Ana səhifə

Еколожи маркетинг


Yüklə 1.09 Mb.
səhifə3/5
tarix07.05.2016
ölçüsü1.09 Mb.
1   2   3   4   5

sualları
1.Marketinq tədqiqatlarının mahiyyəti və məqsədi

2.Marketinq tədqiqatlarının əsas istiqamətləri

3.Marketinq tədqiqatlarının elmi-metodiki əsasları

4.Marketinq tədqiqatlarının aparılması prosesi

5.Marketinq tədqiqatlarının təşkilinə təsir göstərən amillər

6.Marketinq tədqiqatlarında istifadə edilən ümumelmi metodlar

7.Marketinq tədqiqatlarında istifadə edilən analitik proqnozlaşdırma metodları

8.Marketinq tədqiqatlarında istifadə edilən başqa elm sahələrindən mənimsənilmiş Metodlar

9.Marketinq informasiyaları və onların xassələri

10.Marketinq informasiyalarının təsnifləşdirilməsi

11.İlkin marketinq informasiyaları

12.Təkrar marketinq informasiyaları

13.Sindikativ informasiyalar

14.Marketinq informasiya sistemi

15.Marketinq informasiya sisteminin layihələndirilməsi

16.Qərarları müdafiə sistemi

17.Məlumatların toplanması metodları

18.Müşahidə çarketinq informasiyalarının toplanması metodu kimi

19.Sorğu metodu vasitəsilə marketinq informasiyalarının toplanması

20.Eksperiment vasitəsilə marketinq informasiyalarının toplanması

21.Eksperimentlərin daxili və xarici gerçəkliyi

22.Marketinq fəaliyyətində meydana çıxan problemlər və onların əlamətləri

23.Həll tələb edən problem

24.Tədqiqat tələb edən problem

25.Marketinq fəaliyyətində meydana çıxan problemlərin müəyyənləşdirilməsi

26.Anketlərin tərtib olunması

27.Tədqiqat layihəsinin formaları

28.Tədqiqat layihələri arasında qarşılıqlı əlaqələr

29.Kəşfiyyat tədqiqatları və onların aparılması metodları

30.Təsviri tədqiqatlar

31.Kauzal tədqiqatlar və onların aparılması metodları

32.Marketinq tədqiqatlarında seçmə metodunun tətbiqinin zəruriliyi

33.Seçmənin tipləri

34.Seçmə məcmunun həcminin əsaslandırılmasına yanaşmalar

35.Məlumatların yğılmasının təşkili

36.Bazarların öyrənilməsinə yanaşmalar

37.Bazarın təhlilinin əsas istiqamətləri

38.Bazar tələbinin öyrənilməsi

39.Perspektiv bazarların seçilməsi

40.Bazarların mövqeləşdirilməsi xəritəsi

41.İstehlakçıların öyrənilməsinin əsas istiqamətləri

42.İstehlakçı münasibətinin öyrənilməsi

43.İstehlakçıların ABC təhlili

44.İstehlakçıların istəklərinin öyrənilməsi

45.İstehlakçıların tələblərinin ödənilməsi səviyyəsinin öyrənilməsi

46.Rəqabətə təsir edən qüvvələr

47.Rəqiblərin identifikasiyası

48.Rəqiblərin fəaliyyətinə təsir göstərən amillərin təhlili

49.Firmanın rəqabətqabiliyyətliliyinin tədqiqi

50.Müəssisənin rəqabət strategiyasının işlənib hazırlanması

51.Marketinq tədqiqatlarında istifadə edilən təhlil növləri

52.Nəticələrin çırarılması üzrə təhlil

53.Əlaqələrin təhlili

54.Müxtəlifliklərin təhlili

55.Deskriptiv təhlil

56.Qiymətlərin öyrənilməsinin əsas istiqamətləri

57.İstehlakçıların qiymətə həsasslığının öyrənilməsi

58.Qiymət elastikliyinin öyrənilməsi

59.Qiymət elastikliyinin müəyyənləşdirilməsi metodları

60.İstehlakçıların qiymətə həsasslığını şərtləndirən amillər

61.Reklam fəaliyyətinin tədqiqinin əsas istiqamətləri

62.Reklamın kommunikativ səmərəliliyinin təhlili

63.Reklamın iqtisadi səmərəliliyinin təhlili

64.Kütləvi informasiya vasitələrinin reklam səmərəliliyinin tədqiqi

65.Reklamın kommunikasiya effektini müəyyənləşdirən parametrlər

66.Marketinq fəaliyyətində işlənib hazırlanan proqnozlar

67.Proqnozlaşdırmanın aparıcı indikatorlar metodu

68.Eksponensial hamarlaşdırma metodu

69.Trendlərin təhlili vasitəsilə proqnozlaşdırma

70.Riyazi statistikanın metodları əsasında proqnozlaşdırma

71.Marketinq tədqiqatlarına dair hesabatın tərtibi meyarları

72.Marketinq tədqiqatlarına dair yazılı hesabatın tərtibi

73.Marketinq tədqiqatlarına dair şifahi hesabatın tərtibi

74.Marketinq tədqiqatlarına dair tərtib olunan yazılı hesabatın strukturu

75. Hesabatın marketinq tədqiqatlarının nəticələrindən istifadə olunmasında rolu

və əhəmiyyətiЭкзаменационные вопросы по курсу : «Прикладные маркетинговые исследования»

 1. Основные задачи и принципы маркетинговых исследований

 2. Основные направления маркетинговых исследований

 3. Исследования рынка как составная часть маркетинговых исследований

 4. Методы экспертных оценок

 5. Дельфи-метод

 6. Основные источники маркетинговой информации

 7. Маркетинговая информационная система.

 8. Основные направления внутреннего анализа предприятия

 9. Основные виды исследовательских проектов: поисковое исследование.

 10. Качественные методы сбора информации

 11. Метод фокус-групп

 12. Глубинные интервью,

 13. анализ протокола и проекционные методы

 14. Методы проведения опроса

 15. Сравнительная оценка методов опроса

 16. Эксперименты и их роль в проведении маркетинговых исследований.

 17. Формы тестирования рынка

 18. Измерения в маркетинговых исследованиях

 19. Основные типы шкал

 20. Разработка анкеты

 21. Понятие выборки, ее преимущества и недостатки по сравнению с полной переписью

 22. Вероятностные методы формирования выборки

 23. Невероятностные методы формирования выборки

 24. Этапы разработки выборочного плана

 25. Определение объема выборки

 26. Основные подходы к определению объема выборки

 27. Понятия вариации и доверительного интервала

 28. Виды статистического анализа

 29. Структура заключительного отчета о проведенном исследовании

 30. Процесс подготовки заключительного отчета

 31. Формы заключительного отчета

 32. Основные факторы, определяющие поведение потребителей: культурный фактор

 33. Основные факторы, определяющие поведение потребителей: социальный фактор

 34. Основные факторы, определяющие поведение потребителей: личностный фактор

 35. Основные факторы, определяющие поведение потребителей: психологический фактор

 36. Классиффикация VALS (доходы и стиль жизни).

 37. Типы покупательского поведения

 38. Моделирование поведения конечных потребителей

 39. Моделирование поведения деловых покупателей

 40. Основные характеристики делового рынка

 41. Основные стадии процесса промышленной закупки

 42. Основные методы анализа поведения потребителей

 43. Методы простого рейтинга, парного сравнения и монадического рейтинга

 44. Методика «Использование и отношение»

 45. Методы рыночного тестирования товаров: волновое исследование продаж

 46. Методы рыночного тестирования товаров: имитационное рыночное тестирование

 47. Управляемый пробный маркетинг

 48. Метод рыночного тестирования: пробные рынки

 49. Альфа и бета тестирование

 50. Метод Фишбейна и метод «идеальной точки»

 51. Виды рыночного спроса

 52. Определение рыночного потенциала

 53. Расчет объема рынка на основе структурных характеристик.

 54. Методика расчета емкости рынка товаров производственного потребления

 55. Расчет емкости рынка по нормам расходования и потребления

 56. Расчет емкости рынка по продажам

 57. Факторы, определяющие конъюнктуру рынка

 58. Основные показатели конъюнктуры рынка

 59. Индексные показатели состояния рынков и конъюнктуры

 60. Анализ масштаба и доли товарного рынка

 61. Классификация товарных рынков

 62. Сущность трендовых моделей

 63. Линейная трендовая модель

 64. Цена – как ключевой элемент комплекса маркетинга

 65. Изучение экономической ценности товара

 66. Формирование ценностной цепочки

 67. Изучение ценовой эластичности

 68. Основные методики определения ценовой эластичности

 69. Прямая эластичность спроса по цене

 70. Перекрестная эластичность спроса по цене

 71. Основные направления изучения рекламы

 72. Методики исследования эффективности рекламы

 73. Основные цели и задачи маркетингового анализа конкуренции

 74. Модель конкурентной стратегии М.Портера

 75. Исследование конкурентоспособности товаров


Экзаменационные вопросы по курсу: «Туристический маркетинг»

 1. Сущность и задачи маркетинговых исследований туристического рынка

 2. Методические основы маркетинговых исследований

 3. Классификация маркетинговой информации туристского предприятия

 4. Структура туристского рынка

 5. Оценка конъюнктуры туристского рынка

 6. Сегментация как способ выбора наиболее перспективного целевого рынка

 7. Признаки сегментации

 8. Сегментация туристского рынка по нескольким признакам

 9. Выбор целевого рынка

 10. Позиционирование туристского продукта

 11. Формирование продуктовой стратегии туристического предприятия

 12. Оптимизация структуры предлагаемых продуктов

 13. Новые продукты в маркетинговой деятельности

 14. Основные этапы разработки продукта-новинки

 15. Внедрение нового туристского продукта на рынок

 16. Сущность и содержание маркетинга в туризме

 17. Специфика маркетинга услуг

 18. Характерные особенности услуг

 19. Отличительные особенности туристского продукта

 20. Основные функции маркетинга в туризме

 21. Концепции коммерческой деятельности в туризме

 22. Уровни маркетинга в туризме

 23. Маркетинг туризма на национальном уровне

 24. Туристская политика государства

 25. Туристское предприятие – как основное звено реализации концепции маркетинга

 26. Фирмы-туроператоры и фирмы –турагенты, особенности их деятельности

 27. Усиление роли маркетинга в сфере туризма

 28. Реализация концепции маркетинга взаимоотношений в туризме

 29. Условия применения маркетинга в туризме

 30. Принципы маркетинга в туризме

 31. Технология реализации концепции маркетинга на туристском предприятии

 32. Разработка комплекса маркетинга на туристском предприятии

 33. Требования, предъявляемые к проведению маркетинговых исследований на туристском предприятии

 34. Процесс проведения маркетинговых исследований туристского предприятия

 35. Формы организации маркетинговых исследований

 36. Анализ внутренней среды туристского предприятия

 37. Изучение внешней среды туристского предприятия

 38. Структура туристского продукта

 39. Основные уровни туристского продукта

 40. Жизненный цикл туристского продукта

 41. Конкурентная среда туристского предприятия

 42. Исследование потребителей туристских услуг

 43. Внешние побудительные факторы, влияющие на потребителей туристских услуг

 44. Личностные факторы, влияющие на потребителей туристских услуг

 45. Процесс принятия решения о приобретении туристских услуг

 46. Методы формирования маркетингового бюджета

 47. Цена в комплексе маркетинга туристского предприятия

 48. Актуальность проблемы разработки ценовой стратегии в деятель­ности туристских фирм

 49. Внешние факторы процесса ценообразования

 50. Постановка целей ценообразования

 51. Ценовые стратегии туристского предприятия

 52. Методы ценообразования на основе издержек

 53. Методы ценообразования, ориентированный на конкурентов

 54. Методы ценообразования, ориентированный на спрос

 55. Стратегии ценообразования для новых туристских продуктов

 56. Сбытовая стратегия туристского предприятия

 57. Процесс разработки сбытовой стратегии туристского предприятия

 58. Каналы сбыта туристского продукта

 59. Основные типы вертикальных маркетинговых систем

 60. Агентские соглашения

 61. Франчайзинг в туризме

 62. Выбор посредников в туристском маркетинге

 63. Основные критерии оценки посредников в туризме

 64. Сущность маркетинговых коммуникаций в туризме

 65. Основные адресаты маркетинговых коммуникаций

 66. Элементы комплекса коммуникаций

 67. Разработка коммуникационной стратегии туристского предприятия

 68. Выбор структуры комплекса маркетинговых коммуникаций в туризме

 69. Разработка бюджета коммуникаций

 70. Личная продажа в маркетинге тури­стского предприятия

 71. Процесс личной продажи

 72. Реклама в комплексе маркетинговых коммуникаций

 73. Средства распространения туристской рекламы

 74. Стимулирование сбыта в комплексе маркетинговых коммуникаций

 75. Использование Интернет-маркетинга туристской фирмойЭкзаменационные вопросы по курсу: «Инновационный маркетинг»

 1. Сущность, цели и задачи инновационного маркетинга

 2. Факторы, которые обуславливают активизацию современной сферы инновационной деятельности

 3. Функции и отличительные черты инновационного маркетинга

 4. Характеристика инновационного спроса

 5. Концепции вертикального и латерального маркетинга

 6. Инновационный продукт. Классификация инноваций

 7. Факторы, определяющие новизну продукции

 8. Основные типы инноваций

 9. Инновации как продукт обмена на рынке

 10. Формирование и развитие инновационного потенциала

 11. Предпосылки создания и специфика функционирования инновационного рынка

 12. Факторы развития инновационного рынка. Инновационный климат

 13. Государственное регулирование инновационного рынка

 14. Патенты, лицензионные соглашения и инжиниринг

 15. Концепции формирования и распространения инноваций

 16. Основные типы инновационного процесса

 17. Инструменты маркетинга инноваций предприятий

 18. Формы организации и реализации инновационной стратегии

 19. Факторы, влияющие на состояние инновационного рынка

 20. Специфика инновационного рынка

 21. Формы и методы взаимодействия субъектов на инновационном рынке

 22. Основные этапы инновационного проекта

 23. Маркетинговая соправождение инновационных продуктов

 24. Государственное регулирование инновационного рынка

 25. Формирование потребительской ценности инноваций на основе поведения потребителей

 26. Маркетинговое управление инновационными проектами

 27. Специфика покупательского поведения на инновационных рынках.

 28. Инновационная инфраструктура рынка

 29. Выбор и реализация инновационной стратегии

 30. Специфика покупательского поведения на инновационных рынках. Модели покупательского поведения

 31. Взаимодействие субъектов инновационного рынка

 32. Методы и критерии оценки инновационных проектов

 33. Формы и методы трансфера технологи.Основные подходы к трансферу технологий

 34. Регулирование сферы инновационной деятельности на региональном уровне

 35. Маркетинговая информационная система на предприятии

 36. Основные элементы маркетинговой информационной системы

 37. Типы маркетинговых исследований на инновационном рынке

 38. Бенчмаркинг как метод маркетинговых исследований

 39. Основные этапы маркетингового исследования инновационного рынка

 40. Ступени процесса принятия покупательского решения

 41. Модель поведения с выделением "покупающего центра"

 42. Двухэлементная модель и модель диффузии

 43. Планирование затрат и формирование цены в процессе трансфера технологий

 44. Типы инновационных структур

 45. Функции координирующего центра инновационных сетей

 46. Сущность и виды инновационных организаций

 47. Планирование процесса создания и реализации инноваций

 48. Процесс формирования инновационного потенциала

 49. Классификация экономических субъектов с различным типом потенциала

 50. Требования к построению МИС в сфере инновационной деятельности

 51. Патентные исследования

 52. Факторы влияющих на выбор инновационной стратегии

 53. Метод последовательных улучшений

 54. Метод скачкообразных нововведений

 55. Стратегии организации по отношению к конкурентам и к партнерам

 56. Стратегическое планирование инновационной деятельности

 57. Коммерциализация и некоммерческий трансфер технологий

 58. Формы организации инновационной стратегии

 59. Концепция управления тотальным качеством

 60. Виды инновационных проектов

 61. Этапы процесса инновационного проектирования

 62. Управление инновационным проектом

 63. Основные принципы управления инновационными проектами

 64. Поставщики и продавцы на инновационном рынке

 65. Планирование процесса создания инноваций

 66. Основные этапы создания новых продуктов

 67. Методы продвижения инноваций

 68. Маркетинговый аудит и оценка эффективности инновационной деятельности

 69. Оценка рисков инновационной деятельности

 70. Оценка эффективности инновационных проектов

 71. Показатели экономической эффективности нововведений

 72. Маркетинговая информационная система на инновационном предприятии

 73. Маркетинговые исследования на инновационном рынке

 74. Бенчмаркинг как метод маркетинговых исследований и формирования системы знаний инновационного предприятия

 75. Маркетинговые стратегии на инновационном рынке


Экзаменационные вопросы по курсу: «Поведение потребителей»


 1. Поведение потребителей и маркетинг: взаимосвязь областей знаний

 2. Роль поведения потребителей и принятия маркетинговых решений

 3. Потребительская ориентация организации: внешний и внутренний маркетинг

 4. Факторная модель потребительского поведения

 5. Факторы глобализации рынков

 6. Факторы внешнего влияния на потребительское поведение

 7. Демография и культура в потребительском поведении

 8. Ценностная компонента культуры потребительского сегмента

 9. Культурные вариации в потребительском поведении

 10. Особенности корсскультурных и глобальных маркетинговых стратегий: потребительский аспект

 11. Сегментирование рынка и удовлетворение потребностей

 12. Интернет – канал маркетинга и рекламы

 13. Ориентация компаний на потребителя, сбыт и рынок

 14. Социальное положение потребителя и его маркетинговое значение

 15. Критерии и границы социального класса

 16. Типы групп влияния на потребительское поведение

 17. Формы влияния референтных групп на потребительский выбор

 18. Методы изучения степени удовлетворения потребителя

 19. Интернет, коммерция и потребители

 20. Виды услуг предпринимательской деятельности в сфере электронной коммерции

 21. Особенности интернет - рекламы

 22. Проблемы и перспективы развития электронной торговли

 23. Инновации и их распространение

 24. Жизненный цикл продукта в маркетинговой политике

 25. Инновация, ее виды, диффузия инноваций

 26. Принятие решений об инновациях

 27. Факторы внешнего влияния на поведение потребителей

 28. Культура общества как основной фактор макровлияния на потребительское поведение

 29. Социальная стратификация общества, социальное положение и маркетинг

 30. Культурные ценности, ориентированные к потребительскому поведению

 31. Малые группы и групповые коммуникации как решающий фактор микровлияния на потребительское поведение

 32. Домохозяйство и семья как первичный внешний фактор поведения потребителя

 33. Внутренние факторы поведения потребителей

 34. Восприятие и обработка информации потребителем основа принятия решения о покупке

 35. Мотивация и личность потребителя как основа управления потребительским поведением

 36. Персональные ценности, жизненный стиль и ресурсы потребителей

 37. Роль информированности и отношения потребителей к товару в процессе формирования покупательского поведения

 38. Характеристики стимулов и их использование в восприятии маркетинговых сообщений

 39. Стимулирование покупок

 40. Стимулирование потребителей

 41. Стимулирование торговых посредников

 42. Стимулирование собственного торгового персонала

 43. Процесс принятия потребителями решения о покупке

 44. Факторы стимулирования влияния на процесс принятия решений о покупке

 45. Характеристика процесса принятия потребителем решения о покупке

 46. Осознание потребителем потребности в товаре и информационный поиск

 47. Оценка и выбор потребителем покупательского решения

 48. Покупка как основное потребительское решение

 49. Поведение покупателя после покупки

 50. Поведение потребителей: организации и общество

 51. Сущность и факторы покупательского поведения организаций

 52. Маркетинг и общество

 53. Права потребителей и государственное регулирование

 54. Реакция бизнеса на движение потребителей

 55. Маркетинговые исследования поведенческой реакции потребителя

 56. Консьюмеризм: сущность, задачи и функции

 57. Инвайронментализм: задачи и функции

 58. Сущность реакции покупателей на покупку

 59. Виды реакции покупателей на покупку

 60. Реакции рынка на покупательскую активность

 61. Уровень реакции рынка на покупательскую активность

 62. Меры бизнеса на реакции покупателей

 63. Система изучения познавательной реакции покупателей

 64. Отношение маркетинга к эмоциональной реакции покупателя

 65. Маркетинговые исследования и изменения эмоциональной реакции покупателя

 66. Система измерения эмоциональной реакции покупателя

 67. Маркетинговые исследования поведенческой реакции потребителя

 68. Направления, глубина и ширина маркетинговых исследований поведенческой реакции потребителя

 69. Маркетинговые исследования семьи как центра поведенческой реакции потребителя и закупки

 70. Маркетинговые анализ динамики и доли рынка

 71. Маркетинг и функции поведенческой реакции

 72. Маркетинговые исследования поведения потребителей после покупки.

 73. Маркетинговые анализ приверженности покупателей к марке

 74. Маркетинговые исследования степени удовлетворенности неудовлет-воренности покупателей

 75. Маркетинговые исследования национальных и религиозных аспектов поведения потенциальных потребителей


1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət