Ana səhifə

Poul Bjerre i tiden En Poul Bjerre-bibliografi Preliminär version


Yüklə 0.96 Mb.
səhifə1/18
tarix07.05.2016
ölçüsü0.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Poul Bjerre i tiden

En Poul Bjerre-bibliografi

Preliminär version

Uppdaterad senaste gången: 2014-02-20

VARNING
Denna bibliografi är inte fullständig!

En genomgång av Poul Bjerres svindlande stora samling L 171 på Kungliga biblioteket pågår ännu. Likaså kommer den långsamt framskridande digitaliseringen av svenska dagstidningar att ge betydligt mer material, inte minst om tiden efter Poul Bjerres bortgång 1964. En genomgång av digitaliserat material i de övriga skandinaviska länderna pågår.

Bibliografin kommer att successivt uppdateras. Ett datum på titelsidan anger senaste uppdateringen. Den som har uppgifter och korrigeringar som kompletterar bibliografin är välkommen att kontakta upphovsmannen Björn Sahlin, Jättekastgränd 9, 149 31 Nynäshamn. Tel 076-264 93 31
INNEHÅLL
Förkortningar 4
Klippsamlingen 6
Introduktion 7
Verk och artiklar av Poul Bjerre 8
Föredrag av Poul Bjerre 51
Föredrag om Poul Bjerre 68
Radioinslag med och om Poul Bjerre 69

Inspelningar med Poul Bjerre

Manuskript till föredrag m m i Sveriges Radios dokumentarkiv
Krönikor kring radioinslag 74
Intervjuer med, reportage om och referat av Poul Bjerre 82
Recensioner av verk av Poul Bjerre 100
Recensioner av verk om eller med anknytning till Poul Bjerre 149

FÖRKORTNINGAR för kapslarna i Poul Bjerres klipp- och manuskriptsamling
Klippsamlingen

”KB kl”, åtföljt av romersk siffra Kungliga biblioteket, klippsamlingen, den romerska

siffran anger nummer på kapsel

”KB kl kar.” Kungliga biblioteket, klippsamlingen, kapsel märkt

”Karikatyrer”

”KB kl Rä&Rä” Kungliga biblioteket, klippsamlingen, kapsel märkt

”Räfst och rättarting”

”KB kl Past” Kungliga biblioteket, klippsamlingen, kapsel märkt

”Pastoralpsykologi”

”KB kl ViArg” Kungliga biblioteket, klippsamlingen, kapsel märkt

”Våren i Argentina”

”KB kl Enk” Kungliga biblioteket, klippsamlingen, kapsel märkt

”Enkäter”

”KB kl Eso” Kungliga biblioteket, klippsamlingen, kapsel märkt

”En själsläkare ordinerar”

”KB kl Dhk” Kungliga biblioteket, klippsamlingen, kapsel märkt

”Drömmarnas helande kraft”

”KB kl Oklistr 1” Kungliga biblioteket, klippsamlingen, kapsel märkt

”Oklistrat 1”

”KB kl Oklistr 2” Kungliga biblioteket, klippsamlingen, kapsel märkt

”Oklistrat 2”

”KB kl DivOmn” Kungliga biblioteket, klippsamlingen, kapsel märkt

”Diverse omnämnanden”

”KB kl Presskl 10” Kungliga biblioteket, klippsamlingen, kapsel märkt

”Pressklipp 10”

”KB pärm Äta” Kungliga biblioteket, klippsamlingen, pärm märkt

”Äldre tidningsartiklar”

”KB kl tidn” eller ”KB kart tidn” Kungliga biblioteket, klippsamlingen, kartong/kapsel märkt ”tidningar” (ej klipp utan hela tidningar, huvudsakligen veckotidningar

KB kart tidskr/tidn 11 Kungliga biblioteket, klippsamlingen, kartong märkt ”tidskrifter, tidningar”

Manuskriptsamlingen

”KB ms kart” åtföljt av Kungliga biblioteket, manuskriptsamlingen i den

romersk siffra okatalogiserade delen av samlingen
”KB Blandat” Kungliga biblioteket, kapsel invid brevsamlingen
Brevsamlingen

”KB Brevsaml” Kungliga biblioteket, Poul Bjerres katalogiserade brevsamling


Då källhänvisningen KB saknas betyder det att materialet endast står att finna i den särskilt angivna källan eller möjligen på Vårstavi, där dock allt material är osorterat och okatalogiserat.


Utnyttjade svenska och utländska bibliotekskataloger:

Libris


Kungliga biblioteket, Regina

Universitetet i Karlsruhe www.ubka.uni-karlsruhe.de/ hylib/en/kvk.html

Åbo Akademis bibliotek

Sigtunastiftelsens bibliotek

Richard G Badger-samlingen i Harvard University Library, Cambridge

www.bibliotek.dk

staatsbibliothek-berlin.deKLIPPSAMLINGEN

Kapslarnas nummer och ryggtexter
Nr Ryggtext

I. Människosonens levnadsdröm, Det geniala vansinnet, Diktens livsvärde,

Fallet Karin, Krigsbetraktelser, Berlin London Paris 1918

II. Moribundus, Ett hem vid havet, Tvenne dialoger, Fredskongressen, Lucifer,

Rövarne på korset

III. Saml. ps. skrifter Bd I. Själsläkekonst och själavård. Varia

IV. Saml. ps. skrifter Bd II. Hur själen läkes och hur livets fullhet nås

V. Saml. ps. skrifter Bd III. Drömmarnas naturliga system m.m.

VI. Saml. ps. skrifter Bd IV. Oro, tvång och ångest

VII. Saml. ps. skrifter Bd V. Vanmakt, anfall och förryckthet

VIII. Samlade ps. skrifter Bd VI. Äktenskapets omdaning. Skiljas—icke skiljas

IX. Saml. ps. skrifter Bd VII. Korset, hjulet och livsbägaren. Själavård-själsvård. Vår

tro och vår förankring

X. Saml. ps. skrifter Bd VIII. Död och förnyelse.

XI. Kreuger

XII. Föredrag och diskussioner. I Radio

XIII. Föredrag och diskussioner. I Stockholm

XIV. Föredrag och diskussioner. I Stockholm

XV. Föredrag och diskussioner. I Sverige – utom Stockholm

XVI. Föredrag och diskussioner. I utlandet

XVII. Angående artiklar

XVIII. Svenska intervjuer

XIX. Svenska intervjuer

XX. Utländska intervjuer

XXI. Skulptur och arkitektur. Konst

XXII. Parapsykologi  1. Diverse (Kyrka, Skola, Backlund, Skarpögat—Svagörat, Frödin, 65, 60, 50 år)

Kapseln innehåller även klipp som inte berör Poul Bjerre men som han funnit

intressanta och sparat. De har tagits med i bibliografin men markeras särskilt.

-- Räfst och rättarting

-- Pastoralpsykologi

-- Våren i Argentina

-- Enkäter

-- En själsläkare ordinerar

-- Oklistrat I

-- Oklistrat II

-- Diverse omnämnanden

Blandat (denna kapsel står inte tillsammans med pressklippsamlingen utan

bredvid brevsamling och innehåller annat material än pressklipp. Men här

återfinner man av någon anledning recensionerna av Death and Renewal.)

-- Pressklipp 10

-- Äldre tidningsartiklar
Det bör påpekas att kapslarna endast i det stora hela innehåller vad som står i ryggtexterna. De kan innehålla även annat och då sådant som borde placerats under en annan av de ovan angivna rubrikerna.

INTRODUKTION
Denna bibliografi är inte fullständig. I synnerhet har det tillgängliga underlaget från Poul Bjerres yngre år varit bristfälligt. Först i och med att Poul Bjerre började anlita pressklipptjänst kommer man fullständigheten lite närmare. Bibliografin baserar sig nämligen i icke ringa grad på Poul Bjerres egen samling av pressklipp, omfattande inte mindre än 32 kapslar, som idag finns i Kungliga bibliotekets magasin.

Poul Bjerre har tydligen haft söktjänst på sitt eget namn från åtminstone 1916 till sin död 1964. Söktjänsten har också omfattat danska och norska tidningar men inte finska. Han tycks också haft söktjänst under 40-talet på sökorden ”Institutet för medicinsk psykologi och psykoterapi”, men med säkerhet har han haft det på ”Sällskapet för pastoralpsykologi”. Det får till konsekvens att det i klippsamlingen finns klipp som inte nämner honom men däremot ”lärjungar” som Richard Eeg-Olofsson, Gösta Harding, Leslie William-Olsson, Sven Parment m fl.

Engelska och amerikanska förlag har sänt pressklipp för Poul Bjerres till engelska översatta böcker, däremot tyvärr inte tyska förlag och inte heller franska.

Klippsamlingen innehåller också ett litet antal tidningsklipp som inte alls nämner Poul Bjerre men som Poul Bjerre sparat i klippsamlingen, antagligen för att han funnit klippen av särskilt intresse. Detta förhållande har då särskilt påpekats.

En del artiklar som i bibliografin anges som ”osignerade” kan ha haft signaturer som dock har klippts bort då klippen klistrats upp på papper. På en del artiklar som löpt över fler än en sida saknas artikelslutet. Då har detta särskilt angivits.
Katalog till Poul Bjerres klippsamling på Kungliga biblioteket

Bibliografin fungerar samtidigt som en katalog till Poul Bjerres klippsamling på Kungliga biblioteket. Klippsamlingen där ser ut att vara fullständigare när det gäller vad som skrivits om Poul Bjerre än när det gäller artiklar av Poul Bjerre. Eventuellt finns någonstans i Kungliga bibliotekets Bjerre-samling (L 171) kapslar innehållande Poul Bjerres egna artiklar. Att inte klipptjänsten skulle ha innefattat artiklar av Poul Bjerre verkar ju föga troligt. Att Poul Bjerre inte samlat sina egna artiklar verkar ju också otroligt.

De i bibliografin upptagna verken saknar naturligtvis hänvisning till Kungliga bibliotekets Bjerre-samling. De artiklar som saknar hänvisning till klippsamlingen har i regel återfunnits lösa eller i klippböcker på Vårstavi. Tyvärr är de då ofta både odaterade och utan angivelse var de varit publicerade. En hel del artiklar har hittats vid genomgångar av mikrofilmade dagstidningar. Genom den pågående digitaliseringen av dagstidningar kommer naturligtvis ytterligare – troligen betydligt fler – artiklar komma fram.

Bibliografin är som sagt ofullständig både vad avser poster och detaljer i de enskilda posterna. Det har ändå bedömts värdefullt att ge offentlighet åt bibliografin trots alla dess brister. Saknade uppgifter kommer naturligtvis successivt att införas då de påträffas. Datum på bibliografins titelsida anger när exemplaret ifråga senast uppdaterades. Är detta datum gammalt är det troligt att bibliografin blivit aktualiserad sedan dess. Efterfrågningar kan då göras hos Björn Sahlin, Jättekastgränd 9, 149 31 Nynäshamn. Tel 08-520 153 86.Verk och artiklar av Poul Bjerre

Genomgående har boktitlar placerats före artiklar under respektive år. Med ”artiklar” avses tidningsartiklar. Med ”bidrag” avses texter publicerade i facktidskrifter och vetenskapliga verk. I den mån det framgått av källorna har artiklar och bidrag placerats i kronologisk ordning.


Artiklar, där källa och/eller publiceringsdatum saknas, är tills vidare markerade med frågetecken.
Förkortningar

GHT Göteborgs Handels och Sjöfartstidning.

SDS Sydsvenska Dagbladet Snällposten

SKDB Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Förlag

Zentralblatt für Psychotherapie har den fullständiga titeln Zentralblatt für Psychotherapie und ihre Grenzgebiete einschliesslich der medizinischen Psychologie und Psychischen Hygiene. Organ der Allgemeinen ärztlichen Gesellschaften für Psychotherapie. Redaktör 1929: Rob. Sommer, Giessen. Redaktör 1934-35: C. G. Jung. 1939 är titeln densamma men tidskriften är nu organ för Internationale Allgemeine Ärztliche Gesellschaft für Psychotherapie. Redaktörer 1939: M. H. Göring och C. G. Jung. Redaktör 1942: M. H. Göring.
1896

Artiklar

”Ett utställningsintryck. Några rader ur ett bref.” Artikel i Nordisk revy 1896, ss 649-654. Okänt vilket nummer, men brevet är daterat ”Berlin den 30 juni 1896”.1899

Artiklar

”Ueber den Nährwerth des Alkohols.” Bidrag i Skandinavisches Archiv für Physiologie, band 9, 1899, s 323. Aus dem physiologischen Laboratorium des Carolinischen medico-chirurgischen Instituts in Stockholm. Finns som särtryck på Vårstavi.1900

Böcker

Människosonens lefnadsdröm. Tryckt i Göteborg 1900. Distribution Adolf Bonnier, Stockholm. Dikten nedskriven på Haukelisæter i augusti 1899.

1903

Böcker

Det geniala vansinnet. En studie till Nietzsches minne. Göteborg 1903. Daterad ”Lund i april 1903”. Översättningar till franska respektive tyska, se under 1904 respektive 1905.

1904

Böcker

Moribundus. Brottstycken ur brustna lif. Roman. Alb. Bonniers Förlag, Stockholm (okt.) 1904. (Uppl: 1.000 ex.)

Artiklar

”La Folie géniale.” Bidrag i Mercure de France (Série Moderne), Quinzième année. Nr 180, Tome LII, Paris december 1904.1905

Böcker

Fallet Karin. En experimentell studie af de s.k. spiritistiska knackningarna. Albert Bonniers Förlag, Stockholm (mars-april)1905. Daterad ”Lund december 1904”. (Upplaga: 1.000 ex.) Översatt till tyska (se nedan under Artiklar 1907).

Der geniale Wahnsinn. Eine Studie zum Gedächtnisse Nietzsches. Aus dem Schwedischen übersetzt (av Anna Ekelöf). C. G. Naumann in Leipzig 1904 och 1905. En alternativ uppgift är att Conrad Köper översatte och att boken kom på Verlag Alfred Kröner i Stuttgart.

Artiklar

Hjalmar Wijk, ”Karin Étude Experimentale.” Bidrag i Annales des Sciences psychiques XIV, 1905, ss 517-550. Ger Hjalmar Wijks syn på fallet Karin, vilken skilde sig från Poul Bjerres.

Signaturen P B-e, ”Algot Ruhe: Heliga kvinnor.” Recension av Ruhes bok med samma namn, i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, den 4 oktober 1905. Ruhe anlägger ett ”modernt”, psykologiskt perspektiv genom att relatera helighet till förvecklad erotik (KB pärm Äta)

Signaturen P B-e, ”Charles Richet: Förtjäna de s.k. spiritistiska fenomenen en vetenskaplig undersökning. – I vår tids lifsfrågor. N:o XL.” Artikel i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 8 november 1905. (KB pärm Äta)

”En stridsartikel.” Artikel om Hjalmar Söderbergs Doktor Glas, i Stockholms Dagblad den 5 december 1905. Omtryckt i Lunds Dagblad den 6 eller 7 december 1905.

”Svar till herr v. Melsted.” Genmäle till Henning von Melsteds artikel ”Öppet svar till Poul Bjerre” samma dag i Stockholms Dagblad, den 29 december 1905.1906

Böcker

Tre sånger för en röst och piano. Tonsatta av Sara Wennerberg-Reuter. Carl Gehrmans Musikförlag, Stockholm och Leipzig, 1906. Innehåll: Längtan, Kelvo-Lars, Dômen.

Diktens lifsvärde. Albert Bonniers Förlag, Stockholm (maj) 1906. Utkom på Poul Bjerres födelsedag, den 24 maj. (Upplaga: 1.000 ex.)

1907

Artiklar

”Der Fall Karin. Eine experimentelle Studie über die sogenannten spiritistischen Klopflaute.” Bidrag i Die Neue Rundschau, S Fischer Verlag, Berlin, häfte 9, september 1907, ss 1096-1127.

”Bröderna Mörck. En psykologisk anteckning.” Artikel i Ord och Bild nr 16, 1907, s 301.

1908

Böcker

Ett hem vid hafvet. Läsdrama i fyra akter. Albert Bonniers Förlag, 1908. Daterad ”Juli 1908”. Enligt brev hade Einar Fröberg allvarliga planer på att sätta upp ”Ett hem vid havet” hösten 1910. Okänt om planen förverkligades. (KB Temat brev kl 11)

Tvänne dialoger. S. Rånnum & Son – Inför lifvet. Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1908. Uppfördes i Uppsala i april 1923, förmodligen som studentteater under ledning av skådespelaren Helge Söderblom.

Artiklar

”Pehr Gustaf Cederschiöld som föregångsman inom psykoterapien.” Bidrag i Hygiea Festband 1908, bidrag nr 32, 1908. I huvudsak föredraget i Svenska Läkaresällskapet den 15 oktober 1907. Inarbetades sedermera i Studier i själsläkekonst, 1914 och 1925 samt i Själsläkekonst och själavård, Samlade Psykoterapeutiska Skrifter, band I, 1935. Jfr artikel av Rabenius i Tidsspegel 1927.1909

Artiklar

”Minnesruna över Jules Liégois.” Bidrag i Svenska Läkaresällskapets Förhandlingar, s 11, 1909.

”Otto Georg Wetterstrand.” Bidrag i Svenska Läkaresällskapets Förhandlingar, s 11, 1909. Föredrag i Svenska Läkaresällskapet den 19 januari 1909. Inarbetades sedermera i Studier i själsläkekonst, 1914 och 1925 samt i Själsläkekonst och själavård, Samlade Psykoterapeutiska Skrifter, band I, 1935.

”Frederik van Eeden: Wie Stürme segnen.” Recension, okänt var och när men 1907 och 1908 kom boken ut på tyska. Baksidan av artikeln antyder att det kan vara 1909 eller möjligen 1910.1910

Artiklar

Carl Cronquist och Poul Bjerre, ”Ein Fall von echter spontaner Hautgangrän, mit Suggestion behandelt.” Bidrag i Archiv für Dermatologie und Syphilis, band 103, Wien och Leipzig 1910, s 163 ff. Även i Archives of dermatological research, troligen samma år.

”Tre dikter (Fragment ur en diktcykel): Alvastra, Lördagskväll, Vårnatt.”. Dikter i Svensk-Nederländska Föreningens Årspublikation julen 1910.

1911

Böcker

”Biografisk inledning: Ernst von Feuchtersleben”, i Ernst von Feuchtersleben, Till själens dietetik. Översättning av Gunilla von Düben. Serien Moderna tänkare, Bonniers, Stockholm 1911, ss 5-10. Troligen har Poul Bjerre tagit initiativ till bokens utgivning. Jämför även kapitlet ”Kant och Feuchtersleben” i Själsläkekonst och själavård, Samlade Psykoterapeutiska Skrifter, band I, 1935.Artiklar

”Frederik van Eeden. En biografisk studie. 2 bilder.” Artikel i Ord och Bild, årgång 20, häfte 3, 1911, s 167. Finns som särtryck på Vårstavi.

”Psykoanalysen som vetenskap och terapi.” Bidrag i Psyke. Tidskrift för psykisk forskning, nr 6, 1911. Ingår sedermera under rubriken ”Psykoanalysen som vetenskap och behandlingskonst” i Studier i själsläkekonst, 1914 och 1925.

”Om den psykoanalytiska metoden.” Bidrag i Svenska Läkaresällskapets Förhandlingar, nr 20, 1911. Föredrag i Svenska Läkaresällskapet den 17 januari 1911.

”Diskussionsyttrande ’Om den psykoanalytiska metoden’” i Svenska Läkaresällskapets Förhandlingar 1911, ss 22 och 24.

”Den internationella psykoanalytiska föreningens tredje kongress.” (Kongressen i Weimar.) Bidrag i Svenska Läkaresällskapets Förhandlingar 1911, ss 396 ff, 405, samt några månader senare i Läkartidningen. Föredrag i Svenska Läkaresällskapet den 10 oktober 1911.

”Zur Radikalbehandlung der chronischen Paranoia.” Bidrag i Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen, band 3, Leipzig och Wien 1911, ss 795-847. Reviderad och inarbetad i Vanmakt, anfall och förryckthet, Samlade Psykoterapeutiska Skrifter, band V, 1939.

”Radical treatment of chronic paranoia.” Artikel, okänt var och när. Ingår sedermera i Poul Bjerre, The history and practice of psychanalysis, 1916.

“Tungomålstalandet. Primitiv gudsuppfattning och exalterad religiositet. Ett uttalande af en nervläkare.” Av allt att döma en anonym artikel av Poul Bjerre, i Aftonbladet måndagen den 20 mars 1911. (KB kl Oklistr 1 samt odaterad KB kl XVIII)

”Själens lif. En vetenskapsman uttalar sig om Vitus’ bok.” Recension av Vitus, Själens lif, i Aftonbladet den 20 december 1911.1912

Artiklar

Zentralblatt für Psychoanalyse. Medizinische Monatsschrift für Seelenkunde. Organ der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung. Herausgeber: Prof. Dr Sigm. Freud. Poul Bjerre nämns på omslagets framsida som medverkande åren 1912-1917, dock fick han de två första årgångarna sitt namn felstavat: Dr Poul Bijerre. 1912 nämns för övrigt även Dr R. G. Assagioli som medverkande.

1913

Artiklar

”Den Adlerska neurosläran.” Bidrag i Svenska Läkaresällskapets Förhandlingar, Hygiea bd 75, 1913: 1, ss ss 342-360. Föredrag i Svenska Läkaresällskapet den 28 oktober 1913. Finns som särtryck på Vårstavi. Inarbetades sedermera i Poul Bjerre, Studier i själsläkekonst, 1. upplagan 1914.

Diskussionsyttrande med anledning av Olof Kinbergs föredrag ’Några kritiska reflexioner öfver de psykoanalytiska teorierna’ i Svenska Läkaresällskapet den 25 november 1913. Föredraget infört i Hygiea nr 1, 1916, bd 78, 1916. Poul Bjerres yttrande infört redan tidigare, i Svenska Läkaresällskapets Förhandlingar, Hygiea, bd 75, 1913:1, ss 486-492. Hela diskussionen återges under rubriken Föredrag.

Ytterligare ett diskussionsyttrande av Poul Bjerre i ovanstående diskussion. Publicerat i Svenska Läkaresällskapets Förhandlingar, Hygiea bd 75, 1913:1, s 494 f.

Ännu ett diskussionsyttrande av Poul Bjerre i ovanstående diskussion. Publicerat i Svenska Läkaresällskapets Förhandlingar, Hygiea bd 75, 1913:1, s 494 f.

Ett fjärde diskussionsyttrande av Poul Bjerre i ovanstående diskussion. Publicerat i Svenska Läkaresällskapets Förhandlingar, Hygiea bd 75, 1913:1, s 497 f.

Avslutande diskussionsyttrande av Poul Bjerre i ovanstående diskussion. Publicerat i Svenska Läkaresällskapets Förhandlingar, Hygiea bd 75, 1913:1, s 499.

”Bewusstsein kontra Unbewusstsein.” Bidrag i Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen, band 5, 1913, ss 687-704. Föredrag vid den psykoanalytiska kongressen i München den 7-8 september 1913, då Poul Bjerre bröt med Freud. Inarbetades sedermera under rubriken ”Det medvetna i strid med det omedvetna” i Studier i själsläkekonst, 2. upplagan 1925 samt i Själsläkekonst och själavård, Samlade Psykoterapeutiska Skrifter, band I, 1935.

”Hypnosens väsen.” Bidrag i Psyke. Tidskrift för psykologisk forskning nr 8, 1913. (Jfr 1914.) Föredrag hållet vid Institutet för psykologisk forskning (i Uppsala) den 4 mars 1914 (?). Finns som särtryck på Vårstavi. Inarbetades sedermera i The History and Practice of Psychanalysis, 1914, i Studier i själsläkekonst, 2. upplagan 1925 samt under rubriken ”Hypnosens väsen och värde” i Själsläkekonst och själavård, Samlade Psykoterapeutiska Skrifter, band I, 1935.

”Barnet och nervlidandet.” Artikel i Stockholms-Tidningen den 7 december 1913.1914

Böcker

Studier i själsläkekonst. P. A. Norstedt & Söners Förlag, 1 upplagan, Stockholm 1914. Jfr 1925, 1926 och 1935. Innehåll: Pehr Gustaf Cederschiöld och hans Journal för animal magnetism, Kant och Feuchtersleben, Wetterstrand och Nancyskolan, Psykoanalysen som vetenskap och behandlingskonst, Den Adlerska neurosläran, Synpunkter och utsikter. Jfr 1925.

Seelenheilkunde. 1. Auflage 1914. Osäkert om detta är en ren översättning av Studier i själsläkekonst.

Artiklar

”Das Wesen der Hypnose.” Bidrag i Zeitschrift für Psychotherapie und medizinische Psychologie mit Einschluss des Hypnotismus, der Suggestion und der Psychoanalyse, Dr. Albert Moll (red.), Berlin, band VI, häfte 1, 1914, ss 33-42. Finns som särtryck på Vårstavi. Omtryckt i Poul Bjerre, Från psykoanalys till psykosyntes, 1976.

”Om psykisk smitta.” Artikel i Stockholms-Tidningen, en söndagsbilaga den 5 april, 1914.

1915

Böcker

Krigsbetraktelser. 1 upplagan, Sandbergs Bokhandel, 1915, 2. upplagan 1915, Svenska Andelsförlaget, Stockholm 1915. Innehåll: Varför Tyskland måste segra och varför Tyskland icke får segra, Neutraliteten som aktiv insats. Jfr 1916.

Artiklar

”Vom neutralen Horisont.” Artikel i De Amsterdammer alt. Amsterdamer Wochbladt von Nederland den 28 mars 1915.

”Hur skall världskriget sluta? Och hur kunna avskaffa krigen? En artikel av dr Poul Bjerre i en holländsk tidning.” Ett referat den 31 mars 1915 i okänd svensk tidning av artikeln i De Amsterdammer.

”Om tydning av drömmar och neurotiska tillstånd.” Artikel i Stockholms-Tidningen den 11 april 1915.

”Krigsbetraktelser.” Artikel i form av ett utdrag ur Krigsbetraktelser, i Morgonbris (de socialdemokratiska kvinnornas tidning), nr 8, årgång 10, 1915.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət