Ana səhifə

Мядяниййят цзря вебсайтлар цчцн кейфиййят принсипляри


Yüklə 0.62 Mb.
səhifə1/7
tarix13.05.2016
ölçüsü0.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7Мядяниййят цзря вебсайтлар

цчцн кейфиййят принсипляри.

Тялимат

____________________________________________________________
Mədəniyyət veb-saytlarında istifadəçilərin ehtiyacları,
məzmun və keyfiyyət meyarlarının müəyyən edilməsi üzrə
Minerva 5-ci işçi qrupun redaksiyası altında


Təlimat Azərbaycan dilinə ingiliscədən tərcümə edilib.


Bakı 2007

Mədəniyyət veb-saytlarında istifadəçilərin ehtiyacları, məzmun və keyfiyyət meyarlarının müəyyən edilməsi üzrə Minerva 5-ci işçi qrupu
Mətnin hazırlanmasına məsul:

Henri İnqberq, Belçika Fransız İcması Nazirliyinin Baş katibi


Fəaliyyət koordinatoru:

İzabell Düjakiye, Belçika Fransız İcması Naziri


Мядяниййят цзря вебсайтлар цчцн кейфиййят
принсипляри. Тялимат

Baş koordinator

Rossella Kafo – Minerva layihəsinin meneceri

İzabell Düjakiye - Minerva layihəsinin keyfiyyət üzrə işçi qrupunun koordinatoru

Antonella Freza - Minerva layihəsinin texniki koordinatoru

Monika Xaqedorn-Zaupe - Minerva layihəsinin keyfiyyət üzrə işçi qrupunun koordinatoru
Mətn Avropa Redaksiya Komitəsi tərəfindən təqdim olunmuşdur:

Elko Bruinsma, Kristof Desaux, Siaran Klisman, Jan-Pyera Dalbera, David Davson, İzabell Düjakiye, Aksel Ermert, Pyerludji Felisçati, Fedora Fillipi, Muriel Foulenno, Antonella Fresa, Monika Xaqedorn-Zaupe, Annet Kelli, Brayan Kelli, Danial Malber, Andrea Mulrenin, Stefan Rode-Enslin, Marius Snayders, Qert Van Titelbum, Frank von Hagel


Redaktə və Veb versiya:

Mariya Tereza Natali və Andrea Tempera (Minerva layihəsi)

http://www. minervaeurope.org/userneeds/qualityprinciples.htm
Göstərdikləri köməkliyə görə Kiaran Klinsmana, Devid Devson və Antonella Fressaya minnətdarlıq bildirilir.
Kitabın ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcüməsi və nəşri Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən hazırlanıb.
Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi – Ə.M.Qarayev

Azərbaycan dilində müqəddimənin müəllifləri:

S.Y. Məmmədəliyeva, L.A. Məmmədova, N.V.Brakker, L.A.Kuybışev

Redaksiya şurası: L.Məmmədova, S.Abbasov, Ə.Əhmədov

Buraxılışa məsul: F.Babayev

Tərcümə edənlər: X.İbrahimova, N.Əhmədova, O.Qəbələli

Tərcümənin redaktorları: T.Vəliyev, Q.Abbasov
Nəşrin Azərbaycan dilində baş məsləhətçisi: Y.İ.Kuzmin

Elmi məsləhətçi: L.A.Kuybışev
© 2005 Minerva layihəsi

© Ön sözün müəllifi: Ə.M.Qarayev

© Azərbaycan dilində müqəddimə: S.Y. Məmmədəliyeva, L.A. Məmmədova, L.A.Kuybışev, N.V.Brakker

© 2007 Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm NazirliyiMündəricat


Mədəni irsimizin qorunub saxlanması naminə

4

Azərbaycan dilində nəşrinə müqəddimə

13

Ön söz

24

Giriş

26

On keyfiyyət prinsipi

27

Bu bələdçi kitabçadan necə istifadə etmək lazımdır?

29

I. Şəffaflıq

30

II. Effektivlik

35

III. İşlək vəziyyətdə saxlanılma

42

IV. Asanlıqla daxil olma

48

V. İstifadəçiyə istiqamətlənmə

53

VI. Cavaba hazır olma

59

VII. Çoxdillilik

63

VIII. Şəbəkədə olma

67

IX. İdarə olunma

73

X. Qorunub saxlanılma

78

XI. Prinsiplərin üstünlük dərəcəsi

83

Nəticə

85МЯДЯНИ ИРСИМИЗИН ГОРУНУБ САХЛАНМАСЫ НАМИНЯ
1. База принсипляри.

Информасийа жямиййятиня вя биликляр жямиййятиня аид актуал мясялялярин щеч бири мащиййят етибариля техники мясяля дейил. "Информасийа жямиййяти" анлайышы компйутер технолоэийаларынын наилий-йятляриня вя глобал информасийа шябякяляринин инкишафына ясасланыр. "Биликляр жямиййяти" анлайышы ися даща эениш сосиал, етик вя сийаси параметрляри нязярдя тутур. "Биликляр жямиййяти"нин ващид универсал модели йохдур, чцнки бу жцр утопик универсал модел конкрет юлкянин, конкрет реэионун дил вя мядяниййятиндяки юзцнямяхсус-луьу якс етдиря билмязди. Лакин мящз мядяни дяйярляр инсанын дцнйада юз йерини тутараг сцрятля дяйишян алямя уйьунлашмасына имкан верир.

Инсанлар илк нювбядя йахшы китаблара вя дярсликляря, бундан сонра ися Интернетя ещтийаж щисс едирляр.

Биликлярдян истифадя проблеми онларын йаранмасы шяраитиндян айрылмаздыр. Бу, мядяниййят вя дил мцхтялифлийинин бюйцк ящямиййят кясб етмясини эюстярир. Технолоъи йениликлярин зярури олмасы шцбщясиздир, лакин биликляр жямиййяти тякжя бу йениликлярин тятбиг едилмясиндян ибарят дейил. Шябякялярин сцрятли артымы сосиал вя мядяни бахымдан тянзимлянмяся, юзлцйцндя просес йетярли ола билмяз.

Авропа Иттифагы юз гаршысына "Ващид Авропа мядяни мяканы" йаратмаг вязифясини гоймушдур. Щямин мяканын щцдудлары нежя мцяййян едиляжяк, онун сярщядляри щансы мейарлар ясасында жызылажаг? Бу "Цмумавропа стандартлары" нядян ибарятдир? Бизим фикримизжя, бу эцн Авропа идентиклийи тарихиндя ян жидди трансформасийаларын бириня мяруз галыб.

Америка йазычысы Пол Ди Филиппо бу мясяляйя айдынлыг эятиряряк демишдир: "Щяр эцн бцтцн дцнйада консенсус эерчякликляри кичик мядяниййятляри язир".

ЙУНЕСКО шябякядя милли контентин вя милли диллярин горунуб сахланмасына тяряфдардыр. "Миллятлярин рягямсал гейри-бярабярлийи" щалынын арадан галдырылмасы идейасы мцхтялиф сосиал груплар, юлкяляр вя реэионлар арасында фярглярин даща да кяскинляшмямяси цчцн щамынын глобал информасийа инфраструктурундан бярабяр истифадя имканынын тямин едилмясини нязярдя тутур. Мядяниййят - жари йцзиллийин ясас эцжцдцр. Юз симасыны, юз янянялярини горуйуб сахлайа билмяйянляр артыг удузмушлар."Эяляжяйин рягямсал ирси" мясяляси чох мцряккяб мясялядир. Гядим сянядлярин, мядяни ирсин, ян чох тялябат олан китабларын рягямсал шякля салынмасы онларын бярпа олуна билмяйяжяк дяряжядя зядялянмяси иля мцшайият олунмамалыдыр. Електрон китабханалар классик китабханалара ялавядир, лакин щеч бир щалда онлары сыхышдырыб арадан чыхармалы дейилдир.

Фярз едяк ки, мцяййян гиймятли сяняд рягямсал формайа чеврилмиш, лакин щямин сянядин ориъиналы итирилмишдир. Бу щалда щямин сянядин сурятинин щягигилийиня нежя зяманят вермяк олар? Демяли мядяни йаддашын тясадцфи шякилдя вя йа гярязли гайдада редактя едилмясиня йол верилмямялидир.

"Компйутер савады"нын якс тяряфи дя мювжуддур. Елементар тяфяккцр, охума вя йазма вярдишляри итириля биляр.

Китаб мядяниййяти иля дярин аналоэийа мящз бу мягамда гаршыйа чыхыр. Електрон китаб вя каьыз китаб бир-бириндян тамам фяргли интеллектуал мящсуллардыр, онлары охумаг цчцн мцхтялиф мцталия вярдишляри тяляб олунур. Бу вярдишлярин щяр икиси мцасир инсана ейни дяряжядя эяряклидир. Образлы шякилдя десяк, ики заман реъиминдя ейни вахтда йашамаьы юйрянмяк лазым эялир: информасийа ахынларынын сцрятли заман реъиминдя вя яняняви китаб мядяниййятинин "лянэ" реъиминдя. Информасийа тяркиб щиссясинин мцтлягляшдирилмяси ади савады: дцзэцн йазмаг вя ана дилиндя данышмаг бажарыьыны тящлцкя алтына алыр. Грамматик гайдалардан кянара чыхан шябякя ъаргону мювжуд олмаг щцгугуна маликдир, лакин о, ядяби нормалары ляьв етмир. Бир заманлар кинематографийа тарихиндя дя тяхминян буна охшар вязиййят йаранмышды. Сясли кино йыьжам вя анлашыглы олдуьуна эюря данышыг сленгини гануниляшдирмиш олса да, ядябиййаты мящв етмяди.

Биликляр жямиййятинин милли моделлярини гурмаьа башлайан юлкяляр вя халглар нязяря алмалыдырлар ки, онларын ясас креатив капиталы - жанлы инсанлар, бу инсанларын мянсуб олдуьу мядяниййятин типи вя яняняляри иля мцяййн едилян йцксяк интеллекти вя уникал бажарыгларыдыр.

2. Азярбайжан модели

Биликляр жямиййятинин милли моделини гураркян ики мцщцм амилин нязяря алынмасы зяруридир: дяйярляр игтисадиййатына кечид вя онунла ялагядар мядяниййятин системли идаря едилмясинин зярурулийи. Коммуникасийаларын эюрцнмямиш дяряжядя артмасы информасийа хяталарынын да артмасына сябяб олур. Дяйярляр уникал мязмун кясб етмялидир. Онлар инсанларын зякасына йалныз бу шяртля давамлы тясир эюстяря биляр.

Глобал коммуникасийалар хаосунда сарсылмаз гала олан милли мядяниййят яслиндя уникал дяйярляр мяжмусудур. Биз бу хаосда инсан шцурунун симасызлашдырылмасына йол веря билмярик. Азярбайжан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин узагэюрянликля дедийи сюзляр бу бахымдан юз актуаллыьыны итирмямишдир: "Халг юзцнцн зяфярляри вя ишляри иля мяшщурлашыр, лакин бу зяфярлярин, бу ишлярин ян ящямиййятлиси мядяниййятдир".

Азярбайжанчылыг - инжя щиссляр, фялсяфи мцдриклик, Шярг мядяниййятинин зянэинлийи демякдир. Бу, 1300 ил бундан яввял гялямя алынмыш юлмяз "Китаби Дядя-Горгуд" халг епосу, Молла Нясряддинин тцкянмяз йумору, мяхсуси тяфяккцр, бянзярсиз цряк, юзцнямяхсус ган демякдир. Азярбайжанчылыг - Короьлу дастанында ифадя олунмуш шяряф кодексидир: ляйагят сярвятдян ужа, шяряфсизлик юлцмдян бетяр, аиля вя ювладлар - шющрят вя карйерадан цстцндцр. Азярбайжан халгына тяряф бир аддым атыланда о, ики аддым атыр. Лакин о эюряндя ки, бу аддым ирялийя дейил, эерийя атылыр, о юзц эерийя аддым атмыр, садяжя олараг йериндя дайаныр1.

Халгын мющтяшям вя бянзярсиз мядяни импулсу онун эюркямли нцмайяндяляринин зякасында юз ифадясини тапыр. Мцасир Азярбайжан дювлятчилийинин хиласкары вя баниси олмуш Щейдяр Ялийев дяфялярля дейирди: "Фяхр едирям ки, мян азярбайжанлыйам!".

Азярбайжан мядяниййяти, онун зянэин яняняляри, Гярб иля Шярг арасында уникал мювгейи, бцтцн йениликляри цзви шякилдя мянимсямяк габилиййяти, онун толерантлыьы йухарыда бящс етдийимиз йени Авропа идентиклийинин формалашмасынын мцщцм нцмунясидир. Азярбайжан мядяниййяти эяляжяйя истигамятлянмишдир.

2003-жц илдя Женеврядя кечирилян, информасийа жямиййятиня щяср едилмиш Цмумдцнйа саммитиндя Азярбайжан Республика-сынын Президенти Илщам Ялийев демишдир: "Биз инанырыг ки, юлкямиз щям реэионда ИКТ-нин инкишафында, щям дя инкишаф цчцн ИКТ-дя систем интеграторуна чевриля биляр".

Систем интегратору тякжя жари тялябаты юдямякля кифайятлянмяйиб щям дя глобал вя милли мигйасда мядяниййятин инкишаф ссенарилярини дцшцнцб тапмалыдыр. Бурада сющбят тякжя информасийа инфраструктурунун инкишафындан дейил, щям дя бцтювлцкдя биликляр игтисадиййатындан эедир. Мящз мядяниййят миллятин стратеъи ресурсуна чевриляжяк, Аврасийа мяканында систем интеграсийасыны мцяййян едяжякдир.

Милли янянялярдян иряли эялян идейалар комплексинин жялбедижи, рягабят габилиййятли олмасыны тямин етмяк, бейнялхалг контекстдя бу идейалара тялябат йаратмаг стратеъи мясялядир. Систем интегратору олмаг, биликляр игтисадиййатынын щярякятверижи гцввясиня чеврилмяк еля бу демякдир.

Беля бир лайищя юз ящатясиня эюря Щейдяр Ялийевин адына лайигдир, чцнки бу лайищя йени йцзиллийин интеллектуал чаьырышларына Азярбайжанын адекват жавабы олажагдыр2.

Щейдяр Ялийев ирсинин тяблиь едилмяси Аврасийа мяканында Азярбайжан мядяниййятинин йайылмасынын мцщцм аспектляриндян биридир. Милли брендляря гцрур щисси иля йанашмаг лазымдыр.

Глобаллашан дцнйада милли мядяниййят о гядяр ящямиййятлидир ки, мядяниййятин сийаси игтисадиййаты, мядяниййятин эеосийасяти барядя гятиййятля вя бирмяналы шякилдя данышмаг лазымдыр.ЯБЦЛФЯС ГАРАЙЕВ,

Азярбайжан Республикасынын мядяниййят вя туризм назири

О СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ

1. Базовые принципы

Ни один из актуальных вопросов, относящихся к информаци-онному обществу и обществу знаний, не является по сути техническим. Понятие «информационного общес-тва» основано на достижениях компьютерных технологий и раз-витии глобальных информационных сетей.

Понятие «обществ знаний» подразумевает более широкие соци-альные, этические и политические параметры. Не существует единой, универсальной модели «обществ


знаний», поскольку такая утопическая универсальная модель не отражала бы культурное и языковое своеобразие данной страны, данного региона. Однако именно культурная специфика позволяет человеку ориентироваться в мире, найти свое место в стремительных изменениях.

Люди, в первую очередь, нуждаются в хороших книгах и учебниках, а уже потом - в доступе к Интернету.

Проблема доступа к знаниям неотделима от условий их создания. Это указывает на ту важность, которую приобретает культурное и языковое многообразие. Общество знаний не сводится к технологическим нововведениям, которые, безусловно, необходимы. Бурный рост сетей сам по себе недостаточен без социальной и культурной проработки этого процесса.

Европейский Союз поставил перед собой цель создания «единого европейского культурного пространства». Как будут обозначены границы этого пространства, по каким критериям прокладывается рубеж? Каковы «общеевропейские стандарты»? С нашей точки зрения, европейская идентичность претерпевает сегодня одну из самых серьезных трансформаций за всю свою историю.

Недавно американский писатель Пол Ди Филиппо пояснил: «Каждый день по всему миру катки консенсусной реальности расплющивают малые культуры».

За сохранение национального контента и национальных языков в Сети выступает ЮНЕСКО. Преодоление «цифрового неравенства наций» подразумевает обеспечение равенства доступа всех к глобальной информационной инфраструктуре во избежание усиления диспропорций между социальными группами, странами и регионами.

Культура является главным оружием текущего столетия. Тот, кто не сумел сохранить свое лицо, свою традицию, уже проиграл.

Достаточно сложным является и вопрос о «цифровом наследии будущего». Оцифровка древних документов, культурного наследия, наиболее востребованных книг, не должна сопровождаться их безвозвратным повреждением. Электронные библиотеки дополняют, но ни в коем случае не вытесняют классических библиотек.

К примеру, некий ценный документ оцифрован, но оригинал утрачен. Где гарантии подлинности его копии? Нужно всеми силами избегать случайного или тенденциозного редактирования памяти культуры.

Так называемая «компьютерная грамотность» имеет оборотную сторону. Могут быть утрачены элементарные навыки мышления, чтения и письма.

Именно здесь возникает глубокая аналогия с книжной культурой. Электронная и бумажная книга – это два совершенно разных интеллектуальных продукта, требующих разных навыков чтения. Оба навыка в равной степени необходимы современному человеку. Необходимо научиться жить сразу в двух временных режимах: «быстром» времени информационных потоков и «медленном» времени традиционной книжной культуры. Абсолютизация информационной составляющей ставит под угрозу простую грамотность: умение правильно писать и изъясняться на родном языке. Сетевой жаргон, который отступает от грамматических правил, имеет право на существование, но не отменяет литературной нормы. Примерно то же самое было в истории кинематографа. Звуковое кино узаконило разговорный сленг в силу его компактности и доходчивости, но не убило литературы.

Страны и народы, приступающие к построению национальных моделей общества знаний, должны иметь в виду, что их главный креативный капитал – это живые люди, их высокий интеллект и уникальные умения, определяемые традицией и типом культуры.
  1. Азербайджанская модель

При построении национальной модели общества знаний надо иметь в виду два важных обстоятельства: грядущий переход к экономике ценностей и связанная с этим необходимость системного управления культурой. Громадный рост коммуникаций влечет за собой рост информационного шума. Ценности должны нести уникальное послание. Только так они могут завоевать устойчивое влияние на умы.

Таким уникальным ценностным посланием является национальная культура, которая была и остается незыблемой скалой в хаосе глобальных коммуникаций, способных обезличивать сознание человека, чего мы не вправе допустить.

В этом контексте пророчески звучит выражение общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева: «Народ славится многими свершениями и делами, но главным из них является культура».

Азербайджанство – это утонченность чувств, философская мудрость, богатство культуры Востока. Это бессмертный народный эпос «Китаби Деде Коркуд», записанный 1300 лет тому назад, это неистощимый юмор Моллы Насреддина, это свое особенное мышление, свое особенное сердце, своя особенная кровь. Азербайджанство – это кодекс чести, сформулированный в эпосе Кероглу: доблесть – выше пользы, бесчестье – хуже смерти, семья и дети – выше успеха и карьеры. Когда к азербайджанскому народу делают шаг вперед, он делает два шага. Но когда он не видит шага вперед, а наоборот – назад, то он не делает шага назад, он просто стоит на месте3.
Мощный и самобытный культурный импульс народа находит полное выражение в умах его выдающихся представителей. Гейдар Алиев, как спаситель и основатель современной азербайджанской государственности, неоднократно повторял: «Я горжусь тем,что я – азербайджанец!»

Азербайджанская культура, с богатством ее традиции, с ее уникальным положением между Западом и Востоком, ее способностью органично включать в себя все новое, ее толерантность, подает важный пример формирования новой европейской идентичности, о которой шла речь выше. Азербайджанская культура устремлена в будущее.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал на Всемирном саммите по информационному обществу в Женеве в 2003 году: «Мы верим в то, что наша страна может стать системным интегратором как в развитии ИКТ в регионе, так и ИКТ для развития».

Системный интегратор должен не только закрывать текущие потребности, но и продумывать сценарии развития культуры в глобальном и национальном масштабах. Речь идет не только о развитии информационной инфраструктуры, но и об экономике знания в целом, о том, что именно культура становится стратегическим ресурсом нации, именно она будет определять системную интеграцию на евразийском пространстве.

Сделать комплекс идей, вытекающих из национальной традиции привлекательными, конкурентоспособными, востребованными в международном контексте – стратегическая задача. Это и означает быть системным интегратором, двигателем экономики знаний.

Такой проект по масштабности замысла достоин имени Гейдара Алиева, поскольку этот проект станет адекватным ответом Азербайджана на интеллектуальные вызовы нового столетия4.

Пропаганда наследия Гейдара Алиева – один из значимых аспектов продвижения азербайджанской культуры на евразийском пространстве. К национальным брэндам надо относиться с гордостью.

Национальная культура настолько важна в глобализированном мире, что надо твердо и недвусмысленно говорить о геополитике культуры.Караев А.М.,
министр культуры и туризма
Азербайджанской Республики

Azərbaycan dilində nəşrinə müqəddimə

1. Lissabon strategiyası

2000-ъи илин март айында кечирилмиш Лиссабон эюрцшцндя Авропа Иттифагы игтисади, сосиал вя еколожи йениляшмяйя даир «Авропа Арашдырмалар Мяканы» (ЕРА – «Еуропеан Ресеаръщ Ареа») ады алмыш он иллик ишчи стратеэийа гябул етмишдир. Бу стратеэийанын мягсяди Авропа Иттифагынын дцнйада ян динамик вя рягабят габилиййятли игтисадиййат олан елмтутумлу игтисадиййата кечмясиндян ибарятдир. Елми арашдырмалара мцнасибятдя «Авропа Елм Мяканы» («Еуропеан Ресеаръщ Ареа») йарадылмасы вя 2010-ъу иля гядяр Авропада апарылан елми-тядгигат вя тяърцбя-конструктор ишляри цчцн малиййя айырмаларынын щяъмини ЦДМ-нин 3%-я гядяр артырмаг вязифяси гаршыйа гойулур (мцгайися цчцн хатырладаг ки, 2000-ъи илдя мцвафиг эюстяриъи 1,9% олмушдур). Мядяниййят сащясиндя Авропанын ващид мядяни ирсинин юн плана чякилмяси, бу сащядя сямяряли бейнялхалг ямякдашлыьын стимуллашдырылмасы йолу иля «Авропа Мядяни Мяканы»Еуропеан Cultural Ареа») йаратмаг вязифяси гаршыйа гойулмушдур. Авропада баш верян сийаси вя структур дяйишикликляринин ясасыны информасийа вя коммуникасийа технолоэийалары, информасийа ъямиййятиня вя даща сонра биликляр ъямиййятиня кечид тяшкил едир. Авропада «рягямли мядяниййят» йарадылмасы иля ейни заманда яняняви мядяни-маариф мцяссисяляринин трансформасийасы вя онларын цмумавропа мядяни мяканына гошулмасы просесляри эедир. Лиссабон стратеэийасы контекстиндя мцхтялиф програм вя тяшяббцслярин эениш констексти ишляниб щазырланмышдыр. Онларын сырасында ИСТ (Информатион Соъиетй Теъщнолоэиес, Информасийа Ъямиййяти Технолоэийалары) програмы; «Електрон Авропа» (еЕуропе) тядбирляр планы, «еЪонтент» програмлары, елми тядгигатлар вя техноложи арашдырмалар, мядяниййят вя елм сащясиндя Авропа информасийа ресурслары вя хидмятляринин йарадылмасына вя онлардан эениш истифадя имканларынын тямин едилмясиня даир «и2010» тяшяббцсц хцсуси гейд едилмялидир.2. Avropa İttifaqının informasiya cəmiyyətinin inkişafı strategiyaları

Интенсив игтисади инкишафы вя бейнялхалг базарда Авропа Иттифагынын мювгеляринин мющкямлянмясини стимуллашдыран лайищялярдян бири «Елекрон Авропа» (еЕуропа) адлы ири сийаси лайищя олмушдур. Бу лайищя чярчивясиндя щям Авропа Иттифагынын цзвц олан юлкяляр дахилиндя, щям дя Авропа Комиссийасы сявиййясиндя чохсайлы програмлар щяйата кечирилмишдир. Бу лайищя Авропа Иттифагы юлкяляринин вятяндашларынын информасийа ингилабындан максимум сямяря ялдя етмясиня, Авропа юлкяляринин ися АБШ вя дцнйанын галан юлкяляри иля рягабят мцбаризясиндя ъидди дястяк вя йени приоритетляр газанмасына йюнялмишдир.

еЕуропа20025 планында Авропа вятяндашларынын щяйатынын бцтцн сащяляри иля ялагядар олан информасийадан вя онун сайясиндя рягямли технолоэийаларын бцтцн цстцнлцкляриндян истифадя етмяк имканынын тямин едилмяси вязифяси гаршыйа гойулур.

еЕуропа20056 планы эениш золаглы рабитя инфраструктурундан щяртяряфли истифадя едилмясиня ясасланан тящлцкясиз хидмятляр, тятбиги васитяляр вя информасийа ресурслары тягдим едилмясинин стимуллашдырылмасына йюнялмишдир. Бу бахымдан, мяхсуси олараг гейд едилмишдир ки, музейляр, китабханалар, архивляр вя тящсилдя мцщцм рол ойнайан диэяр мядяниййят мцяссисяляри эениш золаглы рабитя хятляриня гошулмалыдыр.

еЕуропа2005 лайищяси 2005-ъи илин ахырларында баша чатдырылмышдыр. и2010. Авропада инкишаф вя мяшьуллуг мягсяди цчцн информасийа ъямиййяти тяшяббцсц7 еЕуропа2005 лайищясинин давамы олмушдур. 2010-ъу иля гядяр олан дюврдя информасийа ъямиййятинин вя медианын инкишафы сащясиндя эениш сийаси мягсядляр гаршыйа гойан бу Авропа стратежи тяшяббцсц ачыг вя рягабят габилиййятли рягямли игтисадиййатын дястяклянмясиня, информасийа вя коммуникасийа технолоэийалары сащясиндя елми арашдырмалара, еляъя дя сосиал фярглярин азалдылмасы, ящалийя хидмятляр эюстярилмяси вя щяйатын кейфиййятинин артырылмасы цчцн бу технолоэийалардан истифадя едилмясиня йюнялмишдир. Бу тяшяббцсцн ясас бюлмяляриндян бири и2010. Рягямли китабханалар бюлмясидир8.

  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət