Ana səhifə

T. C. GeliR İdaresi başkanliğI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı


Yüklə 15.04 Kb.
tarix05.05.2016
ölçüsü15.04 Kb.
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı      : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-32 21.08.2008 18249Konu : Aynı ay içerisinde birden fazla işveren nezdinde çalışan ücretlinin asgari geçim indirimi uygulamasından ne şekilde faydalanacağı

   


İlgi      : ...08.2008 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizle, aynı ay içerisinde işten ayrılarak başka bir işveren nezdinde çalışmaya başlayan ücretlinin asgari geçim indirimi uygulamasından ne şekilde faydalanacağı hususundaki Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.


193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga 32’nci maddesi, 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2’nci maddesiyle 01/01/2008 tarihinden geçerli olmak üzere “Asgari geçim indirimi” başlığı altında yeniden düzenlenmiş olup, madde hükmü;

“Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5'idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103’üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

./..

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.


İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.
Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir.

Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.” şeklindedir.


Gelir Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesinin son fıkrasının Maliye Bakanlığı’na vermiş olduğu yetki çerçevesinde Resmi Gazete’nin 04/12/2007 tarihli 26720 sayılı nüshasında yayımlanan 265 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde, gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulaması ile ilgili açıklama ve düzenlemelere yer verilmiş olup, söz konusu Tebliğin “5. Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesaplanması” başlıklı bölümünün son cümlesinde;   “Yıl içinde işyeri veya işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edeceklerdir.” şeklinde belirlemede bulunulmuştur.
Bu belirlemeyle, yıl içinde işyeri veya işveren değiştiren ücretlilerin yeni işyerlerinde veya yeni işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indirimden yararlanmaya devam etmelerine olanak sağlanmıştır.
Bununla birlikte, aynı ay içerisinde işveren değiştiren ücretlilerin, söz konusu ay içinde gerek eski işvereni ve gerekse yeni işvereni vasıtasıyla asgari geçim indirimi uygulamasından faydalanması mükerrerliğe yol açacaktır.

Bu nedenle, aynı ay içerisinde çalıştığı işverenden ayrılarak başka bir işveren nezdinde çalışmaya başlayan ücretlinin, eski veya yeni işvereninden yalnızca biri vasıtasıyla asgari geçim indiriminden faydalanması gerekmekte olup, aynı ay içerisinde hem eski hem de yeni işvereni vasıtasıyla asgari geçim indiriminden faydalanması mümkün değildir.


Ayrıca asgari geçim indirimi uygulaması çalışanların tamamını kapsayacak şekilde ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden kendisi, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi ile çocukları için tespit edilen oranlar nispetinde uygulandığı için, çalışanlar açısından işveren değişikliğinde eski işvereninden aldığı kümülatif toplamı yeni işverenine ibraz gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
                                                                                                                           Grup Müdür V.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət