Ana səhifə

Еколожи маркетинг


Yüklə 1.09 Mb.
səhifə1/5
tarix07.05.2016
ölçüsü1.09 Mb.
  1   2   3   4   5
Еколожи маркетинг ” фянниндян имтащан суаллары

 1. Еколожи маркетингин тятбиг обйекти кими

 2. Базар игтисадиййаты вя еколоэийа

 3. Инсан фяалиййяти обйекти кими еколоэийанын спесифик хцсусиййятляри

 4. Еколоэийанын мювъуд вязиййятиня тясир едян ясас амилляр

 5. Еколожи маркетингин ясас принсипляри

 6. Еколожи маркеинг консепсийаларынын эенезиси

 7. Еколожи маркетингин тятбиг сявиййяляри

 8. Еколожи маркетингин нязяри мясяляляри

 9. Юлкянин сосиал-игтисади системинин сабит артымы еколожи маркеингин ясас мягсяди кими

 10. Маркетингин еколожи векторлары

 11. Трансмилли корпорасийалар сявиййясиндя тябиятдян истифадянин идаряедилмясинин маркетинг консепсийасы

 12. Юлкянин игтисади субйектляринин кластер тящлили

 13. Бизнес вя ятраф мцщитин гаршылыглы фяалиййяти: еколожи йюнцмлц маркетинг

 14. Еколоэийа сащясиндя ясас маркетинг йанашмалары

 15. Еколожи проблемлярин щяллиня йанашмаларда маркетинг мейарлары

 16. Еколожи маркетингин ясас елементляри

 17. Еколожи маркетингин формалары

 18. Ятраф мцщитин идаряедилмясинин маркетинг механизми

 19. Мцасир дцнйада еколожи проблемлярин мигйасы

 20. Еколожи проблемлярин щяллиндя маркетинг йанашмаларынын ясас спесифик ъящятляри

 21. Юлкямиздя йаранан еколожи проблемляр вя онларын маркетинг щялли йоллары

 22. Еколожи маркетингин ятраф мцщит амилляри

 23. Еколожи маркетингин ятраф мцщитинин тядгиги зярурилийи

 24. Еколожи маркетинг тядгигатларынын апарылмасы гайдасы вя истигамятляри

 25. Еколожи маркетингин мцасир инкишаф истигамятляри

 26. Маркетинг еколожи проблемлярин реаллашмасы васитяси кими

 27. Бизнесдя еколожи мясулиййят

 28. Еколожи маркеингин хцсусиййятляри

 29. Фирма вя ширкятлярин еколожи маркетинг стратеэийаларынын ишляниб щазырланмасы

 30. Еколожи маркетинг тядгигатларынын апарылмасы методлары

 31. Еколожи маркетингдя тядгигатларын информасийа тяминаты

 32. Истещлакчы давранышы вя еколожи сферада онун хцсусиййятляри

 33. Еколожи маркетингдя истещлакчыларын вя диэяр обйектлярин сегментляшдирилмяси проблемляри

 34. Еколожи маркетингдя сегментляшдирмя мейарлары вя яламятляри

 35. Еколожи проблемлярин йаранмасы вя щяллиня рягабятин тясир имканлары

 36. Еколожи маркетингдя мягсяд базарынын вя сегментинин сечилмяси

 37. Еколожи базар: онун конйуктурасы вя тутумунун гиймятляндирилмяси

 38. Еколожи маркетингдя мящсул вя ямтяя проблемляри

 39. Еколожи мящсулларын щяйат дювранын мярщяляляри

 40. Еколожи маркетингдя брендинг

 41. Еколожи маркетингдя мящсулларын ирялилядилмясиня чякилян хяръляр вя онларын оптималлашдырылмасы йоллары

 42. Еколожи мящсулларын сахланмасы вя нягледилмяси проблемляри

 43. Еколожи тяйинатлы мящсул истещсалчылары арасында рягабятин форма вя методлары

 44. Еколожи мящсулларын рягабятгабилиййятлилийи эюстяриъиляри

 45. Еколожи маркетинг коммуникасийасында PR ролу

 46. Еколожи мящсулларын чешидинин планлашдырылмасы вя «рентабеллик нюгтяси»

 47. Еколожи мящсулларынбюлцшдцрцлмяси вя сатышынын мцасир проблемляри

 48. Еколожи сферада маркетингин коммуникасийа васитяляриндян истифадя хцсусиййятляри

 49. Фирма вя ширкятлярин еколожи проблемляри

 50. Ятраф мцщитин мцщафизясиня йюнялдилмиш мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышы каналлары

 51. Еколожи сферада мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышы каналларынын сечилмясиня тясир едян амилляр

 52. Еколожи маркетингин интегратив планлашдырылмасы

 53. Еколожи маркетингин стратежи планлашдырылмасы

 54. Еколожи маркетингин информасийа тяминаты

 55. Медиа планлашдырманын ясаслары

 56. Еколожи сферада копирайтинг

 57. Корпоратив имиъин идаряедилмяси

 58. Еколожи маркетингин коммуникасийа васитяляри системиндя иътимаиййятля ялагянин йери вя ролу

 59. Еколожи информасийаларын йайым васитяляри вя онларын сечилмяси гайдасы

 60. Еколожи сферада маркетинг коммуникасийа системинин игтисади сямярялилийи

 61. Еколожи реклам мцраъиятляринин тяртиби хцсусиййятляри

 62. Еколожи сферада сосиал рекламларын хцсусиййятляри

 63. Еколожи сферада директ-маркетинг

 64. Еколожи маркалашдырма маркетинг коммуникасийасынын мцщцм елементи кими

 65. Еколожи маркетингдя мерчендайзинг

 66. Маркетинг коммуникасийасынын диэяр васитяляри

 67. Еколожи маркалашдырманын игтисади мащиййяти

 68. Еколожи PR: инвесторлар, коммерсийа вя иъра структурлары иля мцнасибятлярин гурулмасы механизми

 69. Еколожи сферада гиймят ямяляэялмянин елми ясаслары

 70. Еколожи рекламын ишляниб щазырланмасы

 71. Еколожи маркетингин тяшкили вя идаряедилмяси

 72. Еколожи маркетингин стратежи вя тактики планлашдырылмасы

 73. Еколожи сферада маркетинг фяалиййятинин игтисади тящлили

 74. Еколожи маркетингя нязарят системи

 75. Дцнйа игтисадиййатынын глобаллашмасы шяраитиндя еколоъи маркетингин ясас проблемляри

İstehlakçı davranışı” фянниндян имтащан суаллары

1.Истещлакчы давранышы анлайышы вя онун игтисади мязмуну

2.Истещлакчы давранышы сащялярарасы елмин тядгигат обйекти кими

3.Истещлакчы давранышына методолоjи йанашма

4.Истещлакчы даранышынын типляри: son və işgüzar (sənaye) istehlakçılar

5.İstehlakчы davranışı dinamik proses kimi

6.İstehlakçı davranışının təkamülü вя təkamül mərhələləri

7.Истещлакчы давранышы модели вя ону мцяййянляшдирян амилляр

8.Planlaşdırılmış davranış nəzəriyyəsi

9.Мцасир маркетингдя истещлакчы давранышынын тядгигинин йери вя ролу

10.Истещлакчы давранышына тясир едян психоложи амилляр: мянимсямя, тялим, йаддаш, мотивасийа вя дяйярляр

11.İstehlakçı yönümlü təşkilatlarda marketinq strategiyaлары вя онларын hazırlanması xüsusiyyətləri

12.Marketinqin miks strategiyası

13. Marketinq strategiyasında brendlərin əhəmiyyəti

14.Loyallığın formalaşdırılması və müştərilərin qorunması strategiyası

15.Marketinqin qlobal strategiyası

16.İstehlakçı davranışının təhlili və proqnozlaşdırılması

17.Fərdi fərqliliklərin istehlakçı davranışına təsiri

18.Psixoanaliz və sosial-psixoloji nəzəriyyə

20.Xarakterik xüsusiyyətlər nəzəriyyəsi

21.Şəxsiyyət və istehlakçı davranışı. Şəxsiyyət və onun davranış sxemi

22.Emosiyalar və onların təbiəti

23.Шəxsi və sosial xarakterli dəyərlər. İstehlakçıların şəxsi dəyərlərinin mahiyyəti

24.Milli xarakterlər və onların özəllikləri

25.M.Rokiçin dəyərlilik şkalası

26.Ş.Şvartsın dəyərlilik şkalası

27. Dəyərlilik və istehlakçıların qərar qəbulu prosesi

28.Həyat tərzi konsepsiyası və onun ölçülməsi

29.Psixoqrafiya-həyat tərzinin ölçülməsi metodikası kimi

30.Psixoqrafik məlumatların təhlili metodları

31.Psixoqrafiya əsasında işlənib hazırlanmış ALO modeli və onun əhatə dairəsi

32. Psixoqrafik metodlar əsasında bazarın seqmentləşdirilməsi

33.Bazarın psixoqrafik seqmentləşdirməsinin məqsədi

34.Həyat tərzinin VALS təsnifləşdirilməsi sistemi və onun struktur elementləri

35. VALS modelinə alternativ yanaşma-“Dəyərlər siyahısı”

36.LOV (List of values-dəyərlər siyahısı) modeli və onun istifadə etdiyi dəyərlər системи

37. Qlobal həyat tərzlərinin modeli: məqsədlərinə doğru cəhd edənlər, nail olanlar, boğуланлар, uyğunlaşmışlar вя ənənəvicilər

41.Planlaşdırılmış davranış nəzəriyyəsi

42.İstehlakçıların tələbatlarının növləri: тəhlükəsizlik və sağlamlığa; sevgi və dostluğa; maliyyə resurslarına və stabilliyə; sosial imicə вə фərqliliyə olan tələbat

43.Şəxsi tələbatlar sistemi.Mütləq və nisbi tələbatların tərkib elementləri

45.Utilitar və gedonistik tələbatlar onların mahiyyəti və məzmunu

46.Истещлакчы давранышында мотивасийанын ролу.Истещлакчы мотивляринин сируктуру

47.İstehlakçı davranışına təsir edən motivlər və onların növləri

48.İstehlakçının motivasiyası və şəxsiyyətinin istehlakçı davranışının idarə edilməsinə təsiri.Motivasiyanın pozitiv və neqativ yönümlüyü

49.Z.Freydin şüurlu və şüursuz motivasiya mənbələri

50. Avraam Maslonun tələbatlar iyerarxiyası nəzəriyyəsi

51.Alderforун ERÇ nəzəriyyəsi

52. Mak-Klellandın əldə edilmiş tələbatlar nəzəriyyəsi

53. Əsas motivasiya nəzəriyyələrinin marketinqdə tətbiq sahələri

54.Marketinq fəaliyyətinin aparıcı motivləri: sərfəlilik, risklərin azalması, etiraf (imicin, üstünlüyün), azadlıq

55.Alıcıların əsas kateqoriyaları: fizioloji, sosial, simvolik,gedonistik, konqnitiv və empirik

56.Bilik-dərketməni müəyyənləşdirən əsas amil кими. İstehlakçı biliyinin mənbələri

57.Fişbeynin multiatributiv modeli və ондан istifadənin üstünlükləri

58.İstehlakçıların öyrənilməsi - təlim metodları: şərti reflektor və konqnitiv

59.Mədəniyyətin təsiri altında formalaşan dünya görüşü və davranış qaydalarının əsas aspektləri

60. Submədəniyyət (етник, дини, йашлы вя с.) – məhdud insan qruplarının dəyərləri və simvolları kimi

61.Sosial siniflər və onların düşüncə tərzi və təfəkkürü

62.Sosial siniflərin digər insanların düşüncəsi və fikirlərinə təsiri

63.Кросс-мядяни вя глобал маркетинг стратеэийалары вя онларын ишляниб щазыланмасыны зярури едян амилляр

64.İstehlakçı davranışının xarici mühit determinantları: ailə və ev təsərrüfatları

65.Ailədə məhsulun alınmasına dair qərarларын qəbul edilməsi prosesi

66. Ев тясяррцфатларынын маркетинг аспектляри

67. İstehlakçı davranışının xarici mühit determinantları: referent qruplar və şəxslər

68.Референт групларын истещлакчы даранышына тясири: информасийа, норматив, идентификасийа вя експрессив

69. İstehlakçıларын аlış гərarlarının qəbulu prosesini formalaşdıran amillər: fərdi fərqlər, mühitin təsiri, psixoloji proseslər

70. Alış qərarına təsir göstərən amillər: cəlb olunma dərəcəsi, vaxtın mövcudluğu, istehlakçının əhval-ruhiyyəsi, истещлакчы ситуасийаларынын ясас характеристикасы

71.Алыш щаггында гярарларын гябул едилмяси просесиндя ситуасийа амилляри

72. Alış və alışdan sonrakı proseslər

73.Müştəri мəmunluğu və ону müəyyənləşdirən amillər

74. B2B və B2C bazarlarında istehlakçı davranışı və alış qərarlarının qəbulu prosesi

75.Dövlət müəssisələrinin alışları haqqında qərarların qəbulu

Тяъщизат зянъириндя ещтийатларын идаряедилмяси” фянниндян имтащан суаллары

1. Ещтийатлар тясяррцфат субйектляринин игтисади тящлцкясизлийинин тямин олунмасы васитяси кими

2.Базар игтисадиййаты шяраитиндя ещтийатларын тяйинаты вя игтисади ящямиййяти

3. Лоэистик дювриййядя ещтийатларын йарадылмасынын обйектив сябябляри

4. Тясяррцфат субйектляринин игтисади щяйатында ещтийатларын йери вя ролу

5.Тящъизат, сатыш вя истещсал сащяляриндя ещтйатларын тяркиби елеметляри

6. Материалларын ириляшдирлмяси дяряъясиня эюря ещтийатларын тяснифаты

7.Милли игтисадиййатын тяшкилаты структуру вя онун сащяляринин идаря олунмасы бахымындан ещтийатларын дифференсиаллашдырылмасы

8.Вахта эюря ещтийатларын тяснифаты: ъари, щазырлыг, сыьорта, мювсцмц вя кечичи

9.Максимум арзу едилян ещтийатлар вя онларын щесабланмасы гайдасы

10. Ъари ещтийатларын оптимал сявиййясинин мцяййян едилмяси

11. Щазырлыг ещтийатларынын оптимал сявиййясинин щесабланмасы

12. Мювсцмц ещтийатларын оптимал сявиййясинин щесабланмасы

13. Кечиъи ещтийатларын оптимал сявиййясинин щесабланмасы

14.Щазыр мящсул ещтийатларынын битмямиш истещсал ещтийатларындан фяргли ъящятляри

15. Нормативдян артыг ещтийатлаврын йаранма сябябляри вя онлардан истифадя йоллары

16.Ещтийатларын тяркиби вя онун тяшкил едян елементлярин игтисади характеристикасы

17. Мцтляг вя нисби ещтийатлар, йарадылма зярурилийи вя щесабланма гайдасы

18. Мящсулэюндярмя зянъириндя ещтийатларын сявиййясиня тясир едян амилляр

19. Ещтийатларнын сявиййясинин истещлакын характери вя вя юлчцсцндян асылылыьы

20.Йолда олан ещтийатлар вя онларын игтисади характеристикасы

21.Ещтийатларын сявиййясиня тяс р едян амилляр

22.Ещтийатларын кянар сявиййяси

23. Ещтийатларын щяъминин мцтляг вя нисби сявиййяляри, онлара тясир едян амилляр

24. «Вахты кечмиш» ямтялик ещтийатлар вя онларын реализасийасы

26. Ямтяялик ещтийатларын формалашдырылмасы моделляри

27. Нормалашдырма ещтийатларын планлашдырылмасынын тяркиб щиссяси кими

28.Ещтийатларын нормалашдырылмасынын аналитик, норматив, щесаблама-статистик вя диэяр методлары

29. Ещтийатларын нормалашдырылмасынын ващид методоложт принсипляри вя шяртляри

30.Мцяссисядя ещтийатларын нормалашдырылмасы просеси вя онун щяйата кечирилмяси ардыъыллыьы

31. Ямтяялик ещтийатларын нормалашдырылмасында истифадя олунан эюстяриъиляр

32.Ещтийат нормаларынын щесабланмасы цчцн истифадя олунан илкин информа-сийанын ишлянмяси методлары: варийасийа, дяйишкян яламят, бюлцшдцрмянин вариасийа сырасы, интервал фярги вя с.,

33.Транзит, анбар вя диэяр нюв тяъщизат формаларынын тятбиги заманы цмуми ещтийат щяъминин щесабланмасы гайдасы

34.Мящсулэюндярмя зянъириндя ещтийатларын щярякят формалары

35 Мящсулэюндярмя зянъириндя ещтийатларын щярякяти просесинин мярщяляляри

36.Ещтийатларын вязиййятинин дискрет учоту

37.Мящсулэюндярмялярин дискрет характеринин ещтийатларын формалашмасына тясири

38.Мящсулэюндярмялярин вя истещлакын мювсцмц характеринин формалашмасына тясири

39.Ещтийатларын бярпасы иля баьлы гярарларын гябул едилмяси просесиндя иштирак едян структур бюлмяляр вя онларын ясас вязифяляри

40.Ещтийатларла ялагядар лоэистка шюбясинин йериня йетирдийи ямялиййатлар

41. Ещтийатларын щярякяти иля баьлы анбар тясяррцфатынын иъра етдийи функсийалар

42.Мящсулэюндярмя зянъириндя ещтийатларын вязиййятини характеризя едян эюстяриъиляр системи

43.Ещтийатлара тялябатын прогнозлашдырылмасы

44.Ещтийатлара тялябатын нювляри

45.Ещтийатлара тялябатын прогнозлашдырылмасы техникасы

45.Статистик мялуматлар ясасында ещтийатлара тялябатын прогнозлашдырылмасы

46.Експерт гиймятляндирмяляри ясасында ещтийатлара тялябатын прогнозлашдырылмасы

47.Ещтийатлара тялябатын прогнозлашдырылмасына интегратив йанашма

48.Ещтийатлара тялябатын прогнозлашдырылмасынын гиймятялндирилмяси вя дягиг тящлили

49.Ещтийатларын йарадылмасы вя йениляшдирилмяси иля ялагядар йаранан хяръляр вя онун тяркиби

50.Ещтийатларла баьлы цмуми хяръяляр вя онларын тяйин едилмяси гайдасы

51.Сифаришлярин тяртиби вя ишлянмяси иля ялагядар чякилян хяръляр

52. Ещтийатларын анбарлашдырылмасы вя сахланмасы иля ялагядар чякилян хяръляр

53.Ещтийатларны дяйяр бахымындан гйимятляндирилмяси васитяляри

54.Истещсала бурахылан материал ещтийатларынын гйимятляндирлмясинин фактура гиймяти,план майа дяйяри, FIFO вя LIFO методлары

55.Ещтийатларын гиймятляндирлмяси методларынын мцгайисяли характеристикасы

56. Сифариш щяъминин ещтийатларын сявиййясиня тясири

57. Ещтийатларын бярпа едилмяси цчцн оптимал сифариш щяъминин щесабланмасы

58. Оптимал сифариш щяъминин классик щесабланмасы гайдасы

59.Оптимал сифариш щяъминин классик щесабланмасы гайдасынын модификасийа формасы

60.Оптимал сифариш щяъминин щесабланмасы цчцн илкин мялуматларын топланмасы вя емалы

61.Оптимал сифариш щяъминин классик щесабланмасы формуласындан истифадя проблемляри

62.Тиъарят тяшкилатларында оптимал сифариш щяъминин классик щесабланмасы гайдасындан истифадя истигамятляри

63.Мящсулоэюндярмя зянъириндя ещтийатларын идаряедлилмяси моделляри

64. Tялябатын дяийшкянлйи шяраитиндя ещтиайтларын идаряедилмяси моделляри

65.Ещтийатларын идаряедилмясинин статистик моделляри

66. Ещтийатларын идаряедилмясинин динамик систенмляри

67. Гейри - мцяййянлик шяраитиндя ещтийатларын идаряедилмяси

68.Ещтийатларын оптималлашдырылмасы зярурилийи вя ясас истигамятляри

69.Ещтийат формасында аванслашдырылан дювриййя вясаитляринин нормалашдырылмасы

70. Ещтийатларын оптималлашдырылмасынны мцщцм шяртляри

71.Аномал ещтийатларын йаранма сяббяляри вя онларын мцяссисянин фяалиййятинин сямярялилик эюстяриъиляриня мянфи тясири

72. Ещтийатларын идаряедилмясинин АБС тящлил методу вя онун апарылмасы гайдасы

73. Ещтийатларын идаряедилмясинин XYZ тящлил методу вя онун апарылмасы гайдасы

74. Инкишаф етмиш юлкялярдя ещтийатларын идаряедилмясинин МРП, «Канбан», «Дягиг вахтында», ИТО вя ДРП методлары

75. Ещтийатларын сявиййясиня нязарят методлары

Лоэистик сервис хидмятинин идаряедилмяси” фянниндян имтащан суаллары

1. Базар мящсулу кими хидмятин мцасир игтисади шяраитдя обйектив зярурилийи

2. Хидмят ахынлары – лоэистик идаряетмянин обйекти кими

3.Лоэистик сервис хидмяти анлайышы вя онун игтисади мащиййяти

4.Лоэистик хидмятин параметрляри вя характеристикасы

5. Лоэистик сервисин диэяр сервис нювляриндян фяргли ъящятляри

6.Лоэистик сервис хидмяти сферасында иъра едилян ясас ямялиййатлар вя онларын характеристикасы

7. Лоэистик сервисин глобаллашмасы проблемляри

8. Лоэистик серависин глобаллашмасына мянфи тясир эюстярян амилляр

9. Лоэистик сервис хидмятинин нювляри

10. Лоэистик сервис хидмятинин категорийалары

11. Микросявиййяли лоэистик сервис хидмятляри вя онларын тяшкили хцсусиййятляри

12. Макросявиййяли лоэистик сервис хидмятляри вя онларын тяшкили хцсусиййятляри

13.Мящсулэюндярмяляр цзря лоэистик сервис хидмятляри

14. Лоэистик сервисин обйектляри

15. Лоэистик сервис системинин формалашдырылмасы

16. Малиййя - кредит лоэистик сервисин мцщцм елементи кими

17.Информасийа хидмятляри цзря лоэистик севрвис вя онун спесифик ъящятляри

18. Сатышдан яввял лоэистик сервис вя онун тяшкили хцсуиййятляри

19. Сатыш заманы лоэистик сервис вя онун тяшкили хцсуиййятляри

20. Сатышдан сонракы лоэистик сервис вя онун тяшкили хцсусиййятляри

21. Истещсалын тяшкилиня хидмят эюстярян лоэистик сервис нювляри

22.Лоэистик сервисин формалашмасы мярщяляляри:базарын сегментляшдирилмяси; алыъылар цчцн ваъиб хидмят нювлярини сечилмяси, хидмятлярин ранглашдырылмасы

23.Лоэистик сервис хидмятинин кейфиййят мейарлары: мящсулэюндярмялярин чевиклийи, ещтибарлылыьы вя с.

24. Лоэистик сервис хидмятиня чякилян хяръляр вя онларын щесабланмасы

25.Базар мцнасибяляри шяраитиндя лоэистик сервисин вязифя вя функсийалары

26. Лоэистик сервисин ясас принсипляри

27.Мящсулларын бюлцшдцрцлмяси иля баьлы лоэистик сервис хидмятляри

28.Лоэистик сервисин тяшкилиндя няглиййат вя няглиййат-експедисийа хидлмятляринин ролу

29. Мящсулларын нягл едилмяси иля баьлы лоэистик сервис хидмятляри

30. Лоэистик сервисин оптимал сявиййясинин мцяййянляшдирилмяси

31.Мцяссисянин игтисади эюстяриъиляри иля онлара эюстярилян лоэистик сервис хидмяти-нин сявиййяси арасында функсионал асылылыг

32.Мящсул сатышы щяъми иля лоэистик сервис хидмятинин сявиййяси арасында фыунксионал асылылыг

33. Лоэистик сервис хяръляри иля сервис сявиййяси арасында асылылыг

34.Хидмятин сявиййясиндян асылы олавраг лоэистик сервися чякилян цмуми хяръляр вя онларын игтисади характеристикасы

35.Лоэистик сервис хидмятинин тяшкили формалары: юзцняхидмят,мяркязляшдирилмиш хидмят вя хцсуси хидмят

36. Лоэистик сервисин функсионал схеми

37. Лоэистик сервис хидмяти сферасында гиймятгойма мясяляляри

38.Лоэистик сервис системинин тякмилляшдирилмяси истигамятляри

39.Лоэистик сервисин кейфиййятинин идаряедилмяси

40. Лоэистик сервис хидмятинин мониторинги

41.Мящсул истещлакчыларына эюстярилян хидмятин мягсяд вя вязифяляринин мцяййянляшдирилмясиндя лоэистиканын йери вя ролу

42.Тясяррцфат субйектляринин вя мцштярилянин нюгтейи нязяриндян сервис хидмяти вя онун тяшкили хцсусиййятляри

43. Истещлакчылар хидмятин ясас мягсяди

44. Истещлакчы сервиси програмынын ишляниб щазырланмасы

45.Лоэистик сервисин тяснифаты

46. Истещлакчылара сервис хидмяти просесинин реинжиринги

47. Лоэистк сервис хидмятиня нязарят вя мониторингин тяшкили

48.Сянайе мцяссисяляриндя лоэистик сервис хидмятинин обйектив зярурилийи вя ясас шяртляри

49. Тиъарят тяшкилатларында лоэистик сервис хидмятинин обйектив зярурилийи вя ясас шяртляри

50.Лоэистик сервис сянайе мцяссисяляринин рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмяси амили кими

51. Лоэистик сервисин тяснифат матрисасынын ишляниб щазырланмасы

52. Лоэистик сервис номенклатурасынын формалашмасы вя онун реаллашдырылмасы

53. Лоэистик сервисин идаряедилмяси просесинин тядгиги

54. Лоэистик сервисин кейфиййятинин идаряедидлмяси механизми

55. лоэистик сервисин игтисади сямярялилийинин гиймятляндирилмяси методикасы

56. Мцасир шяраитдя лоэистик сервисин ятраф мцщити

57. Лоэистик сервис консепсийасынын нязяри бахымдан ясасландырылмасы

58. Сянайе мцяссисяляриндя интегратив лоэистк сервис системинин формалашмасы

59. Лоэистик сервис хидмятинин инкишаф перспективляри

60. Мящсулэюндярмя зянъириндя лоэистк сервисин идаряедилмяси

61. Мцяссисярдя лоэистик сервис системинин гиймятляндирилмяси

62. Мцяссисялярдя лоэистик сервисин тякмилляшдирилмяси истигамятляри

63. Тиъарят мцяссисяляриндя интегратив лоэистк сервис системинин формалашмасы

64.Лоэисттик сервис базарында стратежи идаряетмя

65.Оптимал лоэистик сервис системинин ишляниб щазырланмасы механизми

66.Фирмаларын рягабятгабилиййятини тямин едян лоэистик сервисин сявиййясинин мцяййянляшдирилмяси

67.Базарын сегментляшдирлмяси цчцн стандарт лоэистик сервисин мцяййянляшдирилмяси

68.Лоэистик сервис системиня гойулан ясас тялябляр

69.Лоэистик сервисин планлашдырлымасы вя онун щяйата кечирилмяси мярщяляляри

70.Лоэистик сервис системинин идентификасийасы

71. Лоэистик сервис хидмятинин кейфиййятиня мцяссися дахили нязарят

72.Лоэистик сервис сийасятинин ишляниб щазырланмасы механизми

73. Эюстярилян лоэистик сервисин гиймятляндирилмяси

74. Мцштяри мямунлуьу лоэистик сервисин башлыъа мейары кими

75.Лоэистик сервис сферасында маркетинг елементляриндян истифадя хцсусиййятляри

Инвестисийа маркетинги” фянниндян имтащан суаллары 1. Инвестисийа - идаряетмя обйекти кими

 2. Инвестисийа вя инвестисийа фяалиййятинин субйектляри

 3. Инвестисийа просеси иштиракчыларынын маркетинг характеристикасы вя инвестисийа cялбедиcилийин мащиййяти

 4. Республика игтисадиййатынын инвестисийа cялбедиcилийинин маркетинг гиймятляндирилмяси

 5. Мцяссисялярин инвестисийа cялбедиcилийинин маркетинг тящлили вя идаряедилмяси проблемляри

 6. Инвесторларын тяснифаты вя инвестисийа cялбедиcилийини шяртляндирян амилляр

 7. Мцяссисялярин инвестисийа cялбедиcилийинин интерал гиймятляндирилмяси

 8. Базарын гейри-мцяййянлийи шяраитиндя инвестисийа гярарларынын гябулу вя рискляр

 9. Базарын гиймят еффективлийи вя онун инвестисийа портфелинин идаряедилмясиня тясири

 10. Инвестисийаларын идаряедилмясинин игтисади ясаслары

 11. Юлкя игтисадиййатында мцасир инвестисийа маркетингиндян истифадя хцсусиййятляри

 12. Инвестисийа базары вя онун диэяр базарлардан фяргли ъящятляри

 13. Ялверишли инвестисийа мцщитинин формалашмасы шяртляри

 14. Инвестисийа базарында рягабятин мювcуд вязиййятинин гиймятляндирилмяси мейарлары

15.Инвестисийа маркетингинин тяшкили вя идаряедилмяси проблемляри

16.Азярбайcан Республикасында инвестисийа фяалиййятинин дювлят тянзимлянмяси

17.Инвестисийаларын малиййяляшмяси вя инвестисийа ресурсларындан истифадя стратеэийасы

18.Инвестисийа рискляринин гиймятляндирилмяси вя идаряедилмяси

19.Инвестисийа базарында рисклярин идаряедилмясинин маркетинг комплекси

20.Инвестисийаларын ясасландырылмасы заманы маркетинг-микс елементляри цзря гярарларын гябулу

21.Инвестисийа гярарларынын ясасландырылмасы заманы прогнозлашдырма методларындан истифадя имканлары

22.Инвестисийа базарынын тядгигинин маркетинг имканлары

23.Сегментляшдирмя-инвестисийа тяклифляринин ясасландырылмасы вя сямярялилийинин йцксялдилмяси васитяси кими

24.Инвестисийа базарынын конйунктурасынын вя тутумунун маркетинг гиймятляндирилмяси

25.Инвестисийа базарынын сегментляшдирмя мейарлары

26.П.Дойл эюря инвестисийа базарынын сегментляшдирмя имканлары

27.Инвестисийа маркетингиндя стратежи гиймят гярарлары

28.Инвесторлар цчцн бизнес-планын ваcиб характеристикаларынын формалашcмасында маркетингин ящямийййяти

29.Фирма вя ширкятлярин активляринин дяйяринин артмасында маркетингин йери вя ролу

30.Маркетинг аудити,инвестисиа лайищяляринин тящлили заманы онун мягсяд вя вязифяляри

31.Маркетинг сегментляшдирмяси васитяси иля инвестисийа базарынын тядгиги

32.Инвестисийа лайищяляринин ясасландырылмасы вя реаллашмасында маркетинг коммуникасийаларынын ролу

33.Инвестисийаларын бюлцшдцрцлмяси вя йерляшдирилмясинин маркетинг аспектляри

34.Тясяррцфат субйектляринин инвестисийа сийасятиня базар игтисадиййатынын фяалиййят механизминин тясири

35.Инвестисийа обйектляринин сечилмясиня тясир едян амиллярин маркетинг гиймятляндирилмяси

36.Инвестисийа базарында маркетинг гярарларынын гябулу механизми

37.Инвестисиайларын бюлцшдцрцлмяси вя йерляшдирилмяси каналларынын сявиййяляри

38.Инвестисийаларын йерляшдирлмяси цзря маркетинг стратеэийалары

39.Инвестисийалардан истифадянин маркетинг ясаслары

40.Дювлят вя коммерсийа банкларында инвестисийа ресурсларынын идаряедилмясинин маркетинг стратеэийасы

41.Инвестисийа маркетингиндя тядгигатларын информасийа тяминаты системи

42.Инвестисийа маркетингиндя илкин вя тякрар информасийалар, онларын йыьылмасы вя истифадяси хцсусиййятляри

43.Инвестисийа маркетингиндя PEEST вя SWOT тящлилляр, онларын апарылмасы гайдасы

44.Инвестисийаларын дахил олма каналлары вя онларын характерик cящятляри

45.Инвестисийа стратеэийаларынын типолоэийасы

46.Айры-айры лайищяляря инвестисийа гойулушунун шяртляри вя принсипляри

47.Инвестисийа маркетингинин коммуникасийа системи

48.Инвестисийа маркетингинин коммуникасийа системиндя рекламын йери

49.Инвестисийа маркетингинин коммуникасийа системиндя PR ролу

50.Инвестисийа лайищяляринин селексийасы вя онларын идаряедилмяси

51.Истещлакчыларын щявясляндирилмяси цзря инвестисийа маркетингиндя истифадя олунна ясас методлар

52.Инвестисийа маркетингиндя коммуникасийа системинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси

53.Реал вя портфел инвестисийаларын маркетинг идаряедилмяси

54.Инвестисийа лайищяляринин сямярялилийинин ясасландырылмасы вя тямин едилмясиндя стратеjи маркетинг гярарларынын ролу

55.Инвестисийа активляринин дяйяринин гиймятляндирилмясиня йанашмаларда маркетинг методларындан истифадя

56.Интвестисийа маркетингинин стратеэийалары вя онларын ишляниб щазырланмасы хцсусиййятляри

57.Диффузийа темпинин мцяййянляншдирян амилляр вя маркетингдя онлардан истифадя имканлары

58.Инвестисийа маркетингиндя планлашдырма проблемляри

59.Инвестисийа маркетингинин стратежи вя тактики планлашырылмасы

60Бюлэц каналлары цзря стратежи гярарлар вя бизнесин еффективлийиня онларын тясири

61.Инвестисийа маркетингинин нязарят системи

62.Инвестисийа лайищяляри цзяриндя маркетинг нязарятинин приоритетляри

63.Инвестисийа лайищяляринин ишляниб щазырланмасы вя реаллашмасында маркетингин ролу

64.Инновасийаларын диффузийасы анлайшы вя онун игтисади мащиййяти

65 Инвесторларла ялагя заманы инвестисийаларын дяйяриня истигамятлянмиш маркетинг консесийасы вя ондан истифадя имканлары

66.Йени инвестисийа мящсулларынын дяйяринин маркетинг гиймятляндирилмяси

67.Маркетинг вя инвестисийа

68Маркетинг вя инвестисийа гярарларынын фирманын стратеэийалары иля ялагяляндирилмяси

69Маркетинг хяръялри инвестисийа обйекти кими

70Маркетинг гярарларынын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси заманы инвестисийа тящлилиндян истифадя

71Инвестисийаларын сямярялилийинин тямин едилмясиндя инвестисийа маркетингинин йери

72Маркетинг вя инвестисийа тящлилинин гаршылыглы ялагяси

73.INVESTOR REALATIONS идаряетмя гярарларынын реаллашмасында инвестисийа маркетингинин ролу

74Инвестисийа портфелинин маркетинг идаряедилмясинин сяъиййяви ъящятляри

75Инвестисийаларын ъялб едилмяси цзря маркетинг стратеэийалары

Туризм маркетинги” фянниндян имтащан суаллары 1. Туризм базарынын маркетинг тядгигинин мащиййяти вя вязифяляри

 2. Маркетинг тядгигатларынын методики ясаслары

 3. Туризм мцяссисяляринин маркетинг информасийаларынын тяснифаты

 4. Туризм базарынын структуру

 5. Туризм базарынын конйунктур вязиййятинин гиймятляндирилмяси

 6. Сегментляшдирмя -перспективли мягсяд базарынын сечилмяси васитяси кими

 7. Сегментляшдирмя мейарлары

 8. Туризм базарынын сегментляшдирилмяси принсипляри

 9. Мягсяд базарынын сечилмяси

 10. Туризм мящсулларынын мювгеляшдирилмяси

 11. Туризм мцяссисяляринин мящсул стратеэийасынын формалашмасы

 12. Туризм мящсулларынын структурунун оптималлашдырылмасы

 13. Маркетинг фяалиййятиндя йени мящсул

 14. Йени мящсулун ишляниб щазырланмасынын ясас мярщяляляри

 15. Йени туризм мящсулларынын базара чыхарылмасы

 16. Туризмдя маркетингин мащиййяти вя вязифяляри

 17. Хидмят маркетингинин спесифк ъящятляри

 18. Маркетингдя мящсул кими хидмятин сяъиййяви ъящтляри

 19. Туризм мящсулларынын диэяр базар мящсулларындан фяргли ъящятляри

 20. Туризмдя маркетингин ясас функсийалары

 21. Туризмдя коммерсийа фяалиййятинин ясас консепсийасы

 22. Туризмдя маркетингин сявиййяляри

 23. Милли сявиййядя туризм маркетинги

 24. Дювлятин туризм сийасяти

 25. Туризм мцяссисяляри-маркетинг консепсийаларынын реаллашдыран ясас щялгя кими

 26. Фирма- туроператор вя фирма-тураэентляр, онларын фяалиййятинин сяъиййяви ъящятляри

 27. Туризм сферасында маркетингин йери вя ролу

 28. Туризмдя гаршылыглы мцнасибятляр консепсийасынын реаллашмасы

 29. Туризмдя маркетингин тятбиги шяртляри

 30. Туризмдя маркетинги ясас принсипляри

 31. Туризм мцяссисяляриндя маркетинг консепсийаларынын реаллашмасы технолоэийасы

 32. Туризм мцяссисяляриндя маркетинг комплексинин ишляниб щазырланмасы

 33. Туризм мцяссисяляриндя маркетинг тядгигатларынын апарылмасына гойулан ясас тялябляр

 34. Туризм мцяссисяляриндя маркетинг тядгигатларынын апарылмасы механизми

 35. Маркетинг тядгигатларынын тяшкили формалары

 36. Туризм мцяссисяляринин дахили мцщитинин тящлили

 37. Туризм мцясисяляринин хариъи мцщит амилляринин тядгиги

 38. Туризм мящсулу вя онун структуру

 39. Туризм мящсулларынын ясас сявиййяляри

 40. Туризм базарын маркетинг тядгиги

 41. Туризм мящсулунун щяйат дювраны

 42. Туризм мцяссисяляринин рягабят мцщити

 43. Туризм хидмяти истещлакчыларынын тядгиги

 44. Туризм хидмяти истещлакчыларына тясир едян хариъи амилляр

 45. Туризм хидмяти истещлакчыларына тясир едян шяхси факторлар

 46. Туризм хидмятинин ялдя едилмяси щаггында гярарларын гябулу просеси

 47. Маркетинг бцдъясинин формалашмасы методлары

 48. Туризм мцяссисяляринин маркетинг комплексиндя гиймят

 49. Туризм фирмаларынын гиймят сийасяти вя онун формалашмасы проблемляри

 50. Туризм сферасында гиймят ямяляэялмя просесиня тясир едян хариъи амилляр

 51. Туризмдя гиймят ямяляэялмя просесинин гойулушу вя онун мягсяди

 52. Туризм мцяссисяляринин гиймят стратеэийасы

 53. Хяръляр ясасында гиймят ямяляэялмя методлары

 54. Рягибляря йюнялик гиймят ямяляэялмя методлары

 55. Тялябя йюнялик гиймят ямяляэялмя методлары

 56. Йени туризм мящсуллары цчцн гиймят ямяляэялмя стратеэийасы

 57. Туризм мцяссисяляринин сатыш стратеэийасы

 58. Туризм мцяссисяляринин сатыш стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы

 59. Туризм мящсулларынын сатыш каналлары

 60. Шагули маркетинг системляринин ясас типляри

 61. Аэент сювдяляшмяляри

 62. Туризмдя франчайзинг

 63. Туризм маркетингиндя васитясиляр вя онларын сечилмяси

 64. Туризм базарында васитячилярин ясас гиймятляндирмя мейарлары

 65. Туризмдя маркетинг коммуникасийаларынын мащиййяти

 66. Маркетинг коммуниксийасынын ясас мягсяд аудиторийалары

 67. Маркетинг коммуникасийасынын елементляри

 68. Туризм мцяссисяляринин коммуникасийа стратеэийасынын ишляниб щазырлан-масы

 69. Туризм сферасында маркетинг коммуникасийа комплексинин структуру-нун сечилмяси

 70. Туризм сферасында маркетинг коммуникасийасы цзря бцдъянин ишляниб щазырланмасы

 71. Туризм сферасында шяхси сатыш вя онун щяйата кечирилмяси механизми

 72. Туризмин маркетинг коммуникасийа комплексиндя реклам

 73. Туризм базарында реклам йайым васитяляри вя онларын сечилмяси

 74. Маркетингин коммуникасийа комплексиндя сатышын щявясляндирилмяси

 75. Туризм фирмаларынын Интернет-маркетингдян истифадя хцсусиййятляри

İnnovasiya marketinqi” фянниндян имтащан суаллары

 1. İnnovasiya marketinqi və marketinq innovasiyasının mahiyyəti

 2. İnnovasiya bazarı və innovasiya mühiti

 3. İnnovasiyalar bazarının iştirakçıları

 4. İnnovasiyanın həyat tsikli

 5. İnnovasiya məhsulları: patentlər və lisenziyalar

 6. Məhsulun həyat tsiklinin xüsusiyyətləri

 7. İqtisadi inkişafda innovasiyaların rolu

 8. İnnovasiya marketinqin obyekti kimi

 9. İnnovasiya marketinqinin funksiyaları

 10. İnnovasiya marketinqinin mahiyyəti

 11. İnnovasiya marketinqinin predmeti

 12. İnnovasiya marketinqinin obyekti

 13. İnnovasiyanın yaranma mənbələri

 14. İnnovasiya prosesinin əsas mərhələləri

 15. İstehlakçı davranışının amilləri əsasında innovasiyanınformalaşdırılması

 16. İnnovasiya məhsullarına marketinq dəstəyi

 17. İnnovasiya layihələrinin mərhələ ardıcıllığı

 18. İnnovasiya infrastrukturunun təşkili

 19. İnnovasiyanın anlayışı və onun təsnifatı

 20. İdeyanın innovasiyaya transformasiya üsulları

 21. Yeniliyin yaradılması texnologiyası

 22. Müəssisənin innovasiya potensialının formalaşdırılması

 23. Məhsulun istehsalı və qablaşdırılması

 24. Müəssisənin daxili mühit amilləri

 25. Müəssisənin resurs potensialı

 26. Müəssisənin təşkilati mədəniyyəti

 27. İnnovasiyanın tətbiqi strategiyası

 28. Məhsul çeşidinin genişləndirilməsi srtategiyası

 29. SWOT təhlili

 30. SWOT təhlil əsasında müəssisənin güclü və zəif tərəflərinin müəyyənləşdirilməsi

 31. SWOT təhlil əsasında müəssisənin qarşılacağı imkan və təhlükələrin tərəflərinin müəyyənləşdirilməsi

 32. Bazar stuasiyasının öyrənilməsi

 33. Ətraf mühitin təsir meyarlarının müəyyənləşdirilməsi və onların təsirinin qiymətləndirilməsi

 34. Yeni ideyaların əsas mənbələri

 35. İstehlakçı tənqidi

 36. Texnoloji bençmarketinq

 37. Keyfiyyət idarə etməsinin müasir metodları

 38. Məhsul siyasətinin formalaşdırılması metodları

 39. Ətraf mühitin təhlili

 40. Yeni məhsulun rəqabətqabiliyyətliliyinin qiymətləndirilməsi

 41. Məhsulun yaradılması ilə əlaqədar xərclərin proqnozlaşdırılması

 42. Yeni məhsula qiymətqoyma

 43. İnnovasiyalı satış sisteminin formalaşdırılması

 44. İqtisadiyyatda innovasiyanın yaranma səbəbləri

 45. İnnovasiya bazarında istehlakçı davranışı modelləri: innovatorlar,imitatorlar

 46. Müəssisənin innovasiya fəallığını müəyyənləşdirən amillər

 47. İnnovativ məhsulların növləri: patentlər, lisenziyalar

 48. İnnovativ tələbin determinantları

 49. İnnovativ müəssisələrdə marketinq informasiya sistemi

 50. İnnovasiya sferasinda marketinq tədqiqatının spesifikasiyası

 51. Bazarın yoxlanması metodları

 52. Müəssisənin innovativ biliklər sisteminin formalaşmasında bençmarketinqin rolu

 53. İnnovativ fəaliyyətdə strateji planlaşdırmanın xüsusiyyətləri

 54. İnnovasiya strategiyasınınformalaşmasına yanaşmalar

 55. İnnovasiya bazarında rəqabət strategiyaları

 56. İnnovasiya layihələrinin marketinq idarə etməsi

 57. İnnovasiya layihələrinin marketinq planı

 58. Patentlərin kommersiyalaşdırma xüsusiyyətləri

 59. Rəqabətli mövqenin yaradılması

 60. İnnovasiya layihələrinin qiymətləndirilməsi metodları

 61. İnnovasiya layihələrinin qiymətləndirilməsi meyarları

 62. Yeni məhsulun yaradılması zamanı proqnozlaşdırma və planlaşdırma

 63. Risklərin idarə eilməsində marketinqin rolu

 64. Risk və məqsədyönlülük əsasında strategiyanın seçılməsi

 65. Risklərin idarə edilməsi xəritəsi

 66. İnnovasiya marketinqdə risk anlayışı

 67. İnnovasiya marketinqdə riskin qiymətləndirilməsi

 68. İnnovasiya strategiyasının seçilməsi

 69. İnnovasiya strategiyasının reallaşdırılması

 70. Müəssisədə innovasiya menecmentinin təşkili

 71. İnvestisiya imkanlarının tədqiqi

 72. Yeni bazara çıxış strategiyaları

 73. Təşkilatın innovasiyalı inkişafı

 74. Porterin rəqabətli inkişaf modeli

 75. Ölkənin iqtisadi inkişafında innovasiaynın rolu

Marketinqin müasir problemləri” фянниндян имтащан суаллары

 1. Əməliyyat marketinqi və onun mahiyyəti

 2. İşgüzar istehlakçıların seçim meyarları

 3. Bank marketinqində reklamın vəzifələri

 4. Hakimiyyət orqanlarının İnternet-marketinqdən istifadə etməsinin istiqamətləri

 5. Məhsulun rəqabət qabiliyyətini qiymətləndirilməsində istifadə edilən bazar situasiyası göstəriciləri

 6. Strateji marketinqi və onun mahiyyəti

 7. Satınalma qərarlarının qəbulunun kompensasiya modelləri

 8. Bankın stab işçilərinin fəaliyyətini xarakterizə edən göstəricilər sistemi

 9. Məhsul və xidmətlərin istehsalçılarının İnternet-marketinqdən istifadə etməsinin istiqamətləri

 10. İnnovasiya marketinqində məhsul siyasətinin formalaşdırılması metodları

 11. Strateji və əməliyyat marketinqinin fərqləri və vəhdəti

 12. Satınalma qərarlarının qəbulunun konyunktiv modeli

 13. Bankın funkusional idarələrinin əsas və əlavə əmək haqqının müəyyən edilməsi qaydası

 14. Elektron mağazanın yaradılması

 15. İnnovasiya layihəsinin effektliliyinin qiymətləndirilməsi metodikası

 16. Strateji markeyinqin funksiyaları

 17. Satınalma qərarlarının qəbulunun dizyunktiv modeli

 18. Kredit şöbəsinin işçilərinin işinin keyfiyyət göstəriciləri

 19. İnternet-ticarətin təşkili

 20. İnnovasia məhsulunun bazara çıxarılması strategiyaları

 21. Bazar yönümlü marketinq-menecment

 22. Satınalma qərarlarının qəbulunun leksikoqrafik modeli

 23. Bankın ştab bölmələrinin saxlanması xərclərinin bölüşdürülməsi üsulları

 24. Korporativ layihələrin ümumi inkişaf strategiyası

 25. Biznesin müasir vəziyyətinin qiymətləndirilməsi metodları

 26. Ölkəmizdə marketinqin tətbiqi problemləri

 27. Xatırlanan və nəzərdən keçirilən məhsul dəsti

 28. Bank xidmətlərinin qiymətinin müəüüən edilərkən bankın vəzifələri

 29. İnternet-layihələrin ümumi inkişaf strategiyası

 30. SWOT-analiz

 31. İstehlakçının suverenliyi

 32. Son istehlakçıların mürəkkəb satınalma qərarları qəbul etməsi prosesi

 33. Bankın funksional bölmələrinin gəlirlərinin “Bank daxilində bank” modeli ilə bölüşdürülməsi

 34. Reklam, satış və müştərilərlə hesablaşmaya yeni yanaşmalar

 35. PIMS-analiz.

 36. Təbii və qazanılmış tələbatlar

 37. Son istehlakçıların istehlakdan sonrakı davranışı

 38. Bankın funksional bölmələrinin gəlirlərinin “Vəsaitlərin ümumi fondu” modeli ilə bölüşdürülməsi

 39. İnnovasiya marketinqi

 40. PEST-analiz

 41. Mütləq və nisbi tələbatlar

 42. İşgüzar istehlakçıların mürəkkəb satınalma qərarları qəbul etməsi prosesi

 43. Faiz və qeyri faiz xərcləri əsasında ayrı-ayrı bank əməliyyatlarının faiz syavkasının müəyyən edilməsi

 44. İnnovasiya marketinqinin xüsusiyyətləri

 45. İntensiv artım strategiyası

 46. “Həqiqi” və “yalançı” tələbatlar

 47. İşgüzar istehlakçıların istehlakdan sonrakı davranışı

 48. “Bank daxilində bank” modelində kredit stavkasının qiymətinin müəyyən edilməsi

 49. İnnovasiya marketinqinin funksiyaları

 50. İnteqrasiyaya əsaslanan artım strategiyası

 51. Marketinq və tələbatın formalaşdırılması

 52. İstehlakçı cəlbediciliyi və markaların xüsusiyyətləri arasındakı fərqdən asılı olaraq satınalma qırarlarının tipləri

 53. Birbaşa marketinq və onun üstünlükləri

 54. İnnovasiya marketinqinin funksiyalarının həyata keçirilmə ardıcıllığı

 55. Diversifikasiyaya əsaslanan artım strategiyası

 56. Biheviorizm nəzəriyyəsi

 57. Bank marketinqinin mahiyyəti

 58. Birbaşa cavab telemarketinqi

 59. Şaquli və laterial marketinq

 60. Marketinqin idarəetmə strukturunun təkmilləşdirilməsi

 61. Psixoanaliz nəzəriyyəsi

 62. 2. Bank marketinqinin xüsusiyyələri

 63. İnteraktiv marketinqin mahiyyəti

 64. İnnovasiya məhsulunun marketinq müşayiəti

 65. Marketinqin idarəetmə strukturunun təkamülü

 66. Koqnitiv psixologiya nəzəriyyəsi

 67. Bank xidməti standartlarının elementləri

 68. Marketinqdə İnternetdən istifadə edilməsi

 69. Texnologiyaların sənayeyə verilməsinin seçim meyarları

 70. Müəssisələrdə marketinq bölməsinin statusunun artırılması

 71. Son istehlakçıların satınalma meyarları

 72. Bank xidmətlərinin satışının həvəsləndirilməsində tətbiq edilən həvəsləndirmə üsulları

 73. İnternrt-marketinq

 74. Yeni innovasiya məhsulunun rəqabət qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi

 75. Marketinq və satış bölələrin birləşdirilməsi

 76. Strateji marketinqi və onun mahiyyəti

 77. Bankın stab işçilərinin fəaliyyətini xarakterizə edən göstəricilər sistemi

 78. İnternet-layihələrin ümumi inkişaf strategiyası

 79. Biznesin müasir vəziyyətinin qiymətləndirilməsi metodları

 80. Marketinqin idarəetmə strukturunun təkamülü

 81. İstehlakçının suverenliyi

 82. Bankın funkusional idarələrinin əsas və əlavə əmək haqqının müəyyən edilməsi qaydası

 83. İnnovasiya marketinqi

 84. İntensiv artım strategiyası

 85. Müəssisələrdə marketinq bölməsinin statusunun artırılması

 86. Son istehlakçıların mürəkkəb satınalma qərarları qəbul etməsi prosesi

 87. Bankın funksional bölmələrinin gəlirlərinin “Bank daxilində bank” modeli ilə bölüşdürülməsi

 88. İnnovasiya marketinqinin funksiyaları

 89. İnteqrasiyaya əsaslanan artım strategiyası

 90. Marketinq və satış bölələrin birləşdirilməsi

 91. Son istehlakçıların istehlakdan sonrakı davranışı

 92. “Bank daxilində bank” modelində kredit stavkasının qiymətinin müəyyən edilməsi

 93. Texnologiyaların sənayeyə verilməsinin seçim meyarları

 94. Diversifikasiyaya əsaslanan artım strategiyası

 95. İnnovasia məhsulunun bazara çıxarılması strategiyaları

 96. Strateji və əməliyyat marketinqinin fərqləri və vəhdəti

 97. İşgüzar istehlakçıların seçim meyarları

 98. Bank marketinqində reklamın vəzifələri

 99. Məhsul və xidmətlərin istehsalçılarının İnternet-marketinqdən istifadə etməsinin istiqamətləri

 100. Texnologiyaların sənayeyə verilməsinin seçim meyarları

 101. Təbii və qazanılmış tələbatlar

 102. İşgüzar istehlakçıların istehlakdan sonrakı davranışı

 103. Birbaşa marketinq və onun üstünlükləri

 104. İnnovasiya marketinqinin funksiyalarının həyata keçirilmə ardıcıllığı

 105. Marketinqin idarəetmə strukturunun təkamülü

 106. Biheviorizm nəzəriyyəsi

 107. Xatırlanan və nəzərdən keçirilən məhsul dəsti

 108. Kredit şöbəsinin işçilərinin işinin keyfiyyət göstəriciləri

 109. İnteraktiv marketinqin mahiyyəti

 110. Yeni innovasiya məhsulunun rəqabət qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi

 111. Marketinq və tələbatın formalaşdırılması

 112. Bank marketinqinin xüsusiyyələri

 113. İnternrt-marketinq

 114. Elektron mağazanın yaradılması

 115. İnnovasiya marketinqində məhsul siyasətinin formalaşdırılması metodları

 116. Satınalma qərarlarının qəbulunun konyunktiv modeli

 117. Bank xidməti standartlarının elementləri

 118. Birbaşa cavab telemarketinqi

 119. İnnovasiya layihəsinin effektliliyinin qiymətləndirilməsi metodikası

 120. SWOT-analiz

 121. Satınalma qərarlarının qəbulunun dizyunktiv modeli

 122. Bank xidmətlərinin satışının həvəsləndirilməsində tətbiq edilən həvəsləndirmə üsulları

 123. İnternet-ticarətin təşkili

 124. Reklam, satış və müştərilərlə hesablaşmaya yeni yanaşmalar

 125. PIMS-analiz.

Marketinqin kommunikasiya strategiyaları” fənnindən imtahan sualları
1. Marketinqdə kommunikasiya sisteminin tətbiqinin zəruriliyi və problemləri.

2. Marketinqin kommunikasiya sistemində tətbiq olunan strategiyalar.

3. Məqsədli auditoriyanın seçilməsi və qərarların qəbulu.

4. Marketinqin kommunikasiya prosesi.

5. Marketinqin kommunikasiya prosesində yerinə yetirilən vəzifələr.

6. Kommunikasiya prosesində arzu olunan cavab reaksiyasının müəyyənləşdirilməsi.


  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət