Ana səhifə

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır


Yüklə 2.72 Mb.
səhifə3/17
tarix05.05.2016
ölçüsü2.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün revleri;

1-Bakanlığa bağlı resmî, özel okul ve kurumların verdikleri diploma ve belgeleri incelemek, onaylamak, bunlara ait evrakı arşivlemek,

2-Sınıf ve okul kitaplıklarının kurulmasını, zenginleştirilmesini, öğretmen ve
öğrencilerin faydalanmasını sağlamak,
3-Okul ve kurumlarda sağlık, beslenme, trafik ve benzeri hizmetlerle ilgili eğitim ve öğretim programlarının uygulanması için tedbirler almak,

4-Okul‐Aile birliklerinin usulüne uygun olarak çalışmalarını sağlamak,


5-Mecburî öğrenim çağındaki çocukların okullara, okuma‐yazma bilmeyenlerin
yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflara ve kurslara devamlarını sağlamak,
6-Okul ve diğer eğitim kurumlarının yöneticilerinin belirlenen esaslara göre düzenledikleri sınav günlerine ve komisyonlarına ilişkin programları inceleyip onaylamak, gerekenleri il millî eğitim müdürlüğüne göndermek,

7-İlk ve orta dereceli okullarda aynı sınıf veya dersi okutan öğretmenlerin zaman zaman


toplanarak program değerlendirmesi ve verimliliği artırıcı çalışmalar yapmalarını sağlamak,
8-Her öğretim yılı başında okullardan her birinin hangi semtlerin çocuklarını veya hangi okulların mezunlarını alacağını belirlemek, öğrencilerin bazı okullarda yığılmamaları için okullar arasında dengeli öğrenci dağılımını sağlamak, böylece okullara alabileceklerinden fazla öğrenci kayıt olmasına engel olmak ve ilçede sistem dışında öğrenci bıraktırmamak,

9-Okul ve kurumlarda eğitici çalışmalar yönetmeliğine göre yapılan çalışmaları


denetlemek, örnek çalışmaları çevreye duyurmak ve teşvik edici yarışmalar düzenlemek,

1.4.4.Bütçe Yatırım Hizmetleri


İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün ortak görevleri

1-İl sınırları içindeki Bakanlığa ait veya tahsisli bina, tesis, araç ve gereçler ile

Bakanlığın diğer imkânlarından bütün okul ve kurumların bir program dâhilinde dengeli olarak faydalanmasını sağlamak,
2-Okul ve kurumlar için arsa temin etmek ve eğitim tesislerinin yapım, bakım ve
onarım işlerini yürütmek,
3-Okul ve kurumlardan gelecek bütçe tekliflerini incelemek, değerlendirmek ve gerekli
ödeneğin sağlanması için ilgili makamlara teklifte bulunmak,
4-Genel ve özel idare bütçelerinden, müdürlüğüne ayrılan ödeneklerin mevzuata uygun olarak dağıtım ve sarf işlemlerini yaptırmak ve bu konudaki işlemleri denetlemek,

5-Görev alanındaki yatırımlarla ilgili taslak programları usulüne uygun olarak


hazırlamak ve zamanında ilgili makamlara iletmek,
6-Personelin özlük haklarına ilişkin tahakkuk ve mutemetlik işerini yürütmek,
7-Diğer her türlü parasal işler ve öğrencilerin burs ve benzeri işlerini yapmak,
8-Ayniyat talimatnamesi gereği olan işleri yapmak,

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün görevleri;

1-Genel ve özel idare bütçesinden verilen ödeneğin ve sarf edilen miktarın bu iş için


ayrılan defterlere işlenmesini ve harcamaların kontrolünü sağlamak,

2-Avans olarak alınan ödeneklerin usulüne uygun olarak sarf edilmesini, alınan avansın zamanında kapatılmasını ve bu hususlar için bir defter tutulmasını sağlamak,
1.4.5.Araştırma-Planlama-İstatistik İşlemleri

İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün ortak görevleri
1-Millî eğitim müdürlüğünün şubeleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
2-Genel nüfus sayımlarına göre değerlendirme yapmak, muhtemel öğrenci artışı ve ilgisini tespit etmek, bu tespitlere göre okul yapım ve dağılımını plânlamak,

3-Her türlü istatistikî bilginin toplanmasını, değerlendirilmesini sağlamak ve bunlarla ilgili formları hazırlamak ve geliştirmek,

4-Okul ve kurumların bina, araç ve gereç durumunu gösteren istatistik ve kartların tutulmasını sağlamak ve takip etmek,

5-İl ve ilçe genelinde öğrencilerin başarı, disiplin ve benzeri durumlarını takip etmek


ve değerlendirmek,
6-Öğrenci ve öğretmenlerin okullar itibarıyla dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak
için gerekli araştırmayı yapmak,

7-Hizmetlerin çabuk ve verimli yürütülmesini sağlamak için araştırma ve plânlama yapmak.


1.4.6.Teftiş-Rehberlik-Soruşturma İşlemleri
İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün ortak görevleri

1-Müdürlüğüe bağlı okul ve kurumları belli bir plân içinde denetlemek veya denetlenmesini sağlamak, eksiklik ve aksaklıkları gidermek için gerekli tedbirleri almak,

2-Gerektiğinde öğretmen ve diğer personelle ilgili inceleme, soruşturma yapmak ve
yaptırmak,
3-Öğretmen ve diğer personelin hizmet içi eğitimi için gerekli programları hazırlamak
veya uygulanmasını sağlamak,

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün görevleri;

1-İlçede teftiş, soruşturma ve rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için gerekli işleri yapmak,

2-İnceleme ve soruşturma için gerektiğinde il millî eğitim müdürlüğünden talepte
bulunmak.


1.4.7.Sivil Savunma Hizmetleri

İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün ortak görevleri

1-Görev alanındaki okul ve kurumlar için sivil savunma ile ilgili plân ve programları


düzenlemek, gerekli tespitler yapmak ve tedbirleri almak,
2-Sivil savunma teşkilâtı ile koordinasyon sağlamak ve hizmetin aksamadan
yürütülmesini temin etmek.
1.5.Görev Yetki ve Sorumluluklar

1.5.1. İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlerinin Görevleri

a-Hizmet alanındaki okul ve kurumların amacına uygun, verimli bir şekilde çalışmasını
sağlamak, bu Yönetmelik ve çeşitli mevzuatla müdürlüğe verilen hizmetleri kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve emirler doğrultusunda plânlamak, örgütlemek, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek suretiyle yerine getirmek veya yapacağı iş bölümü çizelgesine göre kendine bağlı görevliler vasıtasıyla yapılmasını sağlamak,

b-Kurum adına temsil ve ağırlama görevlerini yerine getirmek.
1.5.2. İl ve İlçe Millî Eğitim Şube Müdürlerinin Görevleri

a-Millî eğitim müdürünün yapacağı iş bölümüne göre kendilerine verilen şubenin veya


şubelerin görevlerini müdür ve müdür yardımcısına karşı sorumlu olarak yürütmek,
b-Millî eğitim müdürünün görevlendirmesi halinde daire adına toplantılara katılmak,
meslekî toplantılara başkanlık etmek,
c-İlçe millî eğitim müdürünün verdiği yetki içinde yazışmaları ve belgeleri müdür adına
imzalamak,
d-İlçe millî eğitim müdürünün herhangi bir sebeple geçici olarak görevden ayrılması
halinde ilçe millî eğitim müdürlüğüne vekâlet etmek,
e-Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,


1.5.3. Teknik Hizmetler Sınıfı Personelinin Görevleri
a-Taslak inşaat programlarını plânlamak ve zamanında ilgili yerlerde bulundurmak,
b-Yeni yapılacak inşaat ve onarımlara zamanında başlanması ve bitirilmesini sağlamak,
hak ediş raporlarını incelemek,
c-Geçici ve kesin kabul işlemleri ve inşaatlarla ilgili her türlü işleri yürütmek,
d-Kurumların araç, gereç, bina, tesis ve tesisatlarının bakımı, onarımı ve işler halde
tutulmasıyla ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek.

1.5.4. Şeflerin Görevleri

Şube müdürlüklerine ait büroların başında bulunan şefler, büroya ait işlerin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini, yazışmaların zamanında yapılmasını ve dosyalanmasını, demirbaş eşyanın korunmasını, dairenin çalışma düzeni hakkında alınan kararların büro içinde uygulanmasını sağlamak, memurlar arasında ahenkli bir çalışma düzenini kurmak ve amirlertarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

1.5.5. Diğer Personelin Görevleri

Büro ve bölümlerde görevli memur, daktilograf ve diğer personel, kendilerine verilen işleri zamanında ve kusursuz olarak yerine getirmek, işlerini usulüne uygun olarak yapmak, ihtiyaç duyulan durumlarda diğer şube ve büro hizmetlerinin yerine getirilmesine yardımetmek ve amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

1.5.6. Diğer Hizmet Birimlerinin Görevleri

Millî Eğitim Müdürlüklerine bağlı olarak faaliyet gösteren; İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığı, Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi, Sağlık Eğitim Merkezi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Sivil Savunma Uzmanlığı, Halk Eğitim Merkezi gibi hizmet birimlerigörevlerini özel yönetmeliklerinde belirtilen esaslara göre yürütürler.
1.5.7. Sorumluluk

İlçe millî eğitim müdürleri kaymakama ve il millî eğitim müdürüne, millî eğitim müdürlüklerinde görevli diğer personel görev unvanına göre üstlerine karşı sorumludur


2.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ


1. T.C. Anayasası

Genel Dokümanlar
2. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
3. 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun
4.222 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu (Kabul No: 5.1.1961, RG: 12.01.1961 / 10705 ‐Son
Ek ve Değişiklikler: Kanun No: 12.11.2003/ 5002, RG: 21.11.2003 / 25296)
5. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
6. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
7. 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu
8. 439 Sayılı Ek Ders Kanunu
9.4306 Sayılı Zorunlu İlköğretim ve Eğitim Kanunu
10.Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği
11.Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği (22175Sayılı RG Yayınlanan)

12.Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Yönetmeliği(17.04.2001 / 24376 R.G)


TEMEL

GÖREVLERBÖLÜMLER


YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERYASAL DAYANAKLAR


2.1. YÖNETİM HİZMETLERİStrateji Geliştirme Hizmetleri

Stratejik Planlama İle İlgili

İşlemler


1‐Strateji Geliştirme BirimlerininÇalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (26/05/2006 26179 R.G.)


TKY İle İlgili İşlemlerMEB Toplam KaliteYönetimi TaşraTeşkil atına YaygınlaştırmaProjesi(2533 T.D) MEB Toplam KaliteYönetimiUygulama Yönergesi (2506 T.D)MEB T K Y Uygulamaları Ödül Yönergesi

(2568 T.D.) 2005/64nolu Genelge
Arşiv ve

İdare Birimi

Arşiv İle İlgili İşlemler

1‐Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında

Yönetmelik (16/05/198819816 R.G)

2‐Meb Arşiv Hizmetleri Yönergesi

(08/05/1995 2430T.D.)


Gelen Evrak İşlemleri

Giden Evrak İşlemleri

Posta İşlemleriBasın ve Halkla

İlişkiler Birimi

Basın


1‐ 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı

Kanunu (24/10/2003 25269R.G.)

2‐4982 sayılıKanunun Uygulanmasına İl işkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (27/04/200425445 R.G.)


Bilgi Edindirmeİnsan Hakları Kurulu


İLSİS

Yönetim Bilgi SistemleriMEB. 12.04.2002tarih 2002/31 sayılı genelge


TEMEL

GÖREVLER


BÖLÜMLER


YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER


YASAL DAYANAKLAR


2.2. PERSONEL HİZMETLERİ


Özlük Hizmetleri Birimi

Sicil İşlemleri

1‐MEB Sicil Amirleri Yönetmeliği (03/06/1991 20890 R.G) (08/07/1991 2340T.D.)

2‐Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği

(08/09/1986 86/10985 BKK.)Adaylık İşlemleri


1‐657 sayılı DMK 58.maddesi

(Asli Memurluğa Atanma)

2‐Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair

Genel Yönetmelik

(27/06/198 18090 R.G.)

3‐MEB Aday Memurların

Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik

(30/01/1995 2423T.D)


Terfi‐İntibak İşlemleri

1‐657 sayılı DMK2‐MEB Personel Genel

Müdürlüğü10/12/20044286/90234

İntibak BülteniEmeklilik ve Borçlanma

İşlemleri


5434 sayılı TC. Emekli Sandığı Kanun

(17/06/1949 7235R.G)

Sağlık ve İzin İşlemleri1‐657 sayılı DMK2‐MEB Personel İzin

Yönergesi(2522Mart 2001)

Ödül ve Ceza İşlemleri


1‐657 sayılı DMK

2‐Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği (24/10/1982 17848)

Görevlendirme İşlemleri657 sayılı DMK 86.maddesi (Vekalet

Görevi ve Aylık Verilmesinin Şartları)TEMEL

GÖREVLERBÖLÜMLER


YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERYASAL DAYANAKLAR


2.2. PERSONEL HİZMETLERİ


Atama Hizmetleri Birimi

Yönetici Atama ve Yer

Değiştirme İşlemleri


MEB Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (13/08/2009 27318 R.G)Öğretmen Atama ve Yer

Değiştirme İşlemleri

1‐MEB Öğretmenleri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (04/03/2006 26098R.G)

2‐TTK. 119ve133 sayılı kararları

Diğer Personel Atama ve

Yer Değiştirme İşlemleri

1‐657 sayılı DMK2‐ İl İdare

Kanunu 8/c

Yönetici ve Öğretmen Göre vlendirme ve VekâletMEB Yönetici ve Öğretmenlerin

Ek Ders Saatlerine İlişkin 01/12/2006

11350 BKK.

(16/12/2006 26378 R.G.)

Sözleşmeli Öğretmen

Görevlendirme İşlemleri

1‐657 sayılı DMK 4/b

2‐MEBTTK119 VE 133sayılı kararları

Norm Kadro İşlemleri


MEB Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik (10/08/199923782 R.G)


Kurum Tipleri Belirleme

İşlemleri

MEB Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (13/08/2009 27318 R.G)


Geçici Personel

(Özelleştirme) İşlemleri


657 sayılı DMK 4/C Maddesi


Ücretli Öğretmen Görevlendirmesi ile İlgili İşlemler1‐657 sayılı DMK 86.maddesi

2‐MEBTTK. 119 ve 133.sayılı kararları

Ek ders Ücret Onayları ile

İlgili İşlemler

MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin

01/12/2006 11350 BKK.

(16/12/2006 26378 R.G.)

TEMEL

GÖREVLER


BÖLÜMLER


YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER


YASAL DAYANAKLAR


2.2. PERSONEL HİZMETLERİ


Hizmet içi

Eğitim Birimi

Hizmet içi Eğitim İhtiyacı nın Belirlenmesi

ile İlgili İşlemler

MEB Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği (04/01/1995 22161 R.G) (24/10/1994 2419T.D.)

(Düzeltme 21/11/1994 2419 )


Hizmet içi Eğitimi Faaliye tlerinin

Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi ile

İlgili İşlemler


MEB Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği (04/01/1995 22161 R.G) (24/10/1994 2419T.D.)

(Düzeltme 21/11/1994 2419 )Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Birimi

Öğretmenevleri ve

Lokalleri ile İlgili İşlemleri


Öğretmenevleri , Öğretmenevi ve A.S.O. ve Öğretmen Lokalleri Sosyal Tesisler Yönetmeliği

(Aralık 2005 2579 T.D.) Öğretmenevleri ,Öğretmenevi ve

A.S.O. ve Öğretmen Lokalleri Sosyal

Tesisler Yönergesi

(Kasım 2006 2590 T.D.)


Yaz Dinlenme Kampları

İle İlgili İşlemler


Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının Yönetmeliği Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisler (Öğretmen Dinlenme Kampları) Uygulama Yönergesi

(Kasım 2006 2590 T.D.)


Lojman Tahsisleri İle İlgili

İşlemler


1‐2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu

2‐MEB. Taşra Teşkilatı Personeline

Tahsis edilen Kamu Konutlarına

İlişkin Uygulama Yönergesi

(24/03/2008 837Sayılı)TEMEL

GÖREVLERBÖLÜMLER


YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERYASAL DAYANAKLAR


2.3. EĞİTİM- ÖĞRETİM HİZMETLERİ


Eğitim - Öğretim ve Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri ile İlgili İşle mler1‐İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

(27/08/200325212 R.G)

2‐Ortaöğretim Kurumları Nakil ve

Geçiş Yönergesi

3‐Ortaöğretim Kurumları Ödül ve

Disiplin Yönetmeliği

(19/01/2007 26408 R.G.)

Eğitici Geziler İle İlgili

İşlemler

MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği(13/01/2005 25699 R.G.)Öğrenci Disiplin İşlemleri


Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği (19/01/2007 26408 R.G.)


Okul Açma‐Kapatma ve

Ad Verme İşlemleri

Okul Açma, Kapatma ve Ad Verme

Yönetmeliği

Kontenjan Belirleme

İşlemleri

MEB Ortaöğretim Kurumları

Yönetmeliği (31/07/200927305 R.G.)

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri İle İlgili İşlemler


MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul

Meclisleri Yönergesi

(EYLÜL 2004/2564 T.D.)


Öğrencilere Yapılan

Yardımlarla İlgili İşlemler

Sosyal yardımlaşma ve okul idaresiyle işbirliğiyle yürütülmektedir


Öğrenci Yerleştirme

İşlemleri YİBO

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

(27/08/2003 25212R.G)


Açık İlköğretim ve Açık

Lise İşlemleri

1‐Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği (Oca k 20062580 T.D)

2‐Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliği

(Kasım 20012530 T.D.)


Öğrenci Başarısının Artırılması İle İlgili İşlemler


İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

(27/08/2003 25212R.G)

Eğitim Bölgeleri ve

Kurulları İle İlgili İşlemler

Eğitim Bölgeleri ve Kurulları Yönergesi

(Kasım 1999 2506 T.D.)

Okulların Öğrenci Alacağı Bölgelerin Tespiti İle İlgili İşlemler


Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği (18/01/1995 22175 R.G.)


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət