Ana səhifə

Изследване върху популацията на Eзерния рак Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823 (Crustacea: Decapoda: Astacidae) в кариерен водоем в района на с. Бошуля


Yüklə 70.21 Kb.
tarix03.05.2016
ölçüsü70.21 Kb.

ZooNotes 17: 1-4 (2011) 17

www.zoonotes.bio.uni-plovdiv.bg

ISSN 1313-9916
Изследване върху популацията на Eзерния рак Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823 (Crustacea: Decapoda: Astacidae) в кариерен водоем в района на с. Бошуля (Горнотракийска низина, България)
АНГЕЛ ЗАЙКОВ*, ТАНЯ ХУБЕНОВА, ИВАН ИЛИЕВ, ИВАЙЛО ПИСКОВ

*Институт по рибарство и аквакултури, ул. „Васил Левски” 248, 4003 Пловдив, azaikov@yahoo.com


Study on the narrow-clawed crayfish Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823 (Crustacea: Decapoda: Astacidae) population in a sand-pit Lake near the village of Boshulya (Upper Thracian Lowland, Bulgaria)
ANGEL ZAIKOV*, TANJA HUBENOVA, IVAN ILIEV, IVAILO PISKOV

*Institute of Fisheries and Aquaculture, 248 “Vasil Levski” Str., 4003 Plovdiv, Bulgaria

azaikov@yahoo.com
Abstract. The paper represents the results of investigation on the narrow-clawed crayfish population in the sand-pit Lake near village of Boshulya (Upper Thracian Lowland, Bulgaria). The number of crayfish (925) caught showed a high density of their population (mean CPUE=14.69). Individuals with a body weight between 20.1 and 30.0 g predominated the sample. They were 38% of the total catch. With the lowest percent (1%) were the groups with body weight 70.1 – 80.0 g and this one over 80 g. The average ovarian eggs number (absolute fecundity) was 228.85 (min. 144, max. 294).
Key words: narrow-clawed crayfish, population, CPUE, size, sand-pit Lake.
Увод. Разпространението на Езерния рак (Astacus leptodactylus Esch.) в България е сравнително добре проучено. Данни за негови находища се посочват в публикациите на Булгурков (1961), както и на Събчев и Станимирова (1998). Подробно са изследвани популациите на раците в яз. Кърджали и яз. Пясъчник, както и на култивирани популации (Zaikov & Hubenova 2007).

В настоящата статия са представени резултатите от извършено проучване върху популацията на Езерния рак в кариерен водоем, разположен в близост до с. Бошуля, Пазарджишка област.


Материал и методи. Изследвания водоем (Фиг. 1) е с площ от 280 дка и надморска височина от 220 m (координати за местоположение: N 420 13.071'; E 0240 12.564'). Средната му дълбочина е около 20 m, дъното е песъчливо, а бреговата ивица слабо обраснала с растителност. Нивото се поддържа от вода, извираща от дъното му.

Уловът на раци е извършен в района на съществуващото садково стопанство през месеците април и септември с помощта на винтери със следните размери: дължина 34 cm, диаметър 23 cm, размер на окото 4 mm. За стръв е използвана каракуда. Винтерите са залагани вечер с престой във водата от 12 часа на дълбочина до 18 m (Westman et al. 1999).

Хидрохимичните проби са вземани в деня на провеждане на уловите. Tемпературата на водата, количеството на разтворения кислород, процентът на насищане и водородният показател (рН) са определяни с микропроцесорен оксиметър тип WTW 315i/SET.

Относителната численост на популацията (улов за единица усилие – CPUE), е изчислявана по формулата CPUE = брой на уловените раци за една нощ/брой на винтерите (Westman et al. 1999).

Отделните индивиди са разделяни по пол и масата им е установявана чрез индивидуално измерване на електронна везна KERN 440-33. Раците от всеки улов са разделени в 8 тегловни групи, като за всяка от тях е установен броя на екземплярите.

На базата на проведените улови по описаните методики е извършена тегловна характеристика на популацията и е определен CPUE. Проучена е абсолютната плодовитост (брой на зрелите овоцити в яйчника) на извадка от 24 полово зрели езерни раци (Hubenova et al. 2002). Гонадосоматичният индекс (GSI, %) e определян като съотношение между масата на раците и масата на гонадите, изразено в проценти. От популацията общо са уловени 925 индивида, 456 през месец април и 469 през септември.
Фиг. 1. Район на проучване - кариерен водоем до с. Бошуля.

Fig. 1. The study area the sand-pit lake near village of Boshlya.
Резултати и дискусия. Данните от химичния анализ на водата (Таблица 1) показват, че тя се характеризира с високо съдържание на разтворен кислород (7.8 – 11.3 mg/l) и висок процент на насищане (89.0 – 122.0%). Водородният показател (pH) е с алкални стойности (7.55 – 7.70).

След определяне на пола на уловените екземпляри е установено, че броят на мъжките раци е 1.52 пъти по-голям от този на женските, като през април уловените женски са значително по-малко (6.6 пъти).

На базата на проведените два улова на езерните раци е установена висока относителна численост на тяхната популация. При първия от тях CPUE е 13.78, а при втория 15.60. Тези данни показват, че популацията е със стопански потенциал и може да се използва за промишлен улов.

На Фиг. 2 е посочено разпределението на раците по тегловни групи. С най-голям дял – 38% са индивидите с маса между 20.1 – 30.0 g. Под тези стойности са 22% от извадката. С относително голям дял са и индивидите с по-високо тегло: от 30.1 до 40.0 g (18%), от 40.1 до 50.0 g (11%) и тези от 50.1 до 60.0 g (7%).Таблица 1. Хидрохимични показатели на водата в кариерен водоем до с. Бошуля.

Table 1. Hydro-chemical indices of the water from the sand-pit Lake near the village of Boshulya.


Показатели

ParametersДата Data

21.04.2010
24.09.2010

ТoC

18.3
20.8

O2, mg/l

11.3
7.8

O2, %

122
89.0

pH

7.55
7.7

Фиг. 2. Разпределение на уловените езерни раци (Astacus leptodactylus Esch.) по тегловни групи (в %).

Fig. 2. Distribution of the caught narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus Esch.) individuals in weight groups (in %).
Данните от изследване на абсолютната плодовитост на популацията са посочени на Таблица 2. Средната маса на полово зрелите раци от представителната извадка е 29.41 g при средна дължина от 10.28 cm. Установено е, че броят на зрелите овоцити в яйчниците е със средна стойност от 228.25 броя, при минимални и максимални стойности съответно 144 и 294 бр. Гонадосоматичния индекс (GSI, %) за изследваната извадка е 3.92%.
Таблица 2. Абсолютна плодовитост и гонадо-соматичен индекс (GSI, %). Легенда: BW – маса на раците; TL – дължина на раците; CL – дължина на карапакса; GSI – гонадо-соматичен индекс. Table 2. Absolute fecundity and gonado-somatic index (GSI, %).


Показатели

ParametersBW, g


TL, cm


CL, cm


Овоцити, n

Ovocites, nGSI, %


x

29.41

10.28

5.09

228.25

3.92

SD

10.44

1.07

0.57

43.66

1.15

Sx

2.05

0.21

0.11

8.56

0.23

Cv,%

35.51

10.44

11.28

19.13

29.32

min

19.60

9.00

4.50

144.00

0.68

max

72.00

13.80

7.00

294.00

5.42Заключение. Относителната численост на популацията на езерните раци в кариерния водоем на с. Бошуля е висока (средно CPUE 14.69), което показва, че тя е със значителен стопански потенциал и може да се използва за промишлен улов. С най-голям относителен дял от общия брой уловени раци – 38 % са тези с маса между 20.1-30.0 g. Установено е, че средната абсолютна плодовитост на популацията е 228.25 броя зрели овоцити при минимални и максимални стойности съответно 144 и 294 бр.
Литература

Булгурков, К. (1961) Систематика, биология и зоогеографско разпространение на сладководните раци от сем. Astacidae и сем. Potamonidae в България. Известия на Зоологическия институт с музей, БАН, 10: 165-190.

[Bulgurkov, K. (1961) Systematik, Biologie und zoogeographische Verbreitung der Susswasserkrebse der Familien Astacidae und Potamonidae. Bull. Zool. Inst. Mus., Acad. Sci. Bulg., 10: 165-190 (in Bulgarian, German summary)].

Събчев, М. & Станимирова, Л. (1998) Разпространение на правите сладководни раци (Crustacea, Decapoda) и техните епибионти от род Branchiobdella (Annelida: Branchiobdelidae), Hystricosoma chappiusi Michaelsen, 1926 (Annelida: Oligochaeta) и Nitocrella divaricata (Crustacea: Copepoda) в България. Historia Naturales bulgarica, 9: 5-18.

[Subchev, M. & Stanimirova, L. (1998) Distribution of freshwater crayfish (Crustacea: Astacidae) and its epibiuonts of the genus Branchiobdella (Annelida: Branchiobdelidae), Hystricosoma chappiusi Michaelsen, 1926 (Annelida: Oligochaeta) and Nitocrella divaricata (Crustacea: Copepoda) in Bulgaria. Historia Naturales bulgarica, 9: 5-18 (in Bulgarian, English summary).].

Hubenova, T., Vasileva, P. & Zaikov, A. ( 2002) Characteristics of fecundity of narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus Esch.) population in Kardgali reservoir with a view to their economic exploitation Bulg. J. Agr. Sci., 8: 301-306.

Westman, K., Savolainen, R. & Pursiainen, M. (1999) Development of the introduced North American signal crayfish, Pacifastacus leniusculus (Dana), population in a small Finnish forest lake in 1970–1997. Boreal environment research, 4: 387–407.

Zaikov, A. & Hubenova, T. (2007) Status of Freshwater Crayfish in Bulgaria. Proceedings “III International Conference Fishery”, 1-3 February 2007, Belgrade, pp. 242-247.Accepted: 15 January 2011 Университетско издателство “Паисий Хилендарски”

Published: 7 February 2011 Plovdiv University Press “Paisii Hilendarski”


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət