Ana səhifə

*Enis karabulut, *Taner durgun fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 23119 – elaziğ


Yüklə 27.06 Kb.
tarix07.05.2016
ölçüsü27.06 Kb.

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları; 2005 Enis KARABULUT, Taner DURGUN


KÖPEKLERDE DENEYSEL DİSTAL EKSTREMİTE YARALARININ POŞ FLEP İLE SAĞALTIMI

*Enis KARABULUT, *Taner DURGUN
*Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 23119 – ELAZIĞ


_____________________________________________________________________________________________________________
ÖZET
Bu çalışmada, on iki köpeğin arka sol distal ekstremitesinde deneysel sirküler yara oluşturuldu. Distal ekstre-mitedeki yaralar lateral abdominal bölgede oluşturulan poş flep yöntemiyle sağaltıldı. Poş flep çift pediküllü fleptir, orta ve distal ekstremite üzerindeki bir defektin onarılmasında kullanılmaktadır. Sonuç olarak; köpek-lerde sirküler distal ekstremite yaralarının sağaltımında poş flep yönteminin özellikle yavru köpeklerde uygu-lanabileceği kanısına varıldı.
Anahtar Kelimeler: Flep, poş, Köpek, Ekstremite, Deneysel

_____________________________________________________________________________________________________________

THE TREATMENT WITH POUCH FLAP OF EXPERIMENTAL DISTAL EXTREMITY WOUNDS IN DOGS


ABSTRACT
In this study, It was performed experimental circular wound in the distal of left pelvic extremity in twelve dogs. Wounds in distal extremity were treatment with pouch flap method, which was performed in the lateral-abdominal area. Pouch flap is a double pedicle flap, which used to reconstruct a defect on mid and distal extremity. In conclusion, It was determined that can be particularly applied in puppy of pouch flap method in the treatment of circular distal extremity wounds in dogs.
Keywords: Flap, Pouch, Dog, Extremity, Experimental

_____________________________________________________________________________________________________________


 1. GİRİŞ


Doku kayıplı açık yaraların sağaltımında ba-şarılı, kozmetik ve ekonomik sonuçlar alınması a-macıyla dikkate değer çeşitli yöntemler denenmiş ve uygulamaya sunulmuştur.
Köpeklerde ekstremitelerin maddi kayıplı yaralarına sıklıkla karşılaşılmaktadır. Genellikle bu yaralar trafik kazaları, tümör ekstirpasyonları veya hayvanların birbirleriyle boğuşmaları sonucu oluş-maktadır. Geniş ve maddi kayıplı yaralar; açık yara sağaltımı, plasenta kullanımı, çeşitli flep uygulama-ları, serbest deri greftleri ile sağaltılabilmektedir (Alkan,1987, Anteplioğlu ve ark.,1990, Bojrab, 1990., Briere,2002., Degner ve ark.1996., Degner ve Walshaw,1997., Gonzalez ve ark.,2003., Koç,1978, Koç ve ark.,1990., Koç ve Beşaltı,1999, Perenack ve ark., 2002, Ramsey ve ark.,1995, Swaim ve Henderson, 1990, Uğurlu ve ark.,2002, Ünsaldı ve Canpolat,2003 ).
Bu çalışmada; distal ekstremite yaralarının sağaltımında poş flep yönteminin uygulanabilirli-ğinin araştırılması amaçlanmıştır.


 1. MATERYAL VE METOT

Bu çalışmada, 3 adet dişi yavru, 3 adet erkek yavru, 3 adet dişi erişkin ve 3 adet erkek erişkin ol-mak üzere toplam 12 adet köpek kullanıldı. Denek-ler çalışmaya dahil edilmeden önce flep uygulana-cak olan arka sol bacak lateral abdominal bölgeye doğru hareket ettirilerek bir gün süre ile bandaja alındı. Uygulanan bandajı tolare edebilen denek ça-lışmaya dahil edildi. Operasyon öncesi tüm denekler Rompun (Xylazin hidroklorür, Bayer) 0.1 mg/kg + Ketalar (Ketamin hidroklorür, Eczacıbaşı) 20 mg/kg kombinasyonuyla genel anesteziye alındı. Denekler ilgili ekstremite üste gelecek şekilde sağ taraflarına yatırıldı. Lateral abdominal bölge ve arka sol baca-ğın tıraş ve dezenfeksiyonu yapıldı. Arka sol meta-tarsus bölgesinde sirküler yaranın proksimal (Art. Tarsometatarseae) ve distal (Art. Metatarsophalan-gea) kenarları işaretlendikten sonra lateral abdomi-nal bölge üzerine hareket ettirilerek poşun kranial ve kaudal kenarları belirlendi. Sol arka bacaktaki sirküler yaranın proksimal ve distal kenarları sirkü-ler olarak ensize edildi. Sonra her iki sirküler ensiz-yon arasına dikey bir ensizyon yapılarak proksimal ve distal sirküler ensizyonlar birleştirildi. Bu ensiz-yonun kenarlarından başlayarak deri deri altındaki dokulardan dikkatlice disseke edilerek sirküler yara oluşturuldu (Şekil 1).Şekil 1: Sol Distal Ekstremitede Sirküler Yaranın Oluşturulması ve Lateral Abdomende Poşun Kranial ve Kaudal Kenarlarının Ensize Edilmesi.
Lateral abdominal bölge üzerinde poşun kra-nial ve kaudal kenarları ensize edilerek, her iki en-sizyon arasında kalan bölge serbestleştirilerek poş oluşturuldu. Sol ayak metatarsophalangeal ekleme kadar gaz hidrofille korunarak lateral abdomendeki poşun içinden geçirildi. Sirküler yaranın distal kena-rı poşun kranial kenarına, proksimal kenarı ise kau-dal kenarına basit ayrı dikişle dikilerek distal eksti-remitedeki sirküler yara poş içinde tespit edildi (Şekil 2).

Şekil 2: Distal Ekstremitedeki Sirküler Yaranın Lateral Abdomende Poş İçine Tespit Edilmesi.
Yara üzerine tespit edilen poş flebin aşırı ge-rilmesini, kontaminasyonunu önlemek ve flebin ha-reketsizliğini sağlamak için bandaj uygulandı. Erkek hayvanların idrarını rahatça yapabilmeleri için pre-pisyum bölgesi açık bırakıldı. Ayrıca tüm denekle-rin altlarının kuru kalmasına ve bandajlarının idrar ve gaita ile bulaşmamasına dikkat edildi. Bandajı ıs-lanan ve pislenen deneklerin bandajları yenilendi. Deneklere 10 gün parenteral antibiyotik (İemisin flk. İ. Etem, 0,5 ml/4 kg I.M.) ve 15 gün analjezik (Novo-Cyan Enjektabl, Dif, 2-5cc I.M.) uygulandı. Uygulamadan 15 gün sonra deneklerin bandajları açıldı. Poş flep lateral abdominal bölgeden sirküler yarayı tamamen kapatacak şekilde ensize edildi ve ekstremite abdomenden uzaklaştırıldı. Flebin serbest kenarları ekstiremitedeki yarayı kapatacak şekilde dikildi. Lateral abdominal bölgedeki doku kaybı ise yara kenarlarının karşılıklı olarak dikilmesiyle ka-patıldı (Şekil 3). Ekstremite ve abdomendeki yara pansumanla korundu. Uygulamadan 10 gün sonra konulan dikişler usulüne uygun olarak alındı.


Şekil 3: Flebin Lateral Abdomenden Alınması ve Distal Ekstremitedeki Sirküler Yaranın Flep İle Kapatılması


 1. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TAR-TIŞMA

Erişkin erkek bir denekte uygulamanın ikinci gününde poş içinde sıvı biriktiği saptandı. Sıvının drenajı poş flebin kaudal ensizyonunun alt kısmın-dan bir dikiş alınarak sağlandı ve sonraki günlerde takibe alındı. Erişkin 4 denekte ise 10. günde poş flebin alt kısmında yer yer nekroz odakları saptandı. Uygulama esnasında yavru köpeklerin bandajlarını erişkinlere göre daha iyi tolare ettikleri gözlendi. Uygulamanın 15. gününde yavru köpeklerde ve iki erişkin köpekte flebin sirküler yaraya temas ettiği noktada yapıştığı belirlendi. Yavru deneklerin üçün-de ise sirküler yaranın aynı zamanda abdominal du-vara da yapıştığı gözlendi. Oluşan bu yapışma küt olarak dikkatlice ayırt edildi. Nekroz odakları sapta-nan dört erişkin köpekte ise nekroze olan kısımlarda flep yapışmamıştı. Bandajından çıkarılan deneklerin ilgili ekstremitesinde 1-2 gün topallık gözlendi.


Flebin ekstremitedeki sirküler yaraya naklin-den 10 gün sonra yavru köpeklerde ve iki erişkin köpekte iyileşme sağlandı. Dört denekte saptanan nekroz odakları ve flebin red edilen kısımları avive edilerek açık yara sağaltımı yapıldı. Bu dört erişkin denekte yer yer oluşan doku kaybı iki hafta içinde granulasyon dokusu ve epitelizasyonla kapandı.
Distal ekstiremite yaraları serbest deri, strip, mesh, pinch, pediküllü greft veya poş flep ile sağal-tılabilir (Bojrab, 1990., Briere, 2002., Koç ve ark., 1990, Swaim ve Handerson, 1990). Mesh, strip, pinch ve serbest deri greftlerinin beslenebilmesi için sağlıklı granulasyon dokusunun sağlanması gerek-mektedir (Koç ve ark., 1990, Swaim ve Handerson, 1990). Bu çalışmada, uygulanan deneysel poş flep yönteminde; tamamen aseptik şartlarda işlemin ger-çekleştirilmesi, doku kaybının tam katlı deri ile sı-nırlı olması ve flebin çift taraflı olarak verici doku tarafından besleneceği göz önüne alınarak sağaltım için granulasyon dokusu ve epitelizasyon oluşması beklenmedi.
Arka ayakların orta ve distal kısımlarının sir-küler yaralarında uygulanan poş flebin en iyi sonucu kedi ve küçük dişi köpeklerde verdiği, büyük erkek köpeklerde ise genital bölgenin anatomik yapısından dolayı bandajda güçlük çıkabileceği bildirilmektedir (Swaim ve Henderson, 1990). Bu çalışmada; dişi ve erkek yavru köpeklerden elde edilen sonuçların eriş-kinlere göre daha iyi olduğu saptandı. Erişkinlerin bandaja karşı göstermiş olduğu direncin yavrulara göre daha fazla olduğu ve bandaj uygulamasında dişi ve erkekler arasında önemli bir fark olmadığı kanısına varıldı.
Deri ototransplantasyonlarından başarılı so-nuçlar alındığı ve nakledilen dokunun genişliği art-tıkça başarının azalacağı bildirilmektedir (Antepli-oğlu ve ark., 1990). Poş flep uygulamasında nakle-dilen dokunun çift pediküllü olması bu riski telafi etmektedir. Erişkin dört denekte poş flebin alt kıs-mında saptanan nekroz odaklarının flebin aşırı geril-mesi sonucu yeterince beslenemediğinden kaynak-landığı düşünüldü.
Poş içinde sıvı birikimini önlemek için penro-se drenin kullanılması önerilmektedir (Swaim ve Handerson,1990). Bu çalışmada dren kullanılmadı. Bir olguda saptanan sıvı birikiminin drenajı poş fle-bin kaudal ensizyonunun alt kısmından bir dikiş alı-narak sağlandı.
Poş flep yönteminden iyi sonuç alınabilmesi yaranın aseptik olmasına ve uygulama esnasında bu-nun devam ettirilmesine, uygulanan bandajın ekstre-miteye verilen pozisyonu devam ettirebilecek şekil-de sürekli olmasına veya sürekliliğinin sağlanması-na, flebin hareketsizliğinin sağlanmasına ve hayva-nın bandajı tolare edebilmesine bağlıdır.
Hayvanın iki hafta boyunca aynı pozisyonda bandajda kalması ve bandajdan çıkarıldıktan sonra ilgili ekstremitede 1-2 gün topallığın gözlenmesi dezavantajdır. Fakat geniş deri greftinin nakledilme-sine olanak sağlaması ve verici dokuda oluşan doku kaybının kolaylıkla kapatılabilmesi ise avantajdır.
Sonuç olarak; köpeklerde sirküler distal eks-tremite yaralarının sağaltımında poş flep yönteminin özellikle yavru köpeklerde uygulanabileceği kanısı-na varıldı.


4. KAYNAKLAR


 1. Alkan, Z.1987. Yara İyileşmesinin Plasenta Kullanılması ile Hızlandırılması. A.Ü. Vet.Fak. Derg. 34(3).519-533.
 1. Anteplioğlu, H., Samsar, E., ve Akın, F. 1990. Genel Şirurji. 169s, Ankara Üniversitesi Basım-evi, Ankara.
 1. Bojrab, M.J.(1990). Current Techniques in Small Animal Surgery. 460s Third edition, Lea & Febiger, Philadelphia.
 1. Briere,C.2002. Use of A Reverse Saphanous Skin Flap for the Excision of A Grade II Mast Cell Tumor on the Hind Limb of A Dog .Can. Vet. J. 43(8), 620-622.
 1. Degner,D.A., Walshaw,R., Lanz,O., Rosenstein,D. ve Smith,R.J.1996. The medial Saphenous Fasciocutaneous Free Flap in Dogs. Vet. Surg. 25(2): 105-113.
 1. Degner,D.A. ve Walshaw,R.1997. Medial Saphanous Fasciocutaneous and Myocutaneous Free Flap Transfer in Eight Dogs. Vet.Surg. 26(1): 20-25.
 1. Gonzalez,M.H., Bach,H.G., Elhassan, B.T., Graf, C.N. and Weinzwaig,N.2003. Manage-ment of Open Hand Fractures. Journal of The American Society for Surgery of The Hand. 3(4):208-218.
 1. Koç,B.1978. Kedi ve Köpeklerde Carpus, Genu ve Tarsus Eklem Yüzlerinde Oluşan Yaralarda Serbest, Lambo ve Pinch Gref Denemeleri Üze-rinde Araştırmalar. A.Ü. Vet. Fak. Cerrahi Ana-bilim Doktora Tezi.
 1. Koç.B., Özaydın,İ.,Özba,B., Ünsaldı,E. ve Oku-muş,Z. 1990. Doku kayıplı-Gangrenli Açık Yaralarda Lokal İnsülin ve Pinch Ğref Uygula-ması ile İyileşmenin Hızlandırılması Üzerinde Klinik Gözlemler. 61-62s 2. Ulusal cerrahi Kongresi,Tebliğler, 1-2 Ekim, Alata / Mersin.
 1. Koç,B. ve Beşaltı,Ö. 1999. Köpekte Buccal Mukoza Fleb ve Kaydırma Deri Grefti ile Burun Boşluğuna Penetre Maddi Kayıplı Yaranın Sağaltımı. Veteriner Cerrahi dergisi, 5(1-2), 45-47.
 1. Perenack,J., Wood, R.J., Block,M.S. and Gardiner,D.2002. Determination of Subepitheli-al Connective Tissue Graft Thickness in the Dog. J. Oral Maxillofac Surg. 60: 415-421.
 1. Ramsey,D.T., Pope,E.R., Wagner-Mann,C., Berg,J.N. Svaim,S.F.1995. Effects of Three Occlusive Dresing Materials on Healing of Full-thickness Skin Wounds in Dogs. Am.J. Vet. Res. 56(7): 941-949.
 1. Swaim,S.F. ve Henderson,R.A.1990. Small Animal Wound Management.188s. Lea & Febiger, Philadelphia.

 2. Uğurlu,K., Özer,K., Hüthüt,İ., Yıldız,K. ve Tu-ran,T.2002. Köpeklerde Yeni Bir Flep Modeli: Thoracodorsal A.V. Pediküllü Fasya Flebi. 65s VIII Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi 3-6 Temmuz Van
 1. Ünsaldı,S. ve Canpolat,İ. 2003. Geniş Maddi Kayıplı Yaraları Bulunan Bir İnekte Placenta ve Serbest Deri Greftiyle Sağaltım. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları 1(2): 156-158
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət