Ana səhifə

Amaç madde 1


Yüklə 107.39 Kb.
tarix07.05.2016
ölçüsü107.39 Kb.
BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesinde lisans ve ön lisans düzeyinde yürütülen eğitim ve öğretim ile kayıt ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Batman Üniversitesinin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve konservatuarına kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine  dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Ara sınav: Yarıyıl içi sınavını,

c) Bahar yarıyılı: İkinci, dördüncü ve benzeri çiftli yarıyılları,

ç) Birim: İlgili fakülteyi, yüksekokulu, bölümü, anabilim dalını ve programını,

d) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, bölüm veya birim başkanının önerisi üzerine, dekan veya müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

e) Dekan: Batman Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,

f) Ders kredisi: Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir saat teorik ders, iki saat uygulama, laboratuvar, klinik, atölye ve benzeri çalışmaları ifade eden ölçü birimini,

g) Ekle-sil: Öğrencilerin aldığı/almak istediği dersi/dersleri, akademik takvimde belirlenmiş süreler içinde son defa kontrol etme ve düzeltme işlemini,

ğ) Fakülte: Batman Üniversitesine bağlı fakülteleri,

h) Genel sınav: Yarıyıl veya yıl sonu sınavını,

ı) Güz yarıyılı: Birinci, üçüncü ve benzeri tekli yarıyılları,

i) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

j) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

k) Müdür: Batman Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokullarının müdürlerini,

l) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunca öngörülen bilgisayar derslerini,

m) Öğrenci İşleri: Batman Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

n) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ö) Rektörlük: Batman Üniversitesi Rektörlüğünü,

p) Seçmeli ders: Zorunlu dersler dışında öğrencinin alan içinden ve alan dışından isteği doğrultusunda aldığı dersi,

r) Senato: Batman Üniversitesi Senatosunu,

s) Üniversite: Batman Üniversitesini,

ş) Yüksekokul: Üniversite bünyesinde lisans eğitimi veren yüksekokullar ile ön lisans eğitimi veren meslek yüksekokullarını,

t) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi ifade ederİKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

             Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

             MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte veya yüksekokullarda eğitim-öğretim yılı, ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararıyla belirlenen akademik takvime göre başlar. Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl ondört haftadan az olamaz.

             (2) Eğitim-öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir. İlgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir.

             (3) Fakülte veya yüksekokullar; kayıt yenileme, öğretim, sınavlar, yarıyıl tatili ve yaz tatili dönemlerini kapsayan bir sonraki eğitim öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç Mayıs ayı içinde Senatoda onaylanmak üzere Rektörlüğe sunarlar. Senato gerekli gördüğü durumlarda yarıyıl sürelerini uzatabilir.

             Eğitim-öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim süresi; Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Sağlık Yüksek Okulunda dört yıl, Meslek Yüksekokullarında iki yıl, Tıp Fakültesinde altı yıl, Diş Hekimliği Fakültesinde beş yıldır.

             (2) Fakülte veya yüksekokullarda açılan veya açılacak olan yabancı dil hazırlık sınıfı yukarıda belirtilen sürelere dahil değildir.

             (3) Öğrenciler eğitim-öğretimlerini 2547 sayılı Kanunda belirtilen süreler içerisinde tamamlayamadıkları takdirde, aynı kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre eğitim-öğretimlerine devam ederler. Bu sürelerin hesaplanmasında, öğrencilerin ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz. 

            Değişim programları

             MADDE 7 – (1) Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) dahil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

             (2) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurtdışındaki üniversitelere gönderilebilir.

             (3) Avrupa Birliği Yükseköğretim Programları (ERASMUS) çerçevesinde öğrenci değişimi ile yurtdışındaki üniversitelere öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler bölüm kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim gördüğü lisans programı derslerine eşdeğer olan veya yerine saydıracağı ders varsa bunlar Yönetim Kurulu kararı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Bu eşdeğerlikler ve yurt dışında aldığı notlar dahil kendi katalogunda bulunan dersler transkriptte gösterilir. Eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa alınan ders transkriptte gösterilmez. Öğrencinin istemesi halinde kendisine, Avrupa Birliği Ofisi tarafından yurt dışında aldığı dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

Kabul ve kayıt şartları
MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere öğrenci kabulü; ÖSYM tarafından ve gerekli birimlerde Rektörlükçe düzenlenecek özel yetenek sınavına dayanılarak yapılır. Üniversiteye girmeye hak kazanan ve başka bir yükseköğretim kurumunda veya Üniversitenin başka bir biriminde kayıtlı olmayan öğrenciler, ÖSYM tarafından belirlenen ve ilan edilen günlerde kayıtlarını yaptırır. Zamanında başvurmayan ve/veya istenilen belgeleri kayıt süresi içinde tamamlamayan öğrenciler bu hakkını kaybeder.

(2) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullara kesin kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması,

b) ÖSYM’nin yapacağı yerleştirme sınavları sonucunda, kayıt hakkı kazanmış olmak ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlerin uyguladıkları sınavları başarmış olmak,

c) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen belgelere ve esaslara göre yapılır. Özel yetenek isteyen dallarda, ilgili birimler, ÖSYM’nin belirlediği belgeler dışında da belge isteyebilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt işlemleri, Üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır.

ç) Açıköğretim hariç başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak.


(3) 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi gereğince mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde meslek yüksekokullarının bir programına ÖSYM tarafından yerleştirilir.

(4) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar yakınları aracılığı ile de kayıt yaptırabilir.

             Geçersiz kayıtlar

             MADDE 9 – (1) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında kanuni işlem başlatılır.

             Yatay ve dikey geçişler

             MADDE 10 – (1) Üniversite içinden veya diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin fakülte veya yüksekokullarına yapılacak her türlü yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik; dikey geçişler ise, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Yatay ve dikey geçişler, İlgili kurullarca belirlenen kontenjanlarla sınırlı olup, intibak işlemleri ilgili yönetim kurullarınca yapılır.

             (2) İkinci öğretimde yatay geçişler, 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun  hükümlerine ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkelere göre yapılır.

             (3) Fakültelere veya yüksekokullara kayıt yaptıran öğrencilerden; açıköğretim fakülteleri hariç, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, eğitim-öğretimin başlangıcını izleyen onbeş gün içerisinde başvurdukları takdirde, muafiyet istekleri, eş değerlik şartı göz önünde bulundurularak ilgili yönetim kurulunca yedi iş günü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır. Eşdeğerlik şartı, almış olduğu dersin kredi/saati ve içeriği dikkate alınarak yapılır.

             (4) Lisans öğrenimine devam ederken kaydı silinen öğrencilerden, meslek yüksekokullarının ilgili programlarına kaydolmak isteyenlerin başvuruları, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.

             Kayıt yenileme ve kayıt dondurma

             MADDE 11 – (1) Üniversitenin öğretim birimleri, öğretimin normal öğretim süresi içinde tamamlanabilmesi için gerekli derslerin, yarıyıl veya yıllara göre dağılımını gösteren öğretim programlarını ilan eder.

             (2) Öğretim programındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için, önceki yarıyıl veya yıllarda belirli ders veya derslerin başarılması ön şart olarak kabul edilebilir. Herhangi bir dersin alınabilmesinde ön şart olan ders veya dersler, ilgili bölümlerin görüşleri alınıp, fakülte veya yüksekokul kurullarınca tespit edildikten ve Senato tarafından onaylandıktan sonra ilan edilir ve yeni kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır.

             (3) Öğrenci her yarıyıl veya yıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır.

             (4) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci yarıyıl veya yıldaki programda yer alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır.

             (5) Öğrenciler derslere kayıtlarını; Senatonun belirlemiş olduğu esaslar ve Rektörlük tarafından belirlenen usullere göre, bilgisayar ortamında interaktif olarak yeniler. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Kaydın son şekli, danışman öğretim elemanı tarafından dönemin ilk iki haftası içerisinde onaylanır. Kayıt, devam, uygulama ve sınav şartlarından herhangi birini Senato kararı ile belirlenen haklı ve geçerli nedenlerle yerine getiremeyen öğrencilerin hakları ilgili yönetim kurulu kararı ile saklı tutulur ve bu öğrenciler mazeretleri nedeniyle ayrıldıkları yerden öğrenimine devam ederler. Öğrenciler kanuni öğrenim süresi içerisinde en çok iki yıl veya dört yarıyıl kayıt dondurma isteğinde bulunabilir.

             (6) Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl veya yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin kaydının yenilenmesine, yeni ders seçme veya ders bırakma süresinin bitiminden itibaren onbeş gün içerisinde mazeretini belirten dilekçe ile başvurması kaydıyla ilgili yönetim kurulu karar verir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

             (7) Öğrenci, kayıt sırasında, kayıt olduğu yarıyıl dersleri ile tekrarlamak zorunda olduğu derslerden olmak ve haftada kırk saatlik üst sınırı aşmamak şartı ile programındaki derslerden almak istediği dersleri seçer. Bu seçimde, önceki yarıyıllarda devamsız ve başarısız olduğu dersler öncelikli olmak kaydıyla hiç almadığı dersleri seçmesi zorunludur. Ancak, öğrencinin ilk defa aldığı derslerle, tekrarlama durumunda olup devam zorunluluğu bulunan ve devam etmek istediği derslerin haftalık saatlerinin çakışmaması gerekir. Haftada kırk saatlik üst sınıra, öğrencinin daha önce alıp sınavlarda başarısız olduğu ve tekrarı sırasında devam zorunluluğu aranmayan dersler de dahildir.

             (8) Kayıt yenileme süresi bir hafta olup ilgili yarıyılın başlangıcından önceki haftadır. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin haklı ve geçerli sebeplere dayanan mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yenilenip yenilenmemesine, ilgili birimin yönetim kurulu, yarıyılın başlangıcından üçüncü haftanın sonuna kadar geçen süre içinde karar verir. İlgili yönetim kurulunca kabul edilebilir mazereti bulunmayan öğrencinin kaydı yenilenmez. Kayıt yenilememe nedeniyle katkı payı borcu olan öğrencinin, kanuni gecikme faizi ile birlikte borcunu yatırmadıkça, kaydı yenilenmez.

             (9) Yürürlükten Kaldırıldı.

             (10) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere, istemeleri halinde, ilgili birimin öğrenci işleri tarafından en çok bir yıl süre ile geçerli öğrenim durum belgesi verilir.

             Yabancı dil hazırlık sınıfı

             MADDE 12 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı, ilgili kurulların teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılabilir.

             (2) Hazırlık sınıfı eğitimi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim düzeyinde zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil eğitimini kapsar. Yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim ve sınav esasları Senatoca belirlenecek esaslara göre düzenlenir.

             Eğitim-öğretim programları, uygulama ve stajlar

             MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim programları, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak en geç Mayıs ayı içinde Rektörlüğe sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Bir sonraki akademik yıla ait program değişiklikleri de aynı zaman ve yöntemle belirlenir.

             (2) Bir programdaki toplam kredi miktarı ortak zorunlu dersler hariç, iki yıllık programlarda 64’den az 80’den fazla, dört yıllık programlarda 128’den az 160’dan fazla olamaz.

             (3) Öğretim programı, teorik dersler ve/veya seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışması, arazi uygulaması, staj ve benzeri uygulamalardan oluşur.

             (4) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar, ilgili kurulların teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

             (5) Eğitim programlarında yer alacak zorunlu teorik ve uygulamalı derslerin yarıyıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim dalının önerisiyle ilgili kurullarca düzenlenir ve Senatonun onayına sunulur. Seçmeli dersler bölüm/anabilim dalının önerisi ve fakülte/yüksekokul ilgili kurullarının onayıyla açılır ve/veya kaldırılır. 

             (6) Fakülte/yüksekokulların eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın başında ilgili kurullarca düzenlenerek ilan edilir.

             (7) Bölüm/birim/program başkanının önerisi üzerine dekan veya müdür tarafından öğrencilere bir danışman belirlenir. Öğrencinin yarıyılda/yılda izleyeceği dersler, programında yapılacak değişiklikler, ön koşullu dersler, üst yarıyıldan/yıldan alınan dersler danışmanın onayı ile kesinleşir. Zorunlu hallerde bölüm/program/anabilim dalı başkanı onay verebilir.

             (8) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleri bütün öğrenciler için ortak zorunlu derslerdir. Ayrıca zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.

             (9) Yürürlükten kaldırıldı.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Danışman, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

             Derslerin kredi değerleri

             MADDE 14 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuar, atölye, klinik çalışması ve diğer etkinliklerin haftalık saatlerinin yarısından oluşur. Haftada bir saat teorik ders, iki saat uygulama, iki saat laboratuar, iki saat atölye, iki saat klinik çalışması ve iki saatlik inceleme, gezi, ödev, sınava hazırlanma, bireysel çalışma, kütüphane ve alan çalışması, mezuniyet tezi, proje çalışmaları gibi diğer etkinlikler bir kredidir.

             (2) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre isteğe bağlı seçmeli ders olarak verilen Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi dersleri kredisizdir.

             Danışman

             MADDE 15 – (1) Her öğrenci için, ilgili birim başkanı tarafından bir danışman görevlendirilir. Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma-bırakma işlemleri danışman onayı ile yapılır.

             Ders alma ve bırakma

             MADDE 16 – (1) Ön lisans veya lisans programındaki dersler zorunlu ve/veya seçmeli derslerden oluşur. Öğrenci yarıyıl veya yılbaşından ders alırken, öncelikle başarısızlık ve benzeri nedenlerle tekrarlamak durumunda olduğu programdaki dersleri almak zorundadır.

             (2) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:

             a) Öğrenci, yarıyıl veya yılbaşında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl veya yıl derslerinden de alır. Ancak, alt sınıflardan başarısız olduğu dersler dikkate alınarak, bulunduğu yarıyıldan alacağı derslerin sayısına öğrenci, danışmanı ile birlikte karar verir.

             b) Öğrenci; danışmanın olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması şartı ile bulunduğu yıl veya yarıyıl programındaki derslerin toplam kredisinin % 20’sine kadar bir üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında alınıp, başarılan ve denkliği birimlerce onaylanan dersler, öğrencinin ilgili dönemde alması gereken dersler yerine sayılır.

            c) Kayıt dondurma ve uzaklaştırma nedeniyle dönem kaybeden veya ders kaydı yaptırmayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan/yıldan devam ederler, bir üst yarıyıl veya yıldan ders alamazlar.

             ç) Öğrenci, başarısız olduğu programdan kaldırılmış dersin/derslerin yerine ilgili yönetim kurulunun onayladığı aynı krediye sahip başka dersi/dersleri almak zorundadır.

             d) Yürürlükten kaldırıldı.

            e) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için normal ve ikinci öğretim birleştirilerek ders yapılan programlar dışında, normal öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri de birinci öğretimden ders alamaz.

             f) Öğrenciler, ilgili bölüm/anabilim/ana sanat dalı kurulunun uygun gördüğü hallerde başka fakülte ve bölümlerdeki dersleri alabilir.

             g) Yürürlükten kaldırıldı.

             Derslere devam

             MADDE 17 – (1) Öğrenci derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen ve uygulamalarda başarılı olamayan öğrenci o dersin genel sınavına alınmaz.

             (2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ise, bu derslerde devam şartı aranmaz. Ancak, uygulama sınavı yapılan dersler ile sınıf geçme sistemi uygulanan fakülte ve yüksekokullar bu uygulamanın dışındadır.

             (3) Devamsız öğrencilerin durumu genel sınavlardan önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilân edilir.

             Sınavlar

MADDE 18 – (1) Sınavlar; ara sınavlar, genel sınav, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili kurullar karar verir.
(2) Sınavlar ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ara sınav: Her ders için her yarıyıl iki ara sınav yapılır. Ara sınavlardan birinin hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce dekanlık veya müdürlüklerce belirlenir ve ilân edilir. Bu tür sınavlarda bir yarıyıl/yıl programında yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin ara sınavı yapılır. İlgili öğretim elemanınca öğrencinin gelişimini takip edebilmek için ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar ara sınav yerine kullanılabilir. Başarı notunun hesaplamasında, ara sınavların her biri %25 değerindedir. Ara sınav sonuçları genel sınavlardan en geç on gün önce ilan edilir.

b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yıl sonunda yapılır. Genel sınava; kaydını yenilemiş olan, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilebileceğine veya gerektiğinde bunların birbiriyle bağlantılı olduğuna, öğrenciye mezuniyet tezi veya çalışması yaptırılması halinde bunların değerlendirme esaslarına ilgili yönetim kurulu karar verir.

c) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına, dersi hiç almamış olan ve devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmadan en az 60 (CC) ise öğrenci başarılı sayılır.

ç) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, dekanlık veya yüksekokul müdürlüğünce belirlenen ve ilân edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeret sınavlarının başlama tarihinden yedi gün öncesine kadar yapılmayan başvurular kabul edilmez.

d) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ortak zorunlu yabancı dil dersinden veya yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrenciler için ilgili dil dersinden yarıyıl başında muafiyet sınavı açılır. Bu sınava ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
(3) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler dekanlıklar veya yüksekokul müdürlüklerince belirlenip, ilk sınav tarihinden bir hafta önce ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek zorundadır. Gerekli görülen hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile belirlenen ulusal ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(4) Sınav sonuçları o sınav dönemine ait sınav takviminin son gününden itibaren en geç on gün içinde ilan edilir.

(5) Sınavlarda kopya yapanlar, kopya girişiminde bulunanlar veya kopya yapılmasına yardım edenler ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya yaptığı ya da yardım ettiği belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır (0) almış sayılırlar ve haklarında 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Genel sınavı yapılan dersin sınav sonuçları sınav evrakları ile birlikte sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç üç hafta içinde ilgili bölüm veya program tarafından bağlı olduğu fakülte veya yüksekokulun öğrenci işleri bürosuna teslim edilir.

             Sınav sonucuna itiraz

             MADDE 19 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç beş işgünü içinde dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İtiraz üzerine idarece oluşturulan komisyon tarafından yapılacak inceleme sonucu maddî hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak yapılan gerekli düzeltmeler ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenci işlerine yazılı olarak iletilir. Sonuç öğrenciye bildirilir.

             Başarı notunun tespiti

             MADDE 20 – (1) Başarı notu, ara sınavların ortalamasının %50’si ile genel sınav notunun % 50’si toplanarak hesaplanır. Öğrenci genel sınavda 100 üzerinden en az 50 puan almak zorundadır. Genel sınav sonunda ilgili dersten başarılı olmak için not ortalamasının en az 60 (CC) olması gerekir. Bu not otomasyon tarafından harf notu ve 4 lük sistemdeki karşılığı ile birlikte ilan edilir.

             (2) Harf notları ve karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

             a)             Puanlar                 Notlar                   Katsayılar

                             90-100                  AA                       4.00

                             85-89                    BA                       3.50

                             75-84                    BB                        3.00

                             70-74                    CB                        2.50

                             60-69                    CC                        2.00

                             55-59                    DC                       1.50

                             50-54                    DD                       1.00

                             40-49                    FD                        0.50

                             0-39                      FF                        0.00

                             ---                         F                           0.00

             b) Yukarıdaki harf notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

             1) FD, FF: Başarısız,

             2) F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması nedeniyle genel sınava girme hakkı yok,

             3) G (Geçer): Kredisiz derslerde başarılı,

             4) K (Geçmez): Kredisiz derslerde başarısız,

             5) M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken ÖSYM sınavına girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen nottur. Geldiği kurumdaki başarılı olduğu ders notu M (muaf) harfi ile belirtilir.

             Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması

             MADDE 21 – (1) Öğrencilerin başarı durumları; bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre derslerden almış oldukları notlar ve derslerin kredileri ile hesaplanır. Bu durumda;

             a) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

             b) Öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması elde edilir. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra (0), beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

            c) Öğrencinin bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile genel ağırlıklı not ortalaması elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.

             ç) Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibariyle genel ağırlıklı not ortalaması, mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır.

             Başarı denetimi

             MADDE 22 – Yürürlükten kaldırıldı.

             Ders tekrarı

             MADDE 23 – (1) Öğrenciler başaramadıkları veya alamadıkları bir dersi, açıldığı ilk dönemde veya yılda alır. Bu dersler seçmeli veya açılmamış ise, öğrenciler kayıtlı oldukları birimce uygun görülen dersleri alır.

             Diploma onur öğrencileri

             MADDE 24 – (1) Ön lisans veya lisans öğrenimini tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.51 ve üstü olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak, 3.01-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu husus transkriptlerinde ve diploma eklerinde belirtilir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süreleri, Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar

             Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

             MADDE 25 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

             Kayıt silme ve sildirme

             MADDE 26 – (1) Öğrencinin yazılı olarak kaydının silinmesini istemesi dışında, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarılma cezası almış olanların, ilgili yönetim kurulunun kararı üzerine Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Mazeretler

             MADDE 27 – (1) Yükseköğretim Kurulunca belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

             (2) İlgili yönetim kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

          a) Öğrencinin, geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığı, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen sınırları aştığı takdirde, devamsız olduğu derslerle ilgili hakları öğrencinin talebi üzerine dondurulur. Öğrenciler bu dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda veya yılda alırlar. Bu şekilde kaybedilen süre, normal eğitim-öğretim süresine eklenir.

           b) Öğrencinin mazereti bu Yönetmelikte belirtilen devam süresine dahil edilmez.

           c) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde sınavlara giremez. Raporlu olduğu süre içerisinde sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.

             Mezuniyet

             MADDE 28 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için; o programdaki tüm dersleri almış ve başarmış olması, mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 60 (CC) olması gerekir.

             (2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavın son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi/tezi, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur. Mezuniyetleri müteakip akademik yıla taşan öğrenciler ise, o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öder. Ancak, tek ders sınavında başarılı olan öğrenciden o dönemin öğrenim harcı alınmaz.

             Diplomalar ve geçici mezuniyet belgesi

             MADDE 29 – (1) Üniversitenin bir fakülte veya yüksekokulunun eğitim-öğretim programında mevcut olan bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere, o programın lisans veya ön lisans diploması verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesi Rektörlükçe verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Üniversite tarafından belirlenir.

             (2) Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, diploma yerine geçecek, kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgilerini içeren bir belge verilir.

             (3) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların Üniversite ile ilişiği kesilmiş sayılır.

             (4) Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilmesi için, öğrencilerin katkı payları veya ikinci öğretim ücreti ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve öğrenci kimliklerini geri vermeleri zorunludur. Aksi halde kendilerine diploma veya mezuniyet belgesi verilmez.

             Tebligat ve adres bildirme

             MADDE 30 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak veya tebliğ ilgili yükseköğretim kurumunda ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

             (2) Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu fakültenin/yüksekokulların ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Geçici izinli ayrılmak

             MADDE 31 – (1) İlgili birimin yönetim kurulu kararı ile öğrenciye her defasında bir yarıyıl ve/veya yıl süre ile izin verilebilir. Bu izin, toplam öğrencilik süresinde iki yılı geçemez. Bu şekilde izin alan öğrenci, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. İzni biten öğrenci, ayrıldığı yarıyıl başından itibaren öğrenciliğine devam eder.

             (2) Aşağıda belirtilen sebeplerle verilen izinler, ilgili yönetim kurulu kararında belirtilmek kaydıyla, bu  Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen sürelere katılmaz. Kayıt döneminde ortaya çıkan haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayanların kayıtları ve kayıt yenileme işlemleri yakınları tarafından yaptırılabilir.

             (3) Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

             a) Öğrencinin, herhangi bir sağlık kurumundan alacakları sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri,

             b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

             c) Öğrencinin anne, baba, kardeş, eş veya çocuklarının ölümü veya bunların ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve mazeretinin ilgili yönetim kurullarınca kabul edilmesi,

             ç) Belgelemek kaydıyla, ekonomik nedenlerle eğitim-öğretime ara vermek zorunda kalması,

             d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin  ya da Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

             e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

             f) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması,

             g) Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek diğer hallerin ortaya çıkması.

             Öğrencinin ilişiğinin kesilmesi

             MADDE 32 – Yürürlükten kaldırıldı.

             Üniversiteden ayrılma

             MADDE 33 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılanlara, isterlerse bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir. İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı, fotokopisi alınmak suretiyle geri verilir. Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı kurumun/birimin yazısı üzerine ilgili birimce dizi pusulası ile birlikte gönderilir. Gönderilen belgelerin fotokopisi öğrencilerin dosyasında saklanır.

             Yurtdışı üniversitelere gönderilen öğrenciler

             MADDE 34 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki bir Üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir. Bu süre içerisinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

             (2) Öğrencinin, danışmanı tarafından onaylanarak aldığı dersler ve bu derslerden aldığı başarı notlarının Üniversitedeki başarı durumuna nasıl yansıtılacağı, ilgili birimin yatay geçiş komisyonunun görüşü alınarak, aynı birimin yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

             İntibak

            GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2011-2012 eğitim-öğretim yılından önce Batman Üniversitesine kayıtlı olan öğrencilere de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik 2011-2012 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

             Yürütme             MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət