Ana səhifə

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır


Yüklə 2.72 Mb.
səhifə2/17
tarix05.05.2016
ölçüsü2.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


1.2.1. İlçe Öğretmen ve Öğrenci İstatistikleriOKUL TÜRÜ


OKUL SAYISI

Resmi Okul Öncesi

5

Resmi İlköğretim Okulu

117

Resmi Genel Lise

2

Anadolu Liseleri

3

Meslek Liseleri

3

Halk Eğitim Merkezi

1

Mesleki Eğitim Merkezi

1

Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu

1

Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları

3

Dershaneler

2

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

3

TOPLAM

1391.3.İlçe Resmi Okul-Kurum Öğretmen ve Yönetici Sayıları


KADRO

NORM

MEVCUT

Bilişim Teknolojileri

25

16

Biyoloji

9

4

Coğrafya

13

9

İ.H.L Meslek Dersleri

5

4

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

46

19

Türk Dili ve Edebiyatı

37

27

Felsefe

7

3

Fen ve Teknoloji

47

33

Fizik

7

4

İngilizce

81

44

Kimya

6

3

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

47

34

Müzik

19

7

Rehber Öğretmen

66

10

Görsel Sanatlar

20

10

Tarih

13

8

Türkçe

57

53

Almanca

2

0

Beden Eğitimi

47

14

Matematik

30

22

Sınıf öğretmenliği

550

452

Sosyal Bilgiler

39

27

Okul Öncesi Öğretmenliği

64

57

İHL Meslek Dersleri Arapça

1

0


Teknoloji ve Tasarım

30

9

Sağlık Bilgisi/Hemşirelik

6

0

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

4

2

Giyim Üretim Teknolojisi

2

1

Güzelik ve Saç Bakım Hizmetleri

2

0

Motorlu Araçlar Teknolojisi

1

0

Muhasebe ve Finansman

3

1

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

3

1

Ahşap Teknolojisi

3

0

El Sanatları Teknolojisi

1

0

El San.Tek./Nakış

3

1

Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik

4

1

Gıda Teknolojisi

1

0

Tekstil Teknolojisi

1

0

Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme

1

0

MÜDÜR

46

25

Müdür Başyardımcısı

11

8

Müdür Yardımcısı

78

28

TOPLAM

1428

927


1.3.1.Resmi Okul Öğrenci Sayıları

1.3.1.1.Okul Öncesi Öğretmen ve Öğrenci Sayıları


TÜRÜ


ŞUBE

SAYISI

ERKEK ÖĞRENCİ SAYISI

KIZ ÖĞRENCİ SAYISI

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI


DERSLİK

SAYISI


ÖĞRETMEN

SAYISI

Ana Okulu

9

88

79

167

6

6

Uygulamalı

Anasınıfı

1

6

6

12

1

1


Ana Sınıfı

51

418

382

800

10

51

TOPLAM

61

504

467

979

17

58

1.3.1.2.İlköğretim Öğrenci ve Öğretmen SayılarıTÜRÜ

OKUL SAYISI

ŞUBE

SAYISI

ERKEK ÖĞRENCİ SAYISI

KIZ ÖĞRENCİ SAYISI

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI

DERSLİK

SAYISI

ÖĞRETMEN

SAYISI

1 – 8 Sınıflı Merkez

İlköğretim Okulu


18

516

8487

7865

16352

303

414


1 – 8 Sınıflı Köy ve

Belde İlköğretim

Okulu

14

161

2611

2252

4863

142

149


1 – 5 Sınıflı

İlköğretim Okulu


85

478

3039

3194

6233

177

155


TOPLAM

117

1155

14137

13311

27448

622

718


1.3.1.3.Ortaöğretim Öğrenci ve Öğretmen SayılarıTÜRÜ

OKUL SAYISI

ŞUBE

SAYISI

ERKEK ÖĞRENCİ SAYISI

KIZ ÖĞRENCİ SAYISI

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI

DERSLİK

SAYISI

ÖĞRETMEN

SAYISI

Genel Liseler


2

39

697

556

1253

40

40

Anadolu liseleri

3

43

436

588

1024

48

39

Meslek Liseler

eleri


3

33

577

479

1056

27

32

TOPLAM

TOPLAM8

115

1710

1623

3333

115

1111.4.Görevler


Millî Eğitim Müdürlüklerinin Başlıca Görevleri

1.4.1.Yönetim Hizmetleri

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nün görevleri;

1-Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve amirlerle kendilerine verilen görevleri yapmak,

2-Bulunduğu görev alanındaki millî eğitim hizmetlerini incelemek, görev alanına giren okul ve kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetkisi dâhilinde olanları yapmak, olmayanları yetkili makamlara bildirmek,

3-Görev alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak, gerektiğinde ilgili makamlara teklifte bulunmak,

4-Görev alanına giren konularda istenen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaştırılmasını sağlamak,

5-Müdürlüğün bünyesindeki gerekli iş bölümünün yapılmasını, yazışma ve işlemlerin hızlı, düzgün ve doğru bir şekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli tutulmasını sağlamak,

6-Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin zamanında sağlanıp sağlanmadığını takip etmek ve gerekli tedbirleri almak,

7-Okul‐Kurum ve Bakanlıkça açılan sınavların düzgün ve güven içerisinde geçmesini


sağlamak.

1.4.2.Personel Hizmetleri

İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün ortak görevleri

1-Müdürlüğe bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda görevli personel için personel bilgi defteri ve formlarını tutmak, bu konuda Bakanlık ile koordinasyonu sağlamak, mevcut öğretmen sayılarını ve gelecek öğretim yılının öğretmen ve diğer personel ihtiyacını ilgili makamlara bildirmek,2-Okul ve kurumlardaki personelden görevlerinde üstün başarıları tespit edilenlerin

taltif edilmelerini sağlamak veya ilgili makamlara teklifte bulunmak,


3-Okul ve kurumlarda görevli öğretmen ve diğer personele gerektiğinde yetkisi dâhilinde bulunan cezaları vermek,

4-Görev alanındaki personelin iş verimini artırmak, moral gücünü yükseltmek için;


sosyal tesisler, dinlenme kampları ve benzeri tesislerin açılmasını sağlamak,
5- "Sicil Amirleri Yönetmeliği" gereğince alt birimlerde görevli personelin sicil
işlemlerini zamanında yürütmek,
6-Atama ve nakillere ait işleri yürüterek yetkili makamlara sunmak, konuyla ilgili olarak alt ve üst makamlarla koordinasyonu sağlamak,

7-Öğretmen ve diğer personelin terfi, izin, adaylık, emeklilik gibi özlük haklarına ilişkin işlemlerden yetkisi dâhilinde olanların sonuçlandırılmasını sağlamak,


İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün görevleri;

1-İhtiyaç halinde vekil ve ücretli öğretmen görevlendirilmesini İl Makamına teklif etmek ve alınacak onay doğrultusunda işlem yapmak,

2-Çeşitli sebeplerle göreve gelmeyen öğretmenlerin derslerinin boş geçmemesi için
gerekli tedbirleri almak,

1.4.3.Eğitim-Öğretim Hizmetleri


İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün ortak görevleri

1-Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program, genelge ve emirlerle tespit edilen


eğitim amaçlarının okul ve kurumlarda gerçekleştirilmesini sağlamak,
2-Görev alanındaki okul ve kurumlarda eğitim faaliyetlerinin Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yürütülmesini takip etmek, okul ve kurumlar ile öğrencilerin her türlü bölücü, yıkıcı ve zararlı etkilerden korunmasını sağlayıcı tedbirler almak,

3-Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü ve güzel sanatlar alanındaki çalışmalar ile yakından ilgilenerek, çalışmaların faydalı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

4-Eğitim ve öğretim kurumlarında öğrencilerin bilgi seviyesini yükseltmek ve verimi
artırmak için gerekli tedbirleri almak,
5-Öğrencileri ve gençleri kumar, içki, sigara, uyuşturucu maddeler ve yasaklanmış yayınlardan korumak için gerekli tedbirleri almak ve dikkate değer görülen durumları ilgili makamlara bildirmek,

6-Öğretim yılı başında ve sonunda görev alanında bulunan okul ve kurumlardaki

yönetici ve öğretmenlerle toplantılar düzenlemek, bu toplantılarda okul ve kurumların huzurlu ve verimli çalışması için gerekli programları hazırlamak, çalışmaları değerlendirmek,

7-Danışma ve benzeri kurulların mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak,
8-Okul ve kurumlardaki öğrencilerin problemlerini inceletmek ve yaygın görülen
problemler hakkında yönetici, öğretmen, veli ve öğrencileri aydınlatmak,
9-Okul ve kurumlarda eğitim programlarının uygulanması sırasında görülen aksaklıkları tespit etmek, düzeltilmesi için ilgili makamlara rapor sunmak,

10-Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği öneyici tedbirler almak,


öğrenci üst disiplin kurulu hizmetlerini yürütmek,
11-Aynı programı uygulayan okullar arasında öğrenci seviyeleri arasında farklılıkları ortaya çıkarmak ve öğretmenlere değerlendirmeleri bakımından karşılaştırma yapma imkânını sağlamak amacıyla karşılaştırmalı sınavlar yaptırmak ve diğer ilgili işlemleri yürütmek,

12-Gençlerin ve öğrencilerin, serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif, izcilik, halk oyunları ve benzeri amatör faaliyet alanlarında değerlendirmelerine yönelik çalışma ve hizmetleri yürütmek,

13-Gençler ve öğrenciler için kamplar ve spor tesislerinin kurulmasını sağlamak, faaliyetler yapmak ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde bulunmak,

14-Okul içi ve okullar arası beden eğitimi, izcilik ve spor faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek,

15-Bütün öğretim kurumlarının beden eğitimi, spor, halk oyunları ve benzeri
faaliyetlerine ait araç‐gereç, ödül ve diğer benzeri ihtiyaçları sağlamak,
16-Millî ve mahallî bayramların programlarının yapılması uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin işlerle ilgili verilen görevleri yapmak,

17-Görev alanıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında yapılacak her türlü faaliyetlere katılacak olan öğretmen ve öğrencilerin görev ve izin işlerini yürütmek,

18-Gençliğe ve sporcu öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin götürülmesinde koordinasyonu sağlamak,

19-Halk eğitim merkezlerinin, halk dershanelerinin, okuma odalarının ve çıraklık eğitim merkezlerinin açılmasını, çalışmasını, gelişmesini, denetlenmesini sağlamak, çalışmaların daha verimli olması için gerekli tedbirleri almak, yaygın eğitim kurumlarında görevlendirilecek öğretmenlerin görev yerlerinin belirlenmesine yönelik işleri yapmak,

20-Görev alanındaki toplum kalkınmasına ilişkin plân ve programların hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak, ilgililerle devamlı iş birliği yapmak,

21-Çıraklık ve yaygın eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi veya yaygınlaştırılması için


gerekli olan bina, tesis, araç ve gereçleri zamanında sağlamak, bu amaçla çeşitli kurumların

bina, tesis ve imkânlarından yararlanmak,


22-Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu’na ve bu Kanuna göre çıkarılmış diğer mevzuata göre işleri yürütmek, eğitim merkezlerinde çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî eğitimlerini sağlamak,

23-Örgün eğitim sistemine girmemiş herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatandaşların yaygın eğitim yoluyla, genel, meslekî ve teknik alanlarda eğitilmelerini sağlamak, hizmeti yaygın eğitime ait mevzuata göre yürütmek,

24-Vatandaşların genel, meslekî ve teknik eğitimlerinde görev alan örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen, yönetici, usta öğretici ve eğitici ustalar için yetiştirici mahiyette kurs ve seminerler düzenlemek,

25-Sağlık eğitim merkezleri açılması için gereğini yapmak, sağlık hizmetlerinin en iyi


şekilde yürütülmesi, sağlık personelinin verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak,
26-Okul ve kurumlarda toplum ve insan sağlığı ile ilgili halka açık kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek,

27-Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda öğrencilerin periyodik tarama ve aşılama işlemlerinin zamanında yapılmasını, gençliğe ve sporcu öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak,

28-Öğretmen ve diğer personeli sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlandırmak,
29-Sağlık eğitim merkezi ve öğretmen hastanelerinden Bakanlık emirlerine uygun olarak her türlü fiş, belge ve dosyaların tutulması, kayda geçirilmesi ve saklanmasını sağlamak,

30-Beslenme eğitim faaliyetlerini takip etmek,


31-Okullarda rehberlik servislerinin kurulmasını, bunların personel, araç, gereç ve benzeri bakımından geliştirilmesini ve bu hizmetlerin mevzuata göre yürütülmesini sağlamak,

32-Okullarda özel eğitim sınıflarının açılması ve bunların ihtiyaca göre sayılarının artırılması için tedbirler almak,

33-Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi ile ilgili tedbirleri almak,
34-Rehberlik ve araştırma merkezlerinin görevlerini yürütmelerinde resmî ve özel okul, kurum ve birimler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak,

35-Özel eğitim okul ve kurumlarının çalışmalarını izlemek, denetlemek ve


değerlendirmek,
36-İlkokuldan itibaren öğrencilerin meslekî ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerine ve verimli çalışma alışkanlığı kazanmalarına yönelik tedbirler almak,

37-Bakanlığa bağlı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, ders ve


laboratuar araç ve gereçleri ile bunların donatımına ve basılı eğitim malzemelerine ait

ihtiyaçlarını tespit etmek, plânlamak ve dağıtımını sağlamak,


38-Eğitim araç ve gereçlerinin bakım ve onarımlarının yapılması ve bunların kullanılması ile ilgili tedbirler almak,

39-Okul müzelerinin kuruluş donatım ve işleyişiyle ilgili tedbirler almak.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət