Ana səhifə

Azярбайъан Qызыл Айпара Ъямиййятинин Binяqяdi Rайон Kомитяси və «Bakъell Лтд» mmc “Bir anlıq sevinc” layihəsiндя 1 iyun «Beynяlxalq Uşaqların Müdaфiəsi günü»


Yüklə 18.66 Kb.
tarix06.05.2016
ölçüsü18.66 Kb.

Azярбайъан Qызыл Айпара Ъямиййятинин Binяqяdi Rайон Kомитяси və «Bakъell Лтд» MMC “Bir anlıq sevinc” layihəsiндя
1 iyun «Beynяlxalq Uşaqların Müdaфiəsi günü» müнаsibətilə Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətiнин Binəqədi Rayon Komitəsi hər iki valideynini itirmiş 20 няфяр uşaq və yeniyetməйя севинъ бяхш етмяк məqsədi ilə “Bir anlıq sevinc” адлы layihə hazırlaмışdır. Layıhənin maliйyələşməsi üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətiнин Binəqədi Rayon Komitəsi “Bakъell” LTД MMC şirkətinə müraciət етмиш və мцсбят caвaб алмышдыр.
Беля ки, май айынын 29-да Qызыл Aйпаранын Binəqədi район комитяси və “Bakъell” Ltd MMC бу uşaq və yeniyetməляря Азярбайъанын дилбяр эушяляриндян бири олан İsmayıllı rayonunун тябият гойнунда 12 saatlıq istirahət proqramı həyata keçirмишляр. Тядбир тяшкил олунан йеря, ушаглар шян ящвал рцщиййя иля, шер дейяряк вя мащнылар охуйараг йолландылар.
Исмайыллы районунун ян эюзял йерляриндян бири олан Гыз Галасынын ятяйиндя 1 саатлыг эязинтидян сонра автобуслар Исмайыллы район Дювлят Горуьуна тяряф йюнялдиляр. Нювбяти эязинтидян юнъя, нащар цчцн щазырлыг ишляри эюрцлдц щарада ки ушаглар Гызыл Айпара кюнцлляриня бу ишдя кюмяклик эюстярдиляр. Сонра ики група бюлцнян ушаглар вя кюнцллцляр даь эязинтисиня йолланараг эюзял вахт кечирдиляр. Даь эязинтисиндян гайытдыгдан сонра, ушаглар вя кюнцллцляр арасында волейбол йарышы тяшкил олунду. Йарышын сонунда, Бейнялхалг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара Щярякатынын гярязсизлик принсипи рящбяр тутулараг, Ümumdünya İslam Gənclər Assambleyasının Bakı bürosu тяряфиндян габагъадан щазырланмыш hədiййяlər щяр ики дястяйя тягдим едилди. Ушаглар арасында кечирилян диэяр ойун ися билик йарышмасы олду. Тягдим олунан суаллар ясасян Азярбайъан Дювлятинин тарихи вя яламятдар щадисялярини ящатя едирди. Шян формада кечирилян йарышманын гайдасына эюря суаллара дцзэцн ъавабландырмайанлар диэяр иштиракчыларын арзулары иля мащны охумалы, шер демяли вя йа рягс кими ялавя тапшырыглар йериня йетирмяли идиляр. Шян яйлянъяляр нащар сцфряси иля йекунлашдырылды.
Qызыл Aйпара Cямиййятинин Binəqədi район комитясинин könüllüləri tərəfindən ушагларла апарылан сющбятлярдян беля айдын олмушдур ки, бцтцн иштиракчылар tədbirdən razı qalмыш və bеля tədbirlərin daha çox olmasıны арзуламышдылар. 14 йашлы Ниэарын дедийиня эюря: «Бц эун щямишя бизим йадымызда галаъаг: гыса бир мцддят ярзиндя бизя бу гядяр хош ящвал рущиййя бяхш олунду».
Tədbirdə Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин Баш Гярарэащынын, Бинягяди вя Исмайыллы район комитяляринин нцмайяндяляри, “Baksel” Ltd MMC-in nümayəndələri, Binəqədi Rayon İcra Щakimiyyəti yetkinlik yaşına çatmayanların işi və hüquqlarının müdafiəsi üzrə kоmisсiyanın məsul katibi иштирак етмишдир.
Ялагя шяхс: Лейла Баьырова, Информасийа вя Бейнялхалг Ялагяляр шюбясинин мцдири, Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййяти
Тел.: (+994 12) 493 84 81

Факс: (+994 12) 493 15 78

Веб сящифя: www.redcrescent.az

Е-маил: redcrescent@redcrescent.az


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət