Ana səhifə

Študijski program: bionika predlog


Yüklə 275.37 Kb.
səhifə2/4
tarix08.05.2016
ölçüsü275.37 Kb.
1   2   3   4

5. KRATKA UTEMELJITEV PREDLOGA


Na pragu 21. stoletja se industrijska družba sooča z velikimi izzivi na področju energije in okolja. Z novimi spoznanji s področja mlade discipline, kot je bionika, lahko spremenimo globalno gospodarsko in tehnološko politiko. Na voljo so nam naravni viri, ki so na Zemlji že 4,3 milijarde let, in nam s tem ponujajo odprte možnosti za njihovo izrabo.

Zato se na tem področju pojavljajo številna vprašanja: kako delujejo naravni sistemi, kako jih je moč izrabiti v prid človeštvu, kako bo videti industrializirani svet prihodnosti? Naravo lahko za našo prihodnost opredelimo kot usodo prihodnjih generacij.

Področje bionike je študij energetskih sprememb v živih organizmih za razvoj podobnih tehničnih sistemov in naprav za proizvodnjo energije.

Bionika je lahko tudi prepisovanje ali posnemanje stvari iz živega sveta v vsakdanje življenje. Trdimo lahko, da ljudje nismo takšni izumitelji, za kakršne se večkrat imamo, ampak smo večkrat le posnemovalci narave. Narava nam daje ogromno načel, ki so lahko zelo uporabna, bistvo pa je prav v prenašanju principov v tehniške naprave.

Z razvojem človeštva in tehnologije se je razvijalo tudi področje bionike. V praksi lahko najdemo mnogo primerov, ki so zelo uporabni (klimatske naprave, dihanje pod vodo, kompasi, sredstvo proti zmrzovanju, letala, ure, razsvetljava, elektrika, umetni valilniki, razsoljevanje, reaktivni pogon, podmornice, rotacijski motor, toplomeri, sonar…), veliko pa še jih je neugotovljenih.

Reševanje problemov lahko poteka po evolucijski strategiji. Le-ta nam prikazuje, kako v naravi prihaja do dobrih rešitev.
6. PREDLOG SKLEPA

(Rubriko izpolnite samo za predlog programa.)

Datum: 19. 12. 2011Obrazec izpolnil/a: Odgovorna oseba:Robert Harb Elido Bandelj

(ime, priimek, podpis) (ime, priimek, podpis)
A. SPLOŠNI DEL1. ŠTUDIJSKI PROGRAM

1.1. Ime študijskega programa:

BIONIKA


1.2. Naziv strokovne izobrazbe:

Inženir/inženirka bionike1.3. Okrajšava naziva:

inž. bion.


2. CILJI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA IN KOMPETENCE
Temeljni cilji študijskega programa so:

 • izobraziti inženirje s strokovno teoretičnim in praktičnim uporabnim znanjem s področja bionike;

 • pridobiti generične in specifične kompetenc s področja bionike;

 • razviti sposobnosti za povezovanje znanja in informacij na strokovnem področju ter spremljanje novosti stroke;

 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike.

Študent/študentka (v nadaljevanju: študent) v programu pridobi generične in poklicno-specifične kompetence.

Generične kompetence:


 • zagotavlja moralno in etično delovanje – to je poštenost, natančnost in vestnost pri delu;

 • načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih;

 • zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju, skladno s standardi in pravili stroke;

 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo;

 • razume poklicno in etično odgovornost;

 • se zaveda pomena nadaljnjega in vseživljenjskega izobraževanja ter posreduje znanja;

 • racionalno uporablja energijo, gradiva (materiale) in čas;

 • varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih;

 • razvija podjetnostne lastnosti, spretnosti in vedenje;

 • sodeluje pri razvoju stroke in prevzema pobude za uvajanje novosti v stroko;

 • uporablja tuj jezik za spremljanje strokovnih novosti v tujini in za komunikacijo v strokovni terminologiji.

Poklicno-specifične kompetence: • uporablja računalniška bionsko procesna orodja pri delovnih postopkih in procesih;

 • odloča v strokovnih in poslovnih zadevah in rešuje probleme s področja bionike;

 • pripravlja izvedbene načrte za bionske sisteme;

 • sodeluje pri pripravi in izvedbi bionskih projektov;

 • sodeluje pri načrtovanju, izvedbi posodobitev, nadzoru in optimiranju bionskih procesov;

 • identificira in analizira obstoječe bionske procese ter vključuje nove izsledke;

 • vključuje obnovljive in alternativne vire energije v bionske procese;

 • spremlja informacije o bionskih procesih;

 • uporablja interdisciplinarna znanja biologije in tehnike za reševanje konkretnih izzivov v okolju.

3. TRAJANJE ŠTUDIJA

3.1. Trajanje študija v letih:

Študij traja dve (2) leti.3.2. Ovrednotenje študijskega programa s kreditnimi točkami (KT):

Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.


4. VPISNI POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA V ŠTUDIJSKI PROGRAM

4.1. Vpisni pogoji:

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor: • je opravil splošno oziroma poklicno maturo, oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali

 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.


4.2. Merila za izbiro:

Pri kandidatih, ki so končali gimnazijo ali drug program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi petletni program, nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-tehniškega izobraževanja) oziroma poklicni tečaj, bo upoštevan seštevek: • s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu (izraženega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 5) ter

 • ocen splošnega uspeha v 3. in 4. letniku oziroma zadnjih dveh letnikih srednje šole.

Pri kandidatih, ki so opravili mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, bo upoštevan seštevek:

 • s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu (izraženega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 5) ter

 • ocen pri preizkusu znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika.

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Predmet ali druga sestavina

Ustni odgovori

Pisni izdelki

Izdelek oziroma storitev in zagovor

P1

Strokovna terminologija v tujem jeziku

X

X
P2

Poslovno komuniciranje in vodenjeX

P3

Računalništvo in informatikaX

D1

Praktično izobraževanje - KomunikacijeX

P4

Mehanika v bionikiX

P5

Elektrotehnika v bionikiX

P6

Bionski sistemiX

D2

Praktično izobraževanje - Temelji bionikeX

P7

Kemijska tehnika v bionikiX

P8

BiologijaX

D3

Praktično izobraževanje - Bionska biokemijaX

P10

Okoljska ekonomika in podjetništvo
X

X

P11

Trajnostni razvoj bionskih sistemovX

D4

Praktično izobraževanje - Trajnostna ekonomijaX

P12

Gradiva v bionikiX

P13

BiomehatronikaX

D5

Praktično izobraževanje – Načrtovanje biomehatronskih sistemovX

P14

Bionske mikro in nano tehnologijeX

P15

Energetika v bionikiX

D6

Praktično izobraževanje – Mikrotehnologije in energetikaX

P16

Bionska umetna inteligencaX

D7

Praktično izobraževanje – Umetna inteligenca in energetikaX

M8

Odprti kurikulX

D8

Praktično izobraževanje – Odprti kurikulX6. NAČINI IN OBLIKE IZVAJANJA ŠTUDIJA

Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.

Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja. Praktično izobraževanje se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Študij se izvaja kot redni ali izredni.7. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE ŠTUDIJA

7.1. Pogoji za napredovanje

V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, z izpiti …) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT. Pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta.

7.2. Pogoji za dokončanje

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge ...), in sicer:


1. Vsi obvezni moduli in predmeti v obsegu 85 KT

 • Komunikacije (20 KT)

  • Strokovna terminologija v tujem jeziku (6 KT)

  • Poslovno komuniciranje in vodenje (6 KT)

  • Računalništvo in informatika (5 KT)

  • Praktično izobraževanje - Komunikacije (3 KT)

 • Temelji bionike (21 KT)

  • Mehanika v bioniki (5 KT)

  • Elektrotehnika v bioniki (5 KT)

  • Bionski sistemi (5 KT)

  • Praktično izobraževanje - Temelji bionike (6 KT)

 • Bionska biokemija (14 KT)

  • Kemijska tehnika v bioniki (5 KT)

  • Biologija (5 KT)

  • Praktično izobraževanje – Bionska biokemija (4 KT)

 • Trajnostna ekonomija (14 KT)

  • Okoljska ekonomika in podjetništvo (6 KT)

  • Trajnostni razvoj bionskih sistemov (5 KT)

  • Praktično izobraževanje – Trajnostna ekonomija (3 KT)

 • Načrtovanje biomehatronskih sistemov (16 KT)

  • Gradiva v bioniki (6 KT)

  • Biomehatronika (6 KT)

  • Praktično izobraževanje - Načrtovanje biomehatronskih sistemov (4 KT)

2. En izbirni modul v obsegu 15 KT

 • Mikrotehnologije in energetika (15 KT)

  • Bionske mikro in nano tehnologije (5 KT)

  • Energetika v bioniki (6 KT)

  • Praktično izobraževanje - Mikrotehnologije in energetika (4 KT)

 • Umetna inteligenca in energetika (15 KT)

  • Bionska umetna inteligenca (5 KT)

  • Energetika v bioniki (6 KT)

  • Praktično izobraževanje – Umetna inteligena in energetika (4 KT)


3. Prosto izbirni predmet v obsegu 5 KT
4. Odprti kurikul v obsegu 10 KT

 • Predmet/i odprtega kurikula (8 KT)

 • Praktično izobraževanje – Odprti kurikul (2 KT)


5. Diplomsko delo 5 KT
8. POGOJI ZA PREHAJANJE MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI

V 2. letnik se lahko vpiše študent, ki je končal 1. letnik ali višji letnik v drugih višješolskih ali visokošolskih študijskih programih, če se z individualnim študijskim programom ugotovi, da manjkajočih obveznostih za 1. letnik ni več kot za 20 KT. Če je teh obveznosti več, prehajanje med študijskimi programi ni mogoče.9. POGOJI ZA KONČANJE POSAMEZNIH DELOV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

(če jih ta vsebuje)

Nacionalnih poklicnih kvalifikacij ni možno pridobiti z dokončanjem posameznih delov študijskega programa.10. PODATKI O MEDNARODNI PRIMERLJIVOSTI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Program je vsebinsko primerljiv s programi v evropskih državah in sledi smernicam razvoja višješolskih programov na tem področju.

Za analizo mednarodne primerjave programa dveletnega študija bionike smo pregledali programe tako v evropskem kakor svetovnem izobraževalnem prostoru, največ pa v Nemčiji in Avstriji. Študij bionike v zadnjem času v omenjenih dveh državah doživlja pravi razcvet in poteka v skladu z Bolonjsko deklaracijo.


Ime inštitucije in država

Fachhochschule Gelsenkirchen, Nemčija

Imperial College London, Velika Britanija

University of Reading, Velika Britanija

Ime programa

Bionik

Biomedical Engineering

Biomedical Engineering and Cybernetics

Strokovni naziv

Bioniker / Bachelor of Science (B. Sc.)

Bachelor of Engineering (BEng) in Biomedical Engineering

Bachelor of Science (BSc) in Biomedical Engineering and Cybernetics

Trajanje študija

6 semestrov / 180 ECTS

3 leta/180 ECTS

3 leta/180 ECTS

Koncept in oblika študija

Modularni način študija

Modularni način študija

Modularni način študija

Vsebinska strukturiranost programa

Pregled modulov

1. semester:

Biologija I: Struktura, delovanje in fiziologija rastlin

Kemija I: Osnove kemije

Matematika / Informatika: Matematika I

Materiali / Gradiva: Strukturni materiali


2. semester:

Biologija II: Struktura, delovanje in fiziologija živali

Kemija II: Fizikalna kemija

Fizika I: Statika, trdnost, dinamika

Matematika II

Funkcijski, bionični materiali

3. semester:

Biologija III: Ekologija, biotska raznolikost und evolucija

Fizika II: Elektrotehnika, optika

Integrirani moduli: Metodika znanstvenega dela

Strokovna angleščina

Izbirni modul I

4. semester:

Biologija IV: Bionika

Fizika III: Dinamika trdnih teles in tekočin

Računovodstvo za podjetnike

Bionika: Osnove konstruiranja I - CAD

Senzorika I – Biosenzorika

5. semester:

Osnove konstruiranja II – Strukturno optimiranje

Senzorika II – Merilna tehnika

Izbirni modul II

6. semester:

Izbirni modul III

Projektno – praktično delo


1. in 2. leto študija:

Poznavanje medicine I in II

Molekule, celice in procesi

Programiranje I in II

Elektromagnetika in optika I in II

Elektrotehnika I in II

Prenos toplote in materije I in II

Matematika I in II

Logični in digitalni sistemi

Nadzorni sistemi

Električni sistemi in signali

Uvod v mehaniko

Mehanika trdnih teles

Mehanika tekočin

Delavnice iz mehanike

Tehnika in medicina

Vodenje projektov

Poglavja iz biomedicinske tehnike

Projekt: oblikovanje v mehaniki

Projekt: elektronika

Laboratorijsko eksperimentiranje

3. leto študija

Biomedicina

Biomehanika

Računalniška nevroznanost

Procesiranje slik

Modeliranje v biologiji

Napredno modeliranje v biologiji

Psihološki nadzor in analiza podatkov

Sintetična biologija

Uvod v bioinformatiko

Ekonomija zdravja in sprejemanje odločitev
1. leto študija:

Uvod v kibernetiko

Uvod v računalništvo

Uvod v programiranje

Uvod v elektroniko

Tehnična matematika


2. leto študija:

Kibernetični sistemi

Biološki sistemi

Nevroznanost

Vgrajeni sistemi

Nevronske mreže

Računalniško modeliranje

Projekt


Predstavitvene spretnosti
3. leto:

Projekt


Biomehanika

Bionika


Izbirni moduli:

Računalniški nadzor

Resnična resničnost

Analiza slik

Obdelava medicinskih slik


Obveznosti študentov

Opravljeni vsi moduli

Opravljeni vsi moduli

Opravljeni vsi moduli

Zaključek študija

Diplomska naloga – projektno delo

Diplomska naloga

Diplomska naloga

Opombe


Vpisni pogoji:

matura (Hochschulreife)

Pred začetkom študija zaželena opravljena praksa v trajanju 6 tednov v podjetju biološke, kemične ali medicinske smeri. Praksa sicer mora biti opravljena do začetka 3. semestra.


Vpisni pogoji:
GCSE (zaključni izpiti) :

nivo A: matematika in fizika in še vsaj en predmet (matematika dodatno, kemija ali biologija) ocenjene z najmanj AAA

nivo AS: kemija in biologija zaželeni vendar ne obvezni, če je bila dosežena ocena vsaj B, ali kot posamezen predmet ali kot del drugega predmeta

Sprejete bodo tudi prijave ustrezno motiviranih in izkušenih kandidatov, ki bodo izkazali zahtevane zmožnosti, kljub temu da nimajo običajnih spričeval.
Vpisni pogoji:
GCSE (zaključni izpiti):

matematika, fizika – nivo A,

ocena iz matematike vsaj C

Mednarodni bakalaureat: ocene 555 iz treh predmetov na višjem nivoju: matematika ali fizika (biologija zaželena vendar ne obvezna)VIRI:


Inštitucija

Spletna stran

FACHHOCHSCHULE GELSENKIRCHEN, Gelsenkirchen

http://www2.fh-gelsenkirchen.de/FH-Sites/FH-Main/index.php?id=2

FACHHOCHSCHULE KARTNEN, Villach

http://www.fh-kaernten.at/

Imperial College London

http://www3.imperial.ac.uk/

University of Reading

http://www.reading.ac.uk/

1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət