Ana səhifə

Plán péče o pp cihelna V Bažantnici


Yüklə 152.65 Kb.
tarix11.05.2016
ölçüsü152.65 Kb.

Plán péče

o

PP Cihelna v Bažantnicina období

2009-2018


Ing. Karel Matějka, CSc,


Info Data Sys

1. Základní identifikační a popisné údaje

1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN


Název Cihelna v Bažantnici

Kategorie PP

Evidenční kód 1122

Kategorie IUCN III. - přírodní památka


1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ


vydal: NV Praha

číslo: 5/1988 Sb. obecně závazných nařízení NVP, ONV, MNV, směrnic a usnesení NVP

dne: 4. 7. 1988

novelizace: Nařízení č. 4/2006 , kterým se mění vyhláška č. 5/1988 Sb. NVP, kterou se určují chráněné přírodní výtvory v hlavním městě Praze ve znění vyhlášky č. 23/1991 Sb. hl. m. Prahy

datum vydání: 21.3.2006 účinnost : 1.5.2006

1.3 Územně-správní členění a překryv s jinými ZCHÚ


Kraj hl. m. Praha

Obec s rozšířenou působností

Obec Praha 14

Katastrální území Hloubětín

CHKO -

1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí


Parcelní vymezení

Katastr

Parcelní číslo

Výměra

Využití pozemku

Druh pozemku

Vlastnické právo

Hloubětín

1336/1

5755

jiná plocha

ostatní plocha

SJM Urbánek Václav Ing. a Urbánková Eva (1/2)

Eva Urbánková Nad Lesním Divadlem 1116/12, Praha, Braník, 147 00

Ing. Václav Urbánek Nad Lesním Divadlem 1116/12, Praha, Braník, 147 00

Hana Kaštánková Lodžská 466/16, Praha, Bohnice, 181 00 (1/4)

Eva Urbánková Nad Lesním Divadlem 1116/12, Praha, Braník, 147 00 (1/4)

1336/2

81
zastavěná plocha a nádvoří

Rekomont, a. s. Kbelská 581/50, Praha, Hloubětín, 198 00
1353

3179

jiná plocha

ostatní plocha

SJM Urbánek Václav Ing. a Urbánková Eva (1/2)

Eva Urbánková Nad Lesním Divadlem 1116/12, Praha, Braník, 147 00

Ing. Václav Urbánek Nad Lesním Divadlem 1116/12, Praha, Braník, 147 00

Hana Kaštánková Lodžská 466/16, Praha, Bohnice, 181 00 (1/4)

Eva Urbánková Nad Lesním Divadlem 1116/12, Praha, Braník, 147 00 (1/4)

1358/1

954
zahrada

Hlavní město Praha Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město, 110 01
1358/4

9
zastavěná plocha a nádvoří

Hlavní město Praha Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město, 110 01
1359/1

35193

jiná plocha

ostatní plocha

Hlavní město Praha Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město, 110 01; Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha, Černý Most, 198 00
1359/2

16

jiná plocha

ostatní plocha

Český zahrádkářský svaz ZO č. 55 Poděbradská 541/99, Praha, Hloubětín, 198 00
1360

2695

jiná plocha

ostatní plocha

Hlavní město Praha Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město, 110 01; Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha, Černý Most, 198 00


Poznámky k parcelnímu vymezení

Oproti vyhlášce došlo ke změně pozemkové organizace v území - pozemky 1336, 1358 a 1359 byly rozděleny na části. Podle vyhlášky parcela 1359 je v ploše CHÚ zastoupena pouze částí. V žádné dokumentaci se nepodařilo zjistit, o jakou část pozemku se jedná. Podle evidence AOPK (příslušná vrstva GIS) o tom není možné rozhodnout - tam uvedená hranice totiž značně přesahuje území vymezené na základě pozemků uváděných ve vyhlášce.

Ochranné pásmo nebylo vyhlášeno (jedná se tedy o ochranné pásmo šíře 50 m dle zákona)

1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma


Výměra ZCHÚ podle vyhlášky 4,38 ha

Výměra ZCHÚ podle GIS 4,7875 ha

Výměra ZCHÚ podle katastru 4,7882 ha

Poznámka: V prostředí GIS byla provedena digitalizace skenované katastrální mapy a na základě příslušnosti pozemků k ZCHÚ podle vyhlášky byly stanoveny hranice území a jeho celková plocha.Druh pozemku

ZCHÚ

plocha v 0,0000 haOP - vyhlášené

plocha v 0,0000 haZpůsob využití pozemku

ZCHÚ

plocha v 0,0000 halesní pozemky


vodní plochyzamokřená plocha
rybník nebo nádrž
vodní tok
trvalé travní porosty


orná půdazemědělské pozemky ostatní

0,0954
ostatní plochy

4,6838
neplodná půda

4,6838

ostatní způsoby využití
zastavěné

plochy a nádvoří0,0090plocha celkem v 0,0000 ha

4,7882


1.6 Hlavní předmět ochrany

1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu


Opěrný geologický profil ke stratotypu peruckých a korycanských vrstev, odkryv svrchnokřírových jílovců s bohatou fosilní florou.

1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav

A. přírodní společenstva

název společenstva

podíl plochy v ZCHÚ (%)

popis biotopu společenstva

Festucion valesiacae a Corynephorion canescentis, především různá sukcesní stadia směřující ke společenstvům těchto svazů

roztroušený výskyt v segmentu 5 (2,6)

pouze fragmentální výskyt
B. populace druhů

název druhu

aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ

stupeň ohrožení

popis biotopu druhu

Hmyz:

Chrysis analis

Chrysis germani

Chrysura dichrora

Agenioideus usunarius

Auplopus rectus

Ammophila pubescens

Bembicinus tridens

Diodontus brevilabris

Solierella compedita

Tachysphex grandii

Discoelius dufourii

Oecanthus pellucens


druhy s uváděným výskytem z CHÚ

vzácné druhy neuvedené v seznamu chráněných živočichů
Pavoukovci:

Cheiracanthium virescens

Clubiona compta

Attulus distinguendus

Callilepis nocturna

Xysticus acerbusvzácné druhy neuvedené v seznamu chráněných živočichů


C. objekt neživé přírody

útvar

geologické podloží

popis výskytu útvaru

Opěrný geologický profil ke stratotypu

perucké a korycanské vrstvy, odkryv svrchnokřírových jílovců s bohatou fosilní florou, v podloží sedimenty ordoviku

segment 4
1.7 Cíl ochrany


Zajistit nerušenou existenci geologických objektů. Umožnit jejich další studium.

Zajistit existenci původních druhů a jejich společenstev. Dlouhodobě a postupně zlepšovat stav rostlinných společenstev, přibližovat druhové složení lesů jejich původnímu složení.2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět a cíl ochrany

2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních podmínek


Území leží v nadmořské výšce 235 až 270 m, na rozhraní subprovincií Poberounské (okrsek Úvalská plošina) a České tabule (okrsek Čakovická tabule) v rámci provincie České vysočiny. Širší okolí je tvořeno sedimenty cenomanu a spodního turonu, které diskordantně transgredují na staropaleozoické sedimenty Barrandienu, konkrétně v těchto místech na sedimanty ordoviku. Odkryv bývalé cihelny poskytuje dnes nejlepší možnost studovat transgresní uložení křídových sedimentů a podložním paleozoiku.

Klimatická oblast T2, z biogeografického hlediska se jedná o Českobrodský region (1.5, viz Culek et al., 1996). Potenciální vegetaci představuje lipová doubrava Tilio-Betuletum Passarge 1957 (viz Neuhäuslová et al., 1998).


2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti


Území bylo využíváno jako těžební lokalita stavebních a cihlářských surovin, čímž došlo k jeho úplné devastaci. V souvislosti se zmíněnou činností byl proveden i odkryt geologických vrstev, který je současným hlavním předmětem ochrany. Do počátku 19. století zde bývala kamenečná huť, ještě před tím se zde dobýval, resp. sbíral sanytr. Koncem 19. století zde byla zřízena cihelna, která využívala nejen ordovických sedimentů, ale jako dobrého plnidla cihel i sladkovodní cenomanské lupky. Provoz cihelny byl zastaven počátkem 60. let 20. století.

Na ploše segmentu 3 a v jeho okolí brobíhalo v minulosti skládkování (především stavební suť). Tento materiál byl poté převrstven navezenou zeminou. V některých částech skládkovaný materiál vychází na povrch (např. v segmentu 2).


2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti


Rýhová eroze se vyskytuje na celé ploše odkryvu v segmentech 4 a 5, urychlována je nevhodným využitím území mládeží jezdících zde na horských kolech.

Postupná sukcese dřevin je potenciálním rizikem pro existenci odkryvu, její rychlost je však nízká vzhledem k silné vysýchavosti daných lokalit na dobře propustném substrátu - přesto je nutno v segmentu 4 (případně i 5) rychlost sukcese kontrolovat a případně omezit.

Kontrolovat je nutno případný vznik černých skládek na celé ploše .

Nevhodná obnova lesa výsadbou dřevin, které nejsou součástí přirozené druhové skladby, zvláště škodlivý je akát (Robinia pseudacacia), dále též Picea abies, Larix decidua, Quercus rubra (jejich výskyt je však malý a charakter CHÚ neohrožují).


2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch


Celé území ZCHÚ bylo rozděleno na segmenty (dílčí plochy) s více-méně stejnorodým charakterem. K rozlišení segmentů bylo využito výsledků terénní pochůzky a ortofotomapy, výměra byla stanovena v prostředí GIS. Viz přílohu Mapa segmentů a lokalit.

Segment

Výměra

[ha]


Charakteristika

1

0.588

Lesní porost na nelesní půdě přiléhající k porostní skupině 167Cc4 LHC 117201 (Městské lesy hl. m. Praha, platnost LHP 2004-2013)

2

0.676

starší sukcesní stadium se stromovým porostem

3

0.831

bezlesí lučního charakterum na jihovýchodě dříve nevhodně zalesněno - starší řídká výsadba akátu bez viditelného zmlazování

4

0.494

vlastní odkryv geologického profilu, jihozápadně exponovaná plocha (proměnlivá svažitost, místy odkryté vertikální profily) bez vegetace, výskyt výrazných erozních rýh; případný výskyt dřevin (bříza zvláště při okraji segmentu) je nutno eliminovat, aby nedošlo k poškození odkryvu

5

0.638

mladší sukcesní stadium s rozptýlenou břízou, případně borovicí, řídká bylinná vegetace; opět jihozápadně exponovaná plocha, svažitost je však nižší

6

0.339

starší sukcesní stadium se zapojeným stromovým porostem, převaha BŘ

7

0.987

Lesní porost na nelesní půdě, převaha HB, vtroušeně KL, poměrně prudký svah se severozápadní expozicí

A

0.214

Okrajová část území se zahrádkami, rozptýlenými drobnými stavbami, bez významu pro CHÚ

B

0.008

Zastavěný pozemek v sousedním průmyslovém areálu, bez významu pro CHÚ

C

0.018

Okrajová plocha na území zahrádkářské kolonie, oddělená od vlastního CHÚ plotem, bez významu pro CHÚ

Poznámka: Pro CHÚ mají význam pouze segmenty 1 až 7. Segmenty A až C lze vyloučit z plochy CHÚ v rámci nového vyhlášení CHÚ. Celková plocha segmentů 1 až 7 je 4.553 ha, což se blíží původní výměře CHÚ podle platné vyhlášky.

Botanické zhodnocení území

Z botanického hlediska je zřejmé, že se jedná o území potenciálně cenné, v současnosti je však silně devastováno. Při terénním průzkumu nebyl zjištěn výskyt žádného druhu, který by si samostatně zasluhoval zvýšenou ochranu.

V dalším je uveden seznam významnějších druhů charakterizujících jednotlivé části území.

Segment 1 a 2: Acer platanoides, Betula pendula, Calamagrostis epigeios, Cerastium arvense, Crataegus sp., Dianthus carthusianorum, Euphorbia cyparissias, Festuca ovina, Festuca rubra, Hieracium pilosella, Holcus lanatus, Poa nemoralis, Populus tremula, Quercus petraea, Quercus polycarpa, Quercus robur, Robinia pseudacacia, Rosa sp., Salix caprea.

Segment 3: Anthriscus sylvestris, Arrhenatherum elatius, Artemisia vulgaris, Bromus sterilis, Cardaria draba, Carex hirta, Carex muricata agg., Cirsium vulgare, Crataegus monogyna, Dactylis glomerata, Dipsacus sylvestris, Echinops sphaerocephalus, Fragaria vesca, Galium aparine, Geranium pyrenaicum, Geum urbanum, Juglans regia, Knautia arvensis, Lamium album, Lathyrus tuberosus, Mahonia aquifolium, Medicago lupulina, Melilotus officinalis, Parthenocissus inserta, Poa pratensis, Populus tremula, Potentilla reptans, Prunus avium, Reynoutria japonica, Robinia pseudacacia (dominantní dřevina – tuto nešťastně provedenou výsadbu je potřeba odstranit, protože má tendenci k šíření i na okolní plochy), Rubus fruticosus agg., Silene alba, Solidago canadensis, Tanacetum vulgare, Trifolium repens, Urtica dioica, Vicia cracca, Vicia sativa, Vicia tetrasperma – tento segment vykazuje nejvyšší stupeň ruderalizace ze všech částí CHÚ.

Segment 5 a 6: Agrostis capillaris, Agrostis vinealis, Arrhenatherum elatius, Betula pendula (dominantní dřevina), Carex humilis, Carpinus betulus, Coronilla varia, Crataegus monogyna, Cytisus scoparius, Euphorbia cyparissias, Festuca rubra, Festuca rupicola, Filipendula vulgaris, Fragaria vesca, Fraxunus excelsior, Galium verum, Hieracium laevigatum, Lotus corniculatus, Pinus sylvestris, Plantago lanceolata, Populus tremula, Potentilla argentea, Pyrus pyraster, Quercus petraea, Rumex acetosella, Salvia pratensis, Sambucus nigra, Sanguisorba minor, Veronica chamaedrys.

Segment 7: Anthriscus sylvestris, Avenella flexuosa, Betula pendula, Brachypodium sylvaticum, Carpinus betulus (dominantní), Crataegus sp., Galium aparine, Geum urbanum, Impatiens parviflora (velmi hojně), Moehringia trinevia, Poa nemoralis, Prunus avium, Quercus petraea, Quercus robur, Rosa sp., Sambucus nigra, Urtica dioica.2.5.1 Základní údaje o lesích


Přírodní lesní oblast 17 Polabí
Na ploše CHÚ nejsou plochy lesní půdy. Z tohoto důvodu by oddíl 2.5.1 neměl být vypracován - vzhledem k výskytu porostů dřevin v některých částech území jsou však vybrané údaje uváděny.

Přirozená skladba dřevin a zastoupení souborů lesních typů v ZCHÚ

slt

1C
celkem
skladba

dbz8 hb2 lp2 brk bo mk bb
plocha dřeviny

ha


%

DBZ+DB1.61

62

HB0.39

15

LP0.39

15

BRK0.05

2

MK0.05

2

BO0.03

1

BB0.08

3

BR+

+

celkem2,59

100

Poznámka: Přirozená skladba byla určena na základě excerpce několika pramenů a vlastních zkušeností z širší oblasti středních Čech. Vychází se z celkové plochy segmentů 1, 2, 6 a 7, které mohou být potenciálně lesním porostem

Současné zastoupení dřevin

dřevina

plocha ha

podíl %

BR
40

HB
40

DB+DBZ
5

JV+KL
+

BO
+

AK !!
15

DBC !!
+

celkem
100

Plocha dřevin není uváděna, podíl dřevin je stanoven odhadem.

Dřeviny označené !! nejsou součástí přirozené druhové skladby a je potřeba jejich výskyt omezovat až eliminovat dle možností.2.5.3 Základní údaje o objektech neživé přírody


Následující text vychází z práce Ziegler (1992).

Podloží křídových hornin tvoří břidlice bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik). Jsou to tmavě šedé, při zvětrávání rozpadavé, jemně slídnaté jílovité břidlice a prachovce s hojnými tmavošedými jílovito-sideritovými (pelosideritovými) konkrecemi a limonitovými shluky. Břidlice jsou místy detailně zvrásněné a porušené tektonickými kluznými plochami. V severní části vystupuje plocha s červenohnědě zvětrávajícími pelosideritovými čočkami a vložkami, které representují tzv. karlický rudní obzor na bázi bohdaleckého souvrství.

Přibližně uprostřed výšky odkryvu probíhá nápadná, téměř vodorovná římsa, tvořená kolem 50-70 cm mocnou lavicí pevnějších hrubozrnných pískovců až slepenců, uvnitř s nepravidelným proudovým zvrstvením a při spodní hraně s útržky bohdaleckých břidlic. Je to bazální plocha křídových sedimentů, která zde ostře a s výraznou úhlovou diskordancí nasedá na podložní zvrásněné bohdalecké břidlice. Transgresní plocha je téměř rovná a povrch bohdaleckých břidlic je ostře zarovnán bez stop po zvětralinovém pokryvu. Světčí to o odnosu zvětralin při vlastní transgresi, jejíž první fáze probíhala ještě v říčním nebo jezerním prostředí. Směrem do nadloží přecházejí pískovce zjemňováním zrna a přibýváním jílovité složky do sledu světle i tmavě šedých a šedohnědých, tence laminovaných jílovců a prachovců peruckých vrstev. Jejich mocnost se pohybuje okolo 8-9 m.

Jílovce jsou bohaté uhelnou hmotou a i většími zuhelnatělými zbytky rostlin, jejichž akumulace vytvořily i náznaky uhelnýchslojek. Ve vrstevním sledu byly zde zjištěny dva horizonty s dutinkami po koříncích křídových rostlin probíhajícími vertikálně napříč. Svědčí to o tom, že zdejší jezero občas vysychalo a jeho dno zarůstalo vegetací.

Méně klidný ráz sedimentace dokumentuje i místní erozivní uložení mladší jílovcové plochy na starší části jílovcového sledu zjištěné v severní části odkryvu. Zde dosáhla eroze uvnitř peruckých vrstev až k podložním bohdaleckým břidlicím, takže tu chybí i bazální pískovcová poloha.

V jílovcích a prachovcích jsou hojné zbytky křídových rostlin, tvoří však většinou jen blíže neurčitelnou drť. Nálezy dobře zachované flory jsou známy z několika míst a zejména z počátků odkryvů při výrobě cihel (2. polovina 19. století), kdy byla odtud popsána bohatá flora.

Nadloží jílovců tvoří bělavé a žlutavé kaolinické pískovce, které vystupují v nejvyšší etáži odkryvu (tvoří uměle útvar stolové hory v miniaturním vydání). Vyznačují se naprostou převahou křemenných zrn a kaolinickou základní hmotou. Hojné jsou lupínky muskovitu a místy i zuhelnatělé úlomky rostlin. Uvnitř pískovcových lavic je nápadně vyvinuté diagonální zvrstvení, které vzniká pohybem větších čeřin po písčitém dně.

Jako celek patří pískovce svrchní části perucko-korycanského souvrství. Jde zřejmě o plážové příbřežní uloženiny, jejichž ukládání provázelo postupnou mořskou transgresi. Spodních šest metrů sledu neobsahuje žádné mořské živočichy ani glaukonit, který by svědčil o jejich mořském původu. Průkazně mořského původu teprve zelenavé glaukonitické pískovce vystupující v březovém hájku nad bývalou cihelnou.


Břidlice bohdaleckého souvrství obsahují v některých polohách hojné zkameněliny, jako trilobity Onnia abducta, Declivolithus alfredi, Phacopidina solitaria a Dalmanitina proeva, rovné loděnkovité hlavonožce "Orthoceras" bisignatum, plže Sinuitopsis neglecta, Bucaniella bohemica, Versispira bohemica, mlže Synek antiquus, ramenonožce Aegyromena descendens, Drabovia postema, kuželovité schránky hyolitů, dále pak konulárie, příčně kroužkované schránky červů Conchicolites, dvojřadé graptolity Diplograptus a Rectograptus, ostracody a další.

Jílovce a prachovce peruckých vrstev obsahují vedle tzv. řezanky bohatou cenomanskou floru. Často se nalézají dva dominantní druhy nahosemenných rostlin - Frenelopsis alata (K. Feistmantel) E. Knobloch (Cheirolepidiaceae) a Nehvizdya obtusa Hluštík (Ginkgoales). Oba druhy byly vázány na místa se zvýšenou salinitou půdy. Podle výzkumu Velenovského (1889), Friče a Bayera (1903) a Velenovského a Vinkláře (1931) bylo zde zjištěno dalších 29 druhů rostlin (Drynaria tumulosa Bayer, Microdiction [Laccopteris] dunkeri Schenk, Gleichenia multinervosa Vel., G. crenata Vel., G. delicatula Herr., Podozamites obtusus Vel., Krannera mirabilis Corda, Dammara borealis Heer., Cunninghamia elegans Corda, C. stenophylla Vel., Sequoia heterophylla Vel., S. major Vel., S. crispa Vel., Ceratostrobus sequoiaephyllum Vel., Widdringtonia reichii Ett., Frenelopsis bohemica Vel., Myricophyllum zenkeri Ett., M. serratum Vel., Myricanthium amentaceum Vel., Dryandrophyllum cretaceum Vel., Grevilleophyllum constans Vel., Cocculophyllum cinnamoneum Vel., Eucalyptus geinitzi Heer., E. angustus Vel., Araliphyllum formosum Heer., Dewalquea coriacea Vel., Butomites cretaceus Vel., Corticites stigmarioides Engelhardt).


Bohdalecké břidlice jsou zajímavé i po mineralogické stránce. Hojný primární pyrit se zvětráním rozkládá a uvolněná kyselina sírová reaguje s kalcitem za vzniku sádrovce, který se zde vyskytuje ve volných čirých srostlicích - tzv. vlaštovčích ocasech velikosti až 10 cm. V severní části území můžeme nalézt u výchozu karlického rud. obzoru hlízky destinezitu, dále zde byly nalezeny kalcit, siderit, kaolinit, křemen, ankerit a millerit. Ve staré literatuře (1793) jsou váděny ještě chalkopyrit a malachit, které však nově ověřeny nebyly.

V křídových horninách vynikají zejména polohy slabých slojek hnědého uhlí, které je naplněno rozloženým a diageneticky zformovaným pyritem, který se rozkládá na styku se vzduchem a vodou, přičemž se tvoří minerály druhotných síranů - kamenců. Kromě toho se uvolňuje samostatná síra a vytváří žluté krystalky až do velikosti 1,5 mm. Ze síranů je nejčastější melanterit, který vedle povlaků tvoří i malé, sytě zelené krápníčky. Zejména druhotné sírany byly v 18. století základem výroby vitriolu ve zdejší huti.


2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup


Pro ochranu území, zvláště jeho severo-západní části je zásadní v minulosti vybudované oplocení, které navazuje na oplocení sousedícího průmyslového areálu. Negativně se však projevuje, že území není vyznačeno v terénu a chybí i příslušné informační cedule, které by usměrňovaly vstup do území .

2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize


V případě střetů zájmů považovat za prioritní zájmy ochrany přírody:

3. Plán zásahů a opatření

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ


Je provedeno přiřazení kategorie důležitosti podle tohoto klíče:

  1. kategorie – nejvyšší důležitost. Je nutné navrhované zásahy pravidelně provádět a lokalitu udržovat stále v požadovaném tvaru.

  2. kategorie – práce je vhodné provádět v rámci možností. Nejsou-li prováděny pravidelně dojde ke znesnadnění provádění dalších opatření v budoucnosti, ale nedojde k znehodnocení chráněného fenoménu.

  3. kategorie – není požadován pravidelný management. Často jedná o jednorázové zásahy jejichž oddálení neohrozí hlavní předmět ochrany. Může se jednat o činnost, která zvýší kvalitu území z hlediska estetiky, dostupnosti atd.

3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání

a) péče o lesy

V segmentech 1 a 7 by mělo být omezeně hospodařeno podle zásad péče o les. Preferovány by měly být dřeviny přirozené druhové skladby. Odstraňovat pouze vybrané jedince, zvláště druhy mimo přirozenou druhovou skladbu (Robinia pseudacacia [tomuto druhu je potřeba věnovat zvláštní pozornost, protože na rozdíl od následujících má vyšší zastoupení a velmi výraznou zmlazovací schopnost], Picea abies, Larix decidua, Quercus rubra). Vhodná by byla případná výsadba několika málo jedinců cenných druhů nyní chybějících (MK, BRK). V segmentu 7 podporovat zvláště nyní ojedinělý DB.

V segmentu 2 lze hospodařit obdobně, vhodné by bylo udržovat snížené zakmenění (okolo 7) a zamezit případnému rozrůstání dřevin do segmentu 4. Segment 6 ponechat bez zásahu (preference přirozené sukcese).

Na sukcesních plochách uměle nenahrazovat břízu jinými dřevinami. Jakékoli výsadby se jednoznačně nedoporučují v segmentech 4, 5 a 6. V segmentu 5 z dlouhodobého hlediska zamezit zapojení dřevinného patra (zakmenění by nemělo přesáhnout hodnotu 5).

c) péče o nelesní pozemky

V segmentu 3 je prioritou odstranění výsadby akátu, udržení lučního charakteru lokality, kterého lze dosáhnout pravidelným kosením - vzhledem k mírnému svahu lze použít i lehké mechanizace. Kosit lze celou lokalitu v jediném termínu, nejlépe ve vrcholném období akumulace biomasy (cca přelom června a července). Pokosenou biomasu odvézt z lokality.

Před těžbou akátu jej oslabit kroužkováním, případně aplikací arboricidu (provést v jarním období), těžbu provést až v následujícím roce (nejvodnější je období květu nebo těsně po odkvětu), pařezy selektivně ošetřit arboricidem, poté pravidelně likvidovat výmladky, což může být realizováno v souvislosti s kosením lokality. Celý postup potřebuje ověření na několika jedincích.

Segment 4 udržovat bez sukcese dřevin. Případný nálet břízy likvidovat. Termín pro zásah není rozhodující, tyto práce mohou být provedeny jednorázově.

Usměrnit vstup do prostor segmentů 4 a 5 . Zvláště častý pohyb mládeže na horských kolech v tomto prostoru výrazně zvyšuje erozní jevy zde se vyskytující.

Dříve uváděná potřeba ochrany ploch před zasucením by byla spíše kontraproduktivní, protože jakékoli zásahy vedené v tomto směru by měly za konečný důsledek zvýšení erozních procesů na lokalitě.

Existují návrhy na převrstvení zbytků skládkovaného materiálu (část plochy segmentů 2 a 3) nově navezenou zeminou. Realizace takového opatření je sporná (možnost zavlečení dalších nežádoucích druhů do území, při kácení dřevin v segmentu 2 by zřejmě bylo nutno odstranit i dřeviny, které jsou zde žádoucí).


d) péče o živočichy

Bez návrhu.
e) zásady jiných způsobů využívání území

Bez návrhu.

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
c) objekty neživé přírody a ostatní pozemky
Segment

Popis zásahu

Naléhavost

Perioda opakování (roky)

1-2-3

umístění uzamykatelné závory v místě vstupu na plochu CHÚ v jeho spodní části

I

jednorázově

3

odstranění akátu (s následnou kontrolou zmlazení)

II

jednorázově

3

kosení

II

1-2

4

odstranění dřevin

I

5

1-2-6-7

selektivní výběr nevhodných stromů a jejich odstranění

III

103.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností


Bez návrhu.

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu


Území není v terénu vyznačeno, východní a jižní hranice území je nezřetelná, proto je potřebné ji geodeticky zaměřit. Hranici opatřit pásovým značením na stromech, místa přístupu osadit informační cedulí se státním znakem.

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území


Vhodné by bylo přehlášení ZCHÚ v ploše vymezených segmentů 1 až 7 s celkovou výměrou 4,553 ha (parcely 1336/1, 1353, 1358/1 část [bez segmentu C], 1359/1 část [bez segmentu A] a 1360). Tím by se dosáhlo nápravy nesrovnalostí s výměrou území, jednoznačně by byly vyloučeny plochy, které nemají význam pro funkci CHÚ (segmenty A až C a parcela 1359/2), výnos by se opíral o aktuálně platné pozemkové členění zanesené v katastru nemovitostí.

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností


Usměrnit vstup na vlastní geologický výchoz, zvláště na segmenty 4 a 5.

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území


Je možno pohledově zpřístupnit segmenty 4 a 5 vybudováním pěšiny po hranici CHÚ od přístupové cesty na jeho jižním okraji. V takovém případě by bylo žádoucí vstupu do segmentů 4 a 5 (případně 2) zabránit vybudováním zábradlí kolem takové pěšiny.

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring


Založení trvalých ploch pro monitoring sukcese, která by měla být sledována na základě opakovaných fytocenologických snímků. Perioda opakování 5 let. V případě umístění v ploše zásahu provést snímkování před zásahem, 1. a 2. rok po zásahu, případně i později (podle intensity změny vegetace). Plochy umístit minimálně v segmentech 3, 5, 6 a 7.

Monitoring případného zarůstání provádět na základě vyhodnocování ortofotomap v periodě 3 až 6 let.


3.8 Vztah k jiným plánům péče


Předchozí plán péče není znám.

4. Závěrečné údaje

4.1 Předpokládané náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací)

Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy)Počet opakování

Orientační náklady za rok (Kč)

Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč)

Jednorázové a časově omezené zásahy

umístění uzamykatelné závory v místě vstupu na plochu CHÚ v jeho spodní části30 000,-

C e l k e m (Kč)30 000,-

Opakované zásahy

odstranění akátu – příprava (kroužkování) – po etapách

2

7 000,-

14 000,-

odstranění akátu – těžba – po etapách

2

15 000,-

30 000,-

odstranění akátu – kontrola zmlazení (vyžínání obrostů)

4

5 000,-

20 000,-

kosení (segment 3)

5

10 000,-

50 000,-

odstranění dřevin (segment 4)

2

10 000,-

20 000,-

selektivní výběr nevhodných stromů a jejich odstranění

1

15 000,-

15 000,-

C e l k e m (Kč)149 000,-4.2 Použité podklady a zdroje informací


Ústřední seznam ochrany přírody - Rezervační kniha
Farkač J., Král D. (2000): Návrh na sledování organismů a managementu ve zvláště chráněných územích hlavního města Prahy. – Ms., uloženo na OOP Magistrátu hl. m. Prahy.

Jaroš V. (1992): Inventarizační výzkum lesního komplexu Cihelna v Bažantnici v Praze 8 - Hloubětín. -Ms.

Kubíková J., Ložek V., Špryňar P. et al. (2005): Praha. In: Mackovčin P., Sedláček M. [eds.], Chráněná území ČR, svazek XII. - AOPK ČR et EkoCentrum Brno, Praha, 304 p.

Mareš S. (1993): Zpráva o průzkumu Lepidoptera ChÚ Cihelna v Bažantnici 1993. - Ms.

Veselý P. (1998): Výsledky inventarizačního průzkumu střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) v chráněném území Cihelna v Bažantnici. - Ms.

Ziegler V. (1992): Inventarizační průzkum přírodní památky Cihelna v Bažantnici, k. ú. Hloubětín - geologie. - Ms.


Zpracování plánu bylo konzultováno s RNDr. Jiří Křížem, CSc. (Česká geologická služba, Praha).

4.3 Seznam mapových listů


a) katastrální mapa (Gusterberg) – mapový list V.S. IV, 15-11

b) Státní mapa 1:5000 – mapový list Praha 3-0

c) Základní mapa České republiky 1:10000 – mapové listy 12-24-14, 12-24-19

4.5 Plán péče zpracoval


Ing. Karel Matějka, CSc. – IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4

Textové a tabulkové přílohy


Příloha I Protokoly
Příloha II Oznámení o schválení plánu péče orgánem ochrany přírody

Mapové přílohy


Mapa I Orientační mapa území
Mapa II Mapa parcelního vymezení
Mapa III Mapa segmentů

Orientační mapa území přírodní památky Cihelna v Bažantnici

Měřítko 1: 7000


Legenda

...hranice ochranného pásma

hranice přírodní památky
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət