Ana səhifə

Standardni formulari javnih nabavki


Yüklə 16.59 Kb.
tarix07.05.2016
ölçüsü16.59 Kb.

Standardni formulari javnih nabavki

Datum odobrenja

03/02/2005

Marko Lazarević, predsjednik

Datum stupanja na snagu

03/02/2005

Komisija za javne nabavke

Strana

1 od 3

Standardni formular

F 13.R

Na osnovu člana 7. i 13. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.40/01) J.P.Aerodromi Crne Gore , oglašavaP O Z I V
Br.03/2006
na otvoreno lokalno javno nadmetanje za ustupanje radova na izradi, montaži i održavanju bilborda

Predmet nadmetanja su radovi na izradi, montaži i održavanju bilborda na prostoru ispred i u okolini AP ”Podgorica ” i AP ”Tivat”.


U prvoj fazi u planu je postavljanje deset bilborda ispred i u okolini AP ”Podgorica ” i AP ”Tivat”.
U slučaju da se investitor u narednim fazama ima potrebu za postavljanje dodatnog broja bilborda ,prvorangirani ponuđač će takođe vršiti njihovu izradu, montažu i održavanje , po istim uslovima koji su dati u ponudi.
Bilbord mora zadovoljavati sledeće tehničke karakteristike:

  • Pano je dvostran ( sa dva lica ), dimenyija 300x400 cm, tj. zahvata površinu od 12 m²

  • Oslonac mu je na jednom stubu

  • Noseća konstrukcija izrađena je od čeličnih profila ,kvadratnih i pravougaonih čeličnih cijevi,međusobno zavarenih tako da sa sigurnošću izdržavaju sva spoljašnja opterećenja i osiguravaju vezu sa postoljem

  • Veza stuba sa postoljem se ostvaruje tako što je donji dio stuba zabetoniran, a kritični presjek na spoju je ojačan

  • Oblaganje konstrukcije stuba je plastificiranim limom, elipsasto oblikovanim u presjeku

  • Oblaganje konstrukcije panoa je sa prednje i zadnje strane pocinkovanim limom, okolo je plastificirani aluminijunski ravni lim, a međusobno su spojeni pop nitnama

  • Međusobno spajanje opšivke sa konstrukcijom izvedeno je pop nitnama i kao takav izdržava udare vjetra i do 120 km/h

  • Izvođač radova je dužan da kroz stub bilborda provuče strujni kabl i postavi nosač za reflektore

Izvor finansiranja : Sopstvena sredstva preduzeća

Investitor radova je J.P.Aerodromi Crne Gore .
Poziv je otvoren za sve lokalne ponudjače.
Ponudjač daje ponudu po sistemu jediničnih cijena.
Rok završetka radova je 45 dana od dana potpisivanja ugovora.
Pravo učešća na nadmetanju imaju preduzeća registrovana za vršenje djelatnosti u koju spadaju radovi koji su predmet nadmetanja.
Ponudjač je dužan uz ponudu priložiti garanciju banke u visini od 10% od vrijednosti ponude kao garanciju ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi 90 dana.
Ponudjač treba dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova predviđenih PJN4 Zakona o javnim nabavkama.

Ponude se predaju od 31.05.2006. godine svakog radnog dana od 9:00 do 12:00 časova zaključno sa 30.06.2006. godine do 11:00 časova neposredno u prostorijama preduzeća u ulici crnogorskih serdara bb, u omotima sa naslovima teksta tendera.


Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači će biti održano 30.06.2006. godine u 11:15 časova u prostorijama preduzeća u ulici crnogorskih serdara bb.
Ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nijesu zapečaćene ili su nepotpune neće se razmatrati.
Učesnici nadmetanja mogu podnijeti samo jednu ponudu.
Prilkom izbora najpovoljnije ponude polaziće se od sledećih kriterijumai:


  1. Ponuđena cijena............................................65 poena

  2. Rok završetka radova....................................10poena

3. Uslovi plaćanja ..............................................25 poena

Prvorangirani ponuđač će biti dužan da, u skladu sa odredbama člana 40. Zakona o javnim nabavkama, dostavi činidbenu garanciju u iznosu od 10% od vrijednosti ponude. U slučaju da se prvorangirani ponuđač povuče iz nadmetanja, naručilac će aktivirati njegovu garanciju ponude i obratiti se drugom ponuđaču u skladu sa redosljedom plasmana ponuda.Učesnici na nadmetanju će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od sedam dana od dana otvaranja ponuda.

Kontakt osoba: Škerović Mirko tel 081/244-612
Svi dobavljači su dužni ispuniti formular F 2341 za deklaraciju nezavisnosti, obezbijediti da ovaj formular bude propisno potpisan i da predstavlja dio ponude.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət