Ana səhifə

Organize sanayi BÖlgesi granit küptaşi döŞenmesi


Yüklə 79.66 Kb.
tarix07.05.2016
ölçüsü79.66 Kb.

A.S.O. 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GRANİT KÜPTAŞI DÖŞENMESİ


İŞİ
İHALE ŞARTNAMESİ

MAYIS 2010


İÇİNDEKİLER
İDARİ ŞARTNAME 3

1- KAPSAM: 3

2- TANIMLAR: 3

3- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ: 3

4- İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ: 3

5- TEKLİF VERME VE İHALE TARİHİ: 4

7- İHALE DÖKÜMANININ KAPSAMI: 4

8- İHALEYE KATILMAYACAK OLANLAR: 4

9- İHALE DÖKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI: 5

10- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: 5

11- İDARENİN YETKİSİ: 6

12- GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT: 6

13- VERGİ RESİM VE HARÇLAR: 7

14- İHALENİN ONAYI VE SÖZLEŞMENİN TANZİMİ: 7

15- ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİKLERİ: 7

16- İŞİN SÜRESİ, GEÇİCİ KABUL VE KESİN KABUL: 7

17- GECİKME CEZASI: 7

18- AVANS, İHZARAT, HAKEDİŞLERİN DÜZENLENMESİ VE ÖDEME ŞEKLİ: 7

19- TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI: 8

20- SÜRENİN UZATIMI: 8

21- FARKLI TEKLİFLER: 8

22- TEKLİFTEN GERİ DÖNÜLEMEYECEĞİ: 8

23- FİYAT FARKI: 8

24- GARANTİ: 9

25- TEBLİGAT: 9

26- SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPTIRILABİLECEK İLAVE İŞLER VE İŞ EKSİLİŞİ: 9

27- İHTİLAFLARIN HALLİ: 9

28- TEKLİF MEKTUBUNUN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ: 10

29- BİRİM FİYAT TARİFLERİ: 10

30- İŞ PROGRAMI: 10

31- YÜKLENİCİ TEMSİLCİSİ, OFİS VE DEPO YERİ: 10

32- MEVCUT ALT YAPILARA ZARAR VERİLMESİ: 11


A.SO. 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GRANİT KÜPTAŞI DÖŞENMESİ İŞİ

İHALE ŞARTNAMESİİDARİ ŞARTNAME
1- KAPSAM:

Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi 4.Kısım Oğuz Caddesinin 3 mt genişliğinde toplamda yaklaşık 1775 mt uzunluğunda olan refüj kısımlarına, 5325 m² granit küp taşı döşenmesi ile asfalt destek elemanı yapılması işinin iş bu şartnameye ve işin gereği olan teknik ve fenne uygun olarak yapılması işidir.


2- TANIMLAR:

ODA (A.S.O.) : Ankara Sanayi Odası


BÖLGE (İŞVEREN) : Ankara Sanayi Odası’nın Müteşebbis Teşekkülü bulunduğu Ankara – Ayaş Karayolu 25.Km. ANKARA adresinde bulunan Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesi ’dir.
YÖNETİM KURULU : Bölge İç Yönetmeliğinin 3. Maddesi hükümlerine göre teşekkül ederek, Bölgenin yönetiminden sorumlu olan kuruldur.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : Bölge İç Yönetmeliğinin 4. ve 5. Maddelerine göre oluşturularak Yönetim Kurulunun verdiği görevleri ifa eden idari birimdir.


TEKLİF SAHİBİ : Bölgece ilan edilen işbu şartname hükümlerine göre ihaleye çıkarılan 4.Kısım Oğuz caddesi refüj kısmına granit küptaşı döşenmesi işi için teklif veren firmadır.

YÜKLENİCİ : İşbu ihale sonucu sözleşme yapmaya hak kazanmış ve 4.Kısım Oğuz caddesi refüj kısmına granit küptaşı döşenmesi işini iş bu şartnameye uygun olarak imal edecek, malzeme teminini yapacak, ve yaptığı bütün imalatlardan bir yıl süre ile sorumlu olacak firmadır.


İŞYERİ : Ankara – Ayaş Karayolu 25. Km. adresinde bulunan A.S.O. 1.Organize Sanayi Bölgesidir.

3- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:


İşbu ihalenin konusu;

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 4.kısım Oğuz caddesi refüj kısımlarına 5325 m² granit küp taşı döşenmesi işi ile asfalt destek elemanının malzeme ve işçilik dâhil olarak yapılması işidir.


İş bu ihale; Kapalı Zarf Usulü yapılacaktır.

4- İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ:

4.1- İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir ve alınabilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdare tarafından hazırlanan, İhale dokümanları ile ihaleye girmesi zorunludur.


İhale dokümanının görülebileceği ve bedelsiz olarak alınabileceği yer: ANKARA 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ANKARA-AYAŞ KARAYOLU 25 km 06935 ANKARA
4.2- İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

5- TEKLİF VERME VE İHALE TARİHİ:

5.1- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati; 1. Tekliflerin sunulacağı yer: ANKARA 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ,

ANKARA-AYAŞ KARAYOLU 25 km 06935 ANKARA

 1. Son teklif verme tarih ve saati: 02.06.2010 günü saat 1200

 2. İç zarfların açılma tarih ve saati: 02.06.2010 günü saat 1300 (İç zarflar teklif sahibi firmaların temsile ve ilzama yetkili veya yetkilendirilmiş isteklilerin huzurunda açılır.)

5.2-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilecektir. Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.


5.3- İdareye verilen teklifler, iş bu şartnamenin 9. maddesinde yazılı zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Teklifler teklif açma tarihinden itibaren 20 gün süre ile geçerli olacaktır.


 1. İHALEYE KONU YAPILACAK İŞLERİN, YERİNDE İNCELEME, BİLGİ EDİNME VE İLGİLİ BELGELERİ İNCELEME:

Teklif sahibi, teklif vermeden önce ihale konusu olan; yapılacak işlerin yerlerini, hâlihazır durumunu mevcut yeraltı ve yerüstü tesisatları görecek ve YER GÖRME BELGESİNİ alacaktır.


Teklif veren firmaların yukarıda belirtilen husus ve sair hususlarda tam bilgi sahibi oldukları kabul edilecek, sonradan ileri sürülecek mazeretler kabul edilmeyecektir.

7- İHALE DÖKÜMANININ KAPSAMI:


İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

 1. Şartname

 2. Teklif mektubu örneği

 3. Yer görme belgesi

 4. Oğuz Caddesi Pl. ve detayları (1 Pafta)8- İHALEYE KATILMAYACAK OLANLAR:


2886 sayılı ve diğer Kanunlar ve Yönetmelik hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile İdari Şartname’nin 5.maddesindeki şartları yerine getirmeyen gerçek veya tüzel kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Şartları yerine getirmeyen gerçek veya tüzel kişiler üzerine ihale yapılmış olsa bile, ihale bozularak Geçici Teminat Bölge lehine gelir kaydedilir.

9- İHALE DÖKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI:


İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.
Zeyilname, ihale dokümanı alanların tümüne iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az 3 (üç) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır.
Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 20 (yirmi) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir.
Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı tanınacaktır.

10- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:


Teklifler “Dış Zarf” olarak isimlendirilen kapalı bir zarf içerisinde verilecek ve zarf üzerinde aşağıdaki ibareler büyük harflerle okunur şekilde yazılacaktır.
ASO 1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GRANİT KÜPTAŞI DÖŞENMESİ İŞİ

TEKLİF DOSYASI
Teklifler aşağıdaki belgeleri de içine alacak şekilde hazırlanacak ve iç içe konulacak iki zarftan oluşacaktır.
10.1- İÇ ZARF:

İç Zarf teklif mektubundan ibaret olacaktır. Teklif mektubu, teklif sahibinin başlıklı kâğıdına; herhangi bir tereddüde meydan vermeyecek şekilde, kazıntı ve silinti olmaksızın tanzim edilecek ve kanuni miktarda damga pulu yapıştırıldıktan sonra firma yetkililerince imzalanarak mühürlenecektir. Teklif mektubu iç zarfa konularak zarf kapatılıp mühürlenecektir.


İşbu şartname ekinde oluşturulan Teklif Mektubu şekli aynen korunarak kullanılacaktır. Farklı teklif mektubu şekli oluşturulmayacak ve kullanılmayacaktır.
Zarfın üzerine TEKLİF MEKTUBU ibaresi ve TEKLİF SAHİBİNİN ÜNVANI yazılacaktır.

10.2- DIŞ ZARF:

Dış zarfa aşağıdaki belgeler konulacaktır.


 1. İç zarf

 2. İş bu şartnamenin ve eklerinin firma yetkililerince imzalı ve mühürlü aslı

 3. Teklif sahibinin, kuruluşunu ve sonraki değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti

 4. İmza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

 5. Sanayi Odasından ve/veya Ticaret ve Sanayi Odasından 2010 içerisinde alınmış sicil kayıt sureti

 6. Teklif belgeleri firmanın vekili tarafından imzalanmış ise, 2010 yılında düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

 7. İş programı

 8. Yer görme belgesinin firma yetkililerince imzalanmış nüshası

 9. Geçici Teminat belgesi

 10. Son on yıl içinde; bir seferde 1000 m²’den, toplamda 10.000 m²’den

az olmamak kaydıyla Granit küp taşı, kilitli parke taşı, beton küp taşı, vb. gibi prefabrik ve/veya doğal taş döşeme uygulaması işleri yaptığına dair iş bitirme belgesi

 1. Firmanın tanıtımına ait sair belgeler11- İDARENİN YETKİSİ:


Bölge, devlet alım satım ve ihaleleri ile ilgili mevzuata tabi olmadığından alınan teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, söz konusu ihaleyi yapıp yapmamakta, teklif sahipleri arasında toplu veya tek tek pazarlık yapmakta tamamen serbesttir. İşin yapım süresi içerisinde yapılan iş Bölge tarafından beğenilmediği takdirde işi bıraktırmakta serbesttir.
ASO 2886 ve 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir.

12- GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT:

12.1. GEÇİCİ TEMİNAT

Teklif sahibi, geçici teminat olarak 30.000,00 TL (Otuzbin Türk Lirası) verecektir.
Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:


 1. Tedavüldeki Türk Parası,

 2. USD, İngiliz Sterlini veya AVRO

b) Yerli ve Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı Bankalar tarafından verilen teminat mektupları teyit yazısı ile birlikte,
12.1.2- Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara uygun olması gerekir. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.
12.1.3- Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
12.1.4- Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

12.2. GEÇİCİ TEMİNATIN YATIRILABİLECEĞİ BANKA HESAP NUMARALARI


Banka Adı IBAN NUMARASI Hesap Türü

YAPI KREDİ BANKASI TR42 0006 7010 0000 0072 1174 84 TL

YAPI KREDİ BANKASI TR50 0006 7010 0000 0072 1190 86 USD
YAPI KREDİ BANKASI TR02 0006 7010 0000 0072 1195 62 EURO
12.2. KESİN TEMİNAT:

İhaleyi kazanan firma sözleşme imzalanmadan önce sözleşme bedelinin % 10’u nispetinde KESİN TEMİNAT’ı Bölge Müdürlüğü’ne verecektir.


Kesin teminat olarak işbu şartnamenin 12.1. maddesinde yazılı değerler geçerlidir.

13- VERGİ RESİM VE HARÇLAR:


Sözleşmenin yapılmasına ve işin yapımına ait bütün vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.

14- İHALENİN ONAYI VE SÖZLEŞMENİN TANZİMİ:


İhale kararının Bölge Yürütücü Kuruluşu’nca tasdikini müteakip, ihalenin kesinleştiğinin kazanan firmaya tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde, Yüklenici kesin teminat vermeye ve sözleşme yapmaya mecburdur. Aksi halde geçici teminat Bölge Müdürlüğü lehine irad kaydedilerek diğer teklifler değerlendirilir veya ihale iptal edilir.

15- ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİKLERİ:


Yüklenici, çalışanların sosyal güvenlikleri ile çalışanlar ve üçüncü kişilerin mal ve can güvenliklerinin sağlanması için “Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”nde belirlenen tedbirler ile bunun dışında gerekli olan her türlü emniyet tedbirlerini almakla yükümlü ve sonuçlarından sorumlu olacaktır.
Bölge’nin hakediş ödemeleri öncesi yüklenicinin çalışanlarına ücret borcu olup, olmadığını araştırmak, gerek gördüğü hallerde hakedişden keserek ilgililere ödeme yapma hakkı saklı tutulacaktır.

16- İŞİN SÜRESİ, GEÇİCİ KABUL VE KESİN KABUL:

16.1. İŞİN SÜRESİ:

İşin süresi 60 (Altmış) takvim günüdür.
İşin süresi YER TESLİMİ VE İŞE BAŞLAMA TUTANAĞINDA belirtilen tarihte başlayacaktır. Yüklenici, süre sonunda işi anahtar teslimi olarak Bölge Müdürlüğü’ne teslim edecektir.
16.2. GEÇİCİ KABUL :

Geçici Kabul yüklenicinin yazılı talebi üzerine Bölge’nin tayin edeceği temsilciler ile yüklenicinin de katılacakları bir heyet tarafından yapılacak, Yönetim Kurunun onayı ile yürürlüğe girecektir. Yüklenicinin Geçici Kabul talebinde bulunabilmesi için taahhüdü altındaki işinin tamamını bitirmiş olması gerekmektedir.


16.3. KESİN KABUL:

Garanti süresi sona erdikten ve bu sürede yapılan talepleri karşıladıktan sonra Yüklenici sözleşme şartlarına göre tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu varsayarak Bölge Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurup, Kesin Kabul Belgesi verilmesini isteyecektir.


Bölge’nin tayin edeceği temsilciler ile Yüklenicinin de katılacakları heyet tarafından Kesin Kabul yapılacaktır.
Kesin Kabul’ün yapılmasını müteakip yükleniciden SSK ilişiksiz belgesi istenecektir. Bu belgenin ibraz edildiği tarihten sonra 15 gün içerisinde Yüklenicinin kesin teminatı iade edilecektir.

17- GECİKME CEZASI:


17.1- Sözleşme konusu işin, sözleşmesinde öngörülen miktarının, belirtilen sürede tamamının bitirilememesi halinde gecikilen her takvim günü için 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) gecikme cezası kesilir.
17.2- İş programında verilen imalat sürelerine uyulmaması halinde gecikilen her takvim günü için 200,00 TL (İkiyüz Türk Lirası) gecikme cezası kesilir.

18- AVANS, İHZARAT, HAKEDİŞLERİN DÜZENLENMESİ VE ÖDEME ŞEKLİ:

18.1. AVANS:

Avans ödemesi yapılmayacaktır.
18.2. İHZARAT:

İhzarat ödemesi yapılmayacaktır.


18.3. HAKEDİŞLERİN DÜZENLENMESİ VE ÖDEME ŞEKLİ:

Yüklenici, 1 Adet Ara hak ediş düzenleyecektir. Ara hak ediş 30 günlük imalatı içerecektir.


Bölge Müdürlüğü hakedişi azami 15 (Onbeş) iş günü içinde kontrol edecek ve bu esnada gerekli yardım ve ek bilgiler yüklenici tarafından temin edilecektir. Bu süre sonunda Bölge Müdürlüğü hakedişin uygunluğu veya varsa değiştirilmesi istenen hususları belirterek, hakedişi Yüklenici’ye iade edecektir. Yüklenici gerekli değişiklikleri yaparak onaya sunacaktır.
Ara Hakediş ödemesi Bölge Müdürlüğü’nün hakedişi onayını müteakip azami 15 (Onbeş) iş günü içinde gerçekleştirecektir.
Son hakediş ödemesi; işin geçici kabulün yapılmasını müteakip Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bölge Müdürlüğü Kesin hakedişi 30 gün içerisinde inceleyip, onaylayacaktır. Onaylanan kesin hak ediş varsa gecikme cezası ve sair Bölge alacakları kesilerek 15 gün içerisinde ödenecektir.

19- TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI:


Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden cayması veya taahhüdünü kısmen veya tamamen sözleşme ve teknik şartname hükümlerine ve iş programına uygun olarak yerine getirmemesi üzerine ASO 1.OSB’nin 10 günlük süre tanıyan ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde sözleşme tek taraflı olarak fesih edilir. Protesto çekmeye mahkemeden hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı Bölge Müdürlüğü lehine gelir kayıt edilir. Avans verilmiş ise, Avans miktarı verilen tarihteki Merkez Bankası Döviz Satış kuru esas alınarak değerlendirilerek teminat mektubundan mahsup edilir.
Bölge Müdürlüğü, Yüklenici tarafından yapılmayan işleri yüklenicinin nam ve hesabına yapar veya yaptırır. Bu durumda yapılan ödemelerin tamamı Yükleniciye rücu edilir.

20- SÜRENİN UZATIMI:


Yüklenicinin, yetkili makamlardan usulüne uygun belgelerle birlikte talep etmesi ve Bölge Müdürlüğü’nün kabul etmesi halinde aşağıdaki durumlarda süre uzatımı verilebilir.

Bu durumlar; • Bölge Müdürlüğü veya iş yerinin sebebiyet verdiği haller

 • Olağan üstü tabiat halleri

 • Kanuni grev veya lokavt olması halleridir.21- FARKLI TEKLİFLER:


İstekli ihale evrakında herhangi bir değişiklik ve düzeltme yapamaz. AOSB farklı teklif içeren teklifleri değerlendirmeye almayacaktır.

22- TEKLİFTEN GERİ DÖNÜLEMEYECEĞİ:


İstekliler yaptıkları tekliften geri dönmeyecekleri gibi teklif mektuplarını da geriye alamazlar. Tekliften geri dönüldüğü takdirde ayrıca ihtar ve hükme gerek kalmaksızın teminatları Bölge Müdürlüğü lehine gelir kayıt olunur.

23- FİYAT FARKI:


Yüklenici, gerek esas taahhüt süresi içerisinde, gerek mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içerisinde taahhüdün tamamen ifasına kadar vergi artışları veya yeni vergi ve resimlerin konması, imalata giren malzeme fiyatlarının yükselmesi, taşıma ve işçi ücretlerinin artması, gümrük mevzuatının değişmesi vs. gibi sebeplerden dolayı fazladan ödeme yapılması talebinde bulunamaz. Her ne ad altında olursa olsun fiyat farkı talep edemez.

24- GARANTİ:


Yüklenici, taahhüdü altında bulunan işler için işletme ve kullanım hatası gibi durumlar dışında, teknik şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde garantisi altında bir yıl süre ile garantisi altında tutacağını kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, malzeme ve işçilik hatasından doğacak arızaların garanti süresi içerisinde telefon, faks veya mektupla haber verilmesine müteakip arızanın durumuna göre en geç 1 ila 5 gün içerisinde gidereceğini kabul ve taahhüt eder.
Yüklenici, kullandığı malzemelerden ücret talep etmeyeceğini ve tekrarlanmaması için gereken tüm tedbirleri alacağını garanti eder. Garanti süresi imalatı yapılan işlerin işletmeye alma tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl olacaktır.
Garanti taahhüdüne uymaması halinde Kesin Teminat bozulacak ve refüjlerin tamir ve bakımı için yapılan harcamaların iki katı Kesin Teminatından mahsup edilecektir.

25- TEBLİGAT:


Her türlü tebligat teklif sahibinin, teklif mektubunda gösterdiği adresine yapılır, bu adrese gönderilen tebligat yapılamaması halinde; teklif sahibinin kendisine evrakın postaya verildiği tarihi takip eden 3. gün yapılmış sayılacaktır.Bu adrese taahhütlü mektup, faks, noter aracılığı veya mahkemeler ve icra dairelerince yapılacak resmi ve özel tebligatlar teklif sahibinin bu yerde her ne suretle olursa olsun bulunmaması halinde dahi ayrıca hiçbir işleme gerek kalmaksızın, teklif sahibinin kendisine evrakın postaya verildiği tarihi takip eden 3. gün yapılmış sayılacaktır. Teklif sahibinin, teklif mektubunda göstermiş olduğu adresinin değiştiğini yazılı olarak bildirmesi halinde tebligat yeni adrese yapılacaktır.

26- SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPTIRILABİLECEK İLAVE İŞLER VE İŞ EKSİLİŞİ:


Uygulama aşamasında; İdare tarafından verilen keşif miktarlarına göre daha az veya daha fazla iş yaptırılması ve/veya idare tarafından bir kısım imalatların hiç yaptırılmaması durumunda ihale üzerinde kalan istekli bu durumu kayıtsız şartsız kabul eder.
İş bu şartnamede birim fiyat tarifi bulunmayan fakat ihaleye konu işin yapımı aşamasında ortaya çıkan öngörülememiş işlerin ve/veya sonradan İdarenin ASO 1.OSB sınırları içerisinde kalmak kaydıyla Yükleniciye yaptırmak isteyeceği işlerin birim fiyatlarının tespitinde,

 • Bayındırlık Bakanlığı 2010 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları

 • TEDAŞ 2010 Yılı Birim Fiyatları

 • İller Bankası 2010 Yılı Birim Fiyatları

 • Karayolları 2010 Yılı Birim Fiyatları

Kullanılacaktır.


 • Özel fiyatlar için Ankara Sanayi Odasından fatura tasdiki istenecektir.

Teklif sahibi, teklif mektubunda yukarıda yazılı kurumlara ait birim fiyatlardan yapacağı yüzde cinsinden tenzilat oranı ile Ankara Sanayi Odasından fatura tasdiki üzerinden alacağı müteahhit karı yüzdesi oranını yazacaktır.


Her bir imalat kaleminde, yukarıda yazılı kurumlara ait birim fiyatların hangisinin kullanılacağını İşveren tespit edecektir.

27- İHTİLAFLARIN HALLİ:


Bu sözleşme ve eklerindeki uygulamaya esas konularda bir birine ters düşen maddeler ve hükümlerin var olması halinde, söz konusu maddeler ve hükümlerin açıklanması veya bu maddeler ve hükümlerin incelenerek gerekli kararın verilmesi Bölge’ye aittir. Yüklenici, Bölgenin bu açıklamasına veya kararına itiraz etmeksizin aynen uymak zorundadır.

28- TEKLİF MEKTUBUNUN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ:


Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.29- BİRİM FİYAT TARİFLERİ:Poz No: RF–01) GRANİT KÜP TAŞ DÖŞENMESİ:

TS 2809 EN1342 standardına uygun 8 x 10cm ölçülerinde granit küp taşının ve bazalt küp taşının temini, granit ve bazalt küp taşın iş bu şartname ekindeki detay çizime uygun döşenmesi için gerekli 0-3 kırmataş tozunun temini, serilmesi, granit ve bazalt küp taşın döşenmesi, silindir veya kompaktör ile sıkıştırılması, döşenen küp taşın derz aralarının kuru mil kum ile boşluk kalmayacak şekilde iyice doldurulması, Bütün malzemelerin işyerine ait taşımalarıyla, yükleme ve boşaltmaları, inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma ve boşaltmaları, kırmataş tozunun serilmesi, sıkıştırılması, kuru mil kumun el süpürgesi marifetiyle derz araları dolana kadar süpürülmesi, her türlü işçilik, her türlü alet edevat giderleri ile, yüklenici karı ve genel giderler dahil, (KDV hariç) Granit Küp taşı döşenmesinin birim fiyatı ……..…….. TL/m²’dir.


Ölçü: Granit küp taşı döşenen yüzeyin alan cinsinden ölçüsüdür. Refüj kısmında enine ölçü; Yerinde döşenmiş granit küp taşın eğimli yüzeyine şerit metre tutularak alınan ölçüdür. Elektrik, Telekom, Kanalizasyon menhol ve baca kapak ölçüleri alan hesabından düşülecektir.

Poz No: RF–02) ASFALT DESTEK YAPILMASI:

Granit küp taşın asfalt yol ile birleştiği kısımlara (Refüjün en olarak başladığı kısımlara) asfalt aşınma malzemesinden iş bu şartname ekindeki detay çizime ve yapılmış numunesine uygun asfalt destek yapılması için gerekli kalıbın ve asfaltın temini, kalıbın yerinde hazırlanması, asfaltın, serilmesi ve sıkıştırılması bu iş için gerekli her türlü makine, işçilik, ekip-ekipman, bütün malzemelerin işyerine ait taşımalarıyla, yükleme ve boşaltmaları, inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma ve boşaltmaları, her türlü alet edevat giderleri ile, yüklenici karı ve genel giderler dahil, (KDV hariç) Asfalt destek yapılmasının birim fiyatı …………..…….. TL/mt’dir.


Ölçü: Yapılan asfalt desteğin metre cinsinden yerinde alınan boyuna ölçüsüdür.

30- İŞ PROGRAMI:


Yüklenici; 4.Kısım Oğuz Caddesi Refüj Yapılması İşi ile ilgili imalat kalemlerinin ne kadar sürede yapacağını ve günlere göre ilerlemelerini gösterir iş programını, işverene dış zarf içerisinde verecektir.

31- YÜKLENİCİ TEMSİLCİSİ, OFİS VE DEPO YERİ:


Yüklenici, temsilcisi olarak, şantiye şefi pozisyonunda olmak üzere bir adet teknik elamanı (İnş. Müh. veya İnş. Teknikerini) işin başlangıcından tamamlanmasına kadar iş sahasında bulundurmak zorundadır.
Yüklenici, Bölge Müdürlüğü’nün göstereceği alana şantiye ve personelinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği nitelikte ofis binaları ile kapalı veya açık depolar kuracak ve buraların güvenliğinden sorumlu olacaktır. Yüklenici iş bitimi sonunda saha içerisine kurduğu ofis binaları ile depoları sökerek Bölge dışına çıkaracaktır. Bölge Müdürlüğü Yüklenicinin kurduğu ofis ve depo binaları için herhangi bir bedel ödemeyecektir. Ofis ve depo binalarının elektrik ve temiz su temini için her türlü malzeme, ekipman, işçilik ve sayaçları Yüklenici temin edecektir.

Bölge Müdürlüğü elektrik ve su bağlantılarının yapılmasına eşlik edecek ve nereden nasıl yapılacağını gösterecektir. Bağlantıların yapımı ile ilgili her türlü malzeme ve işçilik Yüklenici tarafından temin edilecektir. Yüklenici, elektrik ve su giderlerinin bedelini Bölge Müdürlüğü’ne ödeyecektir.32- MEVCUT ALT YAPILARA ZARAR VERİLMESİ:


Yüklenici çalışmaları sırasında mevcut alt ve üst yapılara zarar vermeyecektir. Bunun için gerekli her türlü tedbiri almakla ve yerine getirmekle yükümlüdür.
Yüklenicinin veya çalışanlarının; Elektrik, Telekom, Doğalgaz, Yağmursuyu, Kanalizasyon, Temiz su Şebekeleri, şebeke bacaları, baca kapakları, elektrik ve Telekom şebekesi menholleri ile menhol kapakları, döşenmiş mevcut bordürler, bahçe duvarları, Yol kaplaması, Katodik koruma direkleri, cadde aydınlatma direkleri ve hatları gibi mevcut alt ve üst yapıya verdikleri zararın tutarı Bölge Müdürlüğünce tespit edilerek Yüklenicinin hak edişinden kesilecektir. Yüklenici bu durumu kayıtsız, şartsız kabul eder.

İş bu şartname 32 maddeden ibarettir.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət