Ana səhifə

İhale Şartnamesi ve ekleri


Yüklə 15.2 Kb.
tarix09.05.2016
ölçüsü15.2 Kb.
BURSA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

İLAN
Müdürlüğümüz Uludağ Milli Parkında bulunan, aşağıda belirtilen tesislerimizin İşletmeciliği İşi 2886 sayılı KİK.nun 37.Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.İhalede ayrıca 5577 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktırİhale Şartnamesi ve ekleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün Yeni Yalova yolu 4. Km Orman Bölge Müdürlüğü İdare Binası Osmangazi Bursa’ adresinde ücretsiz olarak görülebilir veya ücreti Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılarak satın alınabilir.

Teklifler yukarıda belirtilen adresdeki İhale Komisyon Başkanlığına 17/03/2010 Tarihinde saat:10.00’ a kadar verilecektir.

İhale 17/03/2010 Çarşamba günü saat 10.00’da Orman Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Yeni Yalova Yolu 4.Km. Osmangazi/Bursa adresinde ilandaki sıraya göre yapılacaktır.

İHALE İLE VERİLECEK TESİSİN ADI VE YERİ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI ŞARTNAME BEDELİ

1-Kirazlıyayla Kır Gazinosu /Uludağ Milli Parkı 45.000.00 TL+KDV 13.500.00 TL. 100.00 TL.

2-Kirazlıyayla Satış Büfesi/Uludağ Milli Parkı 3.000.00 TL+KDV 900.00 TL. 50.00 TL.

3-Çobankaya Satış Büfesi/Uludağ Milli Parkı 2.000.00 TL+KDV 600.00 TL. 50.00 TL.

4-Sarıalan 1 nolu Satış Dükkanı/Uludağ Milli Parkı 11.000.00 TL+KDV 3.300.00 TL, 50.00 TL.

5-Sarıalan 2 nolu Satış Dükkanı /Uludağ Milli Parkı 6.000.00 TL+KDV 1.800.00 TL. 50.00 TL.

6-Sarıalan 3 nolu Satış Dükkanı /Uludağ Milli Parkı 6.000.00 TL+KDV 1.800.00 TL. 50.00 TL.

7-Sarıalan 4 nolu Satış Dükkanı /Uludağ Milli Parkı 6.000.00 TL+KDV 1.800.00 TL. 50.00 TL.

8-Sarıalan 5 Nolu Satış Dükkanı/Uludağ Milli Parkı 6.000.00 TL+KDV 1.800.00 TL. 50.00 TL.

9-Sarıalan 6 nolu Satış Dükkanı/Uludağ Milli Parkı 6.000.00 TL+KDV 1.800.00 TL. 50.00 TL.

10-Sarıalan 7 nolu Satış Dükkanı/Uludağ Milli Parkı 6.000.00 TL+KDV 1.800.00 TL. 50.00 TL.

11-Sarıalan 8 nolu Satış Dükkanı/Uludağ Milli Parkı 6.000.00 TL+KDV 1.800.00 TL. 50.00 TL.

12-Sarıalan 9 nolu Satış Dükkanı/Uludağ Milli Parkı 6.000.00 TL+KDV 1.800.00 TL. 50.00 TL.


İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler:

1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak (Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

2- Kanuni ikametgâh sahibi olduğuna dair belge vermek.

3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

4- Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (Muhammen bedelin en az %50 si oranında)

Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış ve Genel Müdürlük teyidinin alınmış olması şarttır.

Kamu kurum ve kuruluşları blanço verecektir.

5- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

d) İhaleye katılmak isteyen anonim şirketler için Türk Ticaret Kanunu’nun 271. Maddesi, limited şirketler için 503. Maddesi aranır.

Kamu kurum ve kuruluşlarından Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge istenmeyecektir.

6- İmza sirküleri vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

7- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

9- Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge vermek.

10- İhale ilan tarihi itibarı ile alınmak kaydı ile bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

11- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.


12- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).

13- İdare adına alınmış Geçici Teminata ait alındı makbuzu veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubu vermek.

14- Teklif Mektubu vermek.

15- Belgelerin” aslı” veya “aslının aynıdır” ibaresi taşıyan Noter onaylısı verilecektir.

16-Bu ilanda belirtilmeyen hususlarda şartname hükümleri geçerli olacaktır.

İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Mektubunu 17/03/2010 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına elden teslim etmeleri veya İadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden idare sorumlu değildir.İlan olunur.

BURSA İLÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət