Ana səhifə

Sİyasal küLTÜR – kriz etkiLEŞİMİ ÇERÇevesinde türk siyasal küLTÜRÜNÜN kriz alanlari


Yüklə 0.72 Mb.
səhifə1/26
tarix06.05.2016
ölçüsü0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


T.C.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS TEZİ
SİYASAL KÜLTÜR – KRİZ ETKİLEŞİMİ ÇERÇEVESİNDE

TÜRK SİYASAL KÜLTÜRÜNÜN KRİZ ALANLARI

Levent YILMAZ

Danışman

Yrd. Doç. Dr. A. Nazmi ÜSTE

2003


YEMİN METNİ

Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum “Siyasal Kültür-Kriz Etkileşimi Çerçevesinde Türk Siyasal Kültürünün Kriz Alanları” adlı çalışmanın, tarafımdan, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.

Tarih: ....../....../..........

Adı-Soyadı:

İmza:TUTANAK


Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün ...../....../........ tarih ve ................................ sayılı toplantısında oluşturulan jüri, Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği’nin ............. maddesine göre ..................................................... Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi .................................................................’ın .......................................................................................................................................................................................................... konulu tezi incelenmiş ve aday ....../......./.......... tarihinde, saat ..................’da jüri önünde tez savunmasına alınmıştır.


Adayın kişisel çalışmaya dayanan tezini savunmasından sonra ........... dakikalık süre içinde gerek tez konusu, gerekse tezin dayanağı olan anabilim dallarından jüri üyelerine sorulan sorulara verdiği cevaplar değerlendirilerek tezin ................................... olduğuna oy .......................... ile karar verildi.

BAŞKANÜYE ÜYE
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOKÜMANTASYON MERKEZİ

TEZ VERİ FORMU
I.Tez No: Konu Kodu: Üniv. Kodu:

  • Not: Bu bölüm merkezimiz tarafından doldurulacaktır.

Tez Yazarının

Soyadı: YILMAZ Adı: Levent
Tezin Türkçe Adı : Siyasal Kültür – Kriz Etkileşimi Çerçevesinde Türk Siyasal

Kültürünün Kriz Alanları


Tezin Yabancı Dildeki Adı: The Scope of Crisis in the Turkish Political Culture within the

Framework of Interaction between Crisis and Political Culture

Tezin Yapıldığı

Üniversitesi: Enstitü: Yıl:

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bil. Ens. 2003
Diğer Kuruluşlar:
Tezin Türü:


X

Yüksek Lisans: Dili: Türkçe
Doktora: Sayfa Sayısı: 140


Tıpta Uzmanlık: Referans Sayısı: 126
Sanatta Yeterlilik:
Tez Danışmanlarının
Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Adı: A. Nazmi Soyadı: ÜSTE
Ünvanı: Adı: Soyadı:

Türkçe Anahtar Kelimeler: İngilizce Anahtar Kelimeler:

1- Kriz 1- Crisis

2- Siyasal Kültür 2- Political Culture

3- Türk Siyasal Kültürü 3- Turkish Political Culture

4- Toplumsal Değişim 4- Social Change

5- Modernleşme-Batılılaşma 5- Modernisation-Westernization
Tarih:

İmza:


Tezimin Erişim Sayfasında Yayınlanmasını İstiyorum Evet Hayır

ÖZET

Siyasal kültür ile kriz olgularının ilişkilendirilmesi kuramsal açıdan bir takım zorluklar taşımaktadır. Bunun en önemli nedeni, kriz kavramının da kültür gibi toplumsal bilimlerde sıklıkla işlenmesi ve bunun sonucunda kavramsal çerçevesinin oldukça genişlemesidir.


Bundan dolayı çalışmanın ilk aşamasında, sözü edilen bu iki olgunun etkileşim alanlarını belirlemek, bir başka ifadeyle bu iki kavramın etkileşim alanlarının sınırlarını çizmek, gerekmiştir. İktisadî, siyasal ve toplumsal olarak ana hatlarıyla belirlenen bu etkileşim çerçevesi, siyasal kültürün krizle olan bağıntısını açıklamaya çalışmaktadır. Sonuçta ise bu üç parçalı etkileşim alanından, genel bir açıklama alanına ulaşılacaktır.
Çağdaş Türk siyasal kültürünün varlığı, birçok toplumsal olgu gibi, belli bir tarihsel süreç içinde oluşmuştur. Türk siyasal kültürünün oluşumunda etkili olan Orta Asya, İslamiyet ve imparatorluk süreçleri günümüz siyasal kültürüne yapısal ve kurumsal nitelikli birçok miras bırakmıştır.
Bu mirası bugüne taşıyan süreç Osmanlı Devleti olmuştur. Osmanlı’nın ürettiği siyasal kültür de Tanzimat ve sonrasında Cumhuriyet döneminin biçimlenmesinde başat etken olmuştur. Sonuç olarak günümüzde Türk siyasal kültürü üzerine yapılacak her inceleme, bu dönemlerin etkenlerini göz önüne alarak tutarlı sonuçlara ulaşabilecektir
Bu dönemdeki iktisadî, siyasal ve toplumsal kriz alanlarının özelliklerini ortaya koyarak; Türk siyasal kültürünün krizlerle olan etkileşimini açıklamak, bu çalışmanın temel amacı olmaktadır.

ABSTRACT

Establishing relationships between political culture and crisis presents some theoretical difficulties. The most important reason of these difficulties is the widespread studies of the concept of crisis in social sciences like culture, and consequent expansion of the conceptual framework of crisis.


Therefore, it is necessary to define the scope of interaction between these two phenomena, in other words, to draw the boundaries of interaction for these two concepts as a first step of the study. The framework of interaction which is defined as mainly in terms of economic, political and social phenomena contributes to the explanation attempts of the relationship between political culture and crisis. Finally, this three-part interaction field leads to the explanation of the whole.
The contemporary Turkish political culture, like any social phenomena, has emerged within a particular historical process. Today’s Turkish political culture inherited many characteristics both structurally and institutionally from Central Asian origins, Islam and the Ottoman Empire.
In this process, the Ottoman Empire transmitted the previous inheritance to the present. The Ottoman political culture is the dominant factor through an important Ottoman reform known as Tanzimat in shaping the republican era. As a result, a study on the Turkish political culture will reach consistent findings only when taking this process into consideration.
Thus, the aim of this study is to explain the interaction between the Turkish political culture and crisis by defining the characteristics of economic, political and social crises in the evolution process.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət