Ana səhifə

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství


Yüklə 52.84 Kb.
tarix10.05.2016
ölçüsü52.84 Kb.
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

odbor životního prostředí a zemědělství
KS CZ Motor Service, s.r.o.

Důlní 362/2

Trmice 400 04

Datum: 29. 7. 2013

JID: 979745/2013/KUUK

Jednací číslo: 856/ZPZ/2013

Vyřizuje/linka: Ing. Tomáš Kirbs/148

E-mail: kirbs.t@kr-ustecky.cz


ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) pro záměr „KS DISCUS – Nová výrobní hala, Chabařovice“

Název: KS DISCUS – Nová výrobní hala, Chabařovice

Charakter záměru:

Záměrem investora je výstavba nové výrobní kapacity pro malosériovou výrobu pístů, resp. slévárenského a montážního závodu, produktem budou hliníkové písty do spalovacích, zážehových motorů a kompresorů.Kapacita (rozsah) záměru:

Kapacita povrchové úpravy - 16 615 m2/rok

Kapacita výroby - 800 000 ks motorových pístů/rok

Umístění stavby:

Kraj: Ústecký

obec: Chabařovice

k.ú.: ChabařovicePředpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:

Termín zahájení: 2014

Termín dokončení: 2015

Oznamovatel: KS CZ Motor Service, s.r.o., Důlní 362/2, Trmice 400 04

IČ: 24301833

Závěr:

Záměr „KS DISCUS – Nová výrobní hala, Chabařovice“ naplňuje dikci 4.1 kategorie II. přílohy 1 zákona č. 100/2001 Sb. „Průmyslové provozy na zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, kování kladivy a pokovování; provozy na tavení, včetně slévání či legování, neželezných kovů kromě vzácných kovů, včetně recyklovaných produktů“. Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo také zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.


Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr
KS DISCUS – Nová výrobní hala, Chabařovice“

může mít významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona.

Zároveň příslušný úřad v souladu s ustanovením § 91 odst. 1 písm. c) stavebního zákona vylučuje možnost spojení postupů podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s územním řízením podle stavebního zákona.

V dokumentaci vlivů záměru na ŽP (dále jen dokumentaci), která musí být zpracována autorizovanou osobou ve smyslu zákona a v rozsahu podle přílohy č. 4 k citovanému zákonu, požadujeme zohlednit a vypořádat všechny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních a v tomto závěru. Dokumentace by se měla zaměřit zejména na: 1. Vyhodnocení ovlivnění recipientu vypouštěním odpadních vod

 2. Popis vlastností a složení hlavních technologických odpadů

 3. Konkretizaci způsobu konečného využití nebo odstranění všech druhů nebezpečných odpadů

 4. Zhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz

 5. Biologický průzkum provedený v horizontu minimálně jednoročního období, se zaměřením na savce, ptáky, plazy, obojživelníky a bezobratlé (zejména je nutno se zaměřit na hnízdní výskyt ptáků, sezónní migraci obojživelníků a výskyt střevlíka zlatitého (Carabus auratus))

 6. Biologické hodnocení vypracované držitelem autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Odůvodnění:

Ke zveřejněnému oznámení záměru se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující dotčené územní samosprávné celky, dotčené správní úřady a zástupci veřejnosti:Ústecký kraj – Rada Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů za předpokladu zahrnutí a naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů státní správy.Magistrát města Ústí nad Labem – odbor životního prostředí (doslovný přepis)

Z hlediska odpadového hospodářství

Bez připomínek.Vodoprávní úřad:

Vodoprávní úřad věcně příslušný dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že uvedený záměr je možný. Záměr se dotýká zájmů chráněných vodním zákonem těmito skutečnostmi:

- Součástí záměru jsou vodní díla ve smyslu ust. § 55 vodního zákona; SO 08 Neutralizační stanice, SO 24.07 ČOV, SO 24.06 Retenční nádrž a SO 24.08 – jednotná kanalizace zaústěná zřejmě do bezejmenného LBP Ždírnického potoka, IDVT 10225323 (nebyla předložena situace obsahující místa zaústění kanalizace do toku). Jednotnou kanalizací budou do toku odváděny společně odpadní vody z výroby čištěné a upravené na neutralizační stanici, splaškové vody vyčištěné na mechanickobiologické ČOV a srážkové vody z celého areálu, vč. parkovacích a manipulačních ploch, kde jsou navrženy odlučovače lehkých kapalin.

- Vedení VN křižuje bezejmenný LBP Ždírnického potoka, IDVT 10225325.

- V areálu budou zřízeny sklady chemikálií.

Realizace záměru je možná za těchto podmínek:

1. Povolení výše uvedených vodních děl současně se souvisejícím nakládáním s vodami přísluší zdejšímu úřadu. V případě vypouštění odpadních vod z neutralizační stanice (NS) a ČOV se bude jednat o nakládání s povrchovými vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových do bezejmenného LBP Ždírnického potoka, IDVT 10225323 (správa Povodí Ohře, s.p.) v množství 1 l/s, v kvalitě odpovídající nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v aktuálním znění s přihlédnutím ke kvalitě vody v dotčeném vodním útvaru a nutnosti dosáhnout do koce roku 2015 dobrého stavu vod. Sledování kvality vypouštěné odpadní vody je možno samostatně na odtoku z NS a samostatně z ČOV; je možné všechny parametry sledovat v místě, kde se odtok z těchto zařízení spojuje, je-li to však technicky možné.

2. Odvádění srážkových vod do toku v objemu 10 l/s přes retenční nádrž stejným potrubím a do stejného toku, jako odpadní vody, bude možné na základě povolení k nakládání s vodami spočívajícího v jiném nakládání (převod vody); na zaústění do toku budeme požadovat sledování parametru C10-C40 při dodržení 0,2 mg/l, což odpovídá požadavkům na environmentální kvalitu vody.

3. Odlučovače lehkých kapalin na vnitrozávodové dešťové kanalizaci budou provozovány podle provozního řádu zpracovaného dle vyhl. č. 216/2011 Sb. se zapracováním požadavků výrobce, dle jehož pokynů budou rovněž prováděny servisní prohlídky. Provozovatel zařízení bude po dobu pěti let archivovat doklady o legální likvidaci odpadů z tohoto zařízení a předloží je v případě kontroly.

4. Sklady chemických látek budou navrženy a provedeny v souladu s odpovídajícími technickými normami a pro jejich provoz bude vypracován havariní plán a předložen příslušnému vodoprávnímu úřadu ke schválení.

5. Jelikož křížením bezejmenného LBP Ždírnického potoka, IDVT 10225325 vedením VN může dojít k ovlivnění vodních poměrů, přísluší zdejšímu úřadu ještě před vydáním územního rozhodnutí vydat souhlas se stavbou na pozemcích, na nichž se nachází koryto vodního toku na pozemcích sousedících podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona (tento souhlas se vydává formou závazného stanoviska).

6. Všechny žádosti směřované na vodoprávní úřad dle předešlých podmínek budou podány v souladu s vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vč. odsouhlasení záměru správcem povodí a dotčených toků, tj. Povodím Ohře, s.p.Ochrana přírody:

Z hlediska druhové ochrany je příslušným správním orgánem také Krajský úřad Ústeckého kraje.

Z hlediska vlivu na krajinný ráz, lze území zařadit do V. stupně ochrany krajinného rázu. Krajinný ráz je na daném území vlivem činnosti a využívání v minulosti narušen a změněn a původní krajinný ráz není zachován. Z tohoto důvodu není nutné další hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz, dle ust. § 12 zák. 114/1992 Sb.

Státní správa lesů:

Bez připomínek.Ochrana zemědělského půdního fondu:

Investor stavby požádá zdejší odbor o udělení souhlasu s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.Oddělení mimořádných situací

K výše uvedenému záměru sdělujeme, že část pozemku 1518/1 k.ú. Chabařovice se nachází ve stanovené zóně záplavového území Ždírnického potoka i v aktivní zóně záplavového území (viz mapa). Upozorňujeme na skutečnost, že objekt stavby nesmí zasahovat do aktivní zóny (viz mapa) vzhledem k tomu, že dle § 67 odst.1) a 2) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění platí omezení v záplavových územích:

Odst.1) V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zák. č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

Odst 2) V aktivní zóně je dále zakázáno 1. těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,

 2. skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,

 3. zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,

 4. zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Při odvádění dešťových vod do Ždírnického potoka nesmí dojít k ovlivnění odtokových poměrů. K uvedenému odvádění dešťových vod je nutné vyjádření Povodí Ohře, s.p., Chomutov. V případě, že stavba bude zasahovat do koryta vodního toku, musí být na realizaci stavby zpracován povodňový plán.

Město Chabařovice

Nemá připomínky a nepožaduje posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství

Z hlediska odpadového hospodářství

potenciálně problematickým odpadem je odpad 10 03 09 Černé stěry z druhého tavení. U tohoto odpadu považujeme za nutné uvést jeho předpokládané složení a konkretizovat jeho nebezpečné vlastnosti, podobně i u kalů z neutralizační stanice. Ve výčtu zřejmě chybí např. upotřebené aktivní uhlí z filtračních kolon neutralizační stanice, odpady z výroby demivody, z čištění odplynů nebo odpady podskup. 11 01. Alespoň u nebezpečných odpadů je třeba konkretizovat předpokládaný způsob jejich využití nebo odstranění, tyto údaje oznámení neobsahuje.


Ochrana přírody a krajiny:

Dle popisu území je možné očekávat výskyt zvláště chráněných druhů a nelze proto vyloučit nutnost projednat povolení výjimek ze zákazů u ZCHD před územním rozhodnutím.


Shrnutí: Dokumentace by se měla zaměřit především na vyhodnocení ovlivnění recipientu vypouštěním odpadních vod, popis vlastností a složení hlavních technologických odpadů, konkretizaci způsobu konečného využití nebo odstranění všech druhů nebezpečných odpadů a vyhodnocení jednosezónního biologického průzkumu dotčeného území zaměřeného především na hnízdní výskyt ptáků, sezónní migraci obojživelníků a případný výskyt střevlíka zlatitého (Carabus auratus).

ČIŽP, oblastní inspektorát Ústí nad Labem

Vyjádření z hlediska ochrany vod

Bez připomínek.


Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší

Bez připomínek.


Ochrana přírody a krajiny

Z hlediska státem chráněných zájmů na úseku ochrany přírody a krajiny má ČIŽP OI Ústí nad Labem k předloženému oznámení záměru následující výhrady a připomínky:
 1. Oznamovatel záměru v kapitole 3.2.5 Fauna a flóra na str. 64 uvádí, že: „... Ze zoologického hlediska je předpokládán výskyt následujících druhů: kos černý (Turdus merula), skřivan polní (Alauda arvensis), Stehlík obecný (Carduelis carduelis), Strnad obecný (Emberiza citrinella), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), sýkora koňadra (Parus major), poštolka obecná (Falco tinnunculus), hraboš polní (Microtus arvalis), ježek východní (Erinaceus concolor), krtek obecný (Talpa europaea), zajíc polní (Lepus europaeus), rejsek obecný (Sorex araneus), Myšice (Apodemussp.). Ve vlastní lokalitě navrhované stavby není předpokládán výskyt zvláště chráněných druhů ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., Vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb.“ Přitom je v dotčeném území plánováno rozsáhlé kácení stromů (a to včetně starých, případně doupných stromů) a mýcení keřových porostů, které jsou potencionálními hnízdišti či úkryty živočichů (obratlovců i bezobratlých).
 1. Oznámení záměru dále postrádá posouzení vlivu zamýšlené výstavby na krajinný ráz vypracované odborně způsobilou osobou podle vydaných metodik, neboť na základě odborného posudku pak příslušný orgán rozhodne o vhodnosti, případně kompenzaci nebo omezení ve smyslu § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., vyjádření v kapitole 4.1.8 Vlivy na krajinu na str. 95 je povrchní a nedostačující.

ČIŽP vzhledem ke všem výše uvedeným faktům, že v lokalitě záměru nebyl proveden řádný zoologický průzkum se zaměřením na zvláště chráněné živočichy a volně žijící ptáky, požaduje provedení biologického průzkumu se zaměřením na savce, ptáky, plazy, obojživelníky a bezobratlé a vypracování biologického hodnocení držitelem autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. Absence biologického hodnocení vypracovaného držitelem autorizace k provádění biologického hodnocení provedeného v horizontu minimálně jednoročního období, by tak mohla v budoucnu vést ke střetu záměru s ochranou veřejných zájmů na úseku ochrany přírody. Dále je nutné doložit zhodnocení vlivu zamýšleného záměru na krajinný ráz, vypracované odborně způsobilou osobou. Z předloženého oznámení záměru nyní nelze objektivně vyhodnotit vlivy realizace záměru a jeho provozu ve vztahu k zájmům ochrany přírody a krajiny.


Závěr ČIŽP:

Po prostudování předloženého oznámení záměru „KS DISCUS – Nová výrobní hala, Chabařovice“ ČIŽP OI Ústí nad Labem konstatuje, že na základě výše uvedeného požaduje z hlediska ochrany přírody a krajiny posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. Dokumentaci záměru ČIŽP požaduje zpracovat ve smyslu výše uvedených připomínek týkajících se zájmů ochrany přírody a krajiny - tzn. že součástí dokumentace by měly být:

biologický průzkum provedený v horizontu minimálně jednoročního období, se zaměřením na savce, ptáky, plazy, obojživelníky a bezobratlé; dále biologické hodnocení vypracované držitelem autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zhodnocení vlivu zamýšleného záměru na krajinný ráz, vypracované odborně způsobilou osobou.
KHS Ústeckého kraje, ÚP Ústí nad Labem
Z hlediska hygienického lze dokumentaci doporučit ke kladnému projednání, další posuzování vlivu záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. nebude požadováno. Po realizaci záměru „KS DISCUS - Nová výrobní hala, Chabařovice“ bude nutno provést kontrolní měření hluku v chráněném venkovním prostoru nejbližších obytných staveb, je nutno ověřit správnost závěrů Hlukové studie, v případě potřeby navrhnout či realizovat protihluková opatření.
S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění, charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a s přihlédnutím ke všem připomínkám a zaslaným vyjádřením dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona. Příslušný úřad na základě předpokládaných vlivů záměru dospěl k závěru, že pro plnohodnotné posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví bude nezbytné zpracovat posudek podle ustanovení § 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Z tohoto důvodu v souladu s ustanovením § 91 odst. 1 písm. c) stavebního zákona příslušný úřad vyloučil možnost spojení postupů podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s územním řízením.

Příslušný úřad požaduje dokumentaci dle přílohy č. 4 zákona předat v 5 výtiscích v tištěné formě a 4x na technickém nosiči datPoučení

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Monika Zeman

pověřená vedením odboru životního prostředí a zemědělství


Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky.

Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət