Ana səhifə

Тест “Rele mühafizəsinin istismar qaydaları ”


Yüklə 111.34 Kb.
tarix01.05.2016
ölçüsü111.34 Kb.
ТЕСТ

Rele mühafizəsinin istismar qaydaları

 1. Elektrik sistemlərində ən çox yayılmış qeyri-normal rejimlər hansıdır?

1) Enerji sistemdə yırğalanmalar;

2) Gərginliyin artması;

3) Gərginliyin azalması;

4) Tezliyin dəyişməsi;

5) Artıq yüklənmə;


 1. Rele mühafizəsinin cəld təsir etməsi hansı səbəbə görə vacibdir?

1) Elektrik sisteminin dayanıqlığı artır;

2) İşlədicilərin aşağı gərginlik şəraitində işləmə müddəti artır;

3) Generatorun dayanıqlığı azalır;

4) Zədələnmələrin həcmi artır;

5) Avtomatika qurğularının effektivliyi artır;


 1. Hansı rele mühafizəsi ehtiyyatlandırma qabiliyyətinə malik deyil?

1) Nisbi selektivlikli mühafizə;

2) Məhdud nisbi selektivlikli mühafizə;

3) Mütləq selektivkli mühafizə;

4) Məhdud mütləq selektivlikli mühafizə;

5) Heç biri;


 1. Aralıq relesinin işarəsini göstərin?

1) KA

2) KT


3) KL

4) KV


5) KH

 1. PT-40 tipli elektromaqnit relesinin işləmə prinsipi nəyə əsaslanır?

 1. Gərginliyin artmasına

 2. Gərginliyin azalmasına

 3. Cərəyanın artmasına

 4. Tezliyin dəyişməsinə

 5. Gücün dəyişməsinə

 1. Təyinata görə hansı elektromaqnit rele əsas rele kimi qəbul edilir?

 1. Zaman relesi

 2. Cərəyan relesi

 3. Aralıq relesi

 4. Göstərici rele

 5. Heç biri

 1. Elektromaqnit relenin işlənməsi üçün hansı şərtin ödənilməsi vacibdir?

 1. Elektromaqnit qüvvəsi Fe əks təsir yayının gərilmə qüvvəsinə Fyay bərabərdir Fe= Fyay

 2. Elektromaqnit qüvvəsi Fe əks təsir yayının gərilmə qüvvəsindən Fyay kiçikdir Fe< Fyay

 3. Elektromaqnit qüvvəsi Fe əks təsir yayının gərilmə qüvvəsindən Fyay böyükdür Fe> Fyay

 4. Elektromaqnit qüvvəsi Fe əks təsir yayının gərilmə qüvvəsindən Fyay böyük bərabərdir

Fe ≥ Fyay

 1. Heç biri

 1. PT-40 tipli relesinin işləmə cərəyanını hansı həddə tənzimləmək mümkündür?

1) 5A-dən 200A-ə kimi

2) 5A-dən 100A-ə kimi

3) 0.005A-dən 200A-ə kimi

4) Heç biri

5) 0.005A-dən 100A-ə kimi 1. İnduksion prinsiplə işləyən relelər hansıdır?

1) Zaman relesi;

2) Aralıq relesi;

3) Göstərici rele;

4) Cərəyan relesi;

5) heş biri;


 1. Asılı xarakteristikaya malik olan induksion relelərdə dözmə müddətinin qiyməti hansı parametrlərdən asılıdır?

1) Mühafizə olunan elementin nominal cərəyanı;

2) Qısaqaapanma cərəyanı;

3) Mühafizə olunan elementin nominal gərginliyi;

4) Qalıq gərginliyi;

5) Mühafizə olunan elementin nominal cərəyanı və gərginliyi;


 1. Daha vacib və güclü elektrik obyektlərində induksion relelərinhansı qoşulma sxemindən istifadə edilir?

1) Birinci tərəf relesi ilə mühafizənin açara birbaşa təsirli rele mühafizə sxemi;

2) Birinci tərəf relesi ilə mühafizənin aşara dolayı təsirli rele mühafizə sxemi;

3) İkinci tərəf relesi ilə mühafizənin açara birbaşa təsirli rele mühafizə sxemi;

4) İkinci tərəf relesi ilə mühafizənin aşara dolayı təsirli rele mühafizə sxemi;

5) Heç biri;


 1. Hansı rele ancaq dəyişən cərəyanla işləyir?

1) Elektromaqnit relelər;

2) İnduksion relelər;

3) Mikroprosessorlu relelər;

4) Heç biri;

5) Hər biri;


 1. Mikroprosessor terminallarında tətbiq edilən təsir prinsipini göstərin?

 1. Elektromaqnit və analoq – rəqəm çevirməsi

 2. İnduksion və analoq – rəqəm çevirməsi

 3. Maqnitoelektrik

 4. Analoq – rəqəm çevirməsi

 5. İnduksion çevirməsi

 1. Mikroprosessor terminallar vasitəsilə yerinə yetirilən maksimal cərəyan mühafizəsinin gaytarma əmsalının giymətini göstərin.

 1. 0,6 – 0,66

 2. 0,7 – 0,66

 3. 0,8 – 0,86

 4. 0,9 – 0,96

 5. 1,2 – 1,26

 1. Hansı relelərdə bir necə asılı xarakteristikalardan istifadə olunur?

 1. Belə rele yoxdur

 2. Elektromaqnit relesi və mikroprosessor terminalı

 3. İnduksion relesi və mikroprosessor terminalı

 4. İnduksion relesi

 5. Mikroprosessor terminalı

 1. Максимал ъяряйан мцщафизясинин ишлямя ъяряйаны 1000А-дир. Мцщафизя гысагапанма ъяряйанынын щансы гиймятиндя ишя дцшяъякдир?

 1. 300 А

 2. 600 А

 3. 800 А

 4. 1000 А

 5. 2000 А

 1. Максимал ъяряйан мцщафизянин дюзмя мцддятинин пилляси ня гядяр гябул едилир?

 1. 0,004 – 0,008 сан.

 2. 0,04 – 0,08 сан.

 3. 0,4 – 0,8 сан.

 4. 4 – 8 сан.

 5. 1 сан.

 1. Максимал ъяряйан мцщафизяляринин селективлийи ня иля тямин олунур?

 1. схеми мцряккябляшдирмякля

 2. ачарын ишлямя мцддятини азартмагла

 3. ачары блокламагла

 4. мцщафизянин дюзмя мцддятини сечмякля

 5. мцщафизянин ани тясирини тямин етмякля.

 1. Истигамятлянмиш максимал мцщафизя щансы эярэинликли шябякялярдя ясас мцщафизя кими тятбиг олунур?

 1. ≤ 35 кВ

 2. ≤ 110 кВ

 3. ≤ 220 кВ

 4. ≤ 330 кВ

 5. Dairəvi şəbəkədə

 1. Истигамятлянмиш ъяряйан мцщафизясиндя истигамят органы ня вахт ачарын ачылмасына иъазя верир?

 1. Гысагапанма ъяряйанынын гиймятиндян асылы олараг

 2. Эярэинлийин гиймятиндян асылы олараг

 3. Мцщафизянин дюзцм мцддятиндян асылы олараг

 4. Гысагапанма ъяряйанлары шинлярдян мцщафизя едилян хяття тяряф олдугда

 5. Гысагапанма ъяряйанлары хятдян шиня тяряф олдугда.

 1. Radial EVX-nin cərəyan kəsməsi mühafizəsinin dözmə müddəti nə qədər olur?

1) 0,004 – 0,008 san

2) 0,04 – 0,08 san

3) Olmur

4) 0,2 san qədər

5) 0,4 san qədər


 1. Ani təsir edən cərəyan kəsməsinin işləmə cərəyanı hansı cərəyana görə təyin edilir?

1) Mühafizə olunan xəttin yük cərəyanına görə.

2) Mühafizə olunan xəttin əvvəlində qısaqapanma cərəyanına görə.

3) Mühafizə olunan xətdən bəslənən şində üçfazlı qısaqapanma cərəyanına görə.

4) Mühafizə olunan xətdən bəslənən çində qısaqapanma cərəyanının minimum qiymətinə qörə.

5) Mühafizə olunan xətdən axan yük cərəyanının maksimum qiymətinə görə.


 1. Ani təsir edən cərəyan kəsməsi xəttin uzunluğunun ən azı neçə faizini mühafizə etdikdə özünü doğrultmuş olur?

1) 100%

2) 20%


3) 50%

4) 80%


5) 40%

 1. Ani təsir edən cərəyan kəsməsinin mənfi cəhəti nədir?

1) Etibarlılığı;

2) Sadəliyi;

3) Ucuz olması;

4) Cəldliyi;5) Ölü zonasının olması;

 1. İstiqamətli cərəyan mühafizəsinin üstün cəhəti nədir?

 1. Yük cərəaynı böyük olan şəbəkələrdə həssaslığın az olması;

 2. Mənbə yaxınlığında dözmə müddətinin böyük olması;

 3. Üçfazlı qısa qapanmalarda ölü zonasının olması;

 4. Sadə və ucuz olması;

 5. Gərginlik dövrəsində nasazlıqlar olduqda gücün istiqamətini düzgün seçə bilməməsi;
 1. Щансы эярэинликли шябякялярдя сыфыр ардыъыллыглы истигамятлянмиш ъяряйан мцщафизяси чох пилляли олур?

 1. 6 кВ шябякядя

 2. 10 кВ шябякядя

 3. 20 кВ шябякядя

 4. 35 кВ шябякядя

 5. 110 кВ вя йухары эярэинликли шябякялярдя

 1. Ашаьыдакы релелярдян щансы сыфыр ардыъыллыглы эцъ релесидир?

 1. ИМБ – 171А

 2. РБМ - 171

 3. РБМ - 271

 4. РБМ – 178

 5. ФДМ – 312

 1. Сыфыр ардыъыллыглы ъяряйанлар... ?

 1. Гиймят вя истигамятъя ейнидир

 2. Гиймятъя ейни, истигамятъя яксдир

 3. Гиймятъя фяргли, истигамятъя яксдир

 4. Гиймят вя истигамятъя фярглидир

 5. Гиймятъя ейни вя бир-бириндян 120° буъаг алтындадырлар.

 1. Диференсиал мцщафизя трансформатору щансы зядялянмялярдян мцщафизя едир?

 1. дахили зядялянмялярдян

 2. хариъи зядялянмялярдян

 3. ифтар йцклянмялярдян

 4. трансформаторда йаранан газын тязйигиндян

 5. трансформаторда йаьын сявиййясинин дцшмясиндян.

 1. Трансформаторун узунуна диференсиал мцщафизясинин гейри-баланс ъяряйанынын гиймяти 300А-дир. Щансы гысагапанма ъяряйанындан мцщафизя ишя дцшмяйяъякдир?

 1. 2000А

 2. 1500А

 3. 1000А

 4. 500А

 5. 250А

 1. Хятлярин сайы нечя олдугда ениня диференсиал мцщафизя тятбиг олунмур?

 1. 4

 2. 3

 3. 2

 4. 1

 5. 6

 1. Ениня диференсиал мцщафизядя эцъ истигамят органы щансы функсийаны йериня йетирир?

 1. Ишя салма органы

 2. Сечиъи органы

 3. Юлчц органы

 4. Зядялянян хяттин тяйин едилмяси органы

 5. Мцгайися органы.

 1. Хяттин узунуна диференсиал мцщафизяси щансы нюв гысагапанмалары щисс едир?

 1. Ики фазлы

 2. Цч фазлы

 3. Бир фазлы йерля

 4. Ики фазлы йерля

 5. Бцтцн нюв гысагапанмалары

 1. Хяттин узунуна диференсиал мцщафизяси щансы вахтла ишляйир?

 1. «0» санийя

 2. «0,5» санийя

 3. «1» санийя

 4. «1,5» санийя

 5. «2,0» санийя
 1. Distansion mühafizənin üstünlüyü?

 1. Selektivliyi, həssaslığı, tez təsir etməsi;

 2. Mümkün qədər tez açmaq;

 3. Zədə haqqında xəbər vermək;

 4. Zədələnmə cərəyanının miqdarını təyin etmək;

 5. Zədələnməni fiksı etmək;

 1. Rele mühafizəsi üçün icazə verilən gərginlik düşgüsü neçə %-dir?

1) 1% çox olmamalıdır;

2) 0,25% çox olmamalıdır;

3) 0,5% çox olmamalıdır;

4) 3% çox olmamalıdır;

5) 0,75% çox olmamalıdır;


 1. Дистансион мцщафизянин ясас елементи щансыдыр?

 1. Güc relesi;

 2. Aralıq relesi;

 3. Gərginlik relesi;

 4. Müqavimət relesi;

 5. Tezlik relesi;

 1. Müqavimət relesi hansıdır?

 1. КЩ

 2. КТ

 3. КЩ

 4. КЗ

 5. КА

 1. Йцксяк тезликли чяпярляйиъи мцгавимятинин актив мцряккябясинин гиймяти нечя олмалыдыр?

 1. Р > 5 кОм

 2. Р ≥ 500 Ом +

 3. Р ≤ 50 Ом

 4. Р < 5 кОм

 5. Р < 100 Ом

 1. Йцксяк тезликли сигналын йарымстансийа шинляриня доьру кечмясинин гаршысыны алан гурьу?

 1. Бирляшдириъи сцзэяъ

 2. Ялагя конденсатору

 3. Йцксяк тезликли чяпярляйиъи

 4. Йцксяк тезликли кабел

 5. Бюлцъц сцзэяъ.

 1. Йцксяк тезликли мцщафизя няйя ясасланыр?

 1. Хяттин уъларындакы ъяряйанларын фазаларынын мцгайисясиня

 2. Хяттин уъларындакы эцълярин мцгайисясиня

 3. Хяттин уъларындакы эярэинлик фазаларынын мцгайисясиня

 4. Хяттян ахан ъяряйанын гиймятиндян

 5. Хятдя йаранан эярэинлик дцшкцсцня.

 1. Диференсиал-фаз мцщафизясиндя йцксяк тезликли эенератор щансы тезликли ъяряйанларла идаря олунур?

 1. Йцксяк тезликли

 2. Алчаг тезликли

 3. Сянайе тезликли

 4. 100 Щс

 5. 200 Щс

 1. Yerlə qapanmada böyük cərəyanı olan çəbəkələr hansıdır?

 1. 330kV gərginlikli şəbəkələr;

 2. Neytralı izolə olunmuş;

 3. Neytralı effektiv torpaqlanmış;

 4. 220kV gərginlikli şəbəkələr;

 5. 500kV gərginlikli şəbəkələr;
 1. Sıfır ardıcıllıqlı cərəyanlar?

1) Qiymət və istiqamətcə eynidir;

2) Qiymətcə eynidir, istiqamətcə əksdir;

3) Qiymətcə fərqli, istiqamətcə əksdir;

4) Qiymət və istiqamətcə fərqlidir;

5) Qiymətcə eynidir, istiqamətcə bir-birindən 1200 bucaq altındadır;


 1. Hansı gərginlikli şəbəkələrdə sıfır ardıcıllıqlı istiqamətlənmış cərəyan mühafizəsi çox pilləli olur?

 1. 6kV şəbəkədə;

 2. 10kV şəbəkədə;

 3. 20kV şəbəkədə;

 4. 35kV şəbəkədə;

 5. 110kV və yuxarı gərginlikli şəbəkələrdə;

 1. İstiqamətlənmiş cərəyan mühafizəsində istiqamət orqanı nə vaxt açarın açılmasına icazə verir?

 1. Qısaqapanma cərəyanının qiymətindən asılı olaraq;

 2. Gərginliyin qiymətindən asılı olaraq;

 3. Mühafizənin dözüm müddətindən asılı olaraq;

 4. Qısaqapanma cərəyanları şinlərdən mühafizə edilən xəttə tərəf olduqda;

 5. Qısaqapanma cərəyanları xətdən şinə tərəf olduqda;

 1. Йерля гаранмада кичик олан ъяряйан олан шябякяляр щансылардыр?

 1. 330 кВ олан эярэинликли шябякяляр

 2. Нейтралы изоля олунмуш

 3. Нейтралы и еффектив торрагланмыш

 4. 220 кВ эярэинликляр

 5. 500 кВэярэинли шябякяляр.

 1. Щансы шинляр цчцн мясафя мцщафизяси тятбиг едилир?

 1. 35 кВ хятляри гидаландыран шинляр цчцн

 2. реакторлу хятляри гидаландыран 6-10 кВ шинляр цчцн

 3. реактору олмайан хятляри гидаландыран шинляр цчцн

 4. 110 кВ хятляри гидаландыран шинляр цчцн

 5. 220 кВ хятляри гидаландыран шинляр цчцн

 1. Хяттин мясафя мцщафизя схемляриндя ишя салма органы кими щансы нюв релелярдян истифадя олунур?

 1. Ъяряйан релеляри

 2. Эярэинлик релеляри

 3. Мцгавимят релеляри

 4. Тезлик релеляри

 5. Аралыг релеляри

 1. Cяrяyan transformatorunun birinci tяrяf dolaqlarы dюvrяyя necя qoшulur?

 1. Parallel

 2. Ardыcыl

 3. Ulduz sxemi

 4. Natamam ulduz sxemi

 5. Dцz cavab yoxdur.

 1. Cяrяyan transformatorlarыnыn vя relelяrin aшaьыdakы birlяшmя sxemlяrinin hansыnda iki reledяn istifadя olunur?

 1. Cяrяyan transformatorlarыnыn sыfыr ardыcыllыqlы cяrяyan sцzgяъinя qошulma sxemi

 2. Cяrяyan transformatorlarыныn цчbucaq, relelяrin isя xяtti cяrяyana qoшulmuш ulduz sxemi

 3. Cяrяyan transformatorlarыnыn sяkkizvari, relelяrin iki faz fяrqinя qoшulmuш sxemi

 4. Cяrяyan transformatorlarыnыn vя relelяrin tam ulduz birlяшmя sxemi

 5. Cяrяyan transformatorlarыn vя relelяrin natamam ulduz birlяшmя sxemi

 1. Cərəyan transformatorlarının II tərəf dolaqları hansı cərəyana işləyir?

1) 10A

2) 15A


3) 1A və ya 5A

4) 6A


5) 20A

 1. Cərəyan transformatorunun çıxışları necə işarə olunur?

1) əvvəli L1; U1 və sonu L2; U2;

2) əvvəli və sonu ;

3) əvvəli N,X və sonu M,Z;

4) əvvəli A və sonu B;

5) əvvəli H və sonu K;


 1. Rele mцhafizяsindя hansы gяrginlik transformatorlarыndan istifadя olunmur?

 1. 1 fazalы 2 dolaqlы

 2. 2 fazalы 3 dolaqlы

 3. 3 fazalы 1 dolaqlы

 4. 3 fazalы 2 dolaqlы

 5. 3 fazalы 3 dolaqlы

 1. Gяrginlik transformatorunun ikinci tяrяf dюvrяlяrinя rele vя юlчц cihazlar necя qoшulur?

 1. Parallel

 2. Ardыcыl

 3. Uduz sxemi

 4. Natamam ulduz sxemi

 5. Dцz cavab yoxdur

 1. Nominal gərginlikdə yol verilə bilən xətalar normallaşdırlır və buna əsasən güc transformatorları üç sinfə bölünür. Bu sinflərdən hansı doğrudur?

1) 0,1; 0,5 və 1

2) 0,5; 1 və 3

3) 0,5; 2 və 2,5

4) 0,1; 1 və 2

5) 0,1; 0,5 və 1


 1. Xətasız işləyən “ideal” gərginlik transformatorunda ikinci tərəf gərginliyi hansı düsturla hesablanır?

1)

2)

3)

4)

5)


 1. Operativ cərəyan mənbəyinin rele mühafizəsindəki məqsədi?

1) işıqlandırma lampalarının qidalanmasını təmin etmək üçün;

2) operativ dövrələrin və həmçinin zədələnmiş xətlərin və avadanlıqların açılmasını təmin edən elementlərin qidalanması üçün;

3) rabitə şəbəkəsini qidalandırmaq üçün;

4) qaynaq işlərini aparılmaq üçün;

5) yarım stansiyaların işıqlandırılması üçün;


 1. Sabit operativ cərəyan mənbəli y/st-larda TCH hara qoşulur?

1) YG tərəfə;

2) OG tərəfə;

3) Güc transformatorunun şınlярındə AG tərəfdə;

4) AG şinlərində;

5) Щasarın arxasında;


 1. Bunlardan hansı operativ sabit cərəyan mənbəyidir?

1) tiristor, varistor;

2) günəş enerji mənbəyi;

3) CK, CH, VARTA blok tipli akkumulyator batareyaları və ШОT-01 tipli operativ cərəyan şkafları;

4) nüvə reaksiyası;

5) dəniz suyunun səviyyəsinin artması;


 1. Açar YG tərəfdə yerləşəndə və dəyişən operativ cərəyan olduğu zaman, 6-35kV y/st-larda TCH-lər hara qoşulur?

1) AG şinlərinə;

2) paylayıcı qurğunun üzərinə;

3) qidalandırıcı xətlərin girimlərinə;

4) işiqlandırma kabelinə;

5) torpaqlama naqilinə;


 1. Operativ cərəyan mənbəyi nədir?

1) külək qurğusu;

2) günəş enerji mənbəyi;

3) 110-220B akkumulyator batareyası; cərəyan transformatorları, gərginlik transformatorları və TCH;

4) metan qazı;

5) dizel generatoru;


 1. Qısaqapanmanın baş vermə səbəblərini göstərin

1.İzolyasiyanın deşilməsi; 2.EVX-yə məftillərin atılması; 3.Məftilin qırılıb yerə düşməsi; 4.Xətti ildırım vurması; 5.Avadanlığa pis qulluq edilməsi

1) 1,4,5


2) 2,3

3) 1,2,3


4) 1,2,3,4,5 ­

E) 1,5


 1. Qısaqapanmanın baş verməsi ilə­... (səhv cavabı göstərin) ?

1) Ayrı-ayrı nöqtələrdə gərginliyin səviyyəsi aşağı düşür

2) Elementlərdə gərginlik düşküsü artır

3) Sxemin qollarında cərəyanlar artıр

4) Qısaqapanma yerində müqavimət kəskin azalır

5) Qısaqapanma yerində müqavimət kəskin artır


 1. Qısaqapanma hesabatının əsas məqsədlərini göstərin?

1.Elektrik aparatlarının və cərəyan daşıyan hissələrin seçilməsi; 2. Rele mühafizəsi və avtomatika qurğularının layihələndirilməsi və sazlanması; 3. Avadanlıqların fazlaşdırılmasının aparılması;

4. Mühafizə torpaqlanmalarının layihəsi və yoxlanması;

5. Transformatorların paralel qoşulma şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi.

1) 1,5


2) 2,3,5

3) 1,2,4 ­

4) 3,5

5) 1,2,3,4,5 1. . Qısaqapanma hesabatında aşağıdakı amillər qəbul edilir?

1.Elementlərin maqnit doyması nəzərə alınmır. 2.Üçfazalı sistem qeyri-simmetrik qəbul edilir. 3.Transformatorların maqnitləşdirici cərəyanı nəzərə alınmır. 4. Yüklər təqribi nəzərə alınır. 5. Rotopun rəqsləri nəzərə alınmır.

1) 1,2,3,4

2) 1,2,4,5

3) 1,2,3


4) 1,2,3,4,5

5)1,3,4,5

 1. Naqillərdən cərəyan keçdikdə onlar arasında yaranan elektrodinamik qüvvələr hansı kəmiyyətdən asılı deyil?

1)Naqillərdən axan cərəyanların qiymətindən

2)Naqillərin uzunluğundan

3)Paralel naqillər arasındakı məsafədən

4)Naqillərin en kəsiyinin forması və qarşılıqlı yerləşməsindən

5)Naqillərin materialından


 1. Qısaqapanma zamanı avadanlıqlara elektrodinamiki təsirlərin azaldılması məqsədilə görülən tədbirlər?

1.Reaktorların tətbiqi. 2. Mühafizə troslarının tətbiqi. 3. Parçalanmış dolaqlı transformatorların tətbiqi. 4.Şinlərin seksiyalandırılması. 5.Maqnit dovrələrinin şixtələnmiş hazırlanması.

1) 1,3,4

2) 1,2,5

3) 2,4,5


4) 2,3

5) 1,2,3,4,5 1. Elektrik cərəyanının naqildən ayırdığı istilik miqdarı (Q=I2Rt) hansı qanunla müəyyən edilir?

1) Faradey qanunu

2) Maksvell qanunn

3) Coul-Lens qanunu

4) Nyutonun ikinci qanunu

5) Mendeleyev-Klapeyron qanunu


 1. Qısaqapanma cərəyanının termiki təsiri hansı kəmiyyətlə xarakterizə olunur?

1) İstilik qradienti

2) Zərbəvi təsir

3) İstilik impulsu

4) Pik qüvvə

5) Elektrodinamik qüvvə


 1. Qısaqapanmanın adlı vahidlərlə dəqiq hesabatı aparıldıqda əsas pillə ilə elementin yerləşdiyi pillə arasındakı transformatorlar necə nəzərə alınır?

1) bütün transformatorların transformasiya əmsallarının cəmi ilə

2) bütün transformatorların transformasiya əmsallarının hasili ilə

3) ən böyük güclü transformatorun transformasiya əmsalı ilə

4) ən kiçik güclü transformatorun transformasiya əmsalı ilə

5) ən böyük və ən kiçik güclü transformatorların transformasiya əmsallarının cəmi ilə


 1. Qısaqapanmanın adlı vahidlərlə təqribi hesabatı aparıldıqda 0,38; 6;10; 35; 110; 220; 330; 500kV nominal gərginliklərinə uyğun orta gərginliklər şkalasını təyin edin?

1)0,4; 6,3; 10,5; 37; 115; 230; 340; 515

2) 0,38; 6,3; 10,5; 38; 115; 240; 340; 525

3) 0,4; 6,5; 13; 37; 120; 250; 330; 515

4) 0,4; 6; 10; 38; 115; 230; 360; 545

5) 0,38; 6,3; 11; 37; 110; 245; 335; 525


 1. Qısaqapanma cərəyanının hesabatını nisbi vahidlər sistemində apardıqda kəmiyyətlərin hansı vahidlər sistemindəki ölçü vahidlərindən istifadə olunur?

1) Beynəlxalq vahidlər sistemi

2) SQSE vahidlər sistemi

3) Texniki vahidlər sistemi

4) Beynəlxalq və SQSE vahidlər sistemləri

5) Kəmiyyətlər vahidlərlə ifadə olunmur


 1. Qısaqapanmanın hesabatında hansı bazis kəmiyyətindən istifadə olunmur?

1) Bazis gücü

2) Bazis gərginliyi

3) Bazis cərəyanı

4) Bazis müqaviməti

5) Bazis transformasiya əmsalı


 1. Qısaqapanma cərəyanlarının hesabatının ilkin şərtləri nəyi nəzərdə tutmur?

1) şəbəkənin hesabat sxemi

2) qısaqapanma rejimi

3) qısaqapanmanın növü

4) qısaqapanma nöqtəsinin yerləşmə yeri və qısaqapanma anı

5) qısaqapanmanın hesabat üsulu


 1. Qısaqapanmanın hesabat rejiminin seçilməsi nədən asılıdır?

1) normal rejim üçün q.q.cərəyanlarının qiymətlərinin təyini

2) maksimal və minimal rejimlər üçün q.q.cərəyanlarının qiymətlərinin təyini

3) hesabat sxeminin elementləri üzrə cərəyanların təyini

4) şəbəkənin müxtəlif nöqtələrində qalıq gərginliklərin təyini

5)bazis kəmiyyətlərinin təyini


 1. Rele mühafizəsi hesabatlarında hansı q.q.cərəyanlarının qiymətlərindən istifadə oluna bilər?

1)üçfazalı q.q. cərəyanı

2)ikifazalı q.q. cərəyanı

3)ikifazalı yerlə q.q. cərəyanı

4)birfazalı q.q. cərəyanı

5)bütün növ q.q. cərəyanları


 1. Rele mühafizəsinin həssaslığını yoxlayarkən əksər hallarda q.q. cərəyanının hansı an üçün qiymətindən istifadə olunur?

1)başlanğıc an üçün

2) q.q-dan 0,1san sonra

3) q.q-dan 0,5san sonra

4) q.q-dan 1san sonra

5) t=0,05san anı üçün


 1. Sinxron generator əvəz sxeminə hansı parametrlərlə daxil edilir?

1)Е, Хг

2)Е', Хг

3)Е'', Хд

4)Е'', Х''д

5)Е'', Хд


 1. Generatorun yaxınlığındakı yüklər q.q. cərəyanlarını hesablayarkən necə nəzərə alınır?

1) Е''G = 1 qəbul etməklə

2) ХG = 1 qəbul etməklə

3) Е''G > 1 qəbul etməklə

4) Е''G = 0 qəbul etməklə

5) ХG = 0 qəbul etməklə


 1. Qısaqapanma nöqtəsinin yaxınlığındakı böyük güclü yüklər əvəz sxeminə hansı ümumiləşdirici parametrlərlə daxil edilir?

1) Е'' = 1; Х = 0,35

2) Е'' = 0,85; Х = 1

3)Е'' = 0,85; Х = 0,35

4) Е'' = 1,1; Х = 0

5) Е'' = 0,9; Х = 1,35


 1. Əvəz sxeminin sadələşdirilməsi zamanı hansı ekvivalentləşdirmə üsullarından istifadə olunur?

1.müqavimətlərin ardıcıl birləşdirilməsi. 2.müqavimətlərin paralel birləşdirilməsi. 3.üçbucağın ulduza çevrilməsi. 4. ulduzun üçbucağa çevrilməsi. 5.paylanma əmsallarının tətbiqi

1) 1,3,5


2)1,2,3,4,5

3) 2,4


4) 1,2,3,4

5) 5
 1. Zərbəvi cərəyan nəyi ifadə edir?

1)Aperiodik cərəyanın maksimal ani qiymətini

2)Periodik cərəyanın maksimal ani qiymətini

3)Tam q.q.cərəyanının maksimal ani qiymətini

4)Tam q.q.cərəyanının təsiredici qiymətini

5)Tam q.q.cərəyanının orta qiymətini


 1. Zərbə əmsalı hansı aralıqda qiymətlər alır?

1) (0; 1)

2) (0; 1]

3) (1; 2)

4) [1;2]


5) (1; 3]

 1. Tipik əyrilər üsulu hansı q.q. anları üçün tətbiq olunur?

1) t < 0,5 сан

2) t < 0,8 сан

3) t < 1 сан

4) t >0,5 сан

5) t > 1 сан


 1. Qısaqapanma cərəyanının tipik əyrilər üsulu ilə hesablanması zamanı “uzaq mənbələr” üçün γ əmsalı nə qədər qəbul edilir?

1) 0

2) 0,5


3) 1

4) 1,5


5) 2

 1. Qəsaqapanma cərəyanının hesabatı zamanı asinxron mühərrikin EHQ-si nə qədər qəbul edilir?

1) 1,2

2) 1,1


3) 1,08

4) 0,9


5) 0,85

 1. Qəsaqapanma cərəyanının hesabatı zamanı sinxron kompensatopun EHQ-si nə qədər qəbul edilir?

1) 1,08

2) 1,13


3) 1,18

4) 1,2


5) 1,1

 1. Sakitləşdirici dolaqlı hidrogeneratorun EHQ-si nə qədər qəbul edilir?

1) 1,08

2) 1,13


3) 1,2

4) 1,1


5) 0,9

 1. Xüsusi sərfiyyat sistemində q.q. cərəyanların hesabatı zamanı ekvivalent mühərriklər üçün zərbə əmsalı nə qədər qəbul edilir?

1) 1,1

2) 1,65


3) 1,7

4) 1,508


5) 1,805

 1. Gərginliyi 1kV-a qədər olan şəbəkələrdə hansı halda elementlərin aktiv müqavimətini nəzərdən atmaq olar?

1) R < Х/ 3

2) R < Х

3) R > Х

4) R > 0,1Х

5) R > 0,5Х


 1. 1kV-a qədər gərginlikli şəbəkələrdə bilavasitə qısaqapanma yerinə qoşulan asınxron mühərriklərin təsiri necə nəzərə alınır?

1) 4 Inom

2) 2,5Inom

3) 5 Inom

4) (3,7-5,8) Inom

5) Nəzərə alınmır


 1. 1kV-a qədər gərginlikli şəbəkələrdə qısaqapanma cərəyanını hesablayarkən qövsün təsiri necə nəzərə alınır?

1) aktiv müqavimət şəklində

2) reaktiv-induktiv müqavimət şəklində

3) reaktiv-tutum müqavimət şəklində

4) tam müqavimət şəklində

5) qövsün təsiri heç bir halda nəzərə alınmır


 1. 1kV-a qədər gərginlikli şəbəkələrdə qısaqapanma cərəyanını hesablayarkən naqillərin qızmasının təsiri necə nəzərə alınır?

1)nəzərə alınmır

2)qismən nəzərə alınır

3)xüsusi düsturla temperaturdan asılı olaraq naqilin aktiv müqaviməti hesablanır

4)temperaturdan asılı olaraq naqilin aktiv müqaviməti dəyişmədiyindən nəzərə almağa htiyac yoxdur

5)hələlik belə bir metodika hazırlanmayıb


 1. Ümumi halda fırlanan maşınlar üçün düz və əks ardıcıllıqlı müqavimətlər arasında hansı münasibət var?

1) х1 << х2

2) х1 >> х2

3) х1 = х2

4) х1 ≠ х2

5) х1 = х2 = х/ d


 1. Transformatorlar üçün sıfır ardıcıllıqlı müqavimət necə təyin olunur?

1) х0 = х2

2) х0 = х1 + х2

3) х0 = 0,5х1

4) х0 = 0,7х2

5) Dolaqların birləşmə sxemindən asılı olaraq


 1. Aşağıdakı cərəyanlardan hansı qeyri-simmetrik cərəyanın simmetrik mürəkkəbələridir?

1) I1, I2, I3

2) Iа, Ib, Ic

3) I1, I2, I0

4) I1, I3, I5

5) I1, I5, I10


 1. Xeyli uzaq qısaqapanmalar üçün Iк(1)/ Iк(3) nisbətini nəyə bərabər qəbul etmək olar?

1) 1,41

2) 1,73


3) 0

4) 0,87


5) 0,5

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət