Ana səhifə

Enajsta direktiva komisije


Yüklə 63.84 Kb.
tarix07.05.2016
ölçüsü63.84 Kb.


ENAJSTA DIREKTIVA KOMISIJE

z dne 21. februarja 1989

o prilagoditvi Prilog II, III, IV, V, VI in VII Direktive Sveta 76/768/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki tehničnemu napredku

(89/174/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki1, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 88/667/EGS2, in zlasti člena 8(2) direktive,

ker so lahko na podlagi razpoložljivih informacij nekatera začasno dovoljena

barvila, snovi, konzervansi in ultravijolični filtri dokončno dovoljeni, drugi pa morajo biti dokončno prepovedani ali pa dovoljeni samo za določeno nadaljnje obdobje;
ker je zaradi varovanja javnega zdravja treba prepovedati uporabo padimata A (INN), ki se uporablja kot ultravijolični filter, benzoilnega peroksida, vseh estrogenskih hormonov v kozmetičnih izdelkih in nekatere snovi, ki se uporabljajo za barvanje las;
ker naj bi na podlagi razpoložljivih informacij razširili področje uporabe kinolin-8-ola in bis (8-hidroksi-kinolinijevega) sulfata;
ker bo na podlagi najnovejših znanstvenih in tehničnih raziskav uporaba glutaraldehida kot konzervansa in 2,4,6-trianilino-(p-karbo-2'-etilheksil-1'-oksi)-1,3,5-triazina kot ultravijoličnega filtra lahko dovoljena v kozmetičnih izdelkih v skladu z nekaterimi omejitvami in zahtevami;
ker je zaradi varovanja javnega zdravja priporočljivo zmanjšati koncentracijo mešanice 5-kloro-2-metil-izotiazol-3(2H)-ona in 2-metilizotiazol-3(2H)-ona z magnezijevim kloridom in magnezijevim nitratom, ki se uporabljata kot konzervansa v kozmetičnih izdelkih;
ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku direktiv za odpravo tehničnih ovir pri trgovanju s kozmetičnimi izdelki,
SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:
Člen 1

Direktiva 76/768/EGS se spremeni:

1. V Prilogi II:


  • se pri številki 260 zbriše ‘razen tistih, navedenih v Prilogi V’,

  • se dodajo naslednje številke:

381. Amil 4-dimetilaminobenzoat, zmes izomer (padimat A (INN))

382. Benzoil peroksid

383. 2-amino-4-nitrofenol

384. 2-amino-5-nitrofenol;

2. V delu 1 Priloge III v francoski različici, točki a) in b):

a) se pri referenčni številki 1, borova kislina, ‘izdelki za ustno nego’ v točki b) stolpca c nadomesti z ‘izdelki za oralno higieno’,

b) se pri referenčni številki 12 vodikov peroksid, ‘pripravki za nego kože’ v točki b) stolpca c nadomesti s ‘pripravki za higieno kože’,

c) se pri referenčni številki 53, etidronska kislina, izločijo besede v stolpcu f;


3. V delu 1 Priloge IV:

se zbrišejo besede v stolpcu ‘Druge omejitve in zahteve’ pri referenčnih številkah 12 700, 15 800, 20 470, 42 170, 45 190 in 47 000;

4. V delu 2 Priloge III se doda referenčna številka 1:
a

b

c

d

e

f

g

‘1

Kinolin-8-ol in bis (8-hidroksi-

kinolinijev) sulfat  1. Pripravki za

nego kože, ki se po uporabi ne sperejo.

b) Pripravki za

nego nog; po uporabi se pripravki ne

sperejo.


c) Izdelki za ustno nego.

0,02 %, preračunano na bazo

0,04 %, preračunano na bazo

0,01 %, preračunano na bazo

a), b), c) vsebujejo

kinolin-8-ol.31. 12. 1990’

5. V delu 2 Priloge IV:


a) se zbrišejo številke 15 800, 19 120, 20 470, 21 115, 42 170, 45 190, 47 000, 73 905 in 75 660,
b) se ’31. 12. 1988’ v stolpcu ‘Dovoljeno do’ nadomesti z ’31. 12. 1989’ pri naslednjih številkah: 13 065, 21 110, 26 100, 42 045, 42 535, 44 045, 61 554, 73 900 in 74 180,
c) se pri barvilu CI 42 535 k ‘Druge omejitve in zahteve’ doda ‘izključno v

pripravkih za lase pri največji koncentraciji 100 ppm’;


6. V Prilogi V se pri referenčni številki 3 točke a zbriše estron, estradiol in njegovi estri, estriol in njegovi estri;
7. V delu 1 Priloge VI:
a) v francoski različici:

se pri referenčni številki 5, formaldehid in paraformaldehid, besede v stolpcu c nadomestijo z naslednjim:

‘0,2 % (razen za oralno higieno)

0,1 % (za oralno higieno)

koncentracije, izražene kot prosti formaldehid’;

b) se najvišja dovoljena koncentracija v stolpcu c pri referenčni številki 39, 5-kloro-2-metil-izotiazol-3(2H)-on in 2-metil-izotiazol-3(2H)-on z magnezijevim kloridom in magnezijevim nitratom, nadomesti z 0,0015 %,

c) se pri referenčni številki 20, bromo-5-nitro-5-dioksan, 1,3, v stolpcu d izloči ‘Glej referenčno številko 7 v delu 2 Priloge VI’;
8. V delu 2 Priloge VI:

a) se doda se naslednja referenčna številka:
a

b

c

d

e

f
‘26

Glutaraldehid

0,1 %

Prepovedan v aerosolnih razpršilcih.

Vsebuje glutaraldehid, pri čemer koncentracija glutaraldehida v končnem izdelku presega 0,005 %.

31. 12. 1991’


b) se zbrišejo naslednje številke:

  • 1. Borova kislina (+)

  • 3. Dibromopropamidin (INN) in njegove soli (vključno z izetionatom)

  • 5. 3-heptil-2-(3-heptil-4-metil-4-tiazolin-2-iliden metil)-4-metil-tiazolinijev jodid

  • 19. Benzil ester 4-hidroksibenzojske kisline

  • 25. 1,3,5-tris(2-hidroksietil)heksahidro-1,3,5-triazin,

c) se v stolpcu f ’31. 12. 1988’ nadomesti z ’31. 12. 1989’ pri naslednjih referenčnih številkah:

- 4. Alkil(C12-C22) trimetil-amonijev bromid in klorid (vključno s cetrimonijevim


bromidom (INN) (+))
- 15. Benzetonijev klorid (INN) (+)

- 16. Benzalkonijev klorid (INN), bromid in saharinat (+)

- 20. Heksamidin (INN) in njegove soli (vključno z izetionatom in 4-

hidroksibenzoatom) (+);


9. V delu 2 Priloge VII se zbrišejo naslednje referenčne številke:

- 3. Padimat A (INN)

- 7. 3,3,5-trimetilcikloheksil-2-acetamidobenzoat

- 8. Kalijev cinamat

- 9. Soli 4 -metoksicinamične kisline (kalijeve, natrijeve in soli dietanolamina)

- 10. Propil 4-metoksicinamat

- 11. Soli salicilne kisline (kalijeve, natrijeve in ri soli trietanolamina)

- 14. Cinoksat (INN)

- 15. 3,4-dihidroksi-5-(trihidroksibenzoiloksi) benzojska kislina, trioleat

- 18. 2-etilheksil 2-(4-fenilbenzoil)-benzoat

- 19. 5-metil-2-fenilbenzoksazol

- 20. Natrijev 3,4-dimetoksifenilglioksilat

- 21. 1,3-bis(4-metoksifenil) propan-1,3-dion

- 22. 5-(3,3-dimetil-8,9,10-trinorborn-2-iliden) pent-3-en-2-on

- 23. alfa’-(2-oksoborn-3-iliden)-p-ksilen-2-sulfonska kislina

- 27. Alfa-ciano-4-metoksi cinamična kislina in njen heksil ester

- 30. Cikloheksil 4-metoksicinamat;
10. Del 2 Priloge VII se nadomesti z besedilom v prilogi k tej direktivi.
Člen 2


  1. Brez poseganja v roke, navedene v členu 1 (4), (5), (8) in (10), morajo države članice sprejeti potrebne ukrepe, da z veljavnostjo od od 1. januarja 1990 za snovi, navedene v členu 1(1), in od 1. januarja 1991 za snovi, navedene v odstavkih členu 1 (2), (4), (5), (7), (8) in (10) , niti proizvajalci niti uvozniki s sedežem v Skupnosti ne bodo dajali na trg izdelkov, ki ne ustrezajo zahtevam te direktive.
  1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da se izdelki, navedeni v odstavku 1, ne bodo prodajali ali drugače dajali končnemu potrošniku po 31. decembru 1990, če vsebujejo snovi, navedene v členu 1(1), in po 31. decembru 1992, če vsebujejo snovi, navedene v členu 1 (2), (4), (5), (7), 8 in (10).


Člen 3
1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 31. decembra 1989. O tem takoj obvestijo Komisijo.
2. Države članice sporočijo Komisiji besedila določb nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga zajema ta direktiva.
Člen 4
Ta direktiva je naslovljena na države članice.
V Bruslju, 21. februarja 1989
Za Komisijo
Karel VAN MIERT
Član Komisije

PRILOGA
'PRILOGA VII
DEL 2
SEZNAM UV-FILTROV, KI JIH LAHKO ZAČASNO VSEBUJEJO KOZMETIČNI IZDELKI


Referen-čna št.
Snovi

Najvišja


dovoljena

koncentracija


Druge


omeji-tve in zahte-ve

Navodila za uporabo in

opozorila, ki morajo biti natisnjena na nalepki


Uporabno doa

b

c

d

e

f

1


n-propoksiliran etil-4-aminobenzoat (zmes izomer)

5 %

31. 12. 1991

2

Etoksiliran etil-4-aminobenzonat

10 %31. 12. 1991

4

Glicerol 1-(4-aminobenzoat)

5 %

Brez benzo-kaina (INN)
31. 12. 1991

5

2-etilheksil 4-dimetilaminobenzoat

8 %31. 12. 1991

6

2-etilheksil salicilat

5 %31. 12. 1991

12

Izopentil-4-metoksicinamat (zmes izomer)

10 %31. 12. 1991

13

2-etilheksil 4-metoksicinamat

10 %31. 12. 1991

16

2-hidroksi-4-metoksi-4'-metilbenzofenon (meksenon)

4 %
Vsebuje

meksenon131. 12. 1991

17

2-hidroksi-4-metoksibenzofenon-5 sulfonska kislina in natrijeva sol (sulisobenzon in natrijev sulisobenzon)

5 %


(izraženo kot kislina)


31. 12. 199124

alfa-(2-oksoborn-3-iliden) toluen-4-sulfonska kislina in njene soli

6 %

(izraženo kot kislina)

31. 12. 1991

25

3-(4'-metilbenziliden)-d-1-kamfor

6 %31. 12. 1991

26

3-benziliden kamfor

6 %31. 12. 1991

28

4-izopropil-dibenzoilmetan

5 %31. 12. 1991

29

4-izopropilbenzil salicitat

4 %31. 12.

1991


31

1-(4-terc-butilfenil)-3-(4-metoksifenil)propan-1,3-dion

5 %31. 12. 1991

32

2,4,6-trianilino-(p-karbo-2'-etilheksil-1'-oksi)-1,3,5-triazin

5 %31. 12. 19911 UL št. L 262, 27. 9. 1976, str. 169.

2 UL št. L 382, 31. 12. 1988, str. 46.

1 Ni obvezen, če je koncentracija 0,5 % ali manj in kadar se uporablja samo za zaščito izdelka.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət