Ana səhifə

Referat de aprobare


Yüklə 51.34 Kb.
tarix02.05.2016
ölçüsü51.34 Kb.

ROMANIA


JUDETUL CLUJ

CONSILIUL JUDETEAN


Nr. 9673/21.05.2015
Referat de aprobare

a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Înţelegerii de cooperare între Judeţul Cluj din România şi Provincia Armavir din Republica Armenia
În temeiul art. 14 şi 15 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Cluj poate hotărî cooperarea şi asocierea cu autorităţi publice locale din străinătate în vederea realizării unor interese comune. În acest context, extinderea colaborării şi asocierii cu autorităţi publice locale din Europa reprezintă o modalitate de realizare a obiectivelor strategiei de dezvoltare economică, socială şi culturală a judeţului, prin promovarea unor proiecte şi programe de investiţii care să asigure integrarea în procesul de dezvoltare regională.

În conformitate cu prevederile art. 15 şi art. 16 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Externe trebuie să avizeze proiectele de acorduri sau convenţii de cooperare pe care intenţionează să le încheie autorităţile administraţiei publice locale din România cu autorităţi ale administraţiei publice locale din alte ţări. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele şi ale art. 4 din H.G. nr 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a solicita avizul de oportunitate al Ministerului Afacerilor Externe şi al ministerului cu atribuţii de sprijin şi control al autorităţilor publice locale cu privire la intenţia de a iniţia negocieri pentru încheierea de înţelegeri de cooperare cu autorităţi similare din alte state.

Prin adresele nr. H 2-1/2093/19.05.2015 şi ______________ Ministerul Afacerilor Externe, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ne-au comunicat avizele favorabile asupra proiectului, fiind îndeplinite astfel cerinţele Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 590/2003 privind tratatele.

În conformitate cu prevederile art. 97, alin. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am întocmit prezentul proiect de hotărâre cu sprijinul Secretarului Judeţului Cluj, persoană de contact fiind domnul Alin Iuga, şeful Serviciului Relaţii Publice, proiect ce urmează să parcurgă etapele prevăzute în Regulamentul de funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj.p. PREŞEDINTE

VIPREŞEDINTE


VÁKÁR ISTVÁN

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.__

din ____________2015

privind aprobarea Înţelegerii de cooperare între Judeţul Cluj din România

şi Provincia Armavir din Republica Armenia

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de cooperare între Judeţul Cluj din România şi Provincia Armavir din Republica Armenia, propus de Vicepreşedintele cu atribuţii delegate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, domnul Vákár István Valentin;

Având în vedere avizul nr. H 2-1/2093/19.05.2015 emis de către Ministerul Afacerilor Externe precum şi avizul nr. _______________ emis de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi scrisoarea nr. 070/2015 primită din partea ES domnul Hamlet Gasparian, Ambasadorul Republicii Armenia în România;

În conformitate cu prevederile:


 • art. 15, art. 16 şi ale art. 91 alin. 6, lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legii privind tratatele, nr. 590/2003

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art. 44-45 şi de art. 94-98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


h o t ă r ă ş t e:
Art.1. (1) Se aprobă Înţelegerea de cooperare între Judeţul Cluj din România şi Provincia Armavir din Republica Armenia, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se mandatează domnul Vákár István Valentin, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj cu atribuţii delegate de preşedinte, să semneze Înţelegerea de cooperare între Judeţul Cluj din România şi Provincia Armavir din Republica Armenia.


Art. 2 Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege Serviciului Relaţii Publice, Direcţiei Generale Buget, Finanţe, Resurse Umane, Direcţiei de Dezvoltare şi Investiţii, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice precum şi Prefectului Judeţului Cluj, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Cluj şi pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”
p. PREŞEDINTE, Contrasemnează:

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

VICEPREŞEDINTE

VÁKÁR ISTVÁN VALENTIN SIMONA GACI


ROMÂNIA Anexă


JUDEŢUL CLUJ la Hotărârea nr.________

CONSILIUL JUDEŢEAN


Înţelegere de cooperare

între Judeţul Cluj din România

şi

Provincia Armavir din Republica Armenia

 • Având în vedere tradiţia îndelungată a comunităţii armene în judeţul Cluj, istoria ridicării municipiului Gherla (Armenopolis) confundându-se cu istoria edificării primului oraş armean din perioada modernă, la începutul de secol XVIII, dar şi dorinţa consolidării relaţiilor de prietenie şi de cooperare între autorităţile administraţiei publice locale din România şi Republica Armenia, judeţul Cluj din România şi Provincia Armavir din Republica Armenia, denumite în continuare “Părţi”, au convenit să stabilească parteneriate de colaborare în mai multe domenii pentru promovarea în comun a unor proiecte de dezvoltare economică şi socială care să vină în beneficiul locuitorilor din cele două comunităţi;

 • subliniind necesitatea de a întări legăturile reciproce, în spiritul cooperării și solidarității, între locuitorii lor, cu scopul de a crea condiţiile pentru o dezvoltare echilibrată şi durabilă;

au convenit cele ce urmează:

Articolul 1


1. Părţile doresc să coopereze în domeniile de activitate aflate în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale pentru întărirea relaţiilor economice, sociale, culturale, sportive şi de tineret ale celor două regiuni.

2. Obiectivele Înţelegerii de cooperare:

a) crearea condiţiilor pentru colaborare în domeniile social, cultural, economic, comerţ, sportiv, educaţie şi turism, în scopul extinderii cooperării între locuitori, instituţii, organizaţii nonguvernamentale, asociaţii ale întreprinzătorilor şi autorităţi publice din cele două unităţi administrativ-teritoriale.

b) aplicarea unor metode şi forme de cooperare eficiente, printre care întocmirea şi realizarea proiectelor şi programelor comune, pentru a sprijini dezvoltarea ambelor regiuni.Articolul 2


Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj şi Guvernatorul Provinciei Armavir sau reprezentanţii lor împuterniciţi se vor întruni o dată pe an.

 1. Întrunirile se vor desfăşura, prin rotaţie, în judeţul Cluj şi în Provincia Armavir.

 2. Unitatea administrativ-teritorială în care se va desfăşura întrunirea va fi responsabilă de organizarea acesteia.

 3. Părţile vor pregăti şi aproba un raport de cooperare, conform art.3 alin. 4-5 al acestei Înţelegeri.

 4. În interesul unei cât mai bune şi aprofundate cunoaşteri reciproce, Părţile vor efectua schimburi de materiale publicitare (prezentări video, broşuri) şi vor organiza vizite între locuitorii celor două unităţi administrativ-teritoriale pentru cunoaşterea identităţii istorice şi culturale locale.Articolul 3
 1. Cooperarea Părţilor este coordonată de către un Comitet de Coordonare.

 1. Comitetul de Coordonare se va întruni cel puţin o dată pe an, prin rotaţie, în judeţul Cluj şi în Provincia Armavir.

 2. Comitetul de Coordonare este compus dintr-un număr egal de membri reprezentând fiecare Parte a acestei Înţelegeri de cooperare.

 3. Comitetul de Coordonare este responsabil de întocmirea unui raport de cooperare, cuprinzând acţiunile şi responsabilităţile reciproce, în vederea demarării unor iniţiative sau acţiuni comune create în baza prezentei Înţelegeri.

 4. Raportul de cooperare va fi supus spre aprobare Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj şi Guvernatorului Provinciei Armavir, după cum apare la art. 2, punctul 3 al prezentei Înţelegeri de Cooperare.


Articolul 4


Realizarea acţiunilor şi proiectelor de cooperare ale celor două Părţi poate fi finanţată astfel:

 1. Părţile vor suporta, în mod independent, toate cheltuielile apărute în cursul implementării prezentei Înţelegeri de Cooperare, în limitele stipulate de legislaţiile naţionale ale statelor celor două Părţi.

2. În cazul realizării proiectelor comune, finanţarea acestora poate proveni din bugetele Părţilor, din fonduri ale Uniunii Europene sau din alte surse de finanţare.

3. Deciziile privind modalitatea de finanţare a proiectelor de cooperare rezultate din prezentul Înţelegere vor fi stabilite de comun acord de către ambele Părţi.


Articolul 5


Colaborarea dintre Părţi se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare în România şi Republica Armenia.

Articolul 6


Eventualele divergenţe apărute în interpretarea sau punerea în aplicare a prezentei Înţelegeri de Cooperare se vor soluţiona prin consultări reciproce.

Articolul 7
 1. Înţelegere de Cooperare se încheie pe durată nedeterminată şi va produce efecte de la data semnării. Documentul de cooperare poate fi modificat prin acordul scris al celor două Părţi. Modificările vor produce efecte de la data semnării.

 2. Oricare dintre cele două Părţi poate denunţa prezenta Înţelegere de Cooperare, prin notificare scrisă adresată celeilalte Părţi. Denunţarea îşi produce efectele după 3 (trei) luni de la primirea respectivei notificări.

 3. Încetarea prezentei Înţelegeri de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor şi proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel de către Părţi.

 4. Prezenta Înţelegere a fost semnată la _______________, la data de ___/___/_____, în trei exemplare originale, respectiv română, armeană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

Pentru Judeţul Cluj Pentru Provincia Armavir

din România din Republica Armenia

p. Preşedinte Marzpet

VÁKÁR István Valentin Ashot GHAHRAMANYAN


p. PREŞEDINTE, Contrasemnează:

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

VICEPREŞEDINTE

VÁKÁR ISTVÁN VALENTIN SIMONA GACI


ROMÂNIA


JUDETUL CLUJ

CONSILIUL JUDETEAN


Serviciul Relaţii Publice

Nr. 9673/21.05.2015


RAPORT

privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea

Înţelegerii de cooperare între Judeţul Cluj din România şi

şi Provincia Armavir din Republica Armenia


Serviciul Relaţii Publice, în calitate de compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, a examinat proiectul de hotărâre propus de Vicepreşedintele cu atribuţii delegate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, dl. Vákár István Valentin, pentru aprobarea Înţelegerii de cooperare între Judeţul Cluj din România şi Provincia Armavir din Republica Armenia şi a constatat că acesta îndeplineşte cerinţele de necesitate şi oportunitate, motiv pentru care propune adoptarea acestuia în prima şedinţă a Consiliului Judeţean Cluj.
ŞEF SERVICIU

Alin-Ciprian Iuga

ROMANIA


JUDETUL CLUJ

CONSILIUL JUDETEAN


Direcţia Generală Buget - Finanţe, Resurse Umane

Nr. 9673/21.05.2015RAPORT

privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea

Înţelegerii de cooperare între Judeţul Cluj din România şi

Provincia Armavir din Republica Armenia


Direcţia Generală Buget - Finanţe, Resurse Umane, în calitate de compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, a examinat proiectul de hotărâre propus de Vicepreşedintele cu atribuţii delegate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, dl. Vákár István Valentin, pentru aprobarea Înţelegerii de cooperare între Judeţul Cluj din România şi Provincia Armavir din Republica Armenia şi a constatat că acesta îndeplineşte cerinţele de oportunitate şi necesitate, motiv pentru care propune adoptarea acestuia în prima şedinţă a Consiliului Judeţean Cluj.

DIRECTOR GENERAL

Rodica Gazsi

ROMANIA


JUDETUL CLUJ

CONSILIUL JUDETEAN


Serviciul Juridic-Contencios Administrativ

Nr. 9673/21.05.2015RAPORT

privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea

Înţelegerii de cooperare între Judeţul Cluj din România şi

Provincia Armavir din Republica Armenia


Serviciul Juridic-Contencios Administrativ, în calitate de compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, a examinat proiectul de hotărâre propus de Vicepreşedintele cu atribuţii delegate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, dl. Vákár István Valentin, pentru aprobarea Înţelegerii de cooperare între Judeţul Cluj din România şi Provincia Armavir din Republica Armenia şi a constatat că acesta îndeplineşte cerinţele de legalitate, motiv pentru care propune adoptarea acestuia în prima şedinţă a Consiliului Judeţean Cluj.

ŞEF SERVICIU

Ştefan Iliescu


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət