Ana səhifə

Knsa-model aanmeldingsformulier/eigen verklaring (en toelichting) aspirant schietsportvereniging


Yüklə 76.06 Kb.
tarix03.05.2016
ölçüsü76.06 Kb.

KNSA-MODEL
AANMELDINGSFORMULIER/EIGEN VERKLARING (en toelichting)
ASPIRANT

SCHIETSPORTVERENIGING


1ste Kennismakingsgesprek (datum):

Naam bestuurslid:

Ondergetekende verzoekt te worden toegelaten als aspirant van deSchietsportvereniging ……………………………………………………………………………... en


 • vult daartoe het onderliggende formulier volledig in;

 • verklaart de statuten en reglementen van de vereniging te hebben ontvangen;

 • verklaart zich strikt te zullen houden aan alle voor de leden van de vereniging geldende regels;

 • zal het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld en contributie voldoen per (s.v.p. aankruisen):

(niet van toepassing bij automatische incasso)


Kas
Bank
ALGEMENE PERSOONSGEGEVENS


1.

Achternaam
2.

Voornamen (eerste voluit)
3.

Geboorteplaats/geboorteland
4.

Geboortedatum
5.

Geslacht

M

V

6.

Adres en woonplaats (incl. postcode)
7.

Telefonisch bereikbaar thuis (+ kengetal)
8.

Evt. telefonisch bereikbaar werk (+ kengetal)
9.

E-mailadres
10.

Beroep
11.

Nationaliteit
12.

Origineel van het legitimatiebewijs getoond?

JA

NEE

13.

Zo ja, soort legitimatiebewijs en nummer14.

Originele en recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor het lidmaatschap van een schietvereniging, overgelegd?
(alleen van toepassing indien de desbetreffende persoon niet beschikt over een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen)

JA


NEE15.

Kopie geldig verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen overgelegd?

JA

NEE


16.

KNSA-licentienummer (indien van toepassing)17.

Voor welk soort lidmaatschap wenst u in aanmerking te komen:

* indien van toepassing: toelichting s.v.p.
Gewoon lid

JA

NEE

Junior-lid

JA

NEE

Gezinslid *

JA

NEE

Junior-gezinslid *

JA

NEE

Contributieve schutter elders *

JA

NEE

18.

Hoe bent u in contact gekomen met deze schietsportvereniging?19.

Hebt u enige ervaring in de omgang met vuurwapens?

Zo ja, welke vuurwapens en waar hebt u deze ervaring opgedaan?


20.

Kent u een of meerdere leden van de schietvereniging?

Zo ja, dan graag namen vermelden.


21.

Heeft u zich ooit aangemeld bij een andere schietsport-vereniging?

JA

NEE


22.

Zo ja, bent u daar toen lid geworden?

JA

NEE

23.

Zo ja, bij welke vereniging bent u toen lid geworden?
24.

Zo nee, waarom niet?
25.

Wat zijn uw motieven om het lidmaatschap van een schietsportvereniging aan te vragen?

26.

Bent u ooit in aanraking geweest met politie of justitie?

JA

NEE

27.

Zo ja, wanneer en voor welk feit?

EIGEN VERKLARING

De Schietsportvereniging ……………………………………….. verzoekt u een aantal vragen te beantwoorden omtrent uw persoonlijke omstandigheden en uw psychische gezondheid. Het ingevulde formulier zal worden opgenomen in uw persoonlijk dossier. U wordt geacht de vragen naar waarheid in te vullen; relevante informatie achterhouden kan gevolgen hebben voor uw lidmaatschap. Bij positieve antwoorden (een “ja”) kunt u een toelichting geven in een persoonlijk gesprek met een bestuurslid van de vereniging.
 1. Is ooit bij u een psychiatrische diagnose vastgesteld, zoals een psychotische stoornis, bipolaire stoornis, depressieve stoornis, posttraumatische stress-stoornis, autisme, ADHD of een persoonlijkheidsstoornis?

JA

NEE


 1. Zijn er lichamelijke aandoeningen of beperkingen die van belang zijn om te melden, die wellicht de beoefening van de schietsport zouden kunnen belemmeren?

JA

NEE


 1. Bent u ooit opgenomen geweest in een psychiatrische kliniek of een verslavingsinstelling?

JA

NEE


 1. Heeft u wel eens overmatig alcohol of drugs gebruikt, zodanig dat dit tot problemen leidde, zoals agressie?

JA

NEE


 1. Gebruikt u medicatie vanwege een psychiatrische aandoening, of gebruikt u anderszins medicatie die van negatieve invloed zou kunnen zijn op de concentratie of het oordeelsvermogen?

JA

NEE


 1. Zijn thans stressvolle omstandigheden in uw leven gaande, zoals een relatiebreuk, ontslag of schuldenlast?

JA

NEE


 1. Krijgt u gedachten aan de dood als u onder druk wordt gezet of tegenslag moet verduren?

JA

NEE


 1. Heeft u een traumatische ervaring gehad waardoor u onder stressvolle omstandigheden sterk emotioneel zou kunnen reageren?

JA

NEE


 1. Zou u zichzelf omschrijven als een eenling?

JA

NEE

 1. Vindt u het moeilijk om anderen te vertrouwen?

JA

NEE

 1. Zeggen anderen wel eens van u dat u opvliegend bent, of extreem in uw uitlatingen?

JA

NEE


 1. Verliest u makkelijk uw zelfbeheersing of wordt u snel boos?

JA

NEE

Ondergetekende verklaart het aanmeldingsformulier en de Eigen Verklaring naar waarheid te hebben ingevuld en verklaart tevens ermee op de hoogte te zijn dat antwoorden die in strijd met de waarheid zijn gegeven, ontzetting uit het lidmaatschap tot gevolg kunnen hebben


Naam:


Datum: Handtekening:


Toelichting aanmeldingsformulier en eigen verklaring; overeenkomst verwerking persoonsgegevens
Algemeen

[Schietsportvereniging] is, onder inschrijfnummer [inschrijfnummer], als lid aangesloten bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (‘KNSA’). De KNSA behartigt in Nederland de belangen van alle bij haar aangesloten schietsportverenigingen (‘Verenigingen’). Daarnaast vertegenwoordigt KNSA de schietsport op nationaal niveau onder andere richting diverse overheden en ministeries (VWS, Veiligheid & Justitie en Defensie) en de nationale sportkoepel NOC*NSF, maar ook binnen Europa bij de European Shooting Confederation (ESC) en wereldwijd bij de International Shooting Sport Federation (ISSF) en de Muzzle Loaders Associations International Committee (MLAIC).


Het lidmaatschap van de KNSA bestaat voor alle Verenigingen en hun leden (dus ook voor een individueel lid (u) van [Schietsportvereniging]) uit een pakket voorzieningen, zoals een collectieve aansprakelijkheidsverzekering, de toezending van het bondstijdschrift “Schietsport” en de organisatie van en mogelijk tot deelname aan wedstrijden, competities en andere (sociale) activiteiten. In dit verband verzamelen en gebruiken (‘verwerken’) zowel KNSA als [Schietsportvereniging] persoonsgegevens van alle aspiranten, aspirant-leden en leden.
Aanmelding als aspirant, aspirant-lidmaatschap en lidmaatschap: totstandkoming van een overeenkomst

Als u lid wilt worden van [Schietsportvereniging] dient u zowel het aanmeldingsformulier als de eigen verklaring volledig in te vullen, te ondertekenen en aan [Schietsportvereniging] te retourneren.


Op het moment dat u als aspirant/aspirant-lid/lid tot [Schietsportvereniging] wordt toegelaten, wordt u eveneens bij de KNSA aangemeld. Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring komt daarom niet alleen tussen u en [Schietsportvereniging], maar ook tussen u en de KNSA een overeenkomst tot stand (‘Overeenkomst’). Op basis van deze Overeenkomst, in de vorm van het ondertekende aanmeldingsformulier en de ondertekende eigen verklaring, komen u, KNSA en [Schietsportvereniging] overeen, dat het KNSA en [Schietsportvereniging] toegestaan is om:
(1) gedurende de looptijd van uw aspirant-tijd; maar ook

(2) gedurende het (eventuele) aspirant-lidmaatschap en/of het (eventuele) lidmaatschap; en

(3) gedurende een zekere periode na afloop van enige vorm van aspirantschap of lidmaatschap
uw persoonsgegevens, zoals door u verstrekt via het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring, alsmede verkregen van derden te verwerken en/of te gebruiken om de overeenkomst uit te kunnen voeren, de bovengenoemde activiteiten te kunnen organiseren en te verwerken in het kader van andere gerechtvaardigde doeleinden en belangen van de KNSA en de Verenigingen.
Wet bescherming persoonsgegevens

KNSA en [Schietsportvereniging] zijn gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’), die aan verwerking van persoonsgegevens door organisaties, zoals de KNSA en [Schietsportvereniging] strenge eisen stelt. De persoonsgegevens worden door KNSA en [Schietsportvereniging] dan ook enkel gebruikt in het kader van door de KNSA en [Schietsportvereniging] geformuleerde doeleinden en binnen de grenzen van de Wbp en overige relevante wet- en regelgeving.


Informatiebrochure

Transparantie is één van de belangrijkste pijlers van de Wbp. De KNSA heeft daarom een Informatiebrochure [“Privacy binnen de KNSA en de bij haar aangesloten schietsportverenigingen”] ontwikkeld. Deze heeft tot doel u te informeren over de doeleinden en de wijzen waarop KNSA en [Schietsportvereniging] persoonsgegevens verwerken. Uit de Informatiebrochure volgt onder meer welke verwerkingen, van welke gegevens, voor welk doel en door wie zal plaatsvinden, hoe uw gegevens worden beveiligd, hoe lang de gegevens worden bewaard en als er sprake is van een eventuele verstrekking aan derden, ook aan welke derden. Verder volgt uit de Informatiebrochure op welke rechten u zich, als betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens, kunt beroepen. De Informatiebrochure zal bij de aanmelding aan u worden overhandigd. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u de Informatiebrochure te hebben ontvangen.Wijzigingen

De Verenigingen en KNSA zullen de inhoud van deze overeenkomst (het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring) van tijd tot tijd evalueren en, indien (wettelijk) noodzakelijk, wijzigen of aanvullen. Door ondertekening stemt u in met de doorvoering van dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen.


Ingang en looptijd

De Overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening van het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring. De looptijd van de Overeenkomst is gelijk aan de looptijd van het (aspirant) lidmaatschap, alsmede gedurende vijf (5) jaar na afloop daarvan. U, de KNSA en [Schietsportvereniging] doen afstand van het recht op vernietiging, opzegging of ontbinding van deze Overeenkomst.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət