Ana səhifə

Umkazimierzdolny bip lubelskie pl


Yüklə 48.15 Kb.
tarix08.05.2016
ölçüsü48.15 Kb.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl

Kazimierz Dolny: Cz.nr1.Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gm.Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2013/2014 w sołectwach Okale,Mięćmierz,Dąbrówka, Cholewianka,Jeziorszczyzna,Wylągi.Cz.nr2.Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gm.Kazimierz D. w sezonie zimowym 2013/14 w sołectwach Góry (od wieży telewizyjnej) Skowieszynek (tereny na zach.od drogi woj.nr824) Bochotnica,Zbędowice,Parchatka.Cz.nr3.Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gm.Kazimierz D.w sezonie zimowym 2013/14 w sołectwach Skowieszynek (na wsch.od drogi woj.nr 824),Wierzchoniów,Rzeczyca,Rzeczyca Kolonia,Witoszyn.Numer ogłoszenia: 238455 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kazimierz Dolny , ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny, woj. lubelskie, tel. 0818810212 w. 28, faks 081 8810213.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cz.nr1.Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gm.Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2013/2014 w sołectwach Okale,Mięćmierz,Dąbrówka, Cholewianka,Jeziorszczyzna,Wylągi.Cz.nr2.Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gm.Kazimierz D. w sezonie zimowym 2013/14 w sołectwach Góry (od wieży telewizyjnej) Skowieszynek (tereny na zach.od drogi woj.nr824) Bochotnica,Zbędowice,Parchatka.Cz.nr3.Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gm.Kazimierz D.w sezonie zimowym 2013/14 w sołectwach Skowieszynek (na wsch.od drogi woj.nr 824),Wierzchoniów,Rzeczyca,Rzeczyca Kolonia,Witoszyn..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 1:Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2013/2014 w sołectwach: Okale,Mięćmierz,Dąbrówka,Cholewianka,Jeziorszczyzna,Wylągi z użyciem własnych materiałów i sprzętu, polegające na odśnieżaniu drogi na całej szerokości oraz interwencyjnym posypaniu dróg. Ponadto do zadań wykonawcy należy: 1)stałe patrolowanie terenów objętych umową w celu bieżącej oceny skuteczności podejmowanych działań; 2)zabezpieczenie i utrzymanie gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z obsługą; 3)zapewnienie we własnym zakresie paliwa i obsługi naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług (zapewnienie sprzętu zastępczego w przypadku awarii); 4)załadunek materiału antypoślizgowego własnym sprzętem i na swój koszt. Na czas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania bazy sprzętu i materiałów na terenie miasta lub gminy Kazimierz Dolny. Usługa (odnośnie odśnieżania) zlecana będzie telefonicznie, według potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się podjąć wykonanie zlecenia nie później niż 1 godzinę od otrzymania od uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego wezwania telefonicznego. Zamawiający wymaga aby wykonawca celem utrzymania kontaktu podczas prowadzenia akcji zimowej dysponował telefonem kontaktowym całodobowym do osoby wskazanej przez wykonawcę, kierującej usługą oraz telefonami kontaktowymi z operatorami sprzętu. Część 2: zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2013/2014 w sołectwach: Góry (od wieży telewizyjnej) Skowieszynek (tereny na zachód od drogi wojewódzkiej nr 824),Bochotnica,Zbędowice,Parchatka z użyciem własnych materiałów i sprzętu, polegające na odśnieżaniu drogi na całej szerokości oraz interwencyjnym posypaniu dróg. Zamawiający wymaga aby droga Parchatka - Zbędowice była posypywana także solą na polecenie Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby w pierwszej kolejności usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg były wykonywane na trasach przejazdu autobusów szkolnych (msc.Zbędowice, msc. Bochotnica ul. Zamłynie). Ponadto do zadań wykonawcy należy: 1)stałe patrolowanie terenów objętych umową w celu bieżącej oceny skuteczności podejmowanych działań; 2)zabezpieczenie i utrzymanie gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z obsługą; 3)zapewnienie we własnym zakresie paliwa i obsługi naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług (zapewnienie sprzętu zastępczego w przypadku awarii); 4)załadunek materiału antypoślizgowego własnym sprzętem i na swój koszt. Na czas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania bazy sprzętu i materiałów na terenie miasta lub gminy Kazimierz Dolny. Usługa (odnośnie odśnieżania) zlecana będzie telefonicznie, według potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się podjąć wykonanie zlecenia nie później niż 1 godzinę od otrzymania od uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego wezwania telefonicznego. Zamawiający wymaga aby wykonawca celem utrzymania kontaktu podczas prowadzenia akcji zimowej dysponował telefonem kontaktowym całodobowym do osoby wskazanej przez wykonawcę, kierującej usługą oraz telefonami kontaktowymi z operatorami sprzętu. Część 3: zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2013/2014 w sołectwach: Skowieszynek (na wschód od drogi wojewódzkiej nr 824),Wierzchoniów,Rzeczyca,Rzeczyca Kolonia,Witoszyn z użyciem własnych materiałów i sprzętu,polegające na odśnieżaniu drogi na całej szerokości oraz interwencyjnym posypaniu dróg. Zamawiający wymaga aby w pierwszej kolejności usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg były wykonywane na trasach przejazdu autobusów szkolnych. Ponadto do zadań wykonaw-cy należy: 1)stałe patrolowanie terenów objętych umową w celu bieżącej oceny skuteczności podejmowanych działań; 2)zabezpieczenie i utrzymanie gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z obsługą; 3)zapewnienie we własnym zakresie paliwa i obsługi naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług (zapewnienie sprzętu zastępczego w przypadku awarii); 4)załadunek materiału antypoślizgowego własnym sprzętem i na swój koszt. Na czas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania bazy sprzętu i materiałów na terenie miasta lub gminy Kazimierz Dolny. Usługa zlecana będzie telefonicznie, według potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się podjąć wykonanie zlecenia nie później niż 1 godzinę od otrzymania od uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego wezwania telefonicznego. Zamawiający wymaga aby wykonawca celem utrzymania kontaktu podczas prowadzenia akcji zimowej dysponował telefonem kontaktowym całodobowym do osoby wskazanej przez wykonawcę, kierującej usługą oraz telefonami kontaktowymi z operatorami sprzętu..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 stanowiących 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia polegające na zimowym utrzymaniu nawierzchni dróg i pla-ców dla każdej części.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania ww warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do oferty, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dowodów i oświadczeń załączonych do oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania ww warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do oferty, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dowodów i oświadczeń załączonych do oferty. 1. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie wówczas wymaga się, aby Wykonawcy łącznie spełniali warunek. 2. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów - Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wy-konaniu zamówienia. 3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stop-niu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może zażądać: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania w.w. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. Wykonawca musi wykazać w Wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych Załącznik nr 3 do oferty potencjał techniczny dostępny wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, przy czym Zamawiający wymaga dysponowania: części nr 1: pług ciągnikowy - 1szt, rozsiewacz piasku -1szt., koparko-ładowarka-1szt. części nr 2: pług ciągnikowy - 1szt, rozsiewacz piasku -1szt., koparko-ładowarka-1szt. części nr 3: pług ciągnikowy - 2szt., rozsiewacz piasku -1szt., koparko-ładowarka-1szt. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część oddzielnie, przy czym Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem w.w. potencjałem technicznym dla każdej części oddzielnie (nie tym samym). 1.W przypadku gdy o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie wówczas wymaga się, aby Wykonawcy łącznie spełniali warunek. 2.Jeżeli Wykonawca wykazuje spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów, obowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonym w art. 22 ust. 1 ustawy - zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do oferty, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, ww oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dowodów i oświadczeń załączonych do oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 s.i.w.z. Wykonawca składający ofertę musi dodatkowa załączyć: a)wypełniony druk Oferta - zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty, b)Pełnomocnictwo do popisania oferty (jeżeli dotyczy). c)Zakres (części) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do oferty. W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złoży oświadczenia o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców. d)Kosztorys ofertowy dla części nr 1, części nr 2 lub części nr 3 zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8A, nr 8B lub 8C.SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1.Termin wykonania zamówienia; możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia warunków klimatycznych powodujących konieczność utrzymania dróg w stanie przejezdności lub rozpoczęcia akcji zimowej; 2.Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych usług i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie usług, z których Zamawiający rezygnuje; 3.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiany danych teleadresowych, 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 3) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych; Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urzędu Miasta ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny , pok. 8.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urzędu Miasta ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny , sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2013/2014 w sołectwach: Okale, Mięćmierz, Dąbrówka, Cholewianka, Jeziorszczyzna, Wylągi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2013/2014 w sołectwach: Okale, Mięćmierz, Dąbrówka, Cholewianka, Jeziorszczyzna, Wylągi z użyciem własnych materiałów i sprzętu, polegające na odśnieżaniu drogi na całej szerokości oraz interwencyjnym posypaniu dróg. Ponadto do zadań wykonawcy należy: 1) stałe patrolowanie terenów objętych umową w celu bieżącej oceny skuteczności podejmowanych działań; 2) zabezpieczenie i utrzymanie gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z obsługą; 3) zapewnienie we własnym zakresie paliwa i obsługi naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług (zapewnienie sprzętu zastępczego w przypadku awarii); 4) załadunek materiału antypoślizgowego własnym sprzętem i na swój koszt. Na czas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania bazy sprzętu i materia-łów na terenie miasta lub gminy Kazimierz Dolny. Usługa (odnośnie odśnieżania) zlecana będzie telefonicznie, według potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się podjąć wykonanie zlecenia nie później niż 1 godzinę od otrzymania od uprawnionego przedstawiciela Zamawiają-cego wezwania telefonicznego. Zamawiający wymaga aby wykonawca celem utrzymania kontaktu podczas prowadzenia akcji zimowej dysponował telefonem kontaktowym całodobowym do osoby wskazanej przez wykonawcę, kierującej usługą oraz telefonami kontaktowymi z operato-rami sprzętu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2013/2014 w sołectwach: Góry (od wieży telewizyjnej) Skowieszynek (tereny na zachód od drogi wojewódzkiej nr 824), Bochotnica, Zbędowice, Parchatka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2013/2014 w sołectwach: Góry (od wieży telewizyjnej) Skowieszynek (tereny na zachód od drogi wojewódzkiej nr 824), Bochotnica, Zbędowice, Parchatka z użyciem własnych materiałów i sprzętu, polegające na odśnieżaniu drogi na całej szerokości oraz interwencyjnym posypaniu dróg. Zamawiający wymaga aby droga Parchatka - Zbędowice była posypywana także solą na polecenie Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby w pierwszej kolejności usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg były wykonywane na trasach przejazdu autobusów szkolnych (tj. msc. Zbędowice, msc. Bochotnica ul. Zamłynie). Ponadto do zadań wykonawcy należy: 1) stałe patrolowanie terenów objętych umową w celu bieżącej oceny skuteczności podejmowanych działań; 2) zabezpieczenie i utrzymanie gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z obsługą; 3) zapewnienie we własnym zakresie paliwa i obsługi naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług (zapewnienie sprzętu zastępczego w przypadku awarii); 4) załadunek materiału antypoślizgowego własnym sprzętem i na swój koszt. Na czas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania bazy sprzętu i materiałów na terenie miasta lub gminy Kazimierz Dolny. Usługa (odnośnie odśnieżania) zlecana będzie telefonicznie, według potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się podjąć wykonanie zlecenia nie później niż 1 godzinę od otrzymania od uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego wezwania telefonicznego. Zamawiający wymaga aby wykonawca celem utrzymania kontaktu podczas prowadzenia akcji zimowej dysponował telefonem kontaktowym całodobowym do osoby wskazanej przez wykonawcę, kierującej usługą oraz telefonami kontaktowymi z operatorami sprzętu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2013/2014 w sołectwach: Skowieszynek (na wschód od drogi wojewódzkiej nr 824), Wierzchoniów, Rzeczyca, Rzeczyca Kolonia, Witoszyn.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2013/2014 w sołectwach: Skowieszynek (na wschód od drogi wojewódzkiej nr 824), Wierzchoniów, Rzeczyca, Rzeczyca Kolonia, Witoszyn, z użyciem własnych materiałów i sprzętu, polegające na odśnieżaniu drogi na całej szerokości oraz interwencyjnym posypaniu dróg. Zamawiający wymaga aby w pierwszej kolejności usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg były wykonywane na trasach przejazdu autobusów szkolnych. Ponadto do zadań wykonaw-cy należy: 1) stałe patrolowanie terenów objętych umową w celu bieżącej oceny skuteczności podejmowanych działań; 2) zabezpieczenie i utrzymanie gotowości sprzętu i maszyn przewi-dzianych do realizacji zamówienia wraz z obsługą; 3) zapewnienie we własnym zakresie paliwa i obsługi naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług (zapewnienie sprzętu zastępczego w przypadku awarii); 4) załadunek materiału antypoślizgowego własnym sprzętem i na swój koszt. Na czas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania bazy sprzętu i materiałów na terenie miasta lub gminy Kazimierz Dolny. Usługa zlecana będzie telefonicznie, według potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się podjąć wykonanie zlecenia nie później niż 1 godzinę od otrzymania od uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego wezwania telefonicznego. Zamawiający wymaga aby wykonawca celem utrzymania kontaktu podczas prowadzenia akcji zimowej dysponował telefonem kontaktowym całodobowym do osoby wskazanej przez wykonawcę, kierującej usługą oraz telefonami kontaktowymi z operatorami sprzętu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena./-/ Burmistrz Kazimierza Dolnego

Grzegorz Dunia


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət