Ana səhifə

Еколожи маркетинг


Yüklə 1.09 Mb.
səhifə2/5
tarix07.05.2016
ölçüsü1.09 Mb.
1   2   3   4   5

7. Kommunikasiya prosesində cavab reaksiyasının formalaşması modelləri.

8. Şəxsi və qeyri şəxsi kommunikasiyalar, onların fərqli xüsusiyyətləri.

9 Marketinqin kommunikasiya kompleksinin strukturu.

10. Marketinqdə kommunikasiya sisteminin ümumi büdcəsi üzrə qərarlar.

11. Marketinqdə kommunikasiya sisteminin ümumi büdcəsinin hesablanması metodları.

12. Əmtəənin irəlilədilməsinin kompleks proqramının hazırlanmasında nəzərə alınan amillər.

13. Reklam marketinq kommunikasiyasının elementi kimi.

14. Reklamın marketinq təsnifatı.

15. Tətbiq edildiyi obyektin xarakterindən asılı olaraq reklamın növləri.

16. Məhsulun həyat dövranının mərhələlərindən asılı olaraq reklamın formaları.

17. Reklam strategiyaları, onların işlənib hazırlanması mexanizmi.

18. Reklam strategiyalasının hazırlanmasında nəzərə alınan marketinq elementləri.

19. Reklam müraciətlərinin hazırlanması mexanizmi.

20. Reklam müraciətinin strategiyası.

21. Reklam müraciətinin taktikası.

22. Reklamın yayım vasitələrinin seçilməsi strategiyaları.

23. Mediya vasitələrin xüsusiyyətləri.

24. KİV-in seçilməsi zamanı nəzərə alınan marketinq amilləri.

25. Məhsulun həyat dövranının inkişaf mərhələsində tətbiq olunan kommunikasiya strategiyaları.

26. Reklam büdcəsi üzrə qərarlar.

27. Reklam büdcəsinin hesablanmasında nəzərə alınan amillər.

28. Reklam büdcəsinin həcminin hesablanması metodları.

29. Reklam kompaniyası planının işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi zamanı həll edilən məsələlər.

30. Reklam elanlarının hazırlanması qaydası.

31. Reklam qrafikinin növləri.

32. Reklamın effektliyinin təmin edilməsinin əsas şərtləri.

33. Reklam fəaliyyətinin effektliyinin qiymətləndirilməsi.

34. Reklamın kommunikasiya effektliyi.

35. Reklamın iqtisadi effektliyi.

36. Reklamın effektliyinin qiymətləndirilməsi problemləri.

37. Beynəlxalq reklam fəaliyyətinin həyata keçirilməsi problemləri.

38. Beynəlxalq reklam strategiyalarının yerli reklam strategiyalarından fərqli cəhətləri.

39. Beynəlxalq reklam strategiyalarının hazırlanması qaydası.

40. Azərbaycanda reklam bazarının inkişaf meylləri və problemləri.

41. Satışın həvəsləndirilməsi sahəsində əsas qərarlar.

42. Satışın həvəsləndirilməsinin sqrətli inkişafını şərtləndirən əsas amillər.

43. Satışın həvəsləndirilməsinin forma və metodları.

44. Ticarət vasitəçilərinin həvəsləndirilməsi metodları.

45. Satıcıların həvəsləndirilməsi metodları.

46. İstehlakçıların həvəsləndirilməsi metodları.

47. Satışın həvəsləndirilməsinin istehlakçılara təsir formaları və xüsusiyyətləri.

48. Satışın həvəsləndirilməsinin effektliyinin qiymətləndirilməsi problemləri.

49. Satışın həvəsləndirilməsi proqramının işlənib hazırlanması qaydası.

50. Satışın idarə edilməsi sahəsində əsas qərarlar.

51. Satış prosesinin idarə edilməsi mexanizmi.

52. Satış proqramının işlənib hazırlanması qaydası.

53. Satış proqramının realizasiyasının səmərəliliyini təmin edən amillər.

54. Satış proqramının yerinə yetirilməsinin qiymətləndirilməsi və nəzarət.

55. Ticarət heyətinin idarə edilməsi sahəsində əsas qərarlar.

56. Firmanın ticarət heyətinin idarə edilməsi mexanixmi.

57. Firmaların satış strategiyalarının hazırlanmasında tətbiq olunan yanaşmalar.

58. Satışın idarə edilməsinin formaları.

59. Şəxsi satışın əsas prinsipləri.

60. Şəxsi satışın həyata keçirilməsi prosesi.

61. Münasibətlər marketinqinin səciyyəvi xüsusiyyətləri və çatışmazlıqları.

62. Birbaşa marketinqin tətbiqinin zəruriliyi və qstqnlqkləri.

63. Birbaşa marketinqin həyata keçirilməsi üsulları.

64. İnteraktiv marketinq sahəsində əsas qərarlar.

65. İnteraktiv marketinqin inkişaf istiqamətləri.

66. İctimaiyyətlə əlaqələrə marketinq yanaşma.

67. İctimaiyyətlə əlaqələrin yaradılmasında nəzərə alınan prinsiplər.

68. İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə fəaliyyətin fərqli cəhətləri və spesifik xüsusiyyətləri.

69. Təbliğat tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində əsas qərarlar.

70. “Pablik Rileyşnz” konsepsiyasının tətbiqi istiqamətləri.

71. “Pablik Rileyşnz”-in yerinə yetirdiyi funksiyalar.

72. “Pablik Rileyşnz”-in idarə edilməsinin təşkilati formaları.

73. İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyasının yaradılması strategiyası.

74. Marketinqin kommunikasiya sisteminin dəyişməsi meylləri.

75. İşgüzar kommunikasiyanin müasir sistemləri.
Bölüşdürücü logistika” fənnindən imtahan sualları

1.Bölüşdürmənin logistik mahiyyəti

2.Bölüşdürmə və satış-logistikanın bazis funksiyaları kimi

3.Logistikada məhsulların bölüşdürülməsi siyasətinin işlənib hazırlanması

4.Bölüşdürücü logistika ümumlogistik sistemin tərkib hissəsi kimi

5.Logistika və marketinqin qarşılıqlı əlaqəsi və fərqləri

6.Marketinq və logistik konsepsiyaların iqtisadi mahiyyəti

7.Bölüşdürücü logistikanın ənənəvi satışdan fərqli cəhətləri

8. Bölüşdürücü logistikanın marketinqlə əlaqəsi

9.Logistik sistemlərdə bölüşdürmənin əsas məqsədi

10.«Distribyuşn miks»- bölüşdürmə siyasəti üzrə qərarların reallaşdırıl-ması vasitəsi kimi

11.Bölüşdürüjü logistikanın əsas vəzifə və funksiyaları

12.Makro bölüşdürüjü logistikanın əsas vəzifələri

13. Material axınları bölüşdürücü logistikanın idarəetmə obyekti kimi

14.Material axınlarının kəmiyyətcə dəyişilməsinə təsir edən amillər

15.Bölüşdürmə sferasında material axınlarının əsas xüsusiyyətləri

16.İstehsal müəssisələrində və topdansatış təşkilatlarında material axınla-rının hərəkətinin prinsipial sxemi

17.«İstehsalçı-istehlakçı» tsikli üzrə müxtəlif təsərrüfat subyektləri arasında material axınlarının hərəkəti və onun təşkili xüsusiyyətləri

18. Məhsulların bölüşdürülməsi prosesinin idarə edilməsi

19.Bölüşdürmə prosesinin əhatə etdiyi əməliyyatlar və onların növləri

20.Məhsulların bölüşdürülməsi ilə əlaqədar logistik əməliyyatların idarə edilməsi mexanizmi

21.Hazır məhsulların çoxvariantlı bölgü mexanizminin işlənib hazırlan-ması və həyata keçirilməsi mexanizmi

22.Logistik sistemin hüdudlarından kənarda yük axınlarının idarə edilməsi

23.Bölüşdürüjü logistikanın səmərəli təşkilinin modelləşdirmə və motivasiya metodları

25.İstehlakçı sifarişlərinin idarəedilməsi bölüşdürüjü logistikanın mühüm funksiyası kimi

26.«Sifarişlərin idarəedilməsi» funksiyasının mahiyyəti

27.Sifariş portifelinin hazırlanması və idarə edilməsi mexanizmi

28.Sifariş portifelinin tutumuna təsir edən amillər

29.Sifarişlərin idarə edilməsi zamanı icra edilən logistik əməliyyatlar

30. Sifarişlərin idarə edilməsinə strateji və taktiki (operativ) nəzarət

31.Strateji və taktiki (operativ) nəzarətin məqsədi, təşkili xüsusiyyətləri və aparılması mexanizmi

32.Bölüşdürücü logistikada məhsulgöndərmələrin idarə edilməsinin obyektiv zəruriliyi

33.Məhsulgöndərmə planlarının işlənib hazırlanması mexanizmi

34.Bərabərlik və variasiya əmsalları və onların hesablanması qaydası

35.Qeyri-bərabər və qeyri-ahəngdar məhsulgöndərmələrin müəssisələrin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinə təsiri

36.Məhsulgöndərmələrin idarəedilməsi zamanı material axınlarının hərəkət formaları və onların seçilməsinə təsir edən amillər

37.Təchizat formalarının texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması

38.Tranzit norma-material axınlarının hərəkət formalarının seçilməsinə təsir edən mühüm amil kimi

39.Bölüşdürücü logistikada məhsulgöndərmə müddətinə (təıcili, dövrü və təqvim) görə məhsulgöndərmələrin idarə edilməsinin təşkili

40.Tələbnamələrə tez reaksiya vermə metodu və onun tətbiq xüsusiyyət-ləri

41.Məhsulgöndərmələrdə baş verən geçikmələrin orta müddəti göstərijisi və onun hesablanması qaydası

42.Bölüşdürüjü logistikada məhsulgöndərmələrdə çeşid üzrə kənarlaş-maların müəyyənləşdirilməsi və təhlili metodları

43.Bölüşdürücü logistikada məhsulgöndərmələrin həyata keçirilməsi texnologiyası və onların spesifik cəhətləri

44.Məhsulların geri qaytarılması və onların istehsal yerlərindən normal qəbul edilməsi proseslərinin idarə edilməsi

45. Logistik bölgü kanallarının növləri və satış şəbəkəsinin quruluşu Logistik kanalın formalaşdırılması qaydası

46. Logistik kanalların seçilməsinə təsir edən əsas amillər

47.Logistik kanal və zənjirlərin növləri: birbaşa, çevik və eşolonlaşdırıl-mış logistik kanallar

48.Birbaşa,eşolonlaşdırılmış və çevik logistik kanalların iqtisadi mahiyyəti, yaradılmasının məqsədəuyğunluğu və üstünlükləri

49.Logistik bölgü kanalların əsas funksiyaları və mühüm formalarının xarakterik xüsusiyyətləri

50.Logistik bölgü kanallarının əsas iştirakçıları

51.Logistik kanalların effektivlik meyarı

52.Funksional logistik tsikl və onun növlərinin xarakterik cəhətləri

53. Ayrı-ayrı logistik bölgü kanalları və zənjirlərinin dəyərinin müqayisəli qiymətləndirilməsi

54.Məhsulların istehlakçılara çatdırılması formaları və onları müəyyən-ləşdirən amillər

55.«Qapıdan qapıya» sistemi üzrə birbaşa əlaqələr məhsulların istehlak-çılara çatdırılmasının mühüm forması kimi

56.Birbaşaa əlaqələr formasının tətbiq xüsusiyyətləri, imkanları və iqtisadli səmərəliliyi

57.Bölüşdürmə mərkəzləri və onların yerləşdiriliməsi zamanı istfadə olunan faktorlar

58.Məhsulların istehlakçılara çatdırılması zamanı ticarət vasitəçilərindən istifadəni əsaslandıran əsas amillər

59.Topdansatış vasitəçiləri müstəqil ticarət vasitəçilərinin mühüm forması kimi

60.Topdansatış ticarəti strukturlarının funksiyaları və yerinə yetirdikləri əsas vəzifələr

61.Topdansatış tijarəti strukturlarının fəaliyyət strategiyaları və onların işlənib hazırlanması mexanizmi

62.Logistik bölgü kanalı iştirakçılarının seçilməsi meyarları

63.Ehtiyatların yaradılması səbəbləri

64.Ehtiyatların yaradılması səbəblərinin iqtisadi xarakteristikası və onlar arasında səbəb-nəticə asılılığı

65.Bölüşdürücü logistikada əmtəəlik ehtiyatların formalaşmasına təsir edən obyektiv və subyektiv amillər

66.Əmtəəlik ehtiyatların həcminə təsir edən amillər

67. Ehtiyat normaları və onların tərkibi

68. Müəssisələrdə əmtəəlik ehtiyatların normalaşdırılması prosesi və onun həyata keçirilməsi ardıcıllığı

69.Təfsilləşdirilmiş əmtəəlik ehtiyat normalarının hesablanması qaydası

70.Bölüşdürücü logistikada xərclər kateqoriyası

71.Əmtəəlik ehtiyatların çatışmamasına görə yaranan məcburi tədavül xərcləri

72.Ehtiyatların idarəedilməsi strategiyası

73.Ehtiyatların «Materiallara tələbatın hesablanması», «Kanban», «Dəqiq vaxtında» idarəetmə sistemləri və onların xarakteristikası

74. Məhsulgöndərmə partiyasının optimal həcminin müəyyən edilməsi. Uilson formulası

75.Məhsulların bölüşdürülməsinin üç «qızıl» qaydası

Marketinq loqistikası” fənnindən imtahan sualları 1. Marketinq loqistikasının metodoloji və elmi əsasları

 2. Logistik menecment və marketinq arasında qarışılıqlı əlaqə

 3. Marketinq logistikasının predmeti və obyekti

 4. Bazar münasibətlərinin inkişafı prosesində marketinqin təşəkkülü

 5. Bazar, təyinatlar və təsnifatlar, bazar şəraitində müəssisələrin fəaliyyəti

 6. Müəssisələrin idarəedilməsi konsepsiyası

 7. Marketinqin metodoloji əsasları və müasir konsepsiyası

 8. Marketinq fəaliyyətinin əsas mərhələləri

 9. Firma və şirkətlərin bazar konsepsiyasının işlənib hazırlanması

 10. Marketinq problemləri və firmaların bazar imkanları

 11. Müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyətində marketinq riskləri

 12. İqtitsadiyyatda logistikanın yeri və rolu

 13. Logistikaya konseptual yanaşma

 14. Məhsulgöndərmə zəncirinin idarəedilməsinin paradiqması

 15. Logistik dövrədə yerinə yetirilən transaksion əməliyyatlar

 16. Logistikanın iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin natural və dəyər meyarları

 17. İqtisadiyyatın logistləşdirilməsinin üstünlükləri

 18. Daxili və xarici logistikanın idarəedilməsinin təşkili

 19. Logistikanın təşkili və idarəedilməsi

 20. Logistikanın marketinq təminatı

 21. Logistik xidmətin təşkili

 22. Müəssisələrin logistik planları

 23. Logistikada material ehtiyatlarının planlaşdırılması

 24. Logistk zəncirin təminatı

 25. İnteqral-logistik zəncirdə logistik xərclər

 26. Logistik xərclər nəzərə alınmaqla son istehlakçı qiymətinin forma-laşması

 27. Marketinq logistikasının strategiyası və əsas göstəricilər sistemi

 28. İnteqrativ logistikanın yeni konsepsiyası

 29. Bölüşdürücü logistikanın göstəricilər sistemi

 30. Məhsulyeridilişinin optimallaşdırılması metodları

 31. Satış proseslərinin logistik modelləşdirilməsi

 32. «Dəqiq vaxtında» logistik konsepsiyası

 33. Firmalarda tətbiq edilən logistik konsepsiyaların üstün və çatışmayan cəhətləri

 34. «Kanban» mikrologistik sistemi

 35. «Məhsulların bölüşdürülməsinin planlaşdırılması» konsepsiyası

 36. «Məhsullara tələbatın planlaşdırılması» konsepsiyası

 37. Logistik strategiyaların hazırlanması zamanı yerinə yetirilən əməliyyatlar

 38. Topdansatış müəssisələrində material axınlarının hərəkət sxemi

 39. Logistik əməliyyatların spesifik cəhətləri

 40. Firmaların logistik mühiti

 41. Logistik kanallar və zəncirlər

 42. Sifarişlərin yerinə yetirilməsi mərhələləri

 43. Satışın logistik modelləşdirilməsi prinsipləri

 44. Logisik planın monitorinqi

 45. Satışın logistik modelində marketinqdən istifadə

 46. Ticarət logistikasının metodoloji əsasları

 47. Kommersiya vasitəçiliyinin logistikası

 48. Ticarət logistikasının təşkili

 49. İnteqrativ ticarət logistikası

 50. Anbarlaşdırma sistemi və məhsulların anbar emalı

 51. İstehsalın logistik təminatı

 52. Tədarükatın idarəedilməsi

 53. Sifarişlərin idarəedilməsi

 54. Logistik servisin keyfiyyətinin idarəedilməsi

 55. Xidmət göstərdiyi zonalar üzrə bölüşdürmə mərkəzlərinin yerləşdiril-məsi

 56. Bölüşdürücü logistik konsepsiyada material resurslarının yeri və rolu

 57. Məhsulların həyat dövranından asılı olaraq bölüşdürmə strategiyasının işlənib hazırlanması

 58. Material axınlarının idarəedilməsinə ənənəvi və logistik yanaşma, onların prinsipial qiymətləndirilməsi

 59. Əmtəəlik məhsulların xarakterindən asılı olaraq bölüşdürmə strategiyaları

 60. «İtələmə» və «dartma» tipli logistik sistemlər

 61. Marketinq logistikada nəqliyyat tərkib elementi kimi

 62. Alternativ nəqletmə və nəqliyyat növünün seçilməsi meyarları

 63. Logistik menejment

 64. Məhsulların nəqledilməsi sistemləri

 65. Multimodal sistemlər və onların inkişafının planlaşdırılması

 66. Marketinq logistikasının informasiya təminatı

 67. Logistikada terminal və anbar təminatı

 68. Məhsulların bölüşdürülməsi sisteminin idarəedilməsi

 69. Logistikannı iqtisadi təminatı

 70. Nəqliyyat sahəsində informasiya axınlarının inkişaf perspektivləri

 71. Logistik sistemdə qiymət siyasəti

 72. Məhsulgöndərmələrin ehtibarlılığı və onun təmin edilməsi mexanizmi

 73. Logistik ekspeditorlar (operatoplar) və onların fəaliyyət mexanizmi

 74. Nəqliyyat xidməti bazarında rəqabətqabiliyyəti

 75. Müasir logistikanın inkişaf problemləri və perspektivləri

Marketinq – menecment” fənnindən imtahan sualları 1. Мцасир базар игтисади системиндя маркетинг вя менеъмент

 2. Маркетинг менъментин функсийасы кими

 3. Мцасир маркетинг консепсийалары: фярди вя сосиал мясулиййятли маркетинг консепсийалары

 4. Мящсул истещсалчылары тяряфиндян гябул едилян маркетинг-менеъмент гярарлары

 5. Компанийаынны базара мцнасибятдя ориентасийасы

 6. Бизнесин вя маркетингин дяйишмяси

 7. Йени игтисадиййатда маркетинг

 8. Йени игтисадиййатын щярякятвериъи гцввяляри

 9. Мцштярилярля гаршылыглы тясир маркетинги

 10. Мящсулун файдалылыьы вя истещлакчыларын тямин олунмасы

 11. Йцксяк бизнес нятиъяляринин тябияти

 12. Мямунлуьун вя истещлакчылар цчцн файдалылыьын тямин олунмасы

 13. Истещлакчыларын ъялб едилмяси вя ялдя сахланылмасы

 14. Маркетинг имканларынны тящлили

 15. Базара истигамятлянмиш стратежи планлашдырма

 16. Стратежи планлашдырма:цч ясас сфера вя дюрд тяшкилати сявиййя

 17. Корпоратив вя дивизионал стратежи планлашдырма

 18. Стратеэийаларын формалашдырылмасы

 19. Бизнесин стратежи планлашдырылмасы

 20. SWOT тящлили

 21. Мягсядлярин идаряедилмяси

 22. Маркетинг шюбяляринин тяшкилати структуру

 23. Маркетинг просеси вя онун идарыедилмяси

 24. Маркетинг фяалиййятиня нязарят

 25. Маркетинг планынын мащиййяти вя тяркиб щиссяляри

 26. Информасийаларын йыьылмасы вя базар тялябинин гиймятляндирилмяси

 27. Дахили щесабат системи

 28. Маркетинг кяшфиййат системи

 29. Маркетинг тядгигатлары системи

 30. Маркетинг гярарларынын мцдафия едилмяси системи

 31. Прогнозлашдырма вя тялябин гиймятляндирилмяси методлары вя онларын иъмалы

 32. Ъари вя потенсиал тялябин гиймятляндирилмяси

 33. Макромцщитдя тялябат вя яняняляринин тящлили

 34. ИСтещлакчы базарларынын вя алыъыларын давранышларынын тящлили

 35. Истещлакчынын давраныш модели

 36. Алыш щаггында гярар гябулетмя просесинин мярщяляляри

 37. Ишэцзар базар вя бизнес алыъыларынын давранышлары

 38. Ишэцзар вя истещлакчы базарлары

 39. Ихтисаслашмыш тяшкилати базарлар

 40. Бизнес базарында алыъы ситуасийалары

 41. Ишэцзар алыъылара тясир едян амилляр

 42. Рягабят проблемляри

 43. Рягиб базарлар вя рягибляр

 44. Рягиблярин мцяййян едилмяси

 45. Рягабят вя базарын ъазибядарлыьы

 46. Рягиблярин мцяййян едилмяси

 47. Рягабятин базар консепсийасы

 48. Рягиблярин фяалиййятинин тящлили

 49. Ъаваб щярякятляринин моделляри

 50. Рягабят кяшфиййат системи

 51. Щцъум истигамятляринин сечилмяси

 52. Рягабят стратеэийаларынын ишляниб щазырланмасы

 53. Базар лидерляринин стратеэийалары

 54. Лидерлийя иддиачыларын стратеэийалары

 55. Давамчылар цчцн стратеэийалар

 56. Базар азлыьы стратеэийалары

 57. Базар сегментляринин тяйин едилмяси вя мягсядли базарын сечилмяси

 58. Базар сегментиндя маркетинг

 59. Базар азлыьында маркетинг

 60. Локал вя фярди маркетинг

 61. Базарын сегментляшдирилмясинин структуру

 62. Базарын сегментляшдирилмяси проседуру

 63. Истещлакчы вя ишъцзар базарларын сегментляшдирилмяси

 64. Истещлакчы базарларынын сегментляшдирилмясинин ясас принсипляри

 65. Базарын мягсядли сегментляринин сечилмяси

 66. Базар сегментляринин гиймятляндирилмяси

 67. Йени мящсулун ишляниб щазырланмасы просесинин идаряедилмяси

 68. Инновасийа просесинин идаряедилмяси

 69. Ямтяялярин истещлакчылар тяряфиндян идаряедилмяси просеси

 70. Ямтяялрин щяйат дювраны вя маркетинг стратеэийалары

 71. Мювгеляшдирмя вя диференсиасийа стратеэийалары

 72. Диференсиасийалашдырма цсуллары

 73. Ямтяя вя тиъарят маркаларынын идаряедилмяси

 74. Ямтяя вя ямтяя-микс

 75. Тиъарят маркалары цзря гярарларын гябулу


«Кичик вя орта бизнесдя маркетинг» фяннindən imtahan sualları

  1. Kiçik və orta biznesin iqtisadi mahiyyəti və təşkili mexanizmi

  2. Bazari iqtisadiyyatı şəraitində kiçik və orta biznes xidmətlərinin təsnifatı

  3. Kiçik və orta biznesdə marketinqin konsepsiyası, prinsipləri və funksiyaları

  4. Kiçik və orta biznesin makro və mikro marketinq mühiti

  5. Kiçik və orta biznes sferasının infrastruktur təminatı

  6. Kiçik və orta biznesin dövlət təminatı

  7. Kiçik və orta biznesdə əmtəə və əmtəə siyasəti

  8. Kiçik və orta biznes sferasında bölüşdürmə və məhsulyeridilişi sistemi

  9. Kiçik və orta biznes sferasında məhsul və xidmətlərə qiymətin formalaşması mexanizmi

  10. Kiçik və orta biznes müəssisələri üçün marketinqin kommunikasiya modeli

  11. Kiçik və orta biznes sferasında marketinq kompleksinin işlənib hazırlanması

  12. Rəqabət şəraitində kiçik və orta biznes sferasında marketinqin strategiyası

  13. Kiçik və orta biznes müəssisələrində təsərrüfat potrfelinin rəqabət strategiyası

  14. Funksional səviyyədə rəqabət strategiyası

  15. Kiçik və orta biznes sferasında məhsulun rəqabətqabiliyyətliliyinin qiymətləndirilmsi

  16. Kiçik və orta biznes sferasında marketinq texnologiyalarının spesif cəhətləri

  17. Kiçik və orta biznesin tədavül sferasında marketinq

  18. Sənaye məhsulları itsehsalı sferasında kiçik və orta biznesin marketinq xüsusiyyətləri

  19. Kiçik və orta biznes müəssisələrinin marketinq strategiyaları

  20. Kiçik və orta biznes təşkilatlarında marketinqin idarəedilməsi

  21. Kiçik və orta biznesdə marketinqin idarəedilməsinin konseptual modeli

  22. Kiçik və orta biznesdə marketinq qərarlarının qəbulu

  23. Kiçik və orta biznesdə marketinqin idarəedilməsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi

  24. Kiçik və orta biznesdə marketinqin idarəedilməsinin prinsipləri

  25. Kiçik və orta biznesdə marketinq fyəaliyyətinə nəzarətin təşkili

  26. Kiçik və orta biznes müəssisələrinin marketinq fəaliyyətinə kontrollinqin həyata keçirilməsi mexanizmi

  27. Bazar mühitinin marketinq tədqiqi

  28. Kiçik biznesdə françayzinq imkanları

  29. Kiçik müəssisələrin marketinq strategiyalarının seçilməsi və işlənib hazırlanması

  30. Orta müəssisələrdə marketinq strategiyalarının seçilməsi və işlənib hazırlanması

  31. Kiçik biznesin dövlət tənzimlənməsi

  32. Xidmət sferasının inkişafında kiçik və orta biznesin əhəmiyyəti

  33. Kiçik biznes və reklam

  34. Orta biznes müəssisələrində marketinq

  35. Kiçik biznes müəssisələrində marketinq

  36. Kiçik biznesdə marketinqin təşkili

  37. Kiçik və orta biznes subyektlərinin kreditləşdirilməsi problemləri və kredit riskləri

  38. Orta biznes müəssisələrində marketinq sisteminin təkmilləşdirilməsi

  39. Kiçik biznes müəssisələrində marketinq sisteminin təkmilləşdirilməsi

  40. Ölkəmizdə kiçik və orta biznesin kreditləşməsi sisteminin müasir vəziyyəti

  41. Sənayenin restrukturizasiyası zamanı kiçik və orta biznes strate-giyaları

  42. Kiçik biznesdə strateji alternativlər

  43. Orta biznesdə strateji alternativlər

  44. Orta biznesin inkişaf strategiyaları və meyarları

  45. Kiçik biznesin inkişaf strategiyaları və meyarları

  46. Kiçik və orta biznes subyektlərinin infrastrukturunun inkişafında konsaltinq təşkilatlarının göstərdiyi xidmətlər

  47. Kiçik biznesin inkişafı üçün rəqabət mühitinin formalaşması

  48. Orta biznesin inkişafı üçün rəqabət mühitinin formalaşması

  49. Kiçik və orta biznesin iqtisadi mahiyyəti, onların kreditləşməsinin ilkin şərtləri

  50. Orta biznesdə marketinqin inkişafının infrastruktur təminatı

  51. Kiçik sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsi məsələləri

  52. Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin mikromaliyyələşmə mexanizmi

  53. Kiçik və orta biznes subyektlərinin dövlət təminat sisteminin əsas çatışmazlıqları

  54. Əmtəə siyasətinin əsas təkmilləşdirmə istiqamətləri

  55. Təsərrüfat portfelinin rəqabət strategiyası

  56. Marketinqin təşkilati idarəetmə strukturunun əsas tipləri

  57. Marketinqin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə kompleks tədbirlər

  58. Kiçik və orta sahibkarlıq müəssisələrinin istehsal-satış imkanlarının təhlili

  59. Kiçik və orta biznes sferasında marketinq proqramlarının işlənib hazırlanması

  60. Kiçik və orta biznes sferasında marketinq strategiyalarının işlənib hazırlanması

  61. Kiçik və orta biznes sferasında bazar seqmentlərinin aşkar edilməsi və öyrənilməsi

  62. Kiçik və orta biznes sferasında istehlakçıların öyrənilməsi

  63. Kiçik və orta biznes mferasında satışforma və metodlarının təhlili

  64. Bazarın firma strukturunun təhlili

  65. Marketinq məqsədlərinin seçilməsi və onların həyata keçirilməsi isti-qamətləri

  66. Kiçik və orta biznes sferasında marketinqin səmərəli fəaliyyəti üçün ilkin şərtlər

  67. Kiçik təsərrüfat formalarında marketinq planlaşdırmanın əsas vəzifə-ləri

  68. Kiçik və orta biznes subyektləri tərəfindən təklif edilən məhsulların bazar tərəfindən qəbul edilməsinin təhlili

  69. Kiçik biznesdə marketinqin taktiki planlaşdırılması

  70. Marketinq tədqiqatları- idarəetmə üzrə qərar qəbulunun əsas kimi

  71. Kiçik firmaların əsas strategiyaları və onların səciyyəvi cəhətləri

  72. Orta biznes subyektlərinin əsas strategiyaları və onların səciyyəvi cəhətləri

  73. Marketinq və kiçik biznes

  74. Sahibkarlıq fəaliyyətində marketinqin vəziflərinin qarışılıqlı əlaqələn-dirilməsi

  75. Kiçik biznesdə marketinqin vəzifələri

Birja ticarətinin marketinqi” fənnindən imtahan sualları

       1. Биръа тижарятинин игтисади эюстярижиляри вя онларын характеристикасы

       2. «Юдянишя гаршы тядарцк» гайдасынын мащиййяти

       3. Биръа тижарятиндя ялавя вя эцзяштляр системи

       4. Биръа тижарятиндя игтисади щявясляндирмянин ясас принсипляри

       5. Дцнйа игтисадиййатында биръа тижарятинин инкишаф истигамятляри

       6. Биръа тижаряти вя игтисади мцнасибятлярдя онун ролу

       7. Ямяк биръаларынын тяшкили вя идаря едилмяси

       8. Азярбайжанда биръа тижарятинин тарихи инкишаф мярщяляляри

       9. Фонд биръаларында индекслярин моделляри

       10. Ишсизлийин ляьв едилмясиндя ямяк биръаларынын ролу

       11. Ямтяя биръаларында апарылан тижарят ямялиййатлары вя онларын игтисади тящлили

       12. Емитент ширкятлярин инвестисийайа жялб олунмасына тясир едян амилляр

       13. Бейнялхалг фонд биръаларынын индексляри

       14. Ямтяя биръасында ясас игтисади эюстярижиляр вя онларын тящлили

       15. Биръа маллары иля апарылан ямялиййатлар

       16. Биръа тижаряти игтисадиййатынын хцсусиййятляри

       17. Ямтяя биръасында тижарят дювриййяси, онун тяркиби вя гурулушу

       18. Биръа тижарятинин планлашдырылмасынын тяшкили формалары

       19. Биръа ямялиййатларынын игтисади характеристикасы

       20. Биръа тижарятинин игтисадиййатынын диэяр игтисади елмляри иля гаршылыглы ялагяси

       21. Ямтяя, фонд вя валйута биръаларында сазишлярин нювляри вя хцсусиййятляри

       22. Биръаларда стратеъи планлашдырма

       23. Ямтяя биръасында тижарятин диэяр нюв биръа тижарятиндян фяргли жящятляри

       24. Фонд биръаларында тижарят ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси механизми

       25. Биръа тижарятиндя алыжы вя сатыжы арасында игтисади ялагяляр вя онларын ясас хцсусиййятляри

       26. Ямтяя биръаларында тяляб-тяклиф детерминантлары вя онларын формалары

       27. Фйучерс биръаларында илк вя дяйишкян маръаларын щесебланма гайдасы

       28. Биръа тижарятиндя игтисади мцнасибятлярин характеристикасы

       29. Фйучерс вя опсионларла баьлашмалар, онларын игтисади характеристикасы

       30. Биръа тижарятиндя маръалар вя онлардан истифадя механизми

       31. Гиймятли каьызлар базарынын формалашмасынын мяощяляляри вя инкишаф истигамятляри

       32. Биръа дювриййясинин игтисади мязмуну

       33. Биръа тижарятиндя ющдяликлярин йериня йетирилмясиня нязарят

       34. Биръа сазишляри вя онларын баьланмасы хцсусиййятляри

       35. Гиймятли каьызларла апарылан тижарят ямялиййатлары

       36. Клиринг щесабларынын мащиййяти вя хцсусиййятляри

       37. Милли депозит системи вя депозит хидмятинин игтисади мязмуну

       38. Тижарят цсулларына эюря гиймятли каьызлар базарынын ясас нювляри

       39. Фонд базарынын йаранмасынын ясас мягсяди вя ижра функсийалары

       40. Биръа тижарятинин щяйата кечирилмясиндя малиййянин ролу

       41. Гиймятли каьызларын нювляри вя хцсусиййятляри

       42. Гиймят категорийасы вя онун щазырланмасы хцсусиййятляри

       43. Биръа тижарятинин малиййяляшмяси гайдалары

       44. Фонд биръасынын ясас игтисади эюстярижиляри вя онларын тящлили

       45. Биръа катировкаларынын мащиййяти вя ящямиййяти

       46. Биръаларда йерлярин вя иштиракчыларын мцяййян едилмяси

       47. Щежер ямялиййатлары вя онларын ясас хцсусиййятляри

       48. «Ликвидик рискинин» хцсусиййятляри

       49. Гаршысы алынмаз рискляря нязарятин тяшкили

       50. Щечер ямялиййатлары вя онларын нювляри

       51. Ясаслы вя техники тящлилин мащиййяти вя апарылмасы гайдалары

       52. Ямяк биръаларынын дювлят тянзимлянмяси

       53. Милли Депозит Системи вя Депозит хидмятинин игтисади механизми

       54. Щечер ямялиййатлары нятижясиндя мянфяятин щесабланмасы механизми

       55. Фиксинг ясасында гиймятин мцяййян олунмасы гайдалары

       56. Биръаларда щярражларын апарылмасы формалары вя онларын ясас хцсусиййятляри

       57. Фйучерс вя опсион тижарятиндя ягдлярин мцяййян едилмяси гайдалары

       58. Гиймятли каьызларын рейтингинин гиймятляндирилмяси

       59. Ямяк биръасында сярбяст ишчи гцввясинин гейдиййаты

       60. Техники индикаторларын мащиййяти, мянфи вя мцсбят жящятляри

       61. «Узун-щежер» ямялиййатлары

       62. Валйута биръаларында харижи пул ващидляринин мязяннясинин мцяййян едилмяси

       63. Фйучерс базарында илк вя дяйишкян маръаларын щесабланмасы гайдасы

       64. Ямяк биръаларынын тяшкили вя идаря едилмяси

       65. Листинг ямялиййатларынын мащиййяти

       66. Дювриййяляр нязяриййяси. Р.Н.Елиотун «Дювриййяляр нязяриййяси»

       67. Фйучерс вя опсион ямялиййатларынын игтисади зярурилийи

       68. Катировка, мал дювриййяси вя «СВОП» шярти иля кечирилян ямялиййатлар вя онларын игтисади мащиййяти

       69. Гиймятли каьызлар цзря дивидентляр вя онларын ялдя едилмяси хцсусиййятляри

       70. «Лимит тапшырыглар» системи цзря биръа тижаряти

       71. Биръа тижарятиндя Онкол базары вя фасилясиз щярражлар

       72. Фйучерс базарында васитячилик фяалиййяти

       73. Гиймятли каьызлар базарында гиймятин щярякятинин «Мерфи» анлайышы

74Дцнйа биръаларында биръа тижарятинин кечирилмяси гайдасы

75.Биръалар базар механизминин фяргляндирижи хцсусиййяти кими

Tətbiqi marketinbq tədqiqatları” fənnindən imtahan

1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət