Ana səhifə

BİRİNCİ kisim genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Tanımlar


Yüklə 116.92 Kb.
tarix08.05.2016
ölçüsü116.92 Kb.
BOĞAZİÇİ KANUNU

(1)

Kanun Numarası : 2960

Kabul Tarihi : 18/11/1983

Yayımlandığı R. Gazete: Tarih :22/11/1983 Sayı:18229

Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 970

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Tanımlar

Amaç:


Madde 1 - Bu Kanunun amacı; İstanbul Boğaziçi Alanının kültürel ve tarihi

değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştir-

mek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygu-

lanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemektir.

Tanımlar :

Madde 2 - Bu Kanunda kullanılan bazı terimlerin tanımları aşağıda gösteril-

miştir.

a) Boğaziçi Alanı; Boğaziçi kıyı ve sahil şeridinden, öngörünüm bölgesinden,

geri görünüm bölgesinden ve etkilenme bölgelerinden oluşan ve sınırları ve koor-

dinatları bu Kanuna ekli krokide işaretli ve 22/7/1983 onay tarihli nazım planda

gösterilen alandır.

b) Boğaziçi sahil şeridi; Boğaziçi kıyı kenar çizgisi ile 22/7/1983 tarihli

1/5000 ölçekli nazım planında gösterilen hat arasında kalan bölgedir.

c) Öngörünüm bölgesi; Boğaziçi sahil şeridine bitişik olan ve 22/7/1983 ta-

rihli 1/1000 ölçekli imar uygulama planında gösterilen bölgedir.

d) Geri görünüm bölgesi; öngörünüm bölgesine bitişik olan ve 22/7/1983 ta-

rihli 1/5000 ölçekli nazım planında gösterilen coğrafi bölgedir.

e) Etkilenme bölgesi; öngörünüm ve geri görünüm bölgeleri dışında 22/7/1983

tarihli ve 1/5000 ölçekli nazım planında gösterilen ve Boğaziçi sahil şeridi,ön-

görünüm ve geri görünüm bölgelerinden etkilenen bölgedir.

--------------------

(1) 24/2/1984 tarih ve 2981 sayılı, "İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapı-

lara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin

Değiştirilmesi Hakkındaki Kanunun" 23/a maddesi ile, 16/3/1983 tarih ve

2805 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış; aynı kanunun 22 nci maddesinin

(a) bendi hükmü ile de "Boğaziçi Kanunundaki 16/3/1983 tarih ve 2805 sayılı

Kanunla ilgili hükümler yerine mezkür 2981 sayılı kanun hükümlerinin uygu-

lanacağı" belirtilmiştir.İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar, Orman Alanları, Yeşil Sahalar

Genel esaslar:

Madde 3 - Boğaziçi Alanının korunması ve geliştirilmesinde ve imar mevzuatı-

nın uygulanmasında aşağıdaki hususlar esas alınır.

a) Boğaziçi Alanında yeralan kültürel ve tarihi değerler ve doğal güzllikler

muhafaza edilir ve doğal yapı korunur.

b) Boğaziçi Alanı bu Kanunun amaçlarına uygun olarak ve doğal ve tarihi çev-

reye uyumu gözetilerek güzelleştirilir ve geliştirilir.

c) Boğaziçi Alanında tarihi ve milli kültürümüze dayanan yaşamın yeniden

canlandırılması, mesire yerlerinin geliştirilmesi ve gezinti alışkanlıklarının

sürdürülmesi teşvik edilir.

d) Boğaziçi Alanındaki kültür ve tabiat varlıklarının onarımına öncelik ve-

rilir.

e) Boğaziçi Alanındaki yapılar bu Kanun hükümlerine ve imar planları esasla-rına göre yapılır, aykırı olanlar derhal yıkılır veya yıktırılır.

f) (Değişik: 3/5/1985-3194/47 md.) Boğaziçi alanında mevcut planda nüfus ve

yapı yoğunluğu gözönüne alınmak kaydı ile plan değişikliği yapılabilir.

g) (İptal: Ana. Mah; 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 sayılı Kara-

rı ile.)

h) Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde turizm ve rekreasyon amacı

ile ayrılan alanlara toplumun yararlanmasına ayrılan yapı yapılır ve bu husus

tapu sicillerine işlenir. Toplumun yararlanmasına ayrılan bu yapılar amaç dışı

kullanılamaz.

i) Boğaziçi Alanında kıyılar ancak kamu yararına kullanılır.

j) Boğaziçi sahil şeridinde ancak toplumun yararlanacağı dinlenme, gezinti

ve turizm tesisleri imar planlarına uygun olmak şartı ile yapılabilir.

k) Boğaziçi Alanında kıyıda ve sahil şeridinde boş alanlar veya boşaltılacak

sahalar "j" fıkrasındaki esaslara göre değerlendirilir.

l) Boğaziçi Alanında kömür ve akaryakıt depoları, tersaneler ve sanayi te-

sisleri kurulamaz.

m) Boğaziçi su yolunda hurda gemi ve benzeri araçlar bırakılamaz.

n) Boğaziçi Alanında imar planlarında parseller için belirlenen kullanım ka-

rarları tapu sicillerine işlenir.

o) Boğaziçi Alanında kamu hizmet ve tesislerine ayrılan alanlarda geçici in-

şaat müsaadesi verilmez. Ancak; Boğaziçi öngörünüm, geri görünüm ve etkilenme

bölgelerinde kamu hizmet ve tesislerine ayrılan alanlarda 40 m2'yi geçemeyen

bekçi kulübesi, büfe, çay ocağı gibi yapılara imar uygulama programı uygulanana

kadar Boğaziçi İmar İdare Heyetince müsaade edilir.

Orman alanları:

Madde 4 - Boğaziçi Alanı sınırları içinde Devlet ormanı statüsüne alınacak

yerler, Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunca kararlaştırılır ve kamu ku-

rum ve kuruluşlarına ait olanlar bedelsiz olarak Hazineye devredilir. Özel mül-

kiyete ait olanlar ise Tarım ve Orman Bakanlığınca kamulaştırılır.

Devlet ormanı statüsüne alınan bu yerler, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazır-

lanacak proje ve programa göre Boğaziçi Alanının doğal yapısına uygun olarak dü-

zenlenir, ağaçlandırılır parklar ve mesire yerleri yapılır ve bunların bakımı,

işletilmesi ve muhafazası sağlanır.

6303


Devlet ormanı statüsüne alınan bu yerlerde 6831 sayılı Orman Kanununun

2 nci maddesi uygulaması yapılamaz.

Boğaziçi Alanı içindeki ormanlarda intifa ve irtifak hakkı tesis edi-

lemez. Ancak bu Kanunun amacına uygun intifa ve irtifak hakkı, Boğaziçi İmar

İdare Heyetinin teklifi üzerine ilgili bakanlıklarca tesis edilebilir.

Yeşil alanlar:

Madde 5 - Boğaziçi Alanında orman sayılmayan kamu kurum ve kuruluşlarına

veya özel mülkiyete ait koru, koruya katılacak alan, çayır, mesire yeri, bos-

tan ve benzeri alanlar yeşil alan sayılır ve bitki varlıkları geliştirilerek

muhafaza edilir.

Bu alanlardaki ağaç varlıklarının yokedilmesi veya tahrip edilmesi yasaktır.

Yeşil alan sayılan yerlerde mahalli mahsullerin yetiştirilmesine devam edi-

lir.

İmar planında yeşil alan olarak belirlenen arsaların ağaçlandırıması içingerekli tedbirler Boğaziçi İmar Müdürlüğünce alınır.

Boğaziçi Alanındaki yabancı ülke temsilciliklerine ait koruların bu nitelik-

leri korunur.

İKİNCİ KISIM

Organlar ve Uygulama Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Organlar

Kuruluş:

Madde 6 - Bu Kanun amaçları doğrultusunda Boğaziçi Alanında yerleşme ve ya-

pılaşmanın planlanması, kaordinasyonu, imar uygulamalarının yapılması ve denet-

lenmesi için Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi İmar İdare He-

yeti ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü kurulmuştur. (1)

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu:

Madde 7 - Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu; Başbakan veya görevlen-

direceği Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısının başkanlığında, İmar ve İskan

Milli Savunma, Maliye, İçişleri, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştır-

ma, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kay-

naklar bakanlarından oluşur. Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların temsilci-

leri kurul toplantılarına çağrılabilir.

Kurulun sekreterya hizmeti İmar ve İskan Bakanlığınca yürütülür.

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu yılda en az iki defa toplanır ve

çalışma esasları Başbakanlıkça belirlenir.

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Boğaziçi imar planlarının yapılmasını kararlaştırmak, imar planlarını ve

diğer ilgili planları görüşmek ve kabul etmek,

b) Boğaziçi imar uygulama programlarını onaylamak,

c) Boğaziçi imar uygulama programları gereği kamu yatırımlarını planlamak ve

Bakanlar Kurulunun onayına sunmak,

----------------

(1) 3/5/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanununun 46 ncı maddesiyle, bu maddeye

göre kurulan organlar kaldırılmış; bunların görev ve sorumluluklarının mez-

kür 46 ncı maddede belirtilen çerçeve dahilinde İstanbul Büyükşehir ve il-

gili ilçe Belediye Başkanlıklarınca yürütüleceği hükme bağlanmıştır.

*

6304d) Boğaziçi İmar Müdürlüğünün mali yardım isteklerini incelemek ve karara

bağlamak,

e) İmar ve İskan Bakanlığınca getirilen Boğaziçi Alanı ile ilgili konuları

görüşmek ve kararlaştırmak.

Boğaziçi İmar İdare Heyeti:

Madde 8 - Boğaziçi İmar İdare Heyeti, İstanbul Valisinin başkanlığında İs-

tanbul Belediye Başkanı, İstanbul İl Hukuk İşleri Müdürü, İl İmar Müdürü, İl

Sağlık Müdürü, Defterdar, Boğaziçi İmar Müdürü, İstanbul Belediyesi İmar Müdü-

rü Vali ve Belediye Başkanının tayin edecekleri birer uzman, Taşınmaz Kültür

ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu Başkanı, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek

ilgili bilim dalı öğretim üyesi olmak üzere oniki üyeden oluşur. Gerektiğinde

ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri toplantılara çağrılabilir. Boğaziçi

İmar İdare Heyetinin sekreterya hizmeti Boğaziçi İmar Müdürlüğünce yapılır.

Boğaziçi İmar İdare Heyeti ayda en az iki defa, ayrıca valinin çağrısı üze-

rine toplanır çalışma ve karar alma esasları Valilikçe belirlenir.

Boğaziçi İmar İdare Heyetinin görevleri şunlardır,

a) Boğaziçi İmar planını ve diğer ilgili planların görüşmek ve mütalaası ile

birlikte İmar ve İskan Bakanlığına sunmak,

b) Boğaziçi imar uygulama programlarını görüşmek ve İmar ve İskan Bakanlığı-

na sunmak.

c) Boğaziçi imar uygulama programları gereği kamu yatırımlarını planlamak

ve İmar ve İskan Bakanlığına sunmak,

d) Boğaziçi İmar Müdürlüğünün mali yardım isteğini görüşmek ve talepleri

İmar ve İskan Bakanlığına sunmak.

e) Boğaziçi İmar Müdürlüğünün bütçesini görüşmek ve karara bağlamak.

f) Bu Kanun hükümlerine göre tespit ve teklif edilen yıkım işlerini görüş-

mek ve karara bağlamak.

g) Boğaziçi İmar Müdürlüğünce gündeme getirilen konuları görüşmek ve karara

bağlamak.

h) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

Boğaziçi İmar Müdürlüğü:

Madde 9 - İstanbul Belediyesine bağlı kamu tüzelkişiliğine sahip Boğaziçi

İmar Müdürlüğü; Boğaziçi İmar Müdürü, en çok üç müdür yardımcısı ile gerekli

planlama, plan uygulama, yapı kontrol, idare ve destek birimlerinden oluşur.

Boğaziçi Alanında bu Kanunun amacına uygun olarak faaliyetlerin planlanma-

sından, koordinesinden ve uygulanmasından, Boğaziçi Alanının genel görünüm ve

estetiğinin ve tarihi ve doğal mimari özelliklerinin korunmasından birinci dere-

cede sorumlu olan Boğaziçi İmar Müdürü, en az lisans düzeyinde yükseköğrenim

görmüş kişiler arasından, İstanbul Belediye Başkanının inhası, İstanbul Valisi-

nin teklifi üzerine İmar ve İskan Bakanlığınca atanır. Müdür yardımcıları, Mü-

dürde aranan şartları taşıyan kişiler arasından aynı usulle atanır. Diğer görev-

lilerin atanması genel hükümlere göre yapılır.

Boğaziçi İmar Müdürlüğünde görevli müdür ve yardımcıları ile diğer görevli-

ler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.

Boğaziçi İmar Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Boğaziçi imar planlarını ve Boğaziçi Alanında bu Kanunun amacına uygun

yatırımları ve ilgili diğer faaliyetleri düzenleyen imar uygulama programlarını

ve ilgili diğer planları hazırlamak ve Belediye Başkanlığına sunmak.

b) Boğaziçi İmar Müdürlüğünün bütçesini hazırlamak. Belediye Başkanının mu-

vafakatı ile İmar İdare Heyetine sunmak.

c) Boğaziçi Alanında imar uygulamalarını, ruhsat ve izin işlemlerini yürüt-

mek.


d) Boğaziçi Alanında yapıları ve inşaatları kontrol etmek.

e) İmar mevzuatına aykırı yapılar hakkında alınan yıkım kararlarını uygula-

mak.

f) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.
İKİNCİ BÖLÜM

Planlar ve İmar Uygulamaları

İmar planlarının yapılması, onayı ve tadili:

Madde 10 - (Değişik: 3/5/1985-3194/48 md.)

"Gerigörünüm" bölgesinde Taban Alan Kat Sayısı (T.A.K.S.) azami % 15 ve 4

katı (H = 12.50 m. irtifaı), "Etkilenme" bölgesinde ise gene Taban Alanı Kat Sa-

yısı (T.A.K.S.) % 15 ve 5 katı (H = 15.50 m. irtifaı) geçmemek şartı ile konut

yapılabilir. Daha önce belediyeye bilabedel terk edilmiş veya edilecek olan

alanlar bu hesaba dahil edilir. Hesabat brüt alan üzerinden yapılır 1/1/1982

den sonra alınmış "Yüksek Anıtlar Kurulunun" kararları ile 22/7/1983 onay tarih-

li planda kazanılmış haklar saklıdır.

Ancak, kat alanı ve irtifa ne olursa olsun İmar Kanununun ilgili maddeleri-

ne göre yapı sahipleri ruhsat ve iskan alma mecburiyetinde olup, bu işlemler

yalnızca ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarınca avan ve tatbikat projelerine gö-

re verilir.

Gerekli görüldüğü takdirde "Boğaziçi Alanı" için yapılan planların revize

edilmesi "gerigörünüm" ve "etkilenme" bölgelerinde 3030 sayılı Kanuna göre,

"sahil şeridi" ve "öngörünüm" bölgelerinde İstanbul Büyük Şehir Belediyesince

hazırlanarak Belediye Meclisinin kararı ve Belediye Başkanının onayından sonra

"Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu" onayı ile yürürlüğe girer.

İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşları, Büyük Şehir Beledi-

ye Başkanlığında bir ay süre ile ilan edilen "Sahil Şeridi" ve "Öngörünüm" böl-

geleri ile ilgili planlara itiraz edebilir. Ancak, itirazlar yürürlüğü durdur-

maz. Belediye Başkanlığı planı itirazları ile inceler ve görüşünü de ekleyerek

Belediye Meclisine sunar. Belediye Meclisi durumu bir ay içinde inceleyerek ka-

rara varır. Netice, Büyük Şehir Belediye Başkanının ve Boğaziçi İmar Yüksek

Koordinasyon Kurulunun onayı ile kesinleşir.

Plan değişiklikleri de aynı usule göre yapılır.

İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu: Başbakan veya görevlendireceği Başbakan

Yardımcısı veya bir devlet bakanı başkanlığında Milli Savunma, Bayındırlık ve

İskan, Kültür ve Turizm, Ulaştırma, Tarım Orman ve Köyişleri, Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanlarından oluşur. Kurulun sekreterya görevini Bayındırlık ve İskan

Bakanlığı yürütür.

Boğaziçi İmar Müdürlüğünün bütçesi, personeli ve gelirleri de İstanbul Büyük

Şehir Belediye Başkanlığına aktarılır.

Yapının denetimi:

Madde 11 - Boğaziçi Alanındaki yapılar, kazı izni verildiği günden itibaren

Boğaziçi İmar Müdürlüğünce inşaat ruhsatına ve eklerine ve bu Kanunla belirlenen

esaslara göre denetlenir.


Boğaziçi İmar Müdürlüğü, denetleme sırasında inşaat ruhsatı ve eklerine ve

bu Kanunla belirlenen imar mevzuatına aykırılıkları bir tutanakla tespit eder.

Tutanak tanziminde mal sanibi veya müteahhit veya fenni mesulün bulunması esas-

tır. Bunların bulunmamaları halinde inşaatta çalışan herhangi bir kişinin bulun-

ması da yeterlidir. Terkedilmiş bir inşaatta tutanak, Boğaziçi İmar Müdürlüğünce

görevlendirilecek asgari üç görevli tarafından tanzim edilir.

İnşaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırılığı tespit edilen yapı-

lar için, tutanak tanzimi ile birlikte inşaat mühürlenir. Yapının mühürlendiği-

ni belirten belge ve levhalar yapının muhtelif cephelerine asılır. Bu suretle

durum mal sahibine veya müteahhide veya fenni mesule tebliğ edilmiş sayılır.

Tanzim edilen tutanak ve yapının mühürlendiğini belirten belge, bir kroki

ile birlikte derhal Boğaziçi İmar Müdürlüğüne gönderilir.

Mal sahibi veya müteahhit inşaat ruhsatı ve eklerini denetlemeye hazır bir

şekilde inşaat mahallinde bulundurmakla yükümlüdürler.

Denetleme usulleri, yapıların denetiminde kabul edilebilir hata payları ve

ölçüleri, tarafların yükümlülükleri ve inşaat mahallinde bulundurulması gereken

belge ve levhalar ve denetime ilişkin diğer hususlar İmar ve İskan Bakanlığınca

hazırlanacak yönetmelikte belirtilir.

Kullanılan yapının denetimi:

Madde 12 - Kullanma izni verilen yapıların, Boğaziçi İmar Müdürlüğünce tes-.

pit edilecek önceliklere göre ve bir program dahilinde, projelerine ve imar mev-

zuatına uygunluğu denetlenir.

Denetleme sırasında tespit edilen aykırılıklar bu Kanunun 11 inci maddesin-

de belirtilen esaslara göre tespit edilir ve derhal Boğaziçi İmar Müdürlüğüne

bildirilir.

Tutanak tanziminde mal sahibi veya yönetici veya kiracının bulunması esas-

tır. Terkedilmiş yapılarda tutanak Boğaziçi İmar Müdürlüğünce görevlendirile-

cek asgari üç görevli tarafından tanzim edilir.

Yapıda imar mevzuatına aykırı olarak yapılan değişiklikler ve eklentiler,

bu Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre Boğaziçi İmar Müdürlüğün-

ce yıkılır veya yıktırılır.

Kullanılan yapıların denetim esasları ve denetim elemanlarının görev ve

yetkileri ve ilgili diğer hususlar İmar ve İskan Bakanlığınca hazırlanacak

yönetmelikte belirtilir.

Yıkım işleri:

Madde 13 - Aşağıda belirtilen yapılar Boğaziçi İmar İdare Heyetinin kararı

ve Boğaziçi İmar Müdürünün yazılı emri ile yıkılır veya yıktırılır.

a) İnşaat ruhsatı olmayan yapılar,

b) Yapının, inşaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırı yapılmış

bölümleri,

c) Boğaziçi İmar Müdürlüğünce mühürlenerek yapımı durdurulmuş yapıların mü-

hürlendikten sonra yapılan ilaveleri,

d) Yapılarda kullanma izni verildikten sonra imar mevzuatına aykırı olarak

yapılan değişiklikler ve eklentileri.

Bu Kanun hükümlerine göre yıkılması gereken yapılar tespit edildiğinde Bo-

ğaziçi İmar Müdürlüğünce derhal valiliğe bildirilir. Vali, Boğaziçi İmar İdare

Heyetini en geç yedi gün içinde toplayarak konunun karara bağlanmasını sağlar

ve kararı Boğaziçi İmar Müdürlüğüne gönderir.

Yıkım emri 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine bağlı kalınmaksızın gü-

venlik kuvvetleri veya belediye zabıta kuvvetleri tarafından mal sahibine veya

müteahhide tebliğ edilir. Bu tebligat onbeş gün içinde tamamlanır. Tebligatın

bu şekilde yapılması mümkün olmadığı takdirde, yıkım emri yapı mahallinde görü-

lebilecek bir yere onbeş gün müddetle asılır ve bu işlem bir tutanakla belirle-

nir. Bu suretle durum mal sahibi veya müteahhide tebliğ edilmiş sayılır.

Tebligatın tamamlanmasından itibaren onbeş gün içinde yapı, mal sahibi veya

müteahhit tarafından yıkılmadığında, yıkım işlemi Boğaziçi İmar Müdürlüğünce ye-

rine getirilir ve yıkım masrafları % 20 fazlası ile mal sahibi veya müteahitten

tahsil edilir.ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Bütçe :


Madde 14 - Boğaziçi İmar Müdürlüğü bütçesi; Boğaziçi İmar İdare Heyetinin

kararını müteakip, İstanbul Belediyesi bütçesi içinde ayrı bir program olarak

yer alır. İta amiri Boğaziçi İmar Müdürüdür.

Gelirler:

Madde 15 - Boğaziçi İmar Müdürlüğünün gelirleri şunlardır.

a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar,

Genel bütçeden, İstanbul Belediyesi bütçesi kanalıyla yapılacak yardımlardan

Boğaziçi İmar Müdürlüğüne ayrılacak miktar, bütçe kanunlarında tasrih edilir.

b) (Mülga : 9/5/1984-3004/2 md.)

c) Boğaz köprülerinden geçiş ücretlerinin yüzde 10'u,

d) Boğaziçi Alanında plan ilkelerine uygun olarak yapılacak inşaat veya ta-

dilat projelerinin uygulanmasında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer

alan imar ile ilgili harçlar ve harcamalara katılma paylarının bir misli oranın-

da alınacak harç ve harcamalara katılma payları,

e) Boğaziçi Alanında kullanılmak üzere, yurt içi ve yurt dışından yapılacak

her türlü mal, para ve benzeri bağışlar ve yardımlar ve bu Kanuna göre tahsil

edilecek diğer gelirler.

Gelirlerin tahsili:

Madde 16 - Boğaziçi İmar Müdürlüğü gelirlerinden;

a) 15 inci madde (d) bendinde belirtilen gelirler İstanbul Belediyesince,

(c) bendinde belirtilen gelirler ilgili işletmelerce tahsil edilir ve Boğaziçi

İmar Müdürlüğü harcamalarına karşılık olmak üzere tahsil edildikleri ayı takip

eden ay sonuna kadar açılan özel hesaba yatırılır. Tahsil edilen bu gelirleri

zamanında yatırmayanlar hakkında kanuni işlem yapılır, ayrıca tutarları yüzde

10 fazlasıyla tahsil edilir.

Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

b) Belediyeler ve il özel idareleri ortak fonlarından her yıl Boğaziçi Ala-

nı için ayrılan pay, İller Bankası Genel Müdürlüğünce Boğaziçi Alanında yapıla-

cak kamulaştırma işlemlerine ve alt yapı yatırımlarına tahsis edilir. Bu payın

kullanılmasına ilişkin esas ve usuller İmar ve İskan Bakanlığınca hazırlanacak

yönetmelikte belirtilir.

Muafiyet:

Madde 17 - Bu Kanun hükümlerine göre yapı hakkı verilmeyip ticari geliri

de olmayan arsalar ile üzerinde kültür ve tabiat varlığı bulunan arsalar emlak

vergisinden muaftır.İKİNCİ BÖLÜM

Cezalar

Ceza hükümleri:

Madde 18 - Boğaziçi Alanında inşaat ruhsatı alınmadan yapılan yapıların ta-

mamı, inşaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırı yapılan yapıların ay-

kırı kısım ve bölümleri, bu Kanunun 13 üncü maddesine göre yıktırılmakla bera-

ber, yapı sahipleri, fenni mesulleri ve müteahhitleri bir aydan altı aya kadar

hapis ve 200.000 liradan 500.000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırı-

lır. Bu fiillerin tekrar edilmesi halinde söz konusu kimselere verilecek ceza-

lar 1/3'ünden az olmamak üzere üç katına kadar artırılır. Fenni mesullere ayrı-

ca bir yıla kadar meslekten men cezası verilir.

İmar mevzuatına ve bu Kanuna aykırı ruhsat verenler, verilmesine müsaade

edenler, bu Kanunla verilen görevleri ve bu görevleri belirtilen süre içinde

yapmayanlar veya görevini kötüye kullananlar fiilleri daha ağır bir cezayı ge-

rektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Boğaziçi Alanında tarihi ve doğal güzelliklerin yoğunlaştığı kıyı, sahil

şeridi ve öngörünüm bölgesinde doğal yapıyı tahrip eden veya niteliğini bozan-

ların fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde iki aydan bir yıla

kadar hapis ve 200.000 liradan 500.000 liraya kadar ağır para cezası ile ceza-

landırılır. Ayrıca, bu filleri işleyenler, doğal yapıyı en geç bir yıl içinde

aslına uygun hale getirmekten sorumludurlar. Aksi halde doğal yapı Boğaziçi

İmar Müdürlüğünce, masrafları iki katı ile failden ve mal sahibinden müteselsi-

len tahsil edilerek aslına uygun hale getirilir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Askeri ihtiyaçlar:

Madde 19 - Boğaziçi Alanında Milli Savunma Bakanlığına tahsisli veya savun-

ma amacıyla kullanılması Genelkurmay Başkanlığınca öngörülen alanlarda bu Kanun

hükümleri uygulanmaz.

Uygulanmayacak hükümler:

Madde 20 - 6785 sayılı İmar Kanununun ve 16/3/1983 tarih ve 2805 sayılı

Kanunun ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

Tüzük ve yönetmelik:

Madde 21 - Boğaziçi Alanında bu Kanunla belirlenen İmar uygulamalarını dü-

zenleyen Boğaziçi İmar Tüzüğü ve Boğaziçi İmar Yönetmeliği bu Kanunun yürürlüğe

girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde İmar ve İskan Bakanlığınca hazırlanarak

yürürlüğe konulur ve Resmi Gazetede yayımlanır.
İstanbul Belediyesinin ve Boğaziçi İmar Müdürlüğünün Boğaziçi Alanı ile il-

gili yönetmelikleri, İmar ve İskan Bakanlığının onayından sonra yürürlüğe girer.

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay için-

de Boğaziçi İmar Müdürü atanır ve Boğaziçi İmar İdare Heyeti kurulur.

Geçici Madde 2 - Boğaziçi İmar Müdürlüğünün kadroları ihdas edilip, bu kad-

rolara personel atamaları yapılıncaya kadar ihtiyaç olan personel İstanbul Bele-

diye Başkanlığınca Boğaziçi İmar Müdürlüğü emrinde geçici olarak görevlendiri-

lir.


Boğaziçi İmar Müdürlüğünün bina, araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları da İs-

tanbul Belediye Başkanlığınca sağlanır.

Geçici Madde 3 - Bu Kanuna göre düzenlenecek tüzük ve yönetmelikler yürürlü-

ğe konuluncaya kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan

hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 4 - Boğaziçi kıyı, sahil şeridi ve öngörünüm bölgelerinde

22/7/1983 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli imar uygulama

planları ile konut kullanımına ayrılmış, ancak yapı yapılmamış olan yerlerde ye-

şil alan statüsü uygulanır.

Geçici Madde 5 - 22/7/1983 tarihinde onaylanan Boğaziçi Alanı 1/5000 ölçek-

li nazım plan ile öngörünüm bölgesi ve sahil şeridine ait 1/1000 ölçekli imar

uygulama planlarının bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam

olunur.

Geri görünüm ve etkilenme bölgelerinin 1/1000 ölçekli imar uygulama planları

bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden önceki mevzuata göre 1/3/1984 tarihine ka-

dar onaylanır.

Boğaziçi Alanında 2805 sayılı Kanuna göre ıslah imar planlarının yapılması

ve onayı bu Kanunun 10 uncu maddesine göre yürütülür.

Geçici Madde 6 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Boğaziçi Ala-

nında imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapılar hakkında aşağıdaki işlemler

uygulanır.

a) Bu madde kapsamına giren yapılar için bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih-

ten itibaren en geç kırkbeş gün içinde İstanbul Belediye Başkanlığına başvuru-

lur. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 2805 sayılı Kanuna göre yapılmış

başvurular ve yatırılan başvuru masrafı geçerli sayılır. Başvurular ve başvuru

masrafları Belediyece Boğaziçi İmar Müdürlüğüne aktarılır.

b) Boğaziçi Alanında tespit işlemleri Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten

itibaren onsekiz ay; değerlendirme işlemleri ise beş yıl içinde tamamlanır. Tes-

pit ve değerlendirme işlemi yapılan yapılar için uygulamaya, bu sürelerin tamam-

lanması beklenmeksizin derhal başlanır.

c) 2805 sayılı Kanuna göre ıslah imar planı yapılacak bölgelerin bölge ölçe-

ğinde sınır tespiti, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay

içinde yapılır.

d) Boğaziçi Alanında yapılacak başvuru, tespit ve değerlendirme işlemleri

için bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde; 2805 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzua-

tına Aykırı Yapılara Uygulanacak işlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun bir Mad-

desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunla belirlenen esaslar Boğaziçi İmar Müdür-

lüğünce uygulanır.

Geçici Madde 7 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Boğaziçi Alanında

mevcut olan imar mevzuatına aykırı yapıların geçici madde 6'ya göre yapılacak

değerlendirmeleri sonunda aşağıdaki yapılar için yıkım kararı verilir.

a) Boğaziçi Alanında 16/3/1983 tarih ve 2805 sayılı Kanuna göre muhafazası

veya ıslah edilerek muhafazası mümkün olmayan yapılar.

b) Kıyıda kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan yapılardan Bakanlar Kurulunca

geçici olarak muhafazasına karar verilmeyen yapılar.

Geçici Madde 8 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Boğaziçi Alanında mev-

cut olan ve geçici madde 6'ya göre değerlendirilmeleri sonunda 16/3/1983 tarih

ve 2805 sayılı Kanuna göre muhafazası veya ıslah edilerek muhafazası mümkün olan

imar mevzuatına aykırı yapıların,gecekonduların ve hisseli arsa ve araziler üze-

rindeki imar mavzuatına aykırı yapıların muhafazalarına veya ıslah edilerek mu-

hafazalarına karar verilir.

Yukarıdaki fıkraya göre ruhsat ve yapı kullanma izni verilen yapılardan

harçlar va para cezaları aşağıdaki şekilde tahsil olunur;

a) (Değişik: 22/5/1986-3290/17 md.) Boğaziçi sahil şeridi, öngörünüm, etki-

lenme ve geri görünüm bölgelerindeki yapılardan (5) misli bina inşaat harcı ve

ekli cetvele göre tahakkuk ettirilen ilave harç bir defaya mahsus olmak üzere

tahsil olunur.

b) (Mülga: 22/5/1986-3290/17 md.)

Geçici Madde 9 - Boğaziçi Alanında bulunan ve 2/6/1981 tarihinden önce yapı-

lan gecekonduların sahiplerinden hak sahipliği belirlenenlere, sahil şeridi ve

öngörünüm bölgesinden başlamak üzere Boğaziçi Alanı dışındaki 16/3/1983 tarih ve

2805 sayılı Kanuna göre ıslah imar planı yapılan alanlarda veya gecekondu önleme

ve ıslah bölgelerinde İstanbul Belediye Başkanlığınca beş yıl içinde arsa veya

konut tahsisinde öncelik verilir.

Geçici Madde 10 - Boğaziçi sahil şeridinde kıyı kenar çizgisine bitişik par-

sellerin kıyı tarafında, Boğaziçi İmar Müdürlüğünce lüzum görülen hallerde, bu

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde gezinti mahalli ya-

pılmak üzere yeteri kadar arazi kamulaştırılabilir. Bu kamulaştırma kararı, kamu

yararı kararı sayılır.

Geçici Madde 11 - Boğaziçi Alanında mevcut bulunan taş, kum, kireç, tuğla

ocağı gibi doğal güzellikleri bozan veya tahrip eden tesisler 1984 yılı sonuna

kadar kapatılır. Bozulan ve tahrip edilen doğal güzellikler Boğaziçi İmar Müdür-

lüğünce doğal yapıya uygun hale getirilir ve ruhsatsız olan veya ruhsata aykırı

olanlara ait masraflar kişi ve kuruluşlardan tahsil edilir.

Geçici Madde 12 - Boğaziçi Alanında kömür ve akaryakıt depoları ve tersane-

ler ve sanayi gibi kullanımlar 1985 yılı sonuna kadar Bakanlar Kurulunca alına-

cak kararda öngörülen süre içinde başka bölgelere nakledilirler.

Geçici Madde 13 - 16/3/1983 tarih ve 2805 sayılı Kanuna göre tespit edilecek

Boğaziçi Alanındaki gecekondu arsa kullanım bedelleri 1/4/1983 tarihinden itiba-

ren bir misli fazla alınır ve Boğaziçi İmar Müdürlüğüne aktarılır.

Yürürlük:

Madde 22 - Bu Kanunun 15 ve 16 ncı maddelerinde belirlenen gelirlere ilişkin

hükümleri 1/1/1984 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe gi-

rer.


Yürütme:

Madde 23 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.BOĞAZİÇİ ALANI KROKİSİ

======================
BU SAYFADA YER ALAN "BOĞAZİÇİ ALANI KROKİSİ" İÇİN 22.11.1983 TARİH VE

18229 SAYILI R.G.'YE VEYA KÜLLİYATIN 5 İNCİ CİLDİNİN 6311 İNCİ SAYFASINABAKINIZ.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət