Ana səhifə

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ basin-yayin hizmetleri İLÇE, okul/kurum çalişma yönergesi


Yüklə 42.97 Kb.
tarix08.05.2016
ölçüsü42.97 Kb.
T.C.

BORNOVA KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN-YAYIN HİZMETLERİ

İLÇE, OKUL/KURUM ÇALIŞMA YÖNERGESİ

İZMİR

2010
T.C.

BORNOVA KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN-YAYIN HİZMETLERİ

İLÇE, OKUL/KURUM ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

AMAÇ

 

Madde 1 - Bu çalışma yönergesinin amacı; Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Basın-Yayın hizmet süreçlerine dair kuruluş ve yayınlanma ilkeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Müdürlüğümüz adına hazırlanacak olan tüm yayınların temel amacı ise; öğrencileri, öğretmenleri, okul/kurum yöneticileri, işbirliği yaptığımız kurumları ve Bornova ilçe halkını eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgilendirmektir.

 

KAPSAM

 

Madde 2 - Bu çalışma yönergesi; Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün basın-yayın hizmet süreçlerine dair görev, yetki ve sorumlulukları ile yayınların basımı, yayımı ve dağıtımına ait hükümleri kapsar.

 

DAYANAK

 

Madde 3 - Bu çalışma yönergesi; 5187 Sayılı Basın Kanunu ile 24 Eylül 2010 tarihli, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yayın Kurulu Kararı’na dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

 

Madde 4 - Bu yönergede geçen;

 

a)   İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü,

b)  Yayın: Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yayınlarını,

c)   Yayın Sahibi: Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü

d)  Yayın Yönetimi: Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yayın Yönetmenini, Genel

Yayın Koordinatörünü, Editör ve Bölüm Editörlerini,e)  Yayın Yönetmeni: Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yayın Yönetmenini,

f)  Genel Yayın Koordinatörü: Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Genel Yayın

Koordinatörünü,g)   Editör: Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yayın Editörünü,

h)   Bölüm Editörleri: Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yayın Bölüm Editörlerini,

ı)     Basın ve Halkla İlişkiler: Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkilerden sorumlu bölümü,

i) Muhabir: Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne haber aktarımı yapan öğrenci ve öğretmenleri,

j)  Fotoğraf Sorumlusu: Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yayın Fotoğraf Sorumlusunu,

k)   Grafik Tasarım Sorumlusu: Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yayın Grafik Tasarım Sorumlusunu,

l)  Yayın Bürosu: Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yayın Bürosunu,

m) Basın Kartı: Haber aktarımı yapan öğrenci ve öğretmenlere verilen kartı,

ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM


Yayın Yönetimi (Künye), Görevleri ve Çalışma Esasları
Madde 5- Yayın Yönetimi, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen; Genel Yayın Yönetmenini (Şube Müdürü) , Genel Yayın Koordinatörünü, İdari ve Mali Müdürü, Yazı İşleri Müdürünü, bir Editörü ve Bölüm Editörleri’ni ifade eder.Genel Yayın Yönetmeni bu kurulun başkanı olarak görev yapar.

 

YAYIN YÖNETİMİNİN GÖREVLERİ

 

Madde 6 – Yayın Yönetiminin görevleri;

 

a)   Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yayınlarının, basımı ve yayımı ile ilgili kararlar almak,b)   Yayınların, yayımlanması aşamasında yapılan çalışmaları bu yönerge hükümlerine, Basın Kanununa ve diğer mevzuata uygun olarak yürütmek ve denetlemek,

c)    Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yayınlarında yer alabilecek haberleri sunmak üzere görevlendirilecek muhabirleri (öğrenci/öğretmen) belirlemek ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün onayına sunmak,

d)   Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çalışma yönergesi kapsamında vereceği diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Yayın Yönetmeni ve Görevleri

 

Madde 7 – Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Yayın Yönetmeninin görevleri:

 

a)   Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yayınlarının düzenli olarak çıkarılabilmesi için gerekli çalışmalarının yürütülmesi sağlamak,

b)   Yayın yönetimi ve ilgili birimler ile yapılacak olan toplantı tarihlerini belirlemek ve toplantılara başkanlık yapmak,

c)    Yayınların baskıya girmeden önceki son kontrollerini yapmak, gerekli onayı vermek, onaylanmayan bölümlerin düzeltilmesi için Genel Yayın Koordinatörlüğüne göndermek,

d)    Çalışmaları bu yönerge hükümlerine, Basın Kanununa ve diğer mevzuata uygun olarak yürütmek ve denetlemek,

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Genel Yayın Koordinatörünün Görevleri

 

Madde 8 - Genel Yayın Koordinatörlüğünün görevleri:

 

a)   Yayınların belirlenen zamanda yayımlanabilmesi için, gerekli olan koordinasyonu sağlamak,

b)   Yayınlanmak üzere editörler tarafından derlenen haber, yazı, makale, söyleşi metinleri, köşe yazıları, fotoğraflar vb. dokümanların zamanında ve usulüne uygun olarak hazırlanmasını sağlamak,

c)   Haber aktarmak üzere okul/kurumlar tarafından belirlenen muhabirlerden (öğrenci/öğretmen), gönüllü olarak yayın yönetiminde görev almak isteyenleri (kısmi zamanlı) koordine etmek ve çalışmalarını takip etmek,

d)   Yayınların hazırlanması aşamasındaki çalışmaların kontrollerini yapmak ve baskı aşamasına getirmek,

e) Okul/kurumlar ile işbirliği içerisinde, sürekli diyalog halinde olmak,

f)    Çalışmaları bu yönerge hükümlerine, Basın Kanununa ve diğer mevzuata uygun olarak yürütmek,

g)     Yayın yönetimi ve ilgili birimler ile yapılacak olan toplantıları organize etmek,

h) Bu çalışma yönergesi kapsamında, yayın yönetmeninin vereceği diğer görevleri yapmak.

 
BEŞİNCİ BÖLÜM


İdari ve Mali Müdür ve Görevleri

 

Madde 9 - İdari ve Mali Müdürün görevleri :

 

a)   Yayınların tasarım ve basım işlerinde kullanılan makinelerin (bilgisayar, yazıcı vb.) ve bunlarla ilgili teçhizatın teknolojiye uygun şekilde yenilenmesi için gerekli ödenekten kaynak oluşturulmasını sağlamak,

b)   Tasarım aşamasında kullanılan tüm makine donanımının (bilgisayar, yazıcı vb.) bakım onarımını sağlamak,

c)  Yayınların basımı, dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

d)     Yayınların oluşumunu sürecinde, birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

e) Bu çalışma yönergesi kapsamında, yayın yönetmeninin vereceği diğer görevleri yapmak.
 

ALTINCI BÖLÜM
Editör ve Görevleri

 

Madde 10 - Editörün görevleri:

 

a)   Yayınlarda yer alan, her türlü yazı, fotoğraf v.b. içeriğin sorumluluğuna sorumludur.

b)   Yayın Yönetmeninin katılamadığı toplantıları organize etmek ve yönetmek,

c)    Bölüm Editörleri tarafından yayınlanmak üzere hazırlanan yazıların yazım kuralları ve içerik olarak gazetede yayınlanabilirliğini kontrol etmek,

d)   Bölüm editörlerine bülten için görevlendirmeler yapmak,

e)   Yayınların son denetimini yapmak ve yayın yönetmenine sunmak,

f)     Çalışmaları bu yönerge hükümlerine, Basın Kanununa ve diğer mevzuata uygun olarak yürütmek,

g)    Bu çalışma yönergesi kapsamında, yayın yönetmeninin vereceği diğer görevleri yapmak.
YEDİNCİ BÖLÜM
Bölüm Editörleri ve Görevleri

 

Madde 11 - Gazete Yönetimi tarafından belirlenen bölüm başlıkları şunlardır:

 

a)   Akademi Editörüb)   Haber Editörü

c)    Dünyamız ve Yaşam Editörü

d)   Eğitim Editörü

e)   Çevre ve Sağlık Editörü

f)      Bilim Editörü

g)   Teknoloji Editörü

h)   Ekonomi Editörü

i)      Edebiyat Editörü

j)      Estetik ve Sanat Editörü

k)    Spor Editörü

l)      Öğrenci Editörü

 

Madde 12 - Yayın Yönetmeni tarafından atanan Bölüm Editörleri, Editör’e bağlı olarak çalışırlar. Bölüm Editörleri’nin görevleri :

 

a)   Bölümleri ile ilgili sayfa düzeni ve bir çalışma programı düzenlemek,

b)   Yayınlar için oluşturulan kendi alanına ait bölümlere uygun haber, yazı, görüş, köşe yazısı, vb. gibi dokümanların hazırlanması, kontrollerinin yapılması ve yayın bürosuna ulaştırılmasını sağlamak,

f)     Çalışmaları bu yönerge hükümlerine, Basın Kanununa ve diğer mevzuata uygun olarak yürütmek,

g)    Bu çalışma yönergesi kapsamında, yayın yönetmeninin vereceği diğer görevleri yapmak.

 

 SEKİZİNCİ BÖLÜM
Okul ve Kurumların Görevleri
Madde13- Okul ve Kurumların görevleri:


  1. Yönerge kapsamında yürütülen çalışmalarda, Müdürlüğümüz ile iletişim sağlayacak bir müdür yardımcısı ve bir öğretmen belirlemek

  2. Okul/Kurum muhabirlerini (öğrenci-öğretmen) gönüllülük esasına göre belirlemek.

  3. Okul/Kurum ile ilgili olarak haber niteliği taşıyan konularda kesintisiz olarak bilgi akışını sağlamak,DOKUZUNCU BÖLÜM
Muhabir Öğrencilerin Seçilme Kriterleri
Madde14 – Muhabir öğrencilerin seçilme kriterleri :

a)   Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

b)    Gönüllü olmak,

c)  İletişim becerilerine sahip olmak,

d) Okul/kurumunu temsil edebilme yeteneğine sahip, aktif öğrenci olmak,
Muhabir Öğrencilerin Görevleri

Madde15 – Muhabir öğrencilerin görevleri:

a) Sorumlu müdür yardımcısı ve sorumlu öğretmen tarafından belirlenen alanda haber toplamak,

b) Okul/ kurum ile ilgili olarak, kendi alanında haber niteliği taşıyan her türlü bilgiyi, sorumlu müdür yardımcısına veya sorumlu öğretmenine bildirmek,

c) Çalışmaları bu yönerge hükümlerine, Basın Kanununa ve diğer mevzuata uygun olarak yürütmek,

 

 

ONUNCU BÖLÜM


Yayınların BASKIYA HAZIRLANMASI

 

Madde 15 - Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gazetesi’nde yayınlanmak üzere derlenen tüm dokümanlar (haber, yazı, röportaj, görüş, köşe yazısı, fotoğraflar vb.) sayfa düzeni çalışmalarının başlamasından önce Genel Yayın Koordinatörü ve Editör tarafından tüm kontrolleri yapılmış olarak hazırlanır. Gazete, tasarım aşamasından sonra Yayın Yönetmeni’nin yaptığı sayfa düzeni kontrolleri sonucu baskı aşamasına getirilerek Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ve basım işlerinin yapılacağı matbaaya gönderilir.

 

Madde 16 - Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gazetesi, Yayın Kurulu’nun belirlediği sayfa ebadı ve sayısında, belirlenen sıklıkla çıkarılır. Baskı, yıllık olarak yapılan ihaleye alan matbaaya yaptırılır.

 

  

 

 ONBİRİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

 

Madde 17 - Bu yönerge, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME

 

Madde 18 - Yönerge hükümlerini Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütür.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət