Ana səhifə

Sayın Site Sakinlerimiz


Yüklə 58.07 Kb.
tarix06.05.2016
ölçüsü58.07 Kb.
Sayın Site Sakinlerimiz;

Her genel kurulda görüşüldüğü halde sitemizde bazı kuralların olduğu ve bunlara riayet etmek zorunda olduğumuzu bazı sakinlerimiz bilmediği göz önüne alınarak, site yönetim planını kitap halinde sizlerin hizmetinize sunmak istedik ve böylelikle tarihi eskilere dayanan BABİL SİTE'mizi hep beraber sahip çıkalım ve hep beraber el birliği ile daha da güzelleştirelim Cennet Babil'imize sahip çıkalım.

Tüm site sakinlerine;

Sevgi selamlarımı sunarım.Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan ÜNEL

BABİL CENNETİ SİTESİ YÖNETİM PLANI VE KAT İRTİFAK SÖZLEŞMESİ

I BOLUM GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine

göre mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilecek olan Mersin tapusu Mezitli Azmak mevkii 891 parsel sayıjı anataşınmaz, yasanın emredici hükümleri saklı kalmak koşuluyla bu yönetim planına göre yönetilir.MADDE 2) Ana Taşınmaz:

- (A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O) kadar


bloklar 28 adet Zemin Kat Daire, 140 adet Normal
Kat Daire

- P Blok: Lokanta Gazino, Disko ve müştemilatı


ile eklentisi yüzme havuzu ve kabinler

- R Blok: Bodrum kat çamaşırhane ve


müştemilatı. Zemin kat4 adet dükkan

- S Blok: Apart otel olarak 18 adet Zemin Kat


daire 90 adet Normal kat daireden müteşekkildir.
Başka amaçlarla kullanılmaz. Yanlız (S) Blok 18
adet zemin kat daire dükkan ve işyeri olarak
malikleri tarafından kullanılabilir.

MADDE 3) Bağımsız bölümlere bağlanan eklentiler dışında

kalan ve Kat Mülkiyeti Kanununun 4. Maddesinde sayılan yerlerle ortaklaşa kullanma, korunma yada yararlanma için gerekli olan diğer yerler ve şeyler maliklerin ortak yerleri sayılır. Ayrıca (P) Blok lokanta eklentisi yüzme havuzundan bu bağımsız bölüm malikinin tesbit edeceği kayıt ve şartlara riayet kaydıyla münhasıran Babil Sitesi bağımsız

bölüm malikleri ve aile efradı bilabedel istifade eder.

MADDE 4) Bu yönetim planı ve bu planda yapılacak

değişiklikler bütün malikleri, onların mirasçılarını ve bağımsız bölümü bunlardan satış yada herhangi biryolla edinecek olanları ve yönetici ve deneticileri bağlar. Yönetim planının değiştirilmesi, maliklerin oy birliğiyle alacakları bir kararla olanaklıdır.MADDE 5) Bu yönetim planında hüküm bulunmayan

hallerde ana taşınmazın yönetiminden doğacak anlaşmazlıkların çözümlenmesi için Kat Mülkiyeti Kanununun, Medeni Kanunun ve diğer ilgili kanunların hükümleri ve bunlardada hüküm yoksa hakkaniyet kuralları ve kat malikleri kurulunun emsal kararları uygulanır.II. BÖLÜM

YÖNETİM ORGANLARI

KAT MALİKLERİ KURULU

MADDE 6) Kat Malikleri kurulu, arsa payı ne olursa olsun

anataşınmazda ki tüm bağımsız bölüm maliklerinden oluşur.MADDE 7) Ana taşınmaz bu kurul tarafından yönetilir ve

yönetim tarzı, yasaların emredici hükümleri saklı kalmak koşuluyla bu kurul tarafından kararlaştırılır. Anataşınmazın kullanılmasından yada yönetiminden dolayı kat malikleri arasında yada bunlarla yönetici ve denetçiler arasında yada denetçilerle yöneticiler arasında çıkacak anlaşmazlıklar bu kurulca çözülür ve karara bağlanır.MADDE 8) Bütün bağımsız bölüm malikleri ve onların

mirasçıları ve bağımsız bölümü sonradan satış yada herhangi bir yolla bunlardan iktisap edenler yada bağımsız bölümlerde kiracı yada başka bir sıfatla oturanlar yada yararlananlar, yönetici ve denetçiler bu kurulun kararlarına uymakla yükümlüdürler.MADDE 9) Kat malikleri kurulu her takvim yılı Şubat ayı ilk

onbeş günü içinde toplanır. Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi yönetici tarafından saptanacak toplantı gününden en az 15 gün önce tüm bağımsız bölüm maliklerine taahhütlü bir mektupla yada imza karşılığında bildirilir. Önemli bir nedenin çıkması halinde, yöneticinin yada denetçinin yada kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve saptanacak toplantı gününden en az on gün önce bütün bağımsız bölüm maliklerine, toplantının nedeninin belirtilecek taahhütlü bir mektup gönderilmek yada imza karşılığında verilecek bir yazıyla bildirmek koşuluyla kat malikleri kurulu olağanüstü bir toplantıya çağrılabilir. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantının hangi gün ve saatte ve nerede yapılacağı da ayrıca belirtilir.MADDE 10) Kat malikleri kurulu, bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. îlk toplantı yeter sayı sağlanamadığı için yapılamazsa ikinci toplantı engeç bir hafta içinde yapılır ve yeter sayı aranmaksızın toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verilir. Ancak Kat Maülkiyeti Kanununda özel durumlara ilişkin olarak konulmuş bulunan emredici nitelikteki yeter

sayıyla ilgili olarak hükümler saklıdır. (Kat Mülkiyeti Kanununun 24, 28, 34, 42, 44, 45. Maddeleri.)MADDE 11) Toplanan kat malikleri kurulu toplantıyı yönetmek için aralarından birini başkan seçer. Toplantıda gündemde belirtilen konular görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin üçte birinin görüşülmesini önereceği konularda gündeme alınır.

MADDE 12) Kat malikleri kurulunda her bağımsız bölüm
maliki bir oy hakkına sahiptir. Bir kişi birden çok
bağımsız bölüm maliki ise her bağımsız bölüm için
oy hakkı vardır; ancak sahip olacağ ısı tüm

oyların üçte birinden çok olamaz. Bir bağımsız


bölümün birden çok maliki varsa bunların
içlerinden vekalet verecekleri biri kat malikleri
kumlda temsil edebilir. Bunun gibi bağımsız bölüm
maliklerinden her biri diğer bir kat maliki yada
vekalet verecekleri bir vekil tarafından kat malikleri
kumlunda temsil edebilir. Ancak bir kişinin asaleten
yada vekaleten vereceği oy sayısı tüm oyların üçte
birini geçemez. Verilecek temsil yetkisi yazılı bir
belgeyle olur. Vekil böyle yazılı bir belge
îtermedikçe vekil sıfatıyla oy kullanamaz.
Ehliyetsiz olan bağımsız bölüm malikini kat
malikleri kurulunda veli ısisi temsil

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki yada kat malikleri toplantısına ve görüşmelere katılmakla berah kullanamazlar.MADDE 13) Kai malikleri kumlunun ka

ıfından sıra numaralı" her noter

mühürüyle mühürlenmiş ve noterce ı

karar defterine yazılarak, toplantıya katılan tüm kat maliklerince imzalanır. Karara aykırı oy veren kat malikleride ayrılık nedenini kararın altına yazıp imzalarlar. Benzer anlaşmazlıklar kat malikleri kurulunca bu konuda alınmış ve karar defterine yazılmış kararlara göre çözümlenir.MADDE 14) Kat malikleri kurulunca alınan kararlar yönetici tarafından, kurulun o toplantısına herhangi bir nedenle katılamamış olan maliklere, gerekiyorsa bağımsız bölümlerde kiracı yada başka sıfatla oturanlar yada yararlananlara duyurulur. Kat malikleri kurulunun kararına rıza göstermeyen malik yada malikler, bu kurul kararı aleyhine anataşınmazın bulunduğu yerin Sulh Mahkemesine baş vurarak hakimin müdahalesini isteyebilirler.

YÖNETİCİ

MADDE 15) Kat malikleri kurulu her takvim yılının Şubat ayında yapacağı toplantıda kendi aralarından ya da dışarıdan birini yönetici, ayrıca maliklerden iki kişide yönetim kurulu üyesi olarak seçer. Yönetici kat maliklerinin hem sayı hem de arsa payı çoğunluğuyla bir yıl için seçilir. Eski yöneticinin den seçilmesi olanaklıdır. Yönetici seçiminde kat malikleri anlaşamazlarsa kat maliklerinden birinin baş vurması üzerine yönetici, anataşınmazın bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesince ya kat malikleri arasından ya da .dışarıdan seçilir. Sulh Mahkemesince atanan yönetici mahkemenin izni alınmadıkça altı aydan önce değiştirilen1.

MADDE 16) Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticinin öz ve soyadı ile iş ve ev adresi, varsa telefon numarası bir

çerçeve içinde giriş kapısı yanma ya da annenin görülebilecek bir yerine asılır.MADDE 17) Yöneticinin ücreti, miktarı ve koşullan ya da ücret verilmeyecekse genel giderlere katılma yönünden kendisine ne gibi bir yarar sağlanacağı. yöneticiden güvence (Teminat) islenip istenmeyeceği, güvencenin yöntemi ve miktarı. yönetiri dışarıdan seçilirse bu yöneticiye yapılacak sözleşme ve sözleşmenin koşulları kendisine verilecek ücret miktarı ve koşulları yönetici atanırken kat malikleri kurulunca saptanır ve karara bağlanır.

MADDE 18) Yönetici ya da yönetim kurulu üyelerinin ücreti malikler tarafından arsa paylan oranında ödenir

MADDE 19) Yöneticinin görevleri şunlardır;

 1. Kat Mülkiyeti K.nıın 35. 36 ve 37. Maddelerinde gösterilen görevler.

 2. Diğer yasalarda sözleşmede ve yönetim planında gösterilen görevler.

 3. Yönetici, seçilmesini izleyen on gün içinde. anataşınmazın bir yıllık yönetimine ilişkin ve oranlamaya dayanan gelir ve gider tutarlarını. giderlerden her kat malikine arsa paylan oranında düşecek miktarı, oranlamaya dayanan giderleri karşılamak üzere her kat malikinin ödeyeceği avans tutarını ve bu avansların ödeme zamanını kap;

bir işletme projesi hazırlayarak maliklerin bilgisine sunmak.

d) Kat maliklerine duyurulan ve onbeş gün içinde


itiraz edilmeden ya da itiraz edilmesi halinde kat
malikleri kurulunca karara bağlanarak kesinleşen
işletme projesine uygulamak.

Kal malikleri kurulunu, gündemi hazırlayıp toplantıya çağırmak ve bu kurul tarafından verilecek kararlan yerine getirmek, kurulun karar ve protokolleriyle yapılan uyarı ve bildirimlere ait tleri tarih sırasına göre karar defterine geçirmek ve bu defteri her takvim yılının Ocak ayı içinde notere götürüp kapattırmak, yönetimle ilgili tüm belgelen, gelir ve giderlere ilişkin alındıları (makbuzları), faturaları ve belgeleri en az beş yıl süreyle saklamak.

Anataşınmazın amacına uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı, onarımı ve temizliği, asansör, kalorifer, soğuk ve sıcak su ve elektrik döşemlerinin düzenli şekilde işletilmesi ve işlemesi için gerekli önlemleri almak.

Avans ve genel gider paralarını toplamak, borçları zamanında ödemek, borç ve yükümlerini yerine getirmeyenler hakkında icra takibi yapmak ve dava açmak gerektiğinde kanuni ipotek hakkını kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirmek.

Anataşınmazın tümünü ilgilendiren tebligatları kabul etmek, gerekiyorsa kat maliklerine duyurmak.

Kapıcı, teknisyen, bahçıvan, bekçi v.s. Personeli atamak, kendileriyle kat malikleri kurulunca tesbit edilip karara bağlanan şartlar içinde sözleşme yapmak bunların İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemlerini - nde yerme gel irmek görevlerini iyi şekilde yapmalarını sağlamak ve denetlemek.

Yönetici, kat malikleri kurulunun Mayıs ve Ocak aylarındaki olağan toplantılarında kat maliklerine o tarihe kadar elde edilen gelirlerle, yapılan harcamaların hesabını vermekle yükümlüdür.

Yönetici ayrıca kat maliklerinin yarısının is üzerine olağan toplantılar dışında da gelir ve gider hesaplarını kat maliklerine göstermek zorunluğundadır.MADDE 21) Yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur ve kural olarak bir vekilin haklarına sahipti'-

DENETÇİ

MADDE 22) Kat malikleri kurulu yöneticiyi sürekli olarak
denetler ve haklı bir nedenin halinde her zaman
yöneticiyi değiştirebilir. Kat malikleri kurulu ayrıca
Ocak ayında yapacağı olağan toplantısında
yöneticiyi ve yönetimi denetlemek üzere kendi
arasından ya da dışarıdan birini sı ;a payı

çoğunluğuyla denetçi olarak seçer. Kat malikleri arasından seçilecek denetçiye bir ücret ödenmez. Genel giderlere de diğer malikler gibi aynen katılır. Dışarıdan seçilecek denetçiye ise kat malikleri kurulunca uygun bir ücret saptanır ve ödenir.MADDE 23) Denetçi, her üç ayda bir yöneticinin hesaplarını ve defterlerini denetler, haklı bir nedenin bulunması halinde bu denetlemeyi her zaman yapabilir.

MADDE 24) Denetçi, kat malikleri kurulunun

toplantısında okunmak üzere, denetim sonucunu ve yönetimle ilgili düşüncelerini kapsayan bir rapor hazırlayarak toplantıdan en az bir hafta önce çoğalttığı bu raporu kat maliklerine taahhütlü bir mektupla ya da imza karşılığında duyurur ve toplantıda okuyarak açıklamalarda bulunur.III. BOLÜM

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

MADDE 25) Malikler bağımsız bölümleri üzerinde. Kat Mülkiyeti K.nun ve yönetim planının hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Kat malikleri bağımsız bölümlerinde anayapıya zarar verecek nitelikte ilaveler ve tesisler yapamazlar.

MADDE 26) Kal malikleri anataşınmazm bütün ortak yerlerine ortak mülkiyet hükümlerine göre maliktirler. Bu yerlerden kanun ve yönetim planı hükümlerine göre yararlanma hakkına sahiptirler.MADDE 27) Kat malikleri bağımsız bölümlerini, eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, diğer kat maliklerini tedirgin edici davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

Kat malikleri aşağıda belirtilen yasaklara uymakla yükümlüdür. 1. Bağımsız bölümlerini kumarhane, randevu evi ya da benzeri yer olarak ahlâka aykırı bir şekilde kullanamazlar.

 2. Tapu kütüğünde konut, iş ya da ticaret yeri olarak kayıtlı bağımsız bölümlerinde hastane, dispanser, klinik, poliklinik ve ecza laboratuvarı gibi kuruluşlar kuramazlar, bu amaçla kullanılmak üzere kiraya veremezler.

 3. Kat mülkiyeti kütüğünde konut olarak kayıtlı bağımsız bölümlerinde, kat malikleri kurulunun oybirliğiyle verilmiş bir kararı olmaksızın, eğlence ve beslenme yerleriyle galeri ve çarşı gibi yerler açamazlar.

d ) Dükkan malikleri, dükkanlarında diğer bağımsız

bölüm maliklerini tedirgin edici nitelikte (Örneğin;

gürültü ya da pis kokular çıkarıcı nitelikte) işler yapamazlar, bu gibi işler yapanlara k veremezler.


 1. Bağımsız bölümlerinde, eklentide ve ortak yerlerde kedi. köpek, tavuk gibi hayvanlar besleyemezler.

 2. Bağımsız bölümlerinde ya da ortak yerlerde diğer kat maliklerini tedirgin edecek şekilde gürültülü toplantılar düzenleyemezler Kabul günü. evlenme yıl dönümü ya da nişan gibi zorunlu toplantılarda elden geldiğince gürültü yapmamaya ve diğer kat maliklerinin huzurlarını bozmamaya çaba gösterirler, toplantıya saat 24.00'de son verirler. Kat malikleri kurulunun izni olmadıkça bu gibi toplantıları ortak yerlerde (Örneğin: anataşınmazm bahçesinde) düzenleyemezler.

 3. Radyo, teyp,pikap, televizyon ve benzeri aygıtları, diğer müzik aletlerini diğer kat maliklerini tedirgin edecek şekilde yüksek ses tonuyla ve ara vermeden çalamazlar.

h) Bağımsız bölümlerinin balkon ya da

pencerelerinden halı, kilim ve benzeri tozlu şeyler silkeleyemezler. çöp, su dökemezler.

ı) Bağımsız bölümlerinde, eklentide pis kokulu,

patlayıcı yada tehlikeli maddeler bulunduramazlar.

i) Kat malikleri kurulunun oybirliği ile verili

kararı olmadıkça anayapının hiçbir yerindi amaçla olursa olsun levha ve tabela asama,MADDE 28) Kat malikleri anayapının güzelliğini, mimarı durumunu ve sağlamlığını korumak, ortak yerlerin bakım ve temizliğine dikkat etmek zorundadırlar. Kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça ortak yerlerde inşaat, onarım ve tesisler. dış badana ya da boya yaptıramaz. Kendi bağımsız

bölümündede anayapıya zarar verecek nitelikte onarım ve tesis yapamaz.

MADDE 29) Kat malikleri ortak yerlerden ortaklaşa yararlanmak hakkına sahiptirler. Ortak yerler: Bahçeler, gezi alanları, kumsal, otoparklar.

MADDE 30) Otoparklar, bahçeler ve diğer müşterek yerlerden yararlanma şekli kat malikleri kurulunca kararlaştırılır.MADDE 31) Diğer bir bağımsız bölümde, eklenti ya da ortak yerlerde ya da tesislerde oluşan bir hasar ya da bozukluğun onarımı ya da giderilmesi tesislerin

iden yapılması zorunlu olan hallerde bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bağımsız bölüm maliki ya da o bağımsız bölümde başka

ıtla oturanlar, bu girişe izin vermek ve bölümde

kli işlerin yapılmasına katılmak zorundadırlar.

Bu izin yüzünden kat malikleri ya da orada başka

ıtla oturanlar bir zarara uğradıkları takdirde bu zarar lehine izin verilen bağımsız bölüm malikleri

ıfından derhal ödenir.

MADDE 32) Bağımsız bölümlerde kiracı ya da herhangi bir

la oturanlar ya da yararlananlar yukarıdaki

maddelerde ve kat mülkiyeti kanununda belirtilen

hak ve yükümlülüklere aynen kat malikleri gibi

uymak zorundadırlar.

[V. BÖLÜM GENEL GİDERLERE KATILMA

MADDE 33) Kat malikleri aşağıda belirtilen ortak giderlerin arsa payları oranında katılırlar.


 1. Kat malikleri kurulunca anataşınmazm sigorta ettirilmesine karar verilmesi halinde sigorta primlerine,

 2. Bütün ortak yerlerin bakım, korunması ve onarım giderlerine.

 3. Yönetici aylığı ve kapıcı, bekçi, bal; teknisyen vs. Personel ücretleri gibi giderlere.

 4. Ortak tesislerin işletme giderlerine; (Foseptik klorlama ve tesisatı, havuz suyu tesisatı ve temizliği. bahçe, yol, elektrik şebekesi, su deposu ve tesisatı ile bunlara ait makinalar)

 5. Sosyal sigorta primlerine,

 6. Giderler için toplanacak avansa.

MADDE 34) Bağımsız bölüm maliki, ortak yer ya da tesisler üzerindeki hakkından vazgeçtiğini ya da kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla ortak yer ya da tesislerden yararlanmaya gerek ve gereksinme duymadığını ileri sürerek gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Ancak zemin kattaki bağımsız bölümlerin ve dükkanların malikleri asansörün bakım ve işletme giderlerine katılmazlar.

MADDE 35) Ortak gidere (Örneğin; asansörün bozulmasına yada dış kapı camının kırılmasına) kat maliklerinden birinin yada onun bağımsız bölümlerinden herhangi bir suretle yararlanan kişinin kusurlu bir hareketi neden olmuşsa, ortak gider bunlar tarafından ödenir; eğer diğer kat malikleri ödemişlerse, yaptıkları ödemeler oranında kusurlu kat malikine yada onun bağımsı/, bölümünden herhangi bir suretle yararlanan kişiye rücu edebilirler.

MADDE 36) Bağımsız bölüm başkasına kiralanmışsa

avanstan, giderlerden yada ortak sigorta ya da sosyal sigorta primlerinden kendine düşün payı, noterlikçe yapılan uyarıya rağmen ödemeyen kat malikinin borcu, kendisinin kira alacağına sayılmak üzere kiracıdan alınır. Kat malikinin borcu bu yollada alınamazsa, Kat Mülkiyeti K.nun 22. Maddesi hükmüne dayanılarak, bu borç için yöneticinin yada kat maliklerinden birinin yazılı istemi ile, diğer kat malikleri lehine borçlu kat malikinin bağımsız bölümüne kanuni ipotek hakkı tescil edilir.MADDE 37) Gider ya da avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri ya da yönetici tarafından, dava açılabilir ve icra takibi yapılabilir. Ana yapının ortak giderlerinden hissesine düşen miktarı ödememekle temerrüde düşen bağımsız bölüm maliki her temerrüde düştüğü meblağın % 50'si nisbetinde cezai şart ve temerrü tarihinden'tahsile kadar cari iskonto faizi nisbetinde faizle birlikte borcunu ödemekle yükümlüdür.

V. BÖLÜM EK HÜKÜMLER

MADDE 38) Anataşınmazın, bir adet kapıda gündüz bekçisi ve en az iki adet gece bekçisi olacaktır. Tesiste bahçe bakımı ve temizlik için en az bir adet bahçıvan olacaktır. Yönetici tarafından atanacak bu personelin ücretleri ve çalışmaları ile ilgili hususlar yönetici ve yönetim kurulu tarafından saptanır. Kat malikleri kumlu gerekli görürse atamaları, çalışma şartlarını kendisi yapar. Beğenmediği personelin işine son verir.

MADDE 39) Anataşınmazın S Blok (Apart Otel) binası üzerine fazla kat yapması müteahhit firmaya aittir. Bundan diğer hiçbir malikin hakkı yoktur. Bu bloktan başka diğer bloklar üzerine fazladan kat yapılamaz. Yada arsanın boş yerinde yeni bölüm veya tesis yapılması kat malikleri kurulunun oy birliği ile vereceği karara bağlıdır. Bu ilavelerden dolayı giderler, yararlanma oranına göre yararlananlar tarafından ödenir.

MADDE 40) Kat malikleri bağımsız bölümlerinde kiracı ya da başka bir sıfatla oturanlar, kendilerinin çocuklarının ya da konuk olarak kendileriyle birlikte bulunanların anataşınmazdan ve anataşınmazın ortak yerlerinde oluşturdukları zararları ve hasarları derhal ödemek ve gidermek zorundadır.

MADDE 41) Sitede yalnız (S) blokta asansör mevcut olup bu asansörlerin her türlü bakım, masraf, bakıcı ücretleri bu blokta oturan maliklere aittir. Bunun haricinde diğer bloklarda da yapılan asansörler yine o bloktaki maliklere aittir.

MADDE 42) Tesiste mevcut fllitre ve klorlamalı foseptikte kurulu makina ve tesisler yüzme havuzu suyu ile ilgili makina ve tertibatlar, su deposu ve tesisleri ile ilgili makinalar ve bunların bakım temizlik işleri için bir teknisyen tutulacak, bu teknisyen (P) blok lokanta bağımsız bölüm maliki ile is birliği yaparak yönetici tarafından atanacaktır. Çalışma talimatı buna göre kendisine verilecektir.

MADDE 43) Tüm tesisin bitimine kadar tesisin ilk yöneticisi arsanın esas maliki M.Hilmi Öztemır tarafından tayin edilip görevlendiril ir.

MADDE 44) Kat malikleri kendi bağımsız bölümlerinde kiracı yada başka sıfatıyla oturan yada yararlananların borç ve yükümlülüklerine yerine getirmemek nedeni ile doğacak zararlardan zincirleme olarak sorumludurlar.

MADDE 45) Yönetim planını imzalayan kat maliki (İrtifak hakkı sahibi) henüz tamamlanmamış inşaatın projesindeki değişikliklere ve bu değişiklik nedeniyle (kendi bağımsız bölümü haricinde) uygun yönetim planında değişiklik yapabilme yetkisine anataşınmazın arsa maliki M. Hilmi Öztemir veya inşaatı yapan müteahhit firma sahiptir. Yönetim planını imzalayan malik bunu şimdiden kabul eder. Ayrıca müteahhit firmaya bu işler için noterden bir vekaletname verilecektir.

MADDE 46) Bu yönetim planında yer almayan konularda kat mülkiyeti kanununun emredici ve tamamlayıcı nitelikteki hükümleri uygulanır.MADDE 47) (20/6/1980) tarihinde düzenlenen ve 47 maddeden oluşan bu yönetim planının tüm maddeleri Mersin Mezitli Azmak mevkiindeki 891 parsel sayılı anataşınmazın, aşağıda açık kimliği ve adresi yazılı bütün bağımsız bölüm maliki M. Hilmi Öztemir tarafından düzenlenmiş ve imza edilmiştir.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət