Ana səhifə

Tarih: 14/03/2014 2013 ÜRÜNÜ buğday-arpa sapi balasi ihale şartnamesi


Yüklə 22.31 Kb.
tarix02.05.2016
ölçüsü22.31 Kb.
Tarih: 14/03/2014

2013 ÜRÜNÜ BUĞDAY-ARPA SAPI BALASI İHALE ŞARTNAMESİ
Toprak Ürünleri Kurumu, 2013 Ürünü Buğday-Arpa Sapı Balası temini için kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkma kararı almıştır.


 1. Şartname Konusu:

Toprak Ürünleri Kurumu, 5.000 M.Ton (+,- %20 Alıcı opsiyonunda) CIF Mağusa teslimi olacak şekilde, 2013 Ürünü Buğday-Arpa Sapı Balası temini için kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkmıştır. Bu şartname ile ihalenin şartları belirtilmektedir.


 1. 2013 Ürünü Buğday-Arpa Sapı Balası Asgari Spesifikasyonları:

Kuruma satılacak olan 2013 Ürünü Buğday-Arpa Sapı Balası asgari spesifikasyonları aşağıdaki gibi olacaktır.

 1. Bitki sapları yumuşaklığını ve elastikiyetini kaybetmemelidir.

 2. Buğday-Arpa Sapı Balası bulaşıcı ve salgın hastalıklardan özellikle şap hastalığından ari bölgeden olduğunu; hayvan beslenmesi bakımından güvenilir olduğunu gösteren, ihracatçı ülke ve/veya orijin ülke yetkili resmi makamları tarafından onaylanmış Sağlık Sertifikası ve hangi madde ile fümige edildiğini belirtir, FUMİGASYON BELGESİ sunulmalı.

 3. Buğday-Arpa Sapı Balası kızışmış, küflenmiş olmamalı, böcek, çalı çırpı gibi sert bitki artıkları ihtiva etmemelidir.

 4. Buğday-Arpa Sapı Balası içerisindeki nem oranı maksimum %12 olmalıdır.

 5. Buğday-Arpa Sapı Balası’nın kendine has kokusu olmalı küf kokusu olmamalıdır.

 6. Buğday-Arpa Sapı Balası tercihen yuvarlak veya dikdörtgen şekilde ve büyük boyutlarda balyalanmış olmalıdır.

 7. Balyalar 2013 yılı ürünü olmalıdır.
 1. İstenen Belgeler ve Yükümlülükler:

 1. İhaleyi kazanan firmanın, aşağıda belirtilen belgeleri sunması gerekmektedir. Orijinal belgeler posta ve/veya ürün teslimi ile birlikte gönderilecektir.
  • Taşıma Senedi (3/3 original Bill(s) of Lading)

  • Ticari Fatura (Duly signed and stamped commercial Invoice)

  • Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)

  • Bitki sağlık sertifikası (Phytosanitary Certificate)

  • Radyasyon analiz belgesi (Non-radioactivity Certificate)

  • Kalite Sertifikası(Certificate of Weight Quality and Condition)

  • Gazlama Belgesi (Fumigation Certificate)

  • Veteriner sertifikası (Veterinary Certificate)

  • Aflotoxin analiz raporu (Aflotoxin Certificate:max 20ppb(by General Survey))

  • Temizlik sertifikası (Holds Cleanliness Certificate)

  • Pestisit Kalıntısı olmadığına dair analiz raporu

  • GDO olmadığına dair belge
 1. Teklif sahibi, 2013 Ürünü Buğday-Arpa Sapı Balası spesifikasyonları ile ilgili olarak, malın tesliminin gerçekleşeceği anda, uluslararası bir gözetmen raporu ile sağlık sertifikasını ve hayvan sağlığına zararlı pestisit ve aflotoxin (max. 20ppb) ihtiva etmediğine dair orijinal belgeleri Kuruma verecektir. Ancak, teklif sahibinin huzurunda KKTC Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürlüğü, Tarım Teftiş Birimi’nin alacağı numune analize verilecek ve çıkacak olan analiz sonucu Buğday-Arpa Sapı Balası, Hayvan sağlığına zararlı pestisit ve aflotoxin (max. 20ppb) ihtiva etmediğine dair olumlu analiz çıkması sonucu ülkeye girmesine izin verilecek ve bu şekilde kesin kabul yapılacaktır. KKTC Tarım Teftiş Birimi’nin vereceği rapor her iki tarafı da bağlayıcı nitelikte olacaktır. Aksi halde Buğday-Arpa Sapı Balası ülkeye girmeyeceği gibi Kurum tarafından da kabul edilmeyecektir. Satıcıya her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
 1. 2013 Ürünü Buğday-Arpa Sapı Balası’nın Menşesi (üretildiği ülke) ve üretim yılı teklifte açıkca belirtilecektir.
 1. Teminatlar: 2013 Ürünü Buğday-Arpa Sapı Balası ihalesi için aşağıda belirtilen teminat koşullarının sağlanması gerekmektedir.
   1. Geçici Teminat:

 1. Geçici teminat sunulacak teklif fiyatı üzerinden %3 olarak yatırılır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

 2. Geçici teminat süresi, ihalenin kapandığı tarihten itibaren en az 30 gün geçerli olacaktır.

 3. Teminat; nakit, banka teminat mektubu veya teklif sahibinin asgari geçici teminat miktarını kapsayan kadar kurumdan alacağı olması halinde bu alacağından bloke onayı ile yapılabilir. Teminatın bloke şeklinde olması durumunda, teklif sahibinin Kurum’a bir yazı ile talepte bulunması gerekmektedir. Bu talep doğrultusunda, teklif sahibinin Kurum’dan alacağı onaylı belge, geçici teminat olarak kabul edilir.

 4. İhale sonunda teklifi kabul edilmeyenlere ait geçici teminat, ihale karar tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde, Kurum tarafından iade edilebilir.
   1. Kati Teminat:

Kati teminat ihale bedelinin %5’i kadardır. İhaleyi kazanan firma karar tebliği tarihinden itibaren üç iş günü içinde kati teminatı tamamlamak zorundadır.


 1. İhaleyi kazanan firma karar tebliği tarihinden itibaren beş iş günü içinde sözleşmeyi imzalamakla yükümlüdür.
 1. İhale kararından sonra, belirtilen süre zarfında, ihaleyi kazanan firma kati teminatı yatırmayıp, sözleşmeyi imzalamaya yanaşmaması halinde geçici teminat Kurum’a gelir kaydedilir.
 1. İhaleyi kazanan firma, K.K.T.C’de halen yürürlükte olan Yasalar ve özellikle Gelir Vergi Yasaları tahtındaki mükellefiyetleri üstlenmeyi kabul eder.
 1. Ürün Teslim Tarihi ve Yeri:

 1. 2013 Ürünü Buğday-Arpa Sapı Balası teslimi, Kurumun belirleyeceği partiler halinde CIF Mağusa Limanı şeklinde olacaktır. İlk parti asgari 1.500 M.Ton en geç 20 Nisan 2014 tarihine kadar teslim edilecek, ikinci parti 1.500 M.Ton en geç 28 Nisan 2014 tarihine kadar, bakiye son parti ise en geç 15 Mayıs 2014 tarihine kadar teslim edilmiş olacaktır. Alıcının (+,- %20) talebi, son sevkiyat tarihinden sonra alınıp alınmayacağı Kurum Yönetim Kurulu’nun insiyatifinde olacaktır. Kurum Yönetim Kurulu teslim tarihlerini yeniden saptayabilir. 1. İhaleyi kazanan firma, Mücbir sebepler dışında, her gecikilen gün için 500 TL (beşyüztürklirası) tazminat uygulamasına gidilir. Tazminat bedeli; ihaleyi kazanan firmaya ödeme yapılırken, ödenecek miktardan veya ihaleyi kazanan firmanın, Kurum’dan alacağı olması durumunda, alacaklarından veya kati teminatından mahsup edilerek ödeme gerçekleştirilir. 1. Mal Bedelinin Ödenmesi:

 1. Ödeme, teslim edilecek miktar ve evsafa uygunluğuna göre (KKTC Hayvancılık Dairesi Raporu) 90 gün sonra yapılacaktır.
 1. Gazi Mağusa Limanı’nda Kurum tarafından alınacak ürüne yapılacak ödeme tutarı, Gazi Mağusa Belediye Kantarı’ndaki miktar esas alınarak yapılacaktır.
 1. Ödeme, Uluslararası bir Gözetmen Raporu ve/veya Kurum’un yaptıracağı ürün analizlerinin işbu şartnamedeki spesifikasyonlara uygunluğu halinde olacaktır.
 1. Muhabir banka masrafları Satıcı tarafından ödenecektir.
 1. Ürün Tahliyesi, Tahliye Bilgileri ve Miktarı:

 1. Ürün, Gazi Mağusa Limanı’nda Kurum tarafından teslim alınacaktır. 1. Kurumun, G. Mağusa limanında günlük boşaltma kapasitesi geminin rıhtıma giriş saati esas alınarak azami 400-500 M.Ton/Gün (8 saat)’dır. Tahliye miktarı rıhtıma giriş saati esas alınarak boşaltma miktarı saptanacaktır. 1. Alınacak olan ürün miktarında, Gazi Mağusa Belediye Kantarı’ndaki miktar esas teşkil edecektir.
 1. Alıcı sözleşme gereği olan taahhütlerini yerine getirmesine müteakip, İhaleyi kazanan firmanın; talep edeceği ve alıcının onay vereceği tüm ek mesai çalışmalarının karşılığını alıcıya öder.

 2. Teklif zarfında olması gereken evraklar:

 1. Teklif

 2. Şartname bedelinin ödendiğine dair belge

 3. Teklif verme hususunda yetkili olduğuna dair yetki belgesi

 4. Geçici teminat 1. Teklif Verme Yöntemi ve Süresi:

Teklifler, kapalı zarf usulü ile Kurum’a kaydı yapıldıktan sonra teklif kutusuna atılır.

Teklif verecek firmanın uygun görmesi ve sorumluluğunu üstlenmesi halinde e-mail veya fax yolu ile gönderilen teklifler yine kaydı yapılarak ve bir zarf içerisine konulup zarfın ağzı kapatılarak ve mühürlenip imzalanarak teklif kutusuna atılır.

Teklifler, en geç 20 Mart 2014 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Kurum Merkez Binası’na gönderilmiş olmalıdır.

(Fax No: (0392) 228 41 67, e-mail: info@toprakkurumu.org veya toprakkurumu@hotmail.com)İhaleye katılan firmalar, göndermiş oldukları tekliflerin, Kurum’a ulaşıp ulaşmadığının teyidini, teklif verme süresinin hitamından en geç 15 dakika önce (0392) 227 14 39 veya (0392) 228 32 11 no.’lu Kurum telefonlarını arayarak yapmalıdır.


 1. Tekliflerin incelenmesi ve değerlendirilme süreci:

 1. Tüm teklifler, teklif verme süresinin hitam bulmasından sonra yapılacak olan ilk Yönetim Kurulu toplantısında görüşülecektir.

 2. Bu toplantıya katılmayı arzu eden teklif sahipleri, tekliflerin açılacağı gün ve saatte kurum merkez binasında hazır bulunabilirler. Teklif sahipleri toplantıya katılıp katılmamakta serbesttir. Toplantıya katılacak teklif sahiplerinin yetkili kişi olması gerekir.

 3. Kurum Yönetim Kurulu, teklif sahiplerinin tümünün veya bir kısmının toplantıya katılıp katılmamalarına bakmadan tekliflerin açılıp okunmasını yapabilir.

 4. Teklifler okunup kaydedildikten sonra tekliflerin Yönetim Kurulu tarafından incelenmesine geçilir. Tekliflerin incelenmesi sırasında hiçbir teklif sahibi toplantılarda hazır bulunamaz.

 5. Kurum Yönetim Kurulu, en düşük veya en yüksek teklifi verene ihaleyi vermek mecburiyetinde değildir.

 6. Yönetim Kurulu, verilen teklifleri uygun gördüğü halde ihaleyi sonuçlandırır; en avantajlı teklifi veren ile pazarlık yapılabilir; uygun görmediği durumlarda ise ihaleyi iptal eder.
 1. İhale Sonucu:

İhale sonucu, karar tarihinden itibaren, Kurum tarafından, en geç 2 iş günü içerisinde teklif veren firmalara bildirilecektir.


 1. Anlaşmazlıklar:

İhtilaflar halinde KKTC Mahkemeleri yetkilidir.

TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət