Ana səhifə

Натура 2000 стандартен формуляр


Yüklə 0.71 Mb.
səhifə1/2
tarix12.05.2016
ölçüsü0.71 Mb.
  1   2
BG0000494Централен Балкан НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

НАТУРА 2000

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР

ЗА СПЕЦИАЛНИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ (СЗЗ)

ЗА ПРОЕКТО - ТЕРИТОРИИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОБЩНОСТТА (ПТЗО)

И

ЗА СПЕЦИАЛНИ КОНСЕРВАЦИОННИ ЗОНИ (СКЗ)1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТА

1.1. ТИП 1.2. КОД НА ОБЕКТА 1.3. ДАТА НА ПОПЪЛВАНЕ 1.4. АКТУАЛИЗАЦИЯ

C BG0000494 200512 200604, 200802

тип А - Защитена зона по Директива за птиците;

Защитена зона по Директива за хабитатите;

тип В - Защитена зона и по двете Директиви;

Защитена зона по Директива за птиците, която се допира до защитена зона по Директива за хабитатите;

тип С - Защитена зона по Директива за хабитатите, която се допира до защитена зона по Директива за птиците;

Защитена зона по Директива за птиците, която съдържа защитена зона по Директива за хабитатите;

тип D - Защитена зона по Директива за хабитатите, която се съдържа в защитена зона по Директива за птиците;

Защитена зона по Директива за птиците, която се съдържа в защитена зона по Директива за хабитатите;

тип E - Защитена зона по Директива за хабитатите, която съдържа защитена зона по Директива за птиците;

Защитена зона по Директива за птиците, която припокрива защитена зона по Директива за хабитатите;

тип F - Защитена зона по Директива за хабитатите, която припокрива защитена зона по Директива за птиците;

тип G -


1.5. ИМЕ НА ОБЕКТА

Централен Балкан1.6. ВРЪЗКА С ДРУГИ ОБЕКТИ ОТ НАТУРА 2000

КОД НА ОБЕКТА ИМЕ НА ОБЕКТА ТИП НА ОБЕКТА

BG0000494 Централен Балкан C

BG0001389 Средна гора K

BG0001493 Централен Балкан - буфер K1.7. РЕСПОНДЕНТИ

инж. Нела Рачевиц – Директор ДИРЕКЦИЯ ” НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”,

Габрово, ул. “Бодра смяна”№ , ПК 80, тел. +359 66 801 277, Е-mail: office@centralbalkan.bg

Жеко Спиридонов, тел.+359 2 8505408, e-mail gspiridonov@wf-bg.org, София 1612, бул. Гоце

Делчев 7;Стоян Бешков, НПНМ, София;С.Спасов, БДЗП; Данните са ревизирани от екип на

Българска академия на науките (http://www.bas.bg).2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА

2.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА НА ОБЕКТА

ГЕОГРАФСКА ДЪЛЖИНА ГЕОГРАФСКА ШИРИНА

E 24 ◦ 44 ' 50 " N 42 ◦ 44 ' 19 "2.2. ПЛОЩ (дка) 2.3. ДЪЛЖИНА НА ОБЕКТА (км)

716 695.002.4. НАДМОРСКА ВИСОЧИНА (м)

МИНИМАЛНА МАКСИМАЛНА СРЕДНА

570 2359 14502.5. АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН

КОД ПО NUTS ИМЕ НА РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ/ ОБЛАСТ % ПОКРИТИЕ

Министерство на Околната Среда и Водите

BG0000494Централен Балкан НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

BG04 Югозападен

BG042 София 5

BG02 Северен Централен

BG024 Габрово 5

BG05 Южен Централен

BG052 Стара Загора 14

BG05 Южен Централен

BG051 Пловдив 36

BG02 Северен Централен

BG022 Ловеч 40

ОБЩО: 100

2.6. БИОГЕОГРАФСКИ РАЙОН

АЛПИЙСКИ КОНТИНЕНТАЛЕН ЧЕРНОМОРСКИ

3. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Описание на всички хабитати от Приложение І към Директива 92/43/EEC, които се срещат в обекта.

Код – четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на типовете хабитати в Приложение

І към Директива 92/43/EEC.

Пр. – приоритетност на хабитата съгласно Приложение І към Директива 92/43/EEC.

Име – Българско име на хабитати съгласно Приложение І на Закона за биологичното разнообразие.

% Покр. – процентно покритие на хабитате спрямо общата площ на обекта.

Предст. – степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко даденият тип хабитат е

“типичен”. Използвана е следната система за класифициране: A - отлична представителност, B - добра

представителност, C - значима представителност, D - незначително наличие.

Отн. площ – относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип хабитат, отнесена към

общата площ от националната територия, покрита от този тип хабитат. Използваните интервали по

класове са следните: А) 100 >= p >15%; B) 15 >= p > 2%; C) 2 >= p >0

Прир.ст – Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природен хабитат и

възможности за възстановяване. Този критерий включва три под-критерия:

i) степен на опазване на структурата; ii) степен на опазване на функциите; iii) възможности за

възстановяване. Използвана е следната система за класифициране: A: отлично опазване; B: добро

опазване; C: средно или слабо опазване.

Цялост. Оц. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения тип природен

хабитат. Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии, като се взема предвид

различната им тежест за разглеждания хабитат. Използвана е следната система за класифициране:

A: отлична стойност, B: добра стойност, C: значима стойност3.1. ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC

КОД Пр. ИМЕ % Покр. Предст. Отн. площ Прир. ст. Цялост. оц.

3160 Естествени дистрофни езера 0.001 C C B B

4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества 17.257 A A A A

4070 * Храстови съобщества с Pinus mugo 0.0001 B C B BМинистерство на Околната Среда и Водите

BG0000494Централен Балкан НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни 0.0103 A C A A

съобщества от Alysso-Sedion albi

6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества 2.03 A B A A

6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни 1.015 A B A A

съобщества

6230 * Богати на видове картълови съобщества върху 9.297 B B B B

силикатен терен в планините

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в 0.305 A C A A

равнините и в планинския до алпийския пояс

6520 Планински сенокосни ливади 0.305 A C A A

7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища 0.1012 B B B B

8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс 0.609 A C A A

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални 0.406 A C A A

склонове

8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални 1.0152 A B A A

склонове

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от 0.0171 C C B B

съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion

dillenii


8310 Неблагоустроени пещери 0.01 A C A A

9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 0.6562 A B A A

9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 21.947 A B A A

9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) 1.619 A C A AМинистерство на Околната Среда и Водите

BG0000494Централен Балкан НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum 1.356 B C A B

9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и 0.148 A C A A

стръмни склонове

9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до 0.678 A C A A

алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)

9530 * Субсредиземноморски борови гори с ендемични 0.1012 B C B B

подвидове черен бор

62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества 10.1512 A B A A

91BA Мизийски гори от обикновена ела 2.72 A B A A

91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори 0.000156 D C

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 0.000648 D C

91W0 Мизийски букови гори 15.02944 A B A A

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 0.00774 D C

95A0 Гори от бяла и черна мура 0.253 A C A A

Министерство на Околната Среда и Водите

BG0000494Централен Балкан НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

3.2. ВИДОВЕ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC и Приложение II на Дир. 92/43/EEC

Описание на всички видове птици, отнасящи се до Чл. 4.1 и 4.2 от Директива 79/409/EEC и на всички

животински и растителни видове, изброени в Приложение II на Директива 92/43/EEC.

Код – четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на видовете.

Латинско Име – наименование на видовете съгласно Приложение ІI към Директива 92/43/EEC и

Директива 79/409/EEC. Българско име - съгласно Закона за биологичното разнообразие и други

източници.

Тъй като редица животински видове и по-специално, много видове птици мигрират, обектът може да

е от значение за различни аспекти от цикъла на живота на тези видове. Използвана е следната

класификация:

Местна попул. – популации от местни видове, могат да бъдат намерени в обекта целогодишно.

Миграц. попул. – миграционна популация от:

Размн. – размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и отглеждане на малките.

Зимув. – зимуващи видове, зползват обекта през зимата.

Премин. – преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или за сменяне на

перата/козината извън местата за размножаване.

Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е неизвестен, са

посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс е уточнено дали числеността на

популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). За някои видове със специална размножителна

система, са отчетени отделно мъжките и женските индивиди, съответно с индекс (m) или (f). В

случаите, когато няма никакви цифрови данни е отбелязан размера/плътността на популацията като е

посочено дали видът е типичен (C), рядък (R) или много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за

популацията, тя е отбелязана като налична (P).

Попул. – размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, съотнесени с

популациите на цялата територия на страната. Този критерий се използва за оценяване на

относителния размер или плътност на популацията в обекта, в сравнение с тези на националната

популация. Използван е следния модел за приблизителна оценка: A) 100% >= p > 15%; B) 15% >= p >

2%; C) 2% >= p > 0%. Във всички случаи, когато дадена популация се среща в обекта в незначителна

степен, тя трябва да бъде посочена в четвърта категория – D) незначителна популация.

Опазв. – степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за дадения вид и

възможности за възстановяване. За класифициране на този критерий е използвана “най-добра

експертна преценка”: A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на

възможностите за възстановяване); B) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от

оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало

състояние и лесно възстановяване); C) средно или слабо опазване (всички други комбинации).

Изол. – степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена с естествената

степен за вида. Използвана е следната класификация: A) (почти) изолирана популация; B) не изолирана

популация, но на границата на района на разпространение; C) не изолирана популация в широк

обхват на разпространение.

Цял.Оц. – цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения вид. Използвана е “най-

добра експертна преценка”, съгласно следната класификационна система: A) отлична стойност; B)

добра стойност; C) значима стойност.3.2.а. ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC

КОД ИМЕ (на български) Местна Миграционна Популация Оценка

ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

A246 Lullula arborea 230p/16 C A C B

Горска чучулига 0-300p

A217 Glaucidium passerinum 15p/10- A A A A

Врабчова кукумявка 20p

A220 Strix uralensis 30p/25- 50i A A B A

Уралска улулица 35p

A223 Aegolius funereus 30p/25- 50i A A C A

Пернатонога кукумявка 35p

Министерство на Околната Среда и Водите

BG0000494Централен Балкан НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

A224 Министерство на Околната Среда и Водите Caprimulgus europaeus 152p/80- B A C AМинистерство на Околната Среда и Водите Козодой 225p

A234 Picus canus 25p/20- B A C A

Сив кълвач 30p

A236 Dryocopus martius 72p/65- B A C B

Черен кълвач 80p

A511 Falco cherrug 1p/0-3p A A C A

Ловен сокол

A239 Dendrocopos leucotos 125p/10 B A C A

Белогръб кълвач 0-150p

A442 Ficedula semitorquata 135p/70- B A C A

Полубеловрата мухоловка 200p

A255 Anthus campestris 1p/0-3p D

Полска бъбрица

A320 Ficedula parva 450p/40 A A C A

Червеногуша мухоловка 0-500p

A338 Lanius collurio 400- C B C B

Червеногърба сврачка 2025p

A403 Buteo rufinus 9p/8-10p C B C A

Белоопашат мишелов

A404 Aquila heliaca 1p/0-1p A A C A

Kръстат (царски) орел

A215 Bubo bubo 9p/9-11p B A C A

Бухал

A238 Dendrocopos medius 30p/20- C A C BСреден пъстър кълвач 40p

A429 Dendrocopos syriacus 100p/90- C A C C

Сирийски пъстър кълвач 110p

A104 Bonasa bonasia 115p/80- B A C A

Лещарка 150p

A030 Ciconia nigra 2p/2-3p C A C B

Черен щъркел + 4i

A031 Ciconia ciconia 1p D

Бял щъркел

A072 Pernis apivorus 7p/4-10p B A C B

Осояд

A229 Alcedo atthis 1p/0-1p C B C CЗемеродно рибарче

A089 Aquila pomarina 2p/1-2p C B C C

Малък креслив орел

A080 Circaetus gallicus 1p/0-2p C A C C

Орел змияр

A231 Coracias garrulus 10p/5-15p C A C B

Синявица

A465 Alectoris graeca graeca 195p/15 B A C A

Планински кеклик 0-240p

A379 Emberiza hortulana 140p/70- C A C A

Градинска овесарка 210p

A339 Lanius minor 5p/3-8p C B C C

Черночела сврачка

A307 Sylvia nisoria 12p/5-15p C B C C

Ястребогушо коприварче

A091 Aquila chrysaetos 8p/7-9p B A C A

Скален орел

A092 Hieraaetus pennatus 1p/1-2p C A C C

Малък орел

BG0000494Централен Балкан НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

3.2.b. Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Пр. I на Дир. 79/409/EEC

3.2.c. БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

3.2.d. ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

A122 Crex crex 54p/48- C A C AМинистерство на Околната Среда и Водите Ливаден дърдавец 60p

A103 Falco peregrinus 5p/2-8p B A C A

Сокол скитник

КОД ИМЕ (на български) Местна Миграционна Популация Оценка

ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

A096 Falco tinnunculus 45p D

Черношипа ветрушка

A165 Tringa ochropus 1p D

Голям горски водобегач

A086 Accipiter nisus 50p/40- C A C C

Малък ястреб 60p

A087 Buteo buteo 75p/50- C A C C

Обикновен мишелов 100p

A230 Merops apiaster 18p P D

Обикновен пчелояд

КОД ИМЕ (на български) Местна Миграционна Популация Оценка

ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

1308 Barbastella barbastellus R C B C C

Широкоух прилеп

1352 Canis lupus 19-20 C A C A

Европейски вълк

1355 Lutra lutra 10-15i C C C C

Видра

1310 Miniopterus schreibersi P P DДългокрил прилеп

1323 Myotis bechsteini P C B C C

Дългоух нощник

1307 Myotis blythii P P C B C C

Остроух нощник

1316 Myotis capaccinii P D

Дългопръст нощник

1321 Myotis emarginatus R C B C C

Трицветен нощник

1324 Myotis myotis P P C B C C

Голям нощник

1306 Rhinolophus blasii P D

Средиземноморски подковонос

1304 Rhinolophus ferrumequinum C C B C C

Голям подковонос

1303 Rhinolophus hipposideros P D

Maлък подковонос

1371 Rupicapra rupicapra balcanica 200-220i B A A A

Дива коза

1335 Spermophilus citellus C C B C A

Лалугер

1354 Ursus arctos 33i B A C AКафява мечка

2635 Vormela peregusna P D

Пъстър пор

BG0000494Централен Балкан НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

3.2.e. РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

3.2.f. БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

3.2.g. РАСТЕНИЯ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

3.3 Други значими растителни и животински видове

КОД ИМЕ (на български) Местна Миграционна Популация Оценка

Министерство на Околната Среда и Водите ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

1193 Bombina variegata C B A C A

Жълтокоремна бумка

1219 Testudo graeca P D

Шипобедрена костенурка

1217 Testudo hermanni P D

Шипоопашата костенурка

1171 Triturus karelinii P D

Голям гребенест тритон

КОД ИМЕ (на български) Местна Миграционна Популация Оценка

ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

1138 Barbus meridionalis R D

Черна (балканска) мряна

1163 Cottus gobio P C A A A

Главоч

КОД ИМЕ (на български) Местна Миграционна Популация Оценка

ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

1093 Austropotamobius torrentium C C A C A

Ручеен рак

4053 Paracaloptenus caloptenoides R C A C A

Обикновен паракалоптенус

4052 Odontopodisma rubripes C A A C A

Одонтоподизма

1078 Callimorpha quadripunctaria R C A B A

4042 Polyommatus eroides C C A A A

Полиоматус

1088 Cerambyx cerdo R C A C A

Обикновен сечко

1083 Lucanus cervus R C A C A

Бръмбар рогач

1089 Morimus funereus R C A C A

Буков сечко

1084 Osmoderma eremita R C A B B

Осмодерма

1087 Rosalia alpina R C A C A

Алпийска розалиаКОД ИМЕ (на български) Популация Оценка

ИМЕ (на латински) Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

4116 Tozzia carpathica R B B C B

Карпатска тоция

1381 Dicranum viride R A A B A

1393 Drepanocladus vernicosus R B A B B

Описание на всички други значими растителни и животински видове, когато те са свързани с

природозащитата и управлението на обекта.

Такс.група – таксономичната група на съответния вид е отбелязяна съгласно следната номенклатура:BG0000494Централен Балкан НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

Министерство на Околната Среда и Водите

B – птици; M – бозайници; A – земноводни; R – влечуги; F – риби; I – безгръбначни; P – растения.

Име – наименование на видовете.

Местна популация – посочени са данни за типичния максимален размер на популацията, числеността

е описана съгласно обяснтелните бележки в раздел 3.2.

Мотивация – посочена е мотивацията за включването на всеки вид, като са използвани следните

категории: A) Национална Червена книга; B) ендемичен вид; C) международни конвенции (вкл.

Бернската, Бонската и Конвенцията за биологичното разнообразие); D) други причини.Такс.група ИМЕ (на български) Местна Популация Мотивация

ИМЕ (на латински)

R Късокрак гущер R C

Ablepharus kitaibelii

P Планински явор, жешля C A

Acer heldreichii

P Едрокошничест равнец R B

Achillea ageratifolia

P R B


Achillea distans

P Едролистен равнец P B

Achillea grandifolia

I R D


Aeschna cyanea

P Ахтарово шапиче V A

Alchemilla achtarovii

P Анизово шапиче R A

Alchemilla anisiaca

P Звездоцветно шапиче V A

Alchemilla asteroantha

P Българско шапиче C A

Alchemilla bulgarica

P Балканско шапиче R A

Alchemilla catachnoa

P Червенодръжково шапиче C A

Alchemilla erythropoda

P Грациозно шапиче V A

Alchemilla gracillima

P Едрозъбчесто шапиче V A

Alchemilla grossidens

P Неразделнолистно шапиче C A

Alchemilla indivisa

P Юмрукчалско шапиче V A

Alchemilla jumrukczalika

P Меколистно шапиче V A

Alchemilla mollis

P Сгънатолистно шапиче R A

Alchemilla plicatula

P Пиренейско шапиче C A

Alchemilla pyrenaica

P Чернотичинков лук C B

Allium melanantherum

I R D


Alloenotus ergerius

I R B


Allopauropus florisimilis

BG0000494Централен Балкан НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

I Министерство на Околната Среда и Водите C B

Allopauropus monachorum

I R B


Allopauropus tripartitus

I V B


Alophus rhodopensis

I C B


Alpinia uhligi

P Български алисоидес C B

Alyssoides bulgarica

I Многоножка C B

Anamastigona alba

P Хедреантов оклоп C A

Androsace hedraeantha

P Нарцисова съсънка C A

Anemone narcissiflora

P Панчичиева пищялка C A

Angelica pancicii

P Рилско подрумиче V A

Anthemis orbelica

P Иваново подрумиче R A

Anthemis sancti-johannis

I P B


Antrohyphantes balcanica

I R B


Apamea maillardi oxygrapha

I V D


Apatura iris iris

P Обикновена кандилка C A

Aquilegia nigricans

P Гола гъшарка V A

Arabis allionii

I R D


Aradus versicolor

P Мечо грозде C A

Arctostaphylos uva-ursi

P Обикновено лъжичниче P B

Armeria rumelica

P Старопланинска лазаркиня C A

Asperula capitata

I R B


Athous hilfi

P Лудо биле C A

Atropa bella-donna

P Балканска злина P B

Barbarea balcana

P Прицветникова злина V A

Barbarea bracteosa

P Български ранилист R A

Betonica bulgarica

P Български ранилист P B

Betonica bulgarica

I R D


Boloria eunomia

I P D


Boloria eunomia

BG0000494Централен Балкан НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

I Министерство на Околната Среда и Водите C B

Brachydesmus tetevensis

A Зелена крастава жаба R C

Bufo viridis

I C B


Bulgarica pagana bulgarica

I P B


Bulgarica varnensis

P Дълголистна урока V A

Bupleurum longifolium

I R B


Bythinus simoni bulgaricus

I Златист гъсеничар V D

Calosoma sycophanta

P Мизийска камбанка P B

Campanula moesiaca

P Рехавоцветна камбанка P B

Campanula sparsa ssp. frivaldskyi

P Трансилванска камбанка V A

Campanula transsilvanica

P Троянска камбанка P B

Campanula trojanensis

M Чакал R D

Canis aureus

I C D


Carabus intricatus

P Ряполистна горва P B

Cardamine raphanifolia ssp. acris

P Гръцки кимион R A

Carum graecum

P Кернерова метличина C A

Centaurea kernerana

P Грудеста метличина C B

Centaurea napulifera

P Балкански рожец P B

Cerastium decalvans

P Мизийски рожец P B

Cerastium moesiacum

P Ковачев зановец V A

Chamaecytisus kovacevii

I C B


Chionophylax mindszentyi bulgaricus

P Балканска паламида P B

Cirsium appendiculatum

P P A


Cirsium oleraceum

P Алпийски повет R D

Clematis alpina

I R B


Coelotes jurinitschi

I C B


Coenonympha rhodopensis

R Смок-стрелец (Синурник) V C

Coluber caspius

I R D


Cordulegaster bidentatus

BG0000494Централен Балкан НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

R Министерство на Околната Среда и Водите Медянка C C

Coronella austriaca

P Мечо око R A

Cortusa matthioli

I C B


Coryphium balcanicum

I C B


Cousia uhligi

P Лепкава дрипавка P B

Crepis viscidula

P Пролетен минзухар P B

Crocus veluchensis

I V B


Cryphoeca pirini

I P D


Cryptostemma remanei

P P A


Cystopteris regia

P R A


Daphne blagayana

P R A


Daphne oleoides

P P B


Dianthus cruentis

P P B


Dianthus microlepis

P Скален карамфил P B

Dianthus petraeus

P V A


Dianthus strybrnyi

P Зеленоцветен напръстник P B

Digitalis viridiflora

P R A


Diphasium alpinum

I R D


Distoleon tetragrammicus

P V A


Drosera rotundifolia

I C B


Drusus balcanicus

I R B


Drusus bureschi

M Горски сонливец c C

Dryomys nitedula

I R B


Duvalius balcanicus

I R B


Duvalius regisborisi

I P B


Ecdyonurus russevi

R Смок мишкар C A

Elaphe longissima

I R B


Ephippiger ephippiger balkanicus

P P B


Epilobium alsinifolium ssp. parvifolium

BG0000494Централен Балкан НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

P Министерство на Околната Среда и Водите P D

Epipactis leptochila

M Полунощен прилеп C C

Eptesicus serotinus

M Полунощен прилеп C C

Eptesicus serotinus

I P D


Erebia alberganus

I C B


Erebia cassioides kinoshitai

I C D


Erebia medusa

I C D


Erebia melas

I P D


Erebia oeme

I V D


Erebia orientalis

I P B


Erebia pronoe

I V B


Erebia rhodopensis

I V D


Eresus cinnaberinus

I V B


Erigone pirini

I P B


Eupholidoptera beybienkoi

I R B


Eupolybothrus (s.s.) ochraceus

M Дива котка 60-70i C

Felis silvestris

P C B


Festuca balcanica ssp. balcanica

P R B


Festuca panciciana

P V B


Festuca riloensis

P V B


Festuca stojanovii

P C B


Festuca valida

P C A


Festuca xanthina

I R D


Formica lugubris

I Червена горска мравка C D

Formica rufa

I C D


Formica transcaucasica

P Снежно кокиче C A

Galanthus nivalis

P P B


Galium heldreichii ssp. protopycnutrichum

P P B


Genista depressa ssp. frivaldszkyi

BG0000494Централен Балкан НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

P Министерство на Околната Среда и Водите V A

Genista pilosa

P C A


Gentiana acaulis

P V A


Gentiana frigida

P R A


Gentiana lutea

P R A


Gentiana punctata

P C A


Gentianella amarella

P P B


Gentianella bulgarica ssp. bulgarica

P V A


Gentianella praecox

I R B


Geodromicus schubertii

P V A


Geranium coeruleatum

I P D


Glaucopsyche alexis

I R B


Gnophos glaucinarius peruni

P R D


Grimmia caespiticia

P C A


Haberlea rhodopaensis

I C B


Harpolithobius hemusi

I P B


Helicigona pelia

I R B


Helicigona trizona balcanica

I P B


Helicigona trizona haberhaueri

I C D


Helix pomatia

P P B


Hesperis dinarica

P P B


Hieracium pseudopilosella

A Дървесница C C

Hyla arborea

P Сенниковидна звъника P B

Hypericum umbellatum

P Райхенбахова перуника P B

Iris reichenbachii

I C B


Isophya pravdini bazyluki

I C B


Isophya pravdini pravdini

P P B


Jasione bulgarica

P Хойфелов нежит V A

Jovibarba heuffelii

BG0000494Централен Балкан НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

P Министерство на Околната Среда и Водите C A

Juniperus sabina

P P B


Knautia midzorensis

R Ливаден гущер R C

Lacerta agilis

R Зелен гущер R C

Lacerta viridis

P C A


Laserpitium kraftii

P R A


Laserpitium siler

P R A


Lathyrus linifolius

P R A


Lathyrus montanus

P R D


Laurocerasus officinalis

I R B


Lechmannia brunneri

P C A


Leontodon riloensis

P R A


Leontopodium alpinum

I R B


Lepthyphantes rectilamellus

I C B


Lesteva albanica

I C B


Lesteva uhligi

I C B


Leuctra helenae

P R A


Lilium jankae

I P D


Limenitis populi

P Недоразвит лимодорум C A

Limodorum abortivum

I C B


Lindbergia uminskii

P V A


Linum extraaxillare

P V A


Linum uninerve

I V B


Lithobius beroni

I V B


Lithobius zelezovae

P C A


Luzula deflexa

I R D


Macrotylus quadrilineatus

I C C


Maculinea arion

M Златка 60-80i A

Martes martes

BG0000494Централен Балкан НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

I Министерство на Околната Среда и Водите R B

Mecomma ambulans montanus

P P B


Melampyrum scardicum

I C C


Melitaea trivia

P R A


Menianthes trifoliata

I R B


Meromyza balcanica

I R D


Metrioptera domogledi

P P B


Meum athamanticum

P R A


Micromeria frivaldszkyana

M Европейска снежна полевка C D

Microtus nivalis

I P B


Milax parvulus

I C B


Milax verrucosus

P Българска мишовка P B

Minuartia bulgarica

P C A


Minuartia saxifraga

P V A


Moehringia grisebachiana

P P A


Moehringia pendula

I R B


Molops alpestris kalofericus

I R B


Molops dilatatus angulicollis

I R B


Monacha carascaloides

M Лешников сънливец C C

Muscardinus avellanarius

M Лешников сънливец C C

Muscardinus avellanarius

M Черен пор C D

Mustela putorius

P P B


Myosotis suaveolens

M Алкатоев (бакембардов) нощник V C

Myotis alcathoe

M Златист нощник C C

Myotis aurescens

M Нощник на Брандт R C

Myotis brandtii

M Воден нощник c C

Myotis daubentonii

M Нощник на Натерер c C

Myotis nattereri

I R D


Myrmeleon formicarius

BG0000494Централен Балкан НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

M Министерство на Околната Среда и Водите Белозъбо сляпо куче c D

Nannospalax leucodon

R Сива водна змия V C

Natrix tessellata

P V D


Neckera pennata

I R B


Nemoura bulgarica

I V B


Nemoura pirinensis

I P D


Neptis rivularis

M Малък вечерник R C

Nyctalus leisleri

M Ръждив /обикновен/ вечерник R C

Nyctalus noctula

I R B


Ocalea bulgarica

I R B


Ocyusa regisborisi

P Шлемовиден салеп V A

Orchis militaris

I R B


Otiorrhynchus demirkapensis

I R B


Pardosa drenskii

I C B


Parnassius apollo bosniensis

I C C


Parnassius mnemosyne

P Планински пащърнак P B

Pastinaca hirsuta

P R A


Pedicularia oederi

P Дългозъбо пропадниче P B

Pedicularis leucodon

P P B


Pedicularis orthantha

P P A


Phyteuma confusum

P P B


Pinguicula balcanica

P Бяла мура R B

Pinus peuce

M Кафяво прилепче R C

Pipistrellus pipistrellus

M Савиево прилепче c C

Pipistrellus savii

M Кафяв дългоух прилеп c C

Plecotus auritus

M Сив дългоухприлеп R C

Plecotus austriacus

R Степен гущер c C

Podarcis muralis

R Кримски гущер V C

Podarcis taurica

BG0000494Централен Балкан НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

I Министерство на Околната Среда и Водите C B

Polydesmus planinensis

I P D


Polyergus rufescens

P V A


Potentilla apenina

P V A


Potentilla chrysantha

P R B


Potentilla haynaldiana

P R A


Primula frondosa

I R B


Pterostichus melanarius bulgaricus

I R B


Pterostichus merkli

I V B


Pterostichus rhilensis vitosensis

I R B


Pterostichus vecors

I P B


Pyrgus cacaliae

P V A


Pyrola rotundifolia

I C B


Quedius bulgaricus

I C B


Quedius schipkanus

A Горска дългокрака жаба c C

Rana dalmatina

P R D


Rhodiola rosea

P R A


Rhododendron myrtifolium

I P B


Rhyacophila braaschi

I C B


Rhyacophila joosti

I C B


Rhyacophila kownackiana

I C B


Rhyacophila margaritae

I P D


Rhyacophila polonica

P Хоботниче R A

Rhynchocorys elephas

P V A


Ribes nigrum

P P B


Rosa balcanica

F Речна пъстърва c D

Salmo trutta

F Речна пъстърваэ R D

Salmo trutta fario

P Влакнеста чубрица P B

Satureja pilosa

BG0000494Централен Балкан НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

P Министерство на Околната Среда и Водите Жълта каменоломка V A

Saxifraga aizoides

P R A


Saxifraga marginata

P P B


Saxifraga sancta ssp. pseudosancta

P P B


Scabiosa balcanica

M Катерица c D

Sciurus vulgaris

I C C


Scolitantides orion

P P B


Scrophularia aestivalis

P P B


Secale montanum ssp. balcanicum

P Костова тлъстига V A

Sedum kostovii

P Стефчова тлъстига V A

Sedum stefco

P Червеникав дебелец P B

Sempervivum erythraeum

P V A


Senecio doria

P C A


Senecio pancici

P C A


Senecio umbrosus

P R A


Seseli bulgaricum

P C B


Sesleria comosa

P C B


Sesleria latifolia

P V A


Silaum silaus

P P B


Silene lerchenfeldiana

P P B


Silene pusilla

P Рьомерово плюскавиче P B

Silene roemeri

P P B


Silene sendtneri

P P B


Silene waldsteinii

P Родопско крайснежно звънче P D

Soldanella rhodopaea

P V A


Symphyandra wanneri

I C B


Tapinopterus kaufmanni kalofirensis

P Обикновен тис V A

Taxus baccata

I V B


Tegenaria rilaensis

BG0000494Централен Балкан НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

P Министерство на Околната Среда и Водите V A

Tilia rubra ssp. rubra

P Балканска козя брада V A

Tragopogon balcanicum

P V A


Trausteinera globosa

I P B


Trechus priapus divergens

I P B


Trechus rhodopeius

P P B


Trifolium medium ssp. balcanicum

P P B


Trifolium velenovskyi

P Витошко лале R D

Trollius europaeus

I P B


Tropiphorus caesius

P V A


Turritis pseudoturritis

P V A


Valeriana montana

P P B


Verbascum abietinum

P V A


Verbascum boevae

P Дребен лопен V A

Verbascum humile

P P B


Verbascum longifolium ssp. pannosum

P Благороден лопен V A

Verbascum nobile

P Австрийско великденче V A

Veronica austriaca ssp. neicevii

P V A


Veronica krumovii

M Двуцветен прилеп R C

Vespertilio murinus

P Храсталачна глушина R A

Vicia dumetorum

P P B


Viola aetolica

P V A


Viola balcanica

R Пепелянка R C

Vipera ammodytes

P Обикновено лепило P B

Viscaria vulgaris ssp. atropurpurea

I P B


Vitrea neglecta

I R B


Xyphosia miliaria balcanica

I R B


Zabrus balcanicus

I C C


Zerynthia polyxena

BG0000494Централен Балкан НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

I Министерство на Околната Среда и Водите V B

Zodarion pirini

B Полска чучулига 1750p C

Alauda arvensis

B Домашна кукумявка 90p C

Athene noctua

B Обикновено конопарче 270p C

Carduelis cannabina

B Зеленика 685p C

Carduelis chloris

B Елxова скатия 110p C

Carduelis spinus

B Гълъб хралупар 31p A

Columba oenas

B Гривяк 6000p D

Columba palumbus

B Чавка 300p D

Corvus monedula

B Пъдпъдък 75p C

Coturnix coturnix

B Сивоглава овесарка 75p C

Emberiza cia

B Зеленогуша овесарка 135p C

Emberiza cirlus

B Жълта овесарка 200p C

Emberiza citrinella

B Ушатата чучулига 600p C

Eremophila alpestris

B Червеногръдка 71000p C

Erithacus rubecula

B Обикновена чинка 157500p C

Fringilla coelebs

B Качулата чучулига 105p C

Galerida cristata

B Селска лястовица 1500p C

Hirundo rustica

B Въртошийка 65p C

Jynx torquilla

B Южен славей 850p C

Luscinia megarhynchos

B Сива овесарка 700p C

Miliaria calandra

B Пъстър скален дрозд 43p C

Monticola saxatilis

B Сива мухоловка 200p C

Muscicapa striata

B Чухал 90p C

Otus scops

B Син синигер 9750p C

Parus caeruleus

B Жалобен синигер 80p C

Parus lugubris

B Градинска червеноопашка 70p A

Phoenicurus phoenicurus

B Буков певец 3000p C

Phylloscopus sibilatrix

BG0000494Централен Балкан НАТУРА 2000 Стандартен Формуляр

  1   2


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət