Ana səhifə

Vejledning til brug I forbindelse med kontrol af hestepas ved slagtning Procedure for afsendelse af bse-prøver af nødslagtede dyr over 48 mdr


Yüklə 33.94 Kb.
tarix12.05.2016
ölçüsü33.94 Kb.

Slagtehus-nyt

juni 2013
    • Vejledning til brug i forbindelse med kontrol af hestepas ved slagtning

    • Procedure for afsendelse af BSE-prøver af nødslagtede dyr over 48 mdr

    • Opdatering af slagteri-web

    • Hestekødssagen og fremmed dyrearter

    • Fødevarekædeoplysninger

    • Opdatering af CHR-kontrolprogrammet

    • Spildevand

    • Præcisering af mærkningskrav

    • Grill-grise


 • Ny kontrolforordning – forhandlingerne i EU går i gang

Vejledning til brug i forbindelse med kontrol af hestepas ved slagtning:

Der stadig en del spørgsmål i forbindelse med kontrollen af hestepas ved slagtning af hesten. DSM har derfor været i dialog med VIDENCENTRET FOR LANDBRUG - HESTE med henblik på at få lavet noget informationsmateriale som slagtehusene kan bruge.


Som hovedregel kan det anbefales, at allerede ved tilmelding af heste til slagtning at sikre at hesten har et opdateret og gyldigt hestepas, der gør at hesten må slagtes og bruges til menneskeføde.
Se vedlagte information om kontrol af hestepas i forbindelse med slagtning.Procedure for afsendelse af BSE-prøver af nødslagtede dyr over 48 måneder

Der er følgende regler/ aftaler med FVST mht. BSE-prøver: • Slagterne/slagtehuset/slagteriet skal, som de altid har gjort, sende et udskrift fra CKR registeret og skrive NØDSLAGTNING på og vedlægge prøverne

 • FVST modtager det originale certifikat samt fakturaen – slagteren modtager en kopi

 • Alle resultater bliver sendt pr. mail

 • Der bliver analyseret hver tirsdag & torsdag

 • Prøverne skal sendes til Eurofins Steins - Ladelund vej 85, 6600 Vejen att.: BSE

For god ordens skyl skal det nævnes at AL-control ikke mere analysere for BSE.

Derfor skal alle BSE-prøver af nødslagtede dyr over 48 måneder sendes til Eurofins/Steins.


Opdatering af slagteriweb

Der er kommet en opdatering til slagteriweb.


Opdateringen gør det muligt at vælge et besætningsnummer, hvis der er tilknyttet flere besætninger til samme CHR-nummer.
Hestekødssagen og fremmede dyrearter

Hestekødssagen er ikke længere godt stof i pressen, hvilket er et udtryk for, at skandalerne er udeblevet. Sådan skal det blive ved med at være.


Danske Slagtermestre har sammen med de øvrige fødevareorganisationer været i dialog med Fødevarestyrelsen og Fødevareministeren om at indføre en realistisk sanktionsgrænse, når det gælder spor af kød fra fremmed dyreart. Det tredje møde i rækken blev afholdt 24. maj i Fødevarestyrelsen.
Den korte version er, at der ikke ageres under et fund på 0,1 % og at der tages konkret stilling til, om et fund på over 0,1 eller 1 % indikerer sjusk eller fusk. I detailhandlen vil styrelsen se lempeligere på fund end i industrien, og altid vurdere konkret fra sag til sag.

Det er stadig tilladt at mærke med ”kan indeholde spor af”, hvis risikoen er der, men denne bekymringsskabende overmærkning anbefales ikke. Man kan også skrive ”spegepølse med oksekød” og deklarere indholdet af evt. andre arter, mens varebetegnelsen oksespegepølse naturligvis kræver, at der ikke kan findes spor af DNA.


Organisationerne fik efter mødet til opgave at omskrive de relevante branchekoder til detailbutikkerne. Det er sværere at sige noget om industri- og kødprodukter. Der blev især stillet spørgsmålstegn ved metoden, som er fuldt ud anerkendt i EU: Tager den i tilstrækkelig grad højde for forskellige ingrediensers forskellige grad af varmebehandling og dermed tab af mitochondrie-DNA.
Der har ikke været DNA-sager i den seneste kontrolkampagne, der kører maj og juni.

Herefter vil der kun blive taget offentlige prøver for fremmed DNA i forbindelse med de kontrolkampagner. Det er DSMs indtryk, at et stigende antal virksomheder tester for fremmed DNA fra kunder mv. Alt i alt vil kontrolfokus mindskes, hvis virksomhederne fortsat er omhyggelige med adskillelsen.

Fødevarekædeoplysninger

Som I sikkert har erfaret skal der fra 1. april 2013 følge fødevarekædeoplysninger med hver gang, der sendes dyr til slagtning.


Branchen har udarbejdet en model, hvor landmanden via www.landmand.dk eller via www.landbrugsindberetning.dk kan afgive fødevarekædeoplysninger. Slagterierne kan efterfølgende hente de afgivende fødevarekædeoplysninger via slagteriweb eller CHR.
Det er slagteriets ansvar at sikre sig, at der forligger fødevarekædeoplysninger inden dyrene slagtes, dvs. at slagteriet skal kontrollere, at der er indberettet fødevarekædeoplysninger, og at de er i orden hver gang, der er tilmeldt dyr til slagtning. Er fødevarekædeoplysningerne ikke i orden, må dyrene ikke slagtes før oplysningerne er indhentet.
Slagteriet kan dog i forbindelse med slagtning komme i den situation, at landmanden ikke har afgivet elektroniske fødevarekædeoplysninger, og når landmanden kontaktes , ikke har mulighed for af afgive dem elektronisk på det givne tidspunkt. Slagterier har i den situation mulighed for at udfylde en fødevareerklæring på landmandes vegne.

Det slagteriet skal gøre er:

Kontakt landmanden og få ham til at bekræfte:


 • at han overholder kravene om brug af veterinære lægemidler og at tilbageholdelsesfristerne for de dyr, som slagteriet har modtaget til slagtning, er overholdt.

 • at han ikke har sundhedsproblemer i hans besætning, som kan påvirke kødets sikkerhed.

Herefter kan slagteriet udfylde en erklæring om fødevarekædeoplysninger suppleret med dato og tidspunkt for modtagelse af oplysninger og med navn på slagteriets person som modtager oplysningen.


Hvis han ikke kan bekræfte, at han overholder kravene, skal dyret tilbageholdes indtil tilbageholdelsesfristen er overholdt. Hvis han har sundhedsproblemer i besætningen, som han mener, kan skade fødevaresikkerheden, må dyret ikke slagtes før sagen har været diskuteret med kødkontrollen på slagteriet.
Husk at ovenstående løsning er en absolut nødløsning, der kun skal benyttes, hvor der ikke er andre muligheder.Opdatering af CHR- kontrolprogrammet

I den seneste opdatering af CHR-kontrolprogrammet fra april 2013 er det nu muligt for slagterierne i forbindelse med CHR-kontrollen at angive, om landmanden har medsendt en papirudgave af fødevarekædeoplysninger. Tidligere har det ikke været mulig at færdigøre kontrollen, før oplysningerne var indtastet i GLR-CHR.Opdateringen kan downloades på dette link: http://it.dlbr.dk/Support/Download/KvaegITSupportDL/CHR_kontrol.htm
HUSK at det er i fælles interesse, at så mange landmænd indberetter fødevarekædeoplysningerne elektronisk, så husk at informere samtlige leverandører om de nye muligheder, så slipper I på slagterierne for at administrere store mængder papir.
Der er flere muligheder for elektronisk indberetning:

1: Indberetning via www.landmand.dk

Når man er logget ind, ligger der en boks ”Indberetning af fødevarekædeoplysninger”, som man klikker på. Boksen ligger i venstre margin, hvor man også finder Webdyr, Øremærker, Landbrugsinfo osv. Selvom det fortsat er den gamle ordning, der gælder, kan du allerede nu logge dig ind og ”øve” dig i at indberette via landmand.dk.

2: Ved nogle slagterier vil det desuden være muligt at foretage indberetningen, samtidigt med at man tilmelder sine slagtedyr. (DC og Tican)

Landmanden kan også fortsat vælge at:

3: Indberette via www.landbrugsindberetning.dk

Papirerklæringen kan hentes på denne adresse: http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/04kontor/Skema_FCI_formular.pdf

Eller i e-smiley.

Spildevand

Der planer om en ny struktur for afregning af spildevand, idet forslaget er en del af regeringens vækstplan. Det lovforslag, der er udarbejdet, har været sendt til høring, og DSM har naturligvis givet sin mening til kende.


Lovforslaget har til formål at lette virksomhedernes omkostninger til afledning af spildevand med 700 mio. kr. via en såkaldt trappemodel, hvor dem, der udleder mest spildevand, får størst rabatter. Modellen vil primært tilgodese de helt store aktører på markedet, hvorimod DSM forudser stigning for små og mellemstore virksomheder.

DSM har gjort opmærksom på de konkurrencemæssige forhold og problemer i høringssvar samt ved kontakt til politikere – senest har Torsten Buhl og Lars Poulsen været til foretræde for Folketingets Miljøudvalg, hvor de fremlagde DSMs synspunkter på området.Præcisering af mærkningskrav

På baggrund af en konkret sag har Fødevarestyrelsen via medierne præciseret kravene til mærkning af multimarineret oksekød. Præciseringen går på, at multistik saltet kød og marineret kød i mindre stykker skal mærkes med en anvisning, som sikrer en centrumtemperatur på minimum 75 grader dvs. gennem-stegning.


Vi forventer, at omtalte vil blive indarbejdet i Fødevarestyrelsens vejledning om mærkning og/eller i hygiejnevejledningen, idet præciseringen er umiddelbart gældende for den fremadrettede produktion.
Reglerne gælder dog ikke for ”tilberedt kød” som har undergået en forarbejdning, der er tilstrækkelig til at ændre strukturen i kødets indre fibre og dermed fjerne dets karakter af fersk kød, som fx bacon eller hamburgerryg.Grill-grise

Jf. Bek 788 af 24. juli 2008, § 42 stk. 1 skal grise være midtflækkede til PM for at kunne synes lovligt. Tidligere har reglerne været, at slagteriet skulle have en dispensation, før de måtte undlade midtflækning. Reglerne er ændret, så de ikke længere skal ansøge om undladelse af midtflækning, MEN dyrlægen skal varsles før PM.


For at undlade midtflækning skal der ske en registrering af antallet af ind- og udgående ikke-flækkede grise.
Det skal dokumenteres, at de afsættes til særlig spisebrug, fx grill. Fx et skema med

 • Modtagedato

 • Antal

 • Givet besked til KK dato

 • Antal på frost-lager

 • Dato og antal afsat til

 • Modtager

Ny kontrolforordning – forhandlingerne i EU går i gang

EU-Kommissionen har netop fremlagt et forslag til nye regler for kontrol med planter, dyr, foder og fødevarer.

Hovedelementerne i forslaget er:


 • Opkrævning af obligatoriske gebyrer i hele fødevarekæden for den kontrol som myndighederne udfører – små virksomheder såkaldte mikrovirksomheder er undtaget for at betale for kontrollen. Der er foreslået, at SMV (det vil sige fødevarevirksomheder, der omsætter for under 2 mil € - og ikke har over 10 ansatte) ikke skal betale for kontrollen fra fødevaremyndigheder uanset, om det er engrosvirksomheder eller detailbutikker.

 • Vide beføjelser til Kommissionen til at fastsætte sektorspecifikke regler

 • Fokus på svindel (foranlediget af hestekøds-skandalen)

 • Forenkling og samling af regler om kontrol ved EU's ydre grænse

 • Øget samarbejde mellem medlemslandene ikke mindst i forhold til svindel og overtrædelse af lovgivningen

EU- kommissionen sætter med forslaget fuld fokus på medlemslandenes kontrol med overholdelse af lovgivningen om planter, dyr, foder og fødevarer. Det skal være slut med slap efterlevelse af reglerne i medlemslandene – og slap håndhævelse – og det skal koste dyrt at overtræde reglerne.

Forslaget stemmer ikke umiddelbart helt overens med Fødevarestyrelsens kontrol- og gebyrmodel, så vi må forvente, at forslaget kan få en vis indflydelse på det eksisterende kontrol-set up.
DSM ønsker først og fremmest en omkostningseffektiv kontrol, som er baseret på en risikovurdering, og som udføres i en god dialog med fagligt kompetente myndigheder.
Der forventes et langstrakt forhandlingsforløb, Kommissionen forventer i hvert fald 1 ½ års forhandlinger.
Link til Kommissionens hjemmeside om pakke - læs her: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-400_da.htm


Det var alt for denne gang – RIGTIG GOD SOMMER 


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət