzebnych do realizacji

PodróŜy.


Wszelkie uciązliwości wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów ponosi podrózny. Podrózni nie

posiadający niemieckiego paszportu, powinni we własnym interesie zapoznać się z wyzej

wymienionymi przepisami we właściwym konsulacie. Podrózny powinien w odpowiednim czasie

zasięgnąć informacji o zabezpieczeniach przed infekcjami, szczepieniach oraz innych środkach

profilaktycznych. W danym wypadku nalezy zasięgnąć rady lekarza.

8. Sąd właściwy

Podrózny moze zaskarzyć organizatora w miejscu jego siedziby. W przypadku powództwa

organizatora przeciwko podróznemu decydujące jest miejsce zamieszkania podróznego chyba, ze

powództwo jest kierowane przeciwko pełnoprawnym przedsiębiorcom lub osobom, które po zawarciu

umowy przeniosły swoje zwykłe miejsce pobytu za granicę lub, jeśli w czasie składania powództwa ich

miejsce zamieszkania było nieznane. W tych przypadkach decydujące znaczenie ma siedziba

organizatora.

Wskazówki:

1. Prosimy wziąć pod uwagę fakt, iz zyczenia specjalne, które wykraczają poza katalog, mogą być

potwierdzone przez biuro podrózy jedynie po uprzednim uzgodnieniu tego z nami.

2. Podróznym zalecamy zawarcie umowy ubezpieczenia od kosztów odstąpienia od Podrózy

i ubezpieczenia bagazu.

3. Przedmioty wartościowe i lekarstwa prosimy przewozić w bagaŜu podręcznym, poniewaŜ

odpowiedzialność w przypadku transportu jest ograniczona.

4. Mimo naszych starań nie mozemy niestety wykluczyć, Ŝe w pojedynczych przypadkach w trakcie

przeprowadzania Podrózy mogą wystąpić problemy. W tej sytuacji podrózny jest zobowiązany do

niezwłocznego zgłoszenia reklamacji lokalnemu przedstawicielowi Attiki. Jest on upowazniony do

zadbania o usunięcie wad, jeśli jest to mozliwe. Jeśli podrózny z własnej winy zaniecha zgłoszenia

wady, nie moze ządać obnizenia ceny podrózy.

Jednocześnie nalezy ządać od pilota (lokalnego przedstawiciela) potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia

wady. Lokalny przedstawiciel nie jest jednak uprawniony ani pod względem prawnym, ani faktycznym

do uznania roszczeń.

5. Jeśli podróz zostanie powaznie naruszona z powodu wady, uczestnik podrózy moze zerwać

umowę. Zerwanie umowy jest jednak dopuszczalne tylko wtedy, gdy Attika Reisen nie usunie wad w

ciągu ustalonego przez podróznego odpowiedniego terminu. Zerwanie umowy bez zachowania

terminu jest mozliwe jedynie, jeśli usunięcie wady nie jest mozliwe, zostało odmówione lub, jeśli

zerwanie umowy jest uzasadnione przez szczególny interes uczestnika podrózy.

6. Jeśli w czasie obowiązywania katalogu będą wymagane zmiany w przepisach prawnych, równiez

zmiany w naszych „ogólnych warunkach podrózy”, przyjmiemy te nowe warunki za podstawę naszych

umów, które zostały zawarte od momentu wejścia w zycie nowych przepisów. Nowe warunki

otrzymają Państwo w swoim biurze podrózy, w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy.

7. Stan: listopad 2008

Metryczka

Organizator: Attika Reisen Sp. z o. o. & Co.KG

Sonnenstr. 3, 80331 Monachium

Telefon: (089) 54 555 - 100

Telefax: (089) 54 555 - 280

e-mail: attika@attika.de

Attika Reisen Sp. z o. o. & Co.KG, z siedzibą w Monachium

Rejestr handlowy Monachium: A 71193

Zarząd Attika Reisen Sp. z o. o

Rejestr handlowy Monachium: B 52328

Kierownictwo: Michael Karavàs

Numer podatkowy: 601/23302

Numer ID podatku obrotowego: DE812104602Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w warunkach oraz błędów w druku.

Aktualne warunki uczestnictwa dostępne bezpośrednio na stronie organizatora.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət