Ana səhifə

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır


Yüklə 2.72 Mb.
səhifə5/17
tarix05.05.2016
ölçüsü2.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Atama Bölümünün görevleri;
a) Personel durumunu takip etmek, kısa ve uzun vadeli personel plânlamasını yapmak,
b) Açık yöneticilikler için süresi içinde atama yapılmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
c) Personelin atama ve yer değiştirmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, personelin dengeli dağılımını sağlamak,
d) Ders Geçme ve Kredi uygulaması dikkate alınarak, her dönem için seçilen derslere göre orta dereceli okullar arasında öğretmen görevlendirmesi yapmak,
e) Ders dağıtım çizelgelerini incelemek, görülen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak,
f) Bakanlıkça bilgisayar konusunda yetiştirilen öğretmenlerin laboratuarı bulunan okullarda çalışmalarını sağlamak ve öğretmenlerin atama ve görevlendirilmelerine ait iş ve

işlemleri yürütmek.
3.2.3. İnceleme, Soruşturma ve Değerlendirme Bölümü
İnceleme, Soruşturma ve Değerlendirme Bölümü'nün görevleri;
a)İnceleme ve soruşturmayı gerektiren şikâyet, yazı ve dilekçeler üzerine, inceleme ve
Soruşturma emirlerini almak,

b) İnceleme ve soruşturma emrinin eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli ile ilgili olması ya da inceleme ve soruşturmada muhakkik olarak müfettiş veya müfettiş yardımcısı görevlendirilmesi gerektiği hallerde bu görevlendirmenin yapılması için inceleme ve soruşturma emrini İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığına göndermek,


c) İnceleme ve soruşturma raporları ile fezlekelerde getirilen adlî, idarî, malî ve disiplinle ilgili her türlü iş ve işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak, sonuçlarını ilgili yerlere bildirmek,
d) İlköğretim müfettiş ve yardımcıları dışında kalan, muhakkiklerce düzenlenen inceleme ve soruşturma raporları ile fezlekeleri inceleme ve değerlendirme komisyonundan

geçirilmesi bakımından İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığına göndermek,

3.2.4. Kültür Bölümü
Kültür Bölümünün Görevleri;
a) Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü ve güzel sanatlar alanlarında yurt içi ve yurt dışında yapılan çalışmalardan Bakanlıkça programa bağlananların yürütülmesini sağlamak, eğitim kurumlarında Türkçenin doğru ve düzgün konuşulması ve yazılması için çeşitli etkinlikler düzenlemek, okul gazetesi çıkarılmasını teşvik etmek ve bu amaçla danışmanlık hizmetlerini yürütmek,
b) Okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için alınacak tedbirleri belirlemek, yetkili makamlar sunmak, bu amaçla okul ve sınıf kitaplıkları açılmasına yardımcı olmak,
c) Yurtdışı öğretim kurumlarından alınan diploma ve diğer öğrenim belgelerinin denklik işlemlerini yürütmek,
d) Millî kültür zenginliklerinin araştırılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılarak yaşatılmasına yönelik programlar hazırlamak, çalışmalar yapmak,
e) Sağlık, beslenme, çevre, trafik ve benzeri hizmetlerle ilgili eğitici programlar
Hazırlamak ve eğitim kurumlarında uygulanmasını sağlamak,
f) Eğitim faaliyetlerinin; Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri, okulun amaçları, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yürütülmesini takip etmek, öğrencileri her türlü bölücü, yıkıcı ve zararlı etki ve davranışlardan korumaya yönelik okul, ilçe ve il bazında

sempozyum, panel, münazara gibi etkinlikleri gerçekleştirmek,

g) Millî Eğitim Danışma Kurulu ve Eğitim Komisyonunun çalışmaları ile ilgili iş ve


işlemleri yürütmek,
h) Bakanlıkça düzenlenen yarışmaların il düzeyinde mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
ı) Her yıl kitaplıktan yararlanan öğrenci ve öğretmenlere ait istatistikî bilgileri
değerlendirmek,
i) Film, radyo, televizyon ile eğitim ve öğretim hizmetlerine ait iş ve işlemleri
yürütmek.

3.2.5. Eğitim Öğretim ve Öğrenci İşleri Bölümü
Eğitim, Öğretim ve Öğrenci İşleri Bölümünün görevleri;
a) Öğretim tekniklerindeki gelişme ve yenilikleri takip ederek eğitim komisyonları ile de ilişki kurmak suretiyle yönetici, öğretmen, öğrenci ve velileri bilgilendirmek,
b) Ölçme ve değerlendirme konularındaki gelişmeleri takip ederek değerlendirmek, gerektiğinde yönetici, öğretmen, öğrenci ve velileri bilgilendirmek,
c) Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği önleyici tedbirler almak, disiplin kurullarına gelen olayların tekrarlanmaması bakımından sebep ve sonuçlarını araştırmak, gerektiğinde ilgili kurumlarla iş birliği yapmak,
d) Öğrenci üst disiplin kurullarıyla ilgili hizmetleri yürütmek,
e) Öğrencilerin problemlerini sebep‐sonuç ilişkisi içinde incelemek, yoğun görülen problemlerin giderilmesine yönelik önlemleri almak,
f) Eğitim ve öğretim kurumlarının açılması, kapatılması ve bunlara ad verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
g) Mecburî öğrenim çağındaki çocukların okula devamlarını sağlamak ve takip etmek,
h) Her öğretim yılı başında, eğitim kurumlarının kapasitesini dikkate alarak öğrenci kayıtlarının sağlıklı bir şekilde yapılmasını ve sistem dışında öğrenci bırakılmamasını plânlamak,
ı) Açık öğretim lisesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
i) Okulların uygun eğitim ortamından ortaklaşa yararlanmasını sağlamak,
j) Karşılaştırmalı sınavlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
3.2.6. Program Geliştirme Bölümü
Program Geliştirme Bölümünün görevleri;
a) Yeni hazırlanan programlar ve projelerin uygulanmasını sağlamak, öğretmenlere tanıtmak, il ve ilçe düzeyinde uygulamada birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla zümre öğretmenleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, seminerler düzenlemek,
b) Programları yapılan derslerin öğretim metotlarının geliştirilmesi yönünde çalışmalar
yapmak
c) Çevrenin özellikleri dikkate alınarak denenmek ve geliştirilmek üzere hazırlanan öğretim programlarının uygulamaya konulmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak,
d) Ders Geçme ve Kredi Sisteminin uygulanmasında seçmeli derslerde il veya ilçe düzeyinde program birliğini sağlamak amacı ile zümre öğretmenleri tarafından hazırlanan programları değerlendirmek,
e) Mahallinde hazırlanan programları millî eğitim müdürünün onayına sunmak ve bilgi için ilgili genel müdürlüğe göndermek,
f) Mahallinde hazırlanan eğitim programlarının gerektirdiği ders araç gereçleriyle diğer öğretim materyallerinin geliştirilmesini sağlamak,
g) Okullarda okutulacak ders kitaplarının seçimini takip etmek, denetlemek.


3.2.7. Hizmetiçi Eğitim Bölümü

Hizmetiçi Eğitim Bölümünün görevleri;
a) Hizmetiçi eğitimle ilgili ihtiyaçları tespit etmek, Bakanlıkça veya il ve ilçe mahallinde düzenlenecek hizmetiçi eğitim programlarının yürütülmesinde gerekli tedbirleri almak, ilgili bölümlerle iş birliği yapmak,
b) Personelden hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılmaları gerekenlerin plânlamasını
yapmak, ilgili birimlere sunmak,
c) Açılması gereken seminer ve kursları tespit etmek, ilgili birimlere bildirmek.

3.2.8. Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Bölümü


Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Bölümünün görevleri;
a) Eğitim ve öğretim kurumlarının bilgisayar laboratuarı, bilgisayar sayıları ile bilgisayarların teknik özelliklerine ilişkin gelişmeleri takip etmek, istatistikî bilgileri derlemek,
b) İllerinde bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitimin en iyi şekilde
yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almak,
c) Bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitim ile ilgili olarak çıkarılmış mevzuat hükümleri uyarınca yapılması gereken iş ve işlemleri yürütmek ve bu işlemlerin sonuçları hakkında yetkili makamlara bilgi vermek,
d) Bilgisayar koordinatör öğretmenlerinin çalışmalarını takip etmek, çalışmalar sırasında karşılaşılan aksaklıkları gidermek için gerekli önlemleri almak,
e) Bilgisayar laboratuarlarının bakım, onarım iş ve işlemlerini takip ederek arızaların zamanında giderilmesini sağlamak,
f) Bakanlıkça yürütülen "Millî Eğitim Bakanlığı Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi" (MEBSİS) Projesinin alt sistemlerinden olan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sistemi (İLSİS) çerçevesindeki bilgi işlem çalışmalarını yapmak ve Bakanlıkla gerekli koordinasyonu sağlamak,
g) Bakanlıkça yapılmakta olan merkezi sistem sınavlarının il çapındaki her türlü iş ve
işlemlerini gereken titizlik ve dikkatle yürütmek.
3.2.9. Okul Öncesi Eğitimi Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi Bölümünün görevleri;
a) Okul öncesi eğitimi programlarının bir bütünlük içinde uygulanmasını sağlamak,
b) Hazırlanan sağlık, beslenme, pratik ve benzeri programların okul öncesi
kurumlarında uygulanmasını sağlamak,
c) Okul öncesi eğitimi ile ilgili toplantı, konferans, panel ve benzerlerini düzenleyerek ilgilileri bilgilendirmek, kamuoyu yaratmak ve halk katkısını sağlamaya yönelik tedbirler almak,
d) Diğer birimler, kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve iş birliğini sağlamak,
e) Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak.

3.2.10. Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü

Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümünün görevleri;
a) Okullarda rehberlik servislerinin kurulması ve bu servislerin personel araç, gereç
ihtiyaçlarının tespiti ve sağlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

b) Rehberlik servislerinin mevzuata uygun ve etkin çalışmasını sağlayıcı projeler


hazırlamak ve uygulama sonuçlarını değerlendirmek,
c) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin etkin ve verimli çalışmasına yönelik tedbirler almak,
d) İlkokuldan itibaren öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerine, verimli çalışma alışkanlığı kazanmalarına yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde projeler üretmek, uygulamaları denetlemek, değerlendirmek, sonuçlar hakkında istatistikî veriler hazırlamak,
e) Özel eğitim okul ve sınıflarının açılması, yaygınlaştırılması, etkin ve verimli
çalıştırılması için gerekli önlemleri almak.
3.2.11. Okul içi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Okul içi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünün görevleri;
a) Öğrencilerin ders dışında kalan zamanlarını sosyal, kültürel, sportif faaliyet
alanlarında değerlendirmelerine ilişkin hizmetleri yürütmek,
b) Öğrenciler için gençlik, izcilik, kamp ve spor tesislerinin kurulması ve bunların işletilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, konuyla ilgili olarak gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmak,
c) Bütün öğretim kurumlarının beden eğitimi, spor, halk oyunları ve benzeri faaliyetlerine ait araç‐gereç, ödül ve diğer benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,
d) Okul içi ve okullar arası beden eğitimi, izcilik ve spor hizmet ve faaliyetlerinin
esaslarını tespit etmek, programlamak ve yürütmek,
e) Millî ve mahallî bayramlarla ilgili kutlama programlarının yapılması, uygulanması ve
sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
f) Görev alanıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında yapılacak her türlü faaliyetlere
katılacak olan öğretmen ve öğrencilerin görev ve izinleri ile ilgili işleri yapmak ve gerekli

koordinasyonu sağlamak,


g) Sporcu öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin götürülmesinde koordinasyonu
sağlamak.
3.2.12. Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Bölümü


Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Bölümünün görevleri;
a) Öğretmen evleri, öğretmen lokalleri, öğretmen eğitim merkezi, tatil yerleri ve diğer
soysal tesislerin açılması, yönetimi, işletilmesi ve denetimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
b) Öğretmenlerin ve emekli personelin, ölüm, hastalık ve emeklilik halleriyle diğer
sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.

3.2.13. Burslar ve Yurtlar Bölümü


Burslar ve Yurtlar Bölümünün görevleri;
a) Orta öğrenimdeki öğrencilerin yurt ve burslulukla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
b) Dernek, vakıf, gerçek ve tüzel kişiliklere ait yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılması, devri, nakli, kapatılması, işletilmesi ve denetlenmesiyle ilgili hizmetleri yürütmek, c) Öğrenci yurdu, pansiyon ve benzeri kurumları açmak üzere başvuranların isteklerini

incelemek ve gereklerini yerine getirmek.


3.2.14. Özel Öğretim Kurumları Bölümü

Özel Öğretim Kurumları Bölümünün görevleri
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

ile diğer mevzuatlar çerçevesinde Bakanlığa verilen görev ve hizmetlerden ilçe düzeyinde yürütülmesi gerekenleri yürütür.3.2.15. Yaygın Eğitim Bölümü


Yaygın Eğitim Bölümünün görevleri;

a) Halk eğitim merkezleri ve akşam sanat okullarının, halk eğitim kurslarının açılması, işleyişi, yaygınlaştırılması ve denetimi ile bu amaçla gerekli olan bina, tesis, araç ve gereç


sağlanmasına dair iş ve işlemleri yürütmek,


b) Yaygın eğitim faaliyetlerinin, çerçeve programına ve ilgili mevzuata göre yürütülmesini sağlamak,
c) Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde ilgili birimlere iletilmesini
sağlamak,
d) Yaygın eğitim yapan Bakanlık kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında
gerekli koordinasyon ve iş birliğini sağlamak,

e) İl Halk Eğitim Plânlama Kurulu ile ilgili çalışmaları yerine getirmek, f) Yaygın eğitim kurumlarında görevlendirileceklerle ilgili işleri yapmak.


3.2.16. Araştırma Plânlama ve İstatistik Bölümü


Araştırma Plânlama ve İstatistik Bölümünün görevleri;
a) Hizmet birimleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
b) Genel nüfus sayımı sonuçlarını eğitim hizmetleri yönünden değerlendirmek, eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kısa ve uzun vadeli plânlar hazırlamak
c) Eğitim faaliyetlerini istatistikî verilere dayalı olarak yorumlamak ve bu amaçla gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
d) Eğitim ve öğretim kurumlarının bina, atölye, derslik, araç, gereç, öğrenci, öğretmen ve benzeri durumunu gösteren istatistikî bilgileri edinmek, tutmak, bu yöndeki gelişmeleri takip etmek,
e) Eğitim ve öğretim kurumlarının standart kadro sayılarını tespit etmek, bu konudaki
işve işlemleri yürütmek,
f) Hizmetlerin hızlı, doğru ve verimli yürütülmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak.
3.2.17. Eğitim Araçları ve Donatım Bölümü
Eğitim Araçları ve Donatım Bölümünün görevleri;
a) Eğitim ve öğretim kurumlarının her türlü eğitim malzemelerine ait ihtiyaçlarının
tespiti, plânlaması ve dağıtımıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
b) Eğitim araç ve gereçlerinin üretim, bakım ve onarımı ile kullanımına ilişkin gerekli

tedbirleri almak ve buna dair iş ve işlemleri yürütmek,


c) Okul müzelerinin kuruluş, donatım ve işleyişiyle ilgili tedbirler almak ve buna dair iş
ve işlemleri yürütmek,
d) Ayniyat Talimatnamesi uyarınca demirbaş eşya ve tüketim malzemeleriyle ilgili iş ve
işlemleri yürütmek,
3.2.18. Arşiv ve İdare Bölümü


Arşiv ve İdare Bölümünün görevleri;
a) Müdürlüğe gelen her türlü evrakın kaydını tutmak, konusuna göre gereği yapılmak
üzere ilgili birimlere dağıtımını yapmak,
b) Önemli veya gizlilik dereceli evrak hakkında yapılacak işlemin belirlenmesi için bu tür evrakı millî eğitim müdürünün görüşüne sunmak,
c)Kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilecek evrakın kaydını tutmak, dosya desimal
numarası vererek sevk işlemini yapmak,
d) İşlemi biten evrakı, dosyalayıp arşivlemek,
e) Resmî Gazete ve Tebliğler Dergilerinin her yılsonunda ciltlenerek arşivlenmesini ve ilgililerin istifadesine sunulmasını sağlamak,
f) Gizlilik dereceli evrakın teslim alınması, sevk edilmesi, kaydı, ilgililer arasında el
değiştirmesi, sayımı, dökümü ve muhafazası gibi işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek, g) Bina ve çevresinin temiz tutulmasını sağlamak,

h) Binaya giren personel ve iş takipçilerinin giriş çıkışlarını kontrol etmek; kimlik, ziyaretçi ve misafir kartlarının takılmasını sağlamak,


ı) Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve benzeri dokümanları derlemek ve arşivlemek,
i) Okullardan gönderilen belgelerin (Özet sınıf geçme defteri,ders geçme defteri,diploma defteri, diploma almaya hak kazananların listesi ve benzeri) arşivleyerek

saklamak.

3.2.19. Sivil Savunma Hizmetleri Bölümü


Sivil Savunma Hizmetleri Bölümünün görevleri;
a) Okul ve kurumlar için sivil savunma ile ilgili plân ve programları hazırlamak, gerekli tertip ve tedbirleri almak, sivil savunma teşkilâtı ile koordinasyonu sağlamak, hizmetin aksamadan yürütülmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak,
b) Koruma amiri ile iş birliği yapmak,
c) Güvenlik ve yangın tehlikesi açısından öngörülen tedbirleri almak, lüzumlu araç ve gereçleri her an için kullanmaya hazır bulundurmak ve bunlarla ilgili ekiplerin kurulmasını

sağlamak.


4. PAYDAŞ ANALİZİ

4.1 Paydaş Analizi

Paydaşlar kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluşun doğrudan veya dolaylı, olumlu yada olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veyaKurumlardır.
4.1.1. İç Paydaşlar

Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya


ilgili/bağlı kuruluşlardır.İÇ PAYDAŞLAR

SIRA NO

İÇ PAYDAŞ ADI

1

Okul Öncesi Eğitim Kurumları

2

İlköğretim Okulları

3

Ortaöğretim Okulları

4

Özel Eğitim Kurumları

5

Halk Eğitim Merkezi

6

Öğretmen evi

7

Okul ve Kurum Yöneticileri

8

Öğretmen

9

Öğrenci

10

Okul Aile Birlikleri

11

Kantin İşletmeleri

12

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli


4.1.2.Dış Paydaşlar


Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır.

DIŞ PAYDAŞLAR

SIRA NO

DIŞ PAYDAŞ ADI

1

Milli Eğitim Bakanlığı

2

Ağrı Valiliği

3

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

4

Doğubayazıt Kaymakamlığı

5

Doğubayazıt Belediyesi

6

Askeri Kuruluşlar

7

İlçe Emniyet Müdürlüğü

8

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü

9

Sağlık Kuruluşları

10

İlçe Özel İdaresi

11

Malmüdürlüğü

12

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

13

Sivil Toplum Kuruluşları

14

Müftülük

15

Orman İşletme Müdürlüğü

16

Bankalar

17

Hayırseverler

18

Medya

19

Eğitim Sendikaları

20

Esnaf ve Sanatkarlar Odası

21

Spor Kulüpleri

22

Diğer İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

23

TEDAŞ

24

Telekom

25

PTT

26

Kırtasiyeler

27

Diğer Belde Belediyeleri


4.1.3.Paydaş Hizmetler Matrisi
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət