Ana səhifə

Contract de prestări servicii nr /deapa


Yüklə 98.33 Kb.
tarix11.05.2016
ölçüsü98.33 Kb.
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

NR. ............../DEAPA/....................
Servicii de documentare necesare în procesul de acreditare a spitalelor – pentru Spitalul .............................................

ARTICOLUL 1: PĂRŢILE CONTRACTANTE...................................., cu sediul/domiciliul în Mun.............................., Str............................ Nr....................., Sc.........., Et................, Ap...................., Jud............................, tel/fax .................................., Cod Fiscal nr. ..........................., cont ................................................................ deschis la ............................................................ reprezentata prin domnul / doamna ............................ -– candidat ofertat în cadrul apelului nr. ...................../ .......................... specializarea ......................, având având CNP ................................, fiind identificat cu BI/CI seria ................ nr. .................., domiciliat în Mun...................., Str....................... Nr.................., Sc................., Et............, Ap............., Jud............., în calitate de PRESTATOR

și
COMISIA NATIONALA DE ACREDITARE A SPITALELOR, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independenței nr. 202A, etaj 7, camera 18 sector 6, București, tel 021.211.52.75 / fax 021.211.51.05, Cod Fiscal 24609370, cont RO08TREZ7065009XXX011961 deschis la Trezoreria SECTORULUI 6 reprezentata prin domnul Bogdan-George JANSEN – Președinte şi .......................... – responsabil de contract, în calitate de BENEFICIAR.

s-a încheiat prezentul contract, în următoarele condiţii:

ARTICOLUL 2: DEFINIŢII
ART.2.1. În prezentul CONTRACT, termenii/expresiile de mai jos vor avea semnificaţiile următoare:

a. acreditare - evaluare externă şi independentă realizată de persoane special pregătite pentru aceasta - evaluatorii Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, care se finalizează cu încadrarea spitalelor în categorii de acreditare. Acreditarea priveşte spitalul în întregul lui, ca organizaţie, analiza este globală şi descrie funcţionarea instituţiei prin gradientul cu care aceasta este conformă sau se apropie de standardele de calitate prestabilite;

b. referinţă - grupare de standarde, criterii şi modalităţi de verificare a criteriilor, având toate semnificaţie şi finalitate comună;

c. standard - defineşte aşteptările privind performanţa, structura şi procesele dintr-un spital. Standardul reprezintă valoarea calităţii vizate sau către care se tinde, în ceea ce priveşte asigurarea îngrijirilor, tratamentelor şi serviciilor de calitate, sigure şi compliante pentru fiecare pacient;

d. criteriu - informaţie suplimentară, detaliu sau circumstanţă legată de un standard, care evidenţiază nivelul de calitate atins pentru un anumit standard;


e. operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrari - persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul care ofera in mod licit pe piata produse, servicii si/sau executie de lucrari;

f. documentare - s. f. 1. acțiunea de a (se) documenta. 2. știința înregistrării, clasării și conservării cunoștințelor referitoare la o problemă sau la un domeniu de activitate, pentru a le ține la dispoziția celor interesați. (< documenta)

g. zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.

ARTICOLUL 3: OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul prezentului contract constă în prestarea de servicii de documentare în cadrul procesului de acreditare a spitalelor, conform normelor legale în vigoare și cu respectarea Codului de conduită al evaluatorilor acreditați de către Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor.

3.2. Serviciile prestate, în înțelesul prezentului contract includ următoarele:

a. participarea la ședințele de pregătire a vizitelor, ședințe convocate de către Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor, precum și la vizitele stabilite de comisia de evaluare;

b. analiza fișei de autoevaluare;

c. participarea la vizita de evaluare;

d.observarea directă, culegerea datelor și informațiilor prin tehnicile și instrumentele prevăzute în cadrul Ordinului Ministrului Sănătății nr. 972/2010, consemnarea acestora în formularele specifice;

e. interacțiunea directă cu personalul spitalului evaluat strict în vederea culegerii de date și informații legate de evaluare;

d. redactarea proiectului de raport și înaintarea acestuia, sub asumare prin semnătură, Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor în termen de maxim 15 zile de la data oficială de finalizare a vizitei de evaluare;

e. disponibilitatea și participarea activă în procesul de corespondență și analiză asupra eventualelor observații primite de la spital;

f. asumarea, sub semnătură, a raportului final de evaluare a spitalului;

g. disponibilitatea permanentă pentru lămuriri legate de evaluarea spitalului care face obiectul prestării de servicii;

h. alte activități necesare, conform caietului de sarcini.


ARTICOLUL 4: PRETUL CONTRACTULUI

MODALITATI ȘI TERMENE DE PLATA
4.1. Prețul pentru prestarea servicilor este de .............. TVA inclus, respectând specificațiile din cadrul procedurii de achiziție a serviciilor prestate și prețul ofertat.

4.2. (1) Plata se va realiza în termen de 30 de zile de la predarea raportului final de evaluare a spitalului condiționat de certificarea calității și conformității serviciilor prestate.

(2) În cazul în care se constată încălcarea prevederilor legale și contractuale de către Prestator, acesta va returna Beneficiarului sumele primite și eventualele penalități și despăgubiri prevăzute prin prezentul contract în termen de maxim 30 de zile de la dovedirea abaterilor.

4.3. În cazul persoanelor fizice, CoNAS va achita plățile aferente contribuțiilor în baza informațiilor complete transmise de către prestator la data perfectării contractului.

4.4. În cazul persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate etc în mod obligatoriu, se vor transmite către CoNAS dovada declarării veniturilor rezultate din prezentul contract, precum și plata dărilor legale cu respectarea termenelor de declarare și achitare.

4.5. Nerespectarea clauzelor de la pct. 4.3 și 4.4 atrag excluderea candidaților de la selecțiile viitoare.ARTICOLUL 5: DURATA ȘI VALABILITATEA CONTRACTULUI

5.1. (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părți și este valabil 60 de zile, aferente celor 30 de zile de prestări servicii și livrare rapoarte și celor 30 de zile reprezentând termenul maxim pentru realizarea plății.

(2) Valabilitatea clauzelor de confidențialitate și prevederilor lit. g) a art. 3.2., este de 5 ani, începând cu data semnării prezentului contract.

5.2. Prestatorul, are obligația, prevăzută expres prin prezentul contract de a fi disponibil permanent pentru lămuriri legate de datele și informațiile culese și transmise CoNAS privind spitalului care face obiectul prestării de servicii, în caz contrar Beneficiarul putând solicita despăgubiri.ARTICOLUL 6: DESFĂŞURAREA CONTRACTULUI

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR6.1. DREPTURILE BENEFICIARULUI


a. să beneficieze de servicii la calitatea prevăzută în caietul de sarcini, realizate de evaluatori externi acreditați de CoNAS care să dea dovadă în realizarea prezentului contract de obiectivitate, integritate, profesionalism și confidenţialitate;

b. de a solicita orice informație, lămurire cu privire la îndeplinirea prezentului contract;

c. de a constata și sancționa orice nerespectare a prevederilor prezentului contract, conform acestuia.
6.2. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

6.2. Obligațiile beneficiarului sunt:a. să transmită prestatorului toate documentele prevăzute de legislația în vigoare;

b. să plătească retribuția prestatorului aferentă prezentului contract, în condițiile și la termenele prevăzute.
6.3. DREPTURILE PRESTATORULUI

6.3. Drepturile prestatorului sunt:a. să primească retribuția aferentă prezentului contract, în condițiile și la termenele prevăzute;


6.4. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

6.4. (1) Obligațiile prestatorului sunt:a. asumarea și respectarea Codul de Conduită al evaluatorilor acreditați de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor pe toată durata derulării prezentului contract;

b. să semneze declarația de integritate – Anexa nr. 1 și declarația referitoare la incompatibilități - Anexa nr. 2, părți integrante din prezentul contract;

c. să participe la ședințele de pregătire a vizitelor, ședințe convocate de către Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor, precum și la ședințele stabilite de comisia de evaluare necesare realizării livrabilelor prevăzute prin prezentul contract;

d. să analizeze fișa de autoevaluare;

e. să participe la vizita de evaluare, cu respectare programului vizitei așa cum a fost stabilit de președintele comisie de evaluare sau de CoNAS la propunerea comisiei de evaluare;

f. să presteze serviciile de documentare definite în caietul de sarcini, respectiv observarea directă, culegerea datelor și informațiilor prin tehnicile și instrumentele prevăzute în cadrul Ordinului Ministrului Sănătății nr. 972/2010, consemnarea acestora în formularele specifice;

g. să interacționeze direct cu personalul spitalului evaluat strict în vederea culegerii de date și informații legate de evaluare;

h. să redacteze proiectul de raport și să-l înainteze, asumat prin semnătură, Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor în termen de maxim 15 zile de la data oficială de finalizare a vizitei de evaluare;

i. să fie disponibil și să participe activ în procesul de corespondență și analiză asupra eventualelor observații primite de la spital;

j. să își asume, sub semnătură, raportul final de evaluare a spitalului;

k. să răspundă prezent la solicitarea CoNAS de a oferi informații, de a răspunde unor sesizări în legătură cu spitalul evaluat și după predarea raportului final de evaluare și remunerearea cuvenită;

l. să asigure confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor aferente prezentului contract;

m. să prezinte comunice CoNAS datele complete necesare plății tuturor contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, asigurări ș.a. în cazul persoanelor fizice/ să facă dovada declarării veniturilor rezultate din prezentul contract și achitătii la timp a dărilor legale aferente în cazul persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate etc.

n. să asigure integritatea dotărilor primite de la CoNAS pentru îndeplinirea prezentului contract, să folosească aceste dotări strict pentru îndeplinirea prezentului contract și să returneze dotările prevăzute în Anexa nr. 3 – parte integrantă din prezentul contract, o dată cu predarea raportului final;

o. să predea raportul final și rapoartele intermediare și toate documentele care au stat la baza elaborării acestora și în format electronic, pe stick-ul prevăzut în cadrul Anexei nr. 2;

p. să nu cesioneze drepturile și obligațiile ce rezultă din prezentul contract;

r. să nu faciliteze, intermedieze încheierea de contracte sau colaborări de orice natură între spital și terți – persoane fizice sau juridice, pentru o perioadă de 5 ani de la livrarea raportului final;

s. să completeze integral formularele aferente procesului de acreditare care le revin în funcție de complexitatea spitalului, lizibil, clar, cu observații obiective și complete; în funcție de situație, cu acordul expres al conducerii spitalului, se pot anexa justificări de natură foto-video;

t. îndeplinirea tuturor cerințelor și obligațiilor din caietul de sarcini

(2) Livrabilele vor respecta următoarele termene:a. proiectul de raport de evaluare va fi transmis spitalului analizat, pe bază de proces verbal de predare-primire şi prezentând semnăturile tuturor membrilor comisiei de evaluare, în termen de maxim 15 zile de la data finalizării vizitei.

b. obiecţiile remise de către spital vor fi analizate, soluţionate şi comunicate spitalului în termen de maxim 5 zile de la data primirii acestora.

c. raportul de evaluare final va fi transmis Unităţii de Analiză şi Acreditare din cadrul CoNAS, pe bază de proces-verbal de predare-primire şi prezentând semnăturile tuturor membrilor comisiei de evaluare, în termen de maxim 5 zile de la data soluţionării eventualelor obiecţii primite de către comisia de evaluare de la spitalul analizat.

(3) Raportul de evaluare va avea anexate cel puțin următoarele documente:

1. Adresă de înaintare a raportului de evaluare Unităţii de Analiză şi Acreditare din cadrul Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor;

2. Declarațiile de integritate ale evaluatorilor, membrii în comisia de evaluare;

3. Programul vizitei de evaluare;

4. Comunicare privind vizita de evaluare adresată spitalului;

5. Fișa de autoevaluare a spitalului;

6. Minuta ședinței de deschidere;

7. Minuta ședinței de informare de la începutul fiecărei zile;

8. Minuta ședinței de informare finală;

9. Lista documentelor solicitate spitalului și copii ale acestor documente;

10. Chestionarele administrate pacienților și aparținătorilor;

11. Chestionarele administrate personalului angajat al spitalului;

12. Listele de verificare;

13. Fișele de identificare și evidențiere a disfuncționalităților, dacă e cazul;

14. Fișa de constatare a situațiilor deosebite, dacă e cazul;

15. Adresă de transmitere a proiectului raportului de evaluare la spitalul evaluat

16. Proiectul raportului de evaluare

17. Obiecții ale spitalului privind unele aspecte ale proiectului de raport de evaluare, dacă e cazul;

18. Modul de soluționare al obiecțiilor spitalului, dacă e cazul;

19. Dovezile pe care se sprijină afirmațiile din raportul de evaluare;

20. Orice alt document solicitat expres de către CoNAS.
ARTICOLUL 7: CONFIDENTIALITATEA CONTRACTULUI
7.1.O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a)de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;

b)de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

7.2.Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se face confidential si se extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.

7.3.O parte contractanta este exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

a)informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru o asemenea dezvaluire;

b)informatia a fost dezvaluita la cererea organelor de control, a organelor de cercetare si /sau urmarire penala, a instantelor de judecata.

ARTICOLUL 8: REZILIERE, SUSPENDARE ȘI RENUNȚARE
8.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune interese.

8.2. (1) Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de Beneficiar da dreptul Prestatorului de a pretinde partea din contract indeplinita pana la data rezilierii.

(2) Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de Prestator da dreptul Beneficiaruluide a pretinde sumele plătite pana la data rezilierii și de a solicita eventualele penalități și despăgubiri prevăzute prin prezentul.

8.3. Suspendare și renunțarea prezentului contract trebuie fundamentate, în caz contrar, partea vătămată putând solicita despăgubiri.

8.4. În cazul în care suspendare și renunțarea solicitate de către Prestator împiedică Beneficiarul de a desfășura în termenele asumate vizita de evaluare a spitalului, Prestatorul va plăti Beneficiarului toate penalitățile implicate de amânarea acesteia.

8.5. Suspendarea/renunțarea se vor consemna în scris de fiecare parte cu un un preaviz de 3 zile.ARTICOLUL 9: SANCȚIUNI ȘI PENALITĂŢI
9.1. Pentru neplata la termen, din motive care dovedesc rea-credința, Beneficiarul va plăti o penalizare de 0,01% pe zi de intarziere.

9.2. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului contract, Prestatorul va fi exclus din Corpul de evalutori externi acreditați de CoNAS, i se va interzice participarea la alte proceduri de selecție, i se va solicita returnarea retribuției și daune interese.ARTICOLUL 10: FORŢA MAJORĂ
10.1. Se intelege prin caz de forta majora acel eveniment imprevizibil si de ne inlaturat produs ulterior perfectarii contractului precum: incendiu, cutremur, orice alta calamitate natural precum si razboiul.

10.2.Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

10.3.Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

10.4.Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

10.5.Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

10.6.Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune – interese.ARTICOLUL 11: LITIGII
11.1 Prestatorul si Beneficiarul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere, disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

11.2 Daca in 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale Prestatorul si Beneficiarul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din Romania.ARTICOLUL 12: INCHEIEREA CONTRACTULUI

Prezentul CONTRACT a fost incheiat azi .................... în limba romană, în doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

CONTRACTUL a fost redactat în 10 (zece) pagini numerotate de la 1 la 10.


PRESTATOR
.........................

BENEFICIAR
COMISIA NAȚIONALA DE

ACREDITARE A SPITALELOR
PREŞEDINTE

Bogdan-George JANSEN

DIRECTOR GENERAL,


Ștefan VLAD

DIRECTIA ECONOMICĂ, ACHIZIȚII PUBLICE ȘI ADMINISTRATIVȘef Serviciu
................................
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Șef Serviciu
..............................

RESPONSABIL CONTRACT,

Consilier
.............................ANEXA NR. 1


la contractul de prestări servicii nr...................../DEAPA/..........................
DECLARAŢIE DE INTEGRITATE
Nume şi prenume evaluator: ................................................................, domiciliul/reședința ................................................................................................................................................, CNP ...................................

serie, număr și data eliberării certificatului de evaluator ..................................................................................

Spitalul supus evaluării ......................................................................................

Perioada efectuării vizitei de evaluare ...................................
SITUAŢII ÎN CARE EVALUATORUL NU POATE DESFĂŞURA ACTIVITATEA DE EVALUARE ÎN CADRUL UNUI SPITAL:

DA


NU


OBSERVAŢII


SUNTEŢI SOŢ/SOŢIE, RUDĂ ORI AFIN PÂNĂ LA GRADUL AL IV-LEA INCLUSIV CU PERSOANE AFLATE ÎN CONDUCEREA SPITALULUI CE VA FI SUPUS EVALUĂRII?


AVEŢI CALITATEA DE ASOCIAT SAU ACŢIONAR LA SPITALUL CE VA FI SUPUS EVALUĂRII/DOCUMENTĂRII?


AVEŢI CALITATEA DE MEMBRU ÎN ORGANELE DE CONDUCERE SAU DE ADMINISTRARE (RESPECTIV DE MANAGER, DE MEMBRU AL COMITETULUI DIRECTOR, DE ŞEF DE SECŢIE, DE LABORATOR SAU DE SERVICIU SAU DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE) ALE VREUNUI SPITAL PUBLIC?


AVEȚI CALITATEA DE MANAGER GENERAL SAU DE MEMBRU ÎN COMITETUL DIRECTOR ÎN CADRUL SERVICIULUI DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN, RESPECTIV AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI?


AŢI MAI DESFĂȘURAT ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL/ÎN LEGĂTURĂ CU SPITALUL CE VA FI SUPUS EVALUĂRII (CONTROALE, CONSULTANŢĂ, EVALUĂRI)?


SUNTEŢI SEMNATAR SAU CO-SEMNATAR AL DOCUMENTELOR, PROGRAMELOR ŞI ALTOR PRODUSE MANAGERIALE ALE SPITALULUI CE VA FI SUPUS EVALUĂRII?


AVEȚI RELAŢII CU CARACTER PATRIMONIAL SAU VREUN INTERES PERSONAL DE NATURĂ PATRIMONIALĂ, DUMNEAVOASTRĂ, SOŢUL/SOŢIA, SAU RUDELE ORI AFINII PÂNĂ LA GRADUL AL IV-LEA INCLUSIV, ÎN LEGĂTURĂ CU SPITALUL CE VA FI SUPUS EVALUĂRII SAU AȚI AVUT ÎN ULTIMII 5 ANI?


AȚI FOST IMPLICAT, ÎNTR-O PERIOADĂ DE 3 ANI ANTERIOARĂ DATEI DESFĂȘURĂRII PROCEDURILOR DE EVALUARE A SPITALULUI, ÎNTR-O DISPUTĂ CU PERSOANE DIN CONDUCEREA SPITALULUI CE VA FI SUPUS EVALUĂRII?


SUNTEŢI IMPLICAT DVS./ SOŢUL/ SOŢIA/ RUDELE/ AFINII PÂNĂ LA GRADUL IV INCLUSIV ÎNTR-O ACŢIUNE ÎN JUSTIŢIE CU SPITALUL CE VA FI SUPUS EVALUĂRII SAU CU PERSONALUL ACESTUIA?


AŢI AVUT/AVEŢI FUNCŢII SAU AŢI FOST/SUNTEŢI IMPLICAT(Ă) ÎN ULTIMII 3 ANI ÎNTR-UN ALT MOD ÎN ACTIVITATEA SPITALULUI CE VA FI SUPUS EVALUĂRII?


SUNTEŢI SOŢ/ SOŢIE/ RUDĂ/ AFIN PÂNĂ LA GRADUL II INCLUSIV CU ANGAJAŢII Co.N.A.S.?


SUNTEŢI SOŢ/ SOŢIE/ RUDĂ/ AFIN PÂNĂ LA GRADUL II INCLUSIV CU UNUL DINTRE MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE DIN CARE FACEŢI PARTE?


AVEŢI DOMICILIUL ÎNTR-O LOCALITATE DE PE RAZA JUDEŢULUI ÎN CARE SE AFLA SPITALUL CE VA FI SUPUS EVALUĂRII?


ATI SEMNAT DECLARATIA DE INTEGRITATE.


AŢI SEMNAT PENTRU LUAREA LA CUNOŞTIINŢĂ ȘI ASUMAREA CODULUI DE CONDUITĂ A EVALUATORILOR.


AVEŢI IDEI PRECONCEPUTE FAŢĂ DE PERSOANE, GRUPURI, ORGANIZAŢII SAU OBIECTIVE ÎN LEGĂTURĂ CU SPITALUL CE VA FI SUPUS EVALUĂRII, CARE AR PUTEA SĂ VĂ INFLUENŢEZE ÎN ACTIVITATEA DE EVALUARE ?


AȚI ACORDAT ASISTENŢĂ SAU CONSULTANŢĂ SPITALELOR FOLOSIND STATUTUL DE ABSOLVENT AL PROGRAMULUI DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE A EVALUATORILOR CERTIFICAȚI DE CO.N.A.S. SAU ÎN NUMELE CO.N.A.S., FĂRĂ A AVEA O ÎMPUTERNICIRE EMISĂ ÎN MOD EXPRES DE CO.N.A.S. ÎN ACEST SCOP?


AVEȚI CALITATEA DE DEMNITAR PUBLIC SAU FUNCȚIONAR PUBLIC, ASTFEL CUM SUNT ACEȘTIA DEFINIȚI PRIN LEGEA NR. 161/2003?Dacă în timpul evaluării apare orice incompatibilitate personală dintre cele enumerate mai sus, trebuie să notificaţi de îndată, în scris, conducerea CoNAS și pe președintele comisiei de evaluare.
Cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că toate datele și informațiile cuprinse în prezenta declarație sunt reale și conform legii.
Evaluator,

(numele și prenumele)

.........................................................

Semnătura .....................................

Data ....................................

ANEXA NR. 2


la contractul de prestări servicii nr...................../DEAPA/..........................

DECLARAŢIA REFERITOARE LA INCOMPATIBILITĂȚI

Subsemnatul/Subsemnata ........................................................................, cu domiciliul în

.........................................................................................................................................................

identificat(ă) cu .......................... seria ....... nr. ..................... eliberat(ă) de .................................. în data de ............................, C.N.P. .............................................., posesor/posesoare al/a certificatului de evaluator de spitale seria ........ nr. ........................ eliberat de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor în data de .........................,

cunoscând prevederile art. 292 Cod penal cu privire la infracțiunea de fals în declarații, precum și pe cele ale:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare

- Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare,

- prevederile tuturor actelor normative incidente activităţii sau funcţiei pe care o exercit,

prin prezenta, declar pe proprie răspundere că nu mă aflu în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, astfel cum sunt reglementate de dispoziţiile legale în vigoare precum și în Codul de conduită a evaluatorilor de spitale înscrişi în Registrul evaluatorilor de spitale al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, desfăşurând activitatea de membru al Comisiei de evaluare la .................................................................................., judeţul ....................................., pentru care am fost selecţionat(ă), asumându-mi răspunderea pentru cele declarate.


Data, Declarant,

................................... (nume, prenume, semnatura)

ANEXA NR. 3


la contractul de prestări servicii nr...................../DEAPA/..................
LISTA DOTĂRILOR TRANSMISE*) DE CĂTRE CoNAS

PRESTATORULUI PENTRU ÎNDEPLINIREA PREZENTULUI CONTRACT


  1. DOTĂRI CARE SE RETURNEAZĂ LA PREDAREA RAPORTULUI FINAL**)

    1. LEGITIMAȚIE EVALUATOR EXTERN + SUPORT PIELE + INSIGNĂ

    2. MEMORY STICK 8GB
  1. DOTĂRI CARE RĂMÂN ÎN PROPRIETATEA PRESTATORULUI

2.1. CD cu documentație FAE – format pdf.

PRESTATOR,
................................

BENEFICIAR,
COMISIA NAȚIONALĂ DE

ACREDITARE A SPITALELOR

RESPONSABIL CONTRACT,


..............................
*) se transmit prin semnarea notei de transfer între persoane de obiecte de inventar

**) se returnează responsabilului de contract (pentru pct. 1.2. după verificarea de către președintele comisiei privind existența documentației prevăzută la lit.o a art. 6.4. în format electronic)Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət