Ana səhifə

Ahmed er-rifai stanje hakikatskih ljudi


Yüklə 0.7 Mb.
səhifə1/15
tarix12.05.2016
ölçüsü0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
SEJJID IMAM EBUL-ALEMEJN

AHMED ER-RIFAISTANJE HAKIKATSKIH LJUDI

SA UZVIŠENIM ALLAHOM
INTERNA UPOTREBA
Sarajevo, 2002. godina
Izdavač:

Kadirisko-Bedeviska Tekija

Čeljigovići Sarajevo

OSVRT NA KNJIGU
U knjizi „Stanje hakikatskih ljudi, sa Allahom“ hz. Pir Sejjid Ahmed Er-Rifa'i donosi četrdeset hadisa od Allahovog Poslanika Muhammeda s.a.v.s., sa senedima od Ehli bejta i Ehli Tesavvufa, i kroz njihovo nadahnuto tumačenje uvodi nas u Tajne Vjerovanja (iman), Ubjeđenja (ikan), Dobročinstva (ihsan) i Spoznaje (i'jan).

Ovo su propisi Spoznaje (ma'rifeta) kroz propise učenja (ilm) i saznavanja (irfan), i stupanje na Stazu (tarikat) Učenjaka (alima) i Znalaca (arifa).

Ovo je i knjiga Spoznaje Iskrene pokornosti (ibadet) i Istinske podčinjenosti (ubudijet), kroz Bojaznost i Pokoravanje (takva), Pouzdanje i Oslanjanje (tevekul), Suzdržavanje (ver'a) i Ustezanje (zuhd).

Ovo je i knjiga Spoznaje Uzvišenog Allaha; Njegove Gospodstvenosti (rububijet) manifestovane kroz Stvaranje, Pokretanje i Upravljanje i Njegove Božanstvenosti (uluhijet) manifestovane kroz Esmate i Sifate.

Ovo je i knjiga Spoznaje Njegove Jednoće (ehadijet), Njegovog Jedinstva (vahdanijet), Njegove Jedinstvenosti (ferdanijet); Njegove Samoopstojnosti (samedanijet) kroz Spoznaju Uzvišenog svijeta očitovanja Njegove moći (alemi džeberut); i Svijeta pojavnosti Njegove vlasti (alemi melekut).

Izvorište te i takve Spoznaje (ma'rifet) jeste Srce (kalb) imenovano kao Pokajničko srce (kalbi munib), Zdravo srce (kalbi selim) i Ispravno srce (kalbi sahih), ustrajno u Spominjanju Njega (zikr).

Danas kada je uvriježeno mišljenje da je dervišluk i rifailuk probadanje šiševima i sabljama pred masom svijeta, pa i TV-kamerama, ova knjiga dolazi kao spasonosni lijek iz takve bolesne zablude.

O muslimani! O ljubitelji tarikata! O rifaije! O vi koji želite Spoznaju (ma'rifet), tražite je kao metod (tarikat) Sejjid Ahmed Rifaije i njegov put (suluk); spoznajte ga kroz njegovo djelovanje, rad i hizmet, jer je on u tome prednjačio.

Svi oni koji zažele uvid u original arapskog teksta, rado ćemo original fotokopirati i uz naš trošak dostaviti.
S poštovanjem,
Hadim tarikata Rifai-Bedevi:

Azmir Muftić
Sa Imenom Allaha, Milostivog, Samilosnog
Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Allahov Salat i Selam su na našem Sejjidu Muhammedu, njegovoj porodici, ashabima i sljedbenicima


SENEDI ŠEJHA AHMEDA AHDARA, PRENOSIOCA KNJIGE

Rekao je šejh Imam Sejjid Muhjuddin Ahmed Ahdar, Allah zadovoljan s njim i svim njegovim čistim precima:

„U tekiji u Ummi Ubejdi, godine 549. je čitana knjiga „Stanje hakikatskih ljudi sa Uzvišenim Allahom“, tj. ova velika knjiga, izvanrednog sadržaja, koja se sastoji od četrdeset predavanja, održavanih svakog četvrtka, počevši od prvog četvrtka u mjesecu Redžebu te godine. Predavač je bio Stožer stožera, Sultan evlija i arifa, Oživljavatelj istine, Šerijata i Dina, Sejjid Ahmed Rifai, da je Allah zadovoljan s njim, i da okoristi nas i sve muslimane njegovim znanjima. Ova knjiga je ruh od Svetog ruha, hal od prisustva bliskosti Hala, ona upućuje na Tarikat, na pridržavanje Ugovora prisnosti, obavezuje na Ustrajnost, u Srcu budi želju za slijeđenjem puta Spašenih ljudi, i ja sam je čitao na četrdeset predavanja, nakon što me za to ovlastio moj sejjid i mevla, Sejjid Šemsuddin Ahmed el-Musta'džel Rufai u tekiji u Ummi Ubejdi.

Također sam ovu knjigu slušao i od šejha Ebu Šudža'a b. Mundžiha Šafiija, koji ju je također obradio i sakupio njenu građu, koji je rekao: - Ovlašten sam za njeno čitanje nakon njenog zapisivanja, i odvajanja od ostalih dragulja koja smo čuli, te nakon što sam je rasporedio i dotjerao; od strane našeg Sejjida Muhjuddina Rifaija r.a.

Za čitanje ove knjige me je ovlastio i šejh Afifuddin Ebu Talib Mukri Sufi, a on je rekao: - Ovlastio me je za njeno čitanje šejh Šerifuddin b. Abdussemi' Hašimi koji je rekao: - Ovlastio me je za njeno čitanje kadija, šejh, fakih, onaj koji ju je sakupio Ebu Šudža' b. Mundžih Šafii r.a.“

Putem šejha Afifuddina nam je došla i dozvola za čitanje knjige „El-burhan'ul-mu'ejjed“ koju je on zapisao kao govor Sejjida Ahmeda Rifaije r.a. prenesen od učenjaka Šerifuddina b. Abdussemia' Hašimija r.a.

Također nam je ovim putem došla dozvola za čitanje „El-Hikem'ur-rifaijje“ od šejha Afifuddina, od šejha Šerifuddina, od njegovog oca Abdussemia' Hašimija Vasitija, od njenog autora Imama Sejjida Ahmeda Rifaije r.a.

Imam Rifai je napisao mnogo knjiga, ali je dosta njih izgubljeno prilikom najezde Mongola i Tatara, a od knjiga koje mu se pripisuju su: • Meani Bismillahir-rahmanir-rahim

 • Tefsir sureti-l-kader

 • Er-rivaje hasidi'š-šerif

 • Et-tarik ilallah

 • Es-siratu'l mustekim

 • El-behdže

 • Rahiku'l-kevser

 • En-nizam'ul-hass li ehl'il-ihtisas

 • El-medžalis'ul-ahmedijje

 • Kitab'ul-hikem

 • Šerh'ut-tenbih

 • Rabib er-Rifai – ili – El-misbah'ul-munir fi vird'is-sejjid er-Rifai el-kebir

 • Es-sirr'ul-musavvun

 • El-burhan'ul-muejjed

 • Haletu ehli'l-hakika meallah

U knjizi „Haletu ehli'l-hakika meallah“ (Stanje hakikatskih ljudi sa Uzvišenim Allahom) Sejjid Ahmed Rifai r.a. lično navodi senede direktno povezane sa Vjerovjesnikom s.a.v.s. u četrdeset hadisa, koje je obradio i tumačio u dersovima koji sadržavaju uputu u njegov Tarikat.

A ovo je tekst te knjige koji nam je prenesen od naših šejhova r.a.:


UVOD
Sa Imenom Allaha, Milostivog, Samilosnog
Rekao je naš Šejh i naš Sejjid Ahmed Rifai r.a.:

Hvala Allahu hvalom kojom ćemo dostići do podizanja zastora (hidžaba) i kojom ćemo se ubrojati među miljenike (ahbabe). Svjedočimo da nema boga osim Allaha Jedinog koji nema sudruga i svjedočimo da je Muhammed s.a.v.s. Njegov rob i Njegov poslanik, Njegov miljenik i Njegov prisni prijatelj, Njegovo najbolje stvorenje, kojeg je Allah poslao kao Blještavo svjetlo, Jasni dokaz, Oštru sablju, i on dostavi Poslanicu, obavi Emanet, pojasni Sunnet, uspostavi Šerijat, posavjetova Ummet, robova Allahu dok mu ne dođe Uvjerenje, Allahov salavat je na njemu, na njegovoj Porodici i svim Ashabima.

U rečenicama koje ćemo spomenuti je opisano stanje (hal) Hakikatskih ljudi (ehli hakikat) sa Uzvišenim Allahom, znajući da nema nikakvog kretanja niti moći bez Allaha; a cilj njihov je da se potčine nefsovi i da se okrenu Srca prema prisnosti s Njim.


Prvi hadis


KO ĆE OSJETITI SLAST IMANA?
Pripovijedao nam je šejh, imam, i Pouzdani prenosilac, kadija Ali Ebu'l-Fadl Kari El-Vasiti u svojoj medresi u Vasitu, a njemu Ebu Ali el-Hasan b. Ali b. El-Muhezzeb, a njemu Ebu Bekr Ahmed b. Džafer el-Kati'i, a njemu Abdullah b. Ahmed b. Hanbel, a njemu njegov otac, a njemu Kutejbe b. Seid b. Lejs b. Sa'd, a njemu Ibnu'l-Hadi, a njemu Muhammed b. Ibrahim b. El-Hars, a njemu Amir b. Sad, a njemu el-Abbas b. Abdulmuttalib, da je čuo Allahovog Poslanika s.a.v.s. da je rekao:
OSJETIĆE SLAST IMANA ONAJ KO BUDE ZADOVOLJAN SA ALLAHOM KAO GOSPODAROM, SA ISLAMOM KAO VJEROM I SA MUHAMMEDOM KAO VJEROVJESNIKOM“1
Ova slast (zevk) rođena ovim zadovoljstvom (rida) je Spoznaja (marifet) Uzvišenog Allaha. A Spoznaja (marifet) je Svjetlost (nur) koju Uzvišeni Allah nastani u Srce (kalb) onoga koga voli od Svojih robova, i nema stvari veće i uzvišenije od te Svjetlosti. Suština spoznaje (hakikatul-marifet) je Život srca (hajatul-kalb) sa Onim koji oživljuje (Muhji).

A ONAJ KOJI BIJAŠE MRTAV PA GA OŽIVJESMO“2 i još je rekao Uzvišeni: „DA OPOMENE ONOG KOJI JE ŽIV“3 i rekao je: „I SIGURNO ĆEMO DATI DA PROŽIVI LIJEP ŽIVOT“4, i rekao je Uzvišeni i Slavljeni: „ODAZOVITE SE ALLAHU I POSLANIKU KADA VAS POZOVU ONOME ŠTO ĆE VAS OŽIVJETI.“5

Pa ko umrtvi svog nefsa, udaljiće se od njega dunjaluk, a kome umre Srce odaljiće se od njega njegov Gospodar.

Ibn Semak6 je upitan: „Kada će rob znati da je dosegao Suštinu spoznaje?“, pa on odgovori: „Kada bude gledao Hakka Okom shvatanja, čistog od svega osim Njega.“

Rečeno je da je Spoznaja (marifet) odsutnost viđenja nečega mimo Njega, sve dok kod čovjeka ono što je osim Allaha Uzvišenog ne postane manje i ništavnije od zrna gorušice. Uzvišeni je rekao: „RECI: ALLAH! A ZATIM IH OSTAVI.“7

Onaj ko gleda u Allaha Uzvišenog ne gleda ni Ovaj niti Onaj svijet, a Svjetlost (nur) Arifovog srca (kalbul arif) je sjajnija od Sunca, i žešća od njega kada isijava svoje svjetlosne zrake.Srce Zaljubljenog je poput Sunca

Što razbija tamu, kada izlazi;

Danjsko sunce skriva se po noći,

Sunce Srca nikad ne zalazi.

Zunnun8 je rekao: „Uzvišeni Hakk obasjava tajne (esrare) sa trajnom podrškom, kao što Sunce obasjava Zemlju sa svjetlosnim zrakama. Zbog toga morate pročišćavati Srce, jer je ono mjesto Njegovog pogleda (nazara) i boravišta Njegove tajne. Zaista, onaj koji spozna Allaha neće uzimati drugog Voljenog osim Njega.“

U jednom haberu9 se navodi: „Allah Uzvišeni je stvorio stvorenja u tmini, zatim je na njih bacio malo Svog svjetla, pa koga je zahvatio tim Svjetlom, taj je upućen, a koga je izostavio, taj je u zabludi i stranputici.“10 To je Svjetlo koje izlazi iz Čadora dobročinstva i pada na srce, pa se njime osvijetli Unutrašnje srce (fuad), pa njegove zrake prodiru kroz zastore Džeberuta, te ga onda od Hakka ne zastire ni Džeberut, niti Melekut. Tada rob saburi u svim svojim djelima, riječima, pokretima i htijenjima, u svom životu i smrti okrenut prema Svjetlu. „ALLAH JE SVJETLO NEBESA I ZEMLJE... ALLAH UPUĆUJE PREMA SVOM SVJETLU KOGA HOĆE.“11

Iako Ti sa mnom nisi,

u sjećanju mome si;

Iako Si sakriven od očiju,

Srce vidi da Si tu.


Spoznaja Uzvišenog Allaha
Jahja b. Mu'az12 je rekao: „Spoznaja je blizina Srca Bliskom (El-Karib), kada Ruh posmatra Voljenog (El-Habib) i osamljivanje od svega sa Vladarem Koji se odaziva (El-Melikul-Mudžib).“

Zunnun je o Spoznaji rekao: „To je oslobađanje Tajne od svakog htijenja, odbacivanje svojih navika, smirenje i pouzdanje u Allaha bez vezivanja (za stvorenja – o.p.).“

Neki su Spoznaju ovako opisali: „Njena manifestacija je ludilo, njena forma je neznanje, a suština zapanjenost.“

Arif, stoga, zbog znanja (ilm) o Allahu dž.š. zanemaruje sve uzroke, pa kada ga pogledaju drugi, smatraju da je glup, a on je trajno u polju Veličine, izgubljen među stvorenjima. Kada ga vide, proglase ga budalom, a on je u potpunosti utopljen u Ljubav (hubb) prema Veličanstvu Njegove uzvišenosti, zauzet od svega mimo Njega. A kada „otvore oči“ vide da je Zaprepašten (mudhiš). Ne može niko da bude obaviješten o Spoznaji Uzvišenog Allaha osim sa Allahom, jer ona od Njega počinje i Njemu se vraća, tako da je Arif izgubljen pod isijavanjem Svjetlosti Hakka Uzvišenog, trajno je u Hakkovoj dolini bez želja i povoda. On (Arif) je živ, a mrtav; mrtav, a živ; pokriven, a otkriven; otkriven, a pokriven. Vidjećeš ga Zaprepaštenog na vratima Njegovog naređenja (emr), ludo Zaljubljenog na poljani Njegovog dobročinstva (birr), Upućenog ljepotom Njegovog zastora (sitr), Istopljenog pred moći Njegove odredbe (hukm), trajno Živog na prostranstvu Njegove blagosti (lutf). Duše arifa su izgubile pred Njegovom vječnošću (beka') i upravom (sultan) svake moći u pokretu. Vidjećeš ih vječne po Njegovoj moći (kuvvet) i Njegovoj inicijativi (havl), kako su izgubili svoje postojanje (kevn) i svoje povode (esbab) pred Veličanstvom Njegovog uluhijjeta;13 oni su kraljevi sa Njim, njihovo kraljevstvo je sa Njim, njihovo siromaštvo je sa Njim, i njihovo bogatstvo je sa Njim, njihova veličina je sa Njim, i njihova poniznost je sa Njim.Stvarna spoznaja
Prenosi se da je Allah Uzvišeni objavio Davudu a.s.: „O, Davude! Spoznaj Mene i spoznaćeš sebe!“, pa Davud razmisli i reče: „Ilahi! Tebe sam spoznao sa Tvojom jednošću (ferdanijet), moći (kudret) i vječnosti (beka'), a spoznao sam sebe sa nemoći ('adžz) i ništavnošću (fena).“ On mu tada reče: „Sada si Me spoznao (El-ane 'arefteni)!“

Prenosi se u haberu: „Da ste spoznali Allaha Istinskom spoznajom (hakka marifetihi), postigli bi ste znanje (ilm) nakon kojeg više nema neznanja, vašim dovama bi se planine pomjerale. Ali niko ne može postići Krajnju spoznaju Njega (munteha marifetihi), jer je Allah uzvišen od toga da Ga neko može u potpunosti spoznati.“14

Imam Džafer es-Sadik15 a.s. je rekao: „Allaha ne poznaje Istinskom spoznajom onaj koji se od Njega okrene drugom. Spoznaja je let Srca pod Čador bliskosti i Prijateljske harmonije, brz prolazak kroz Zastore Njegove veličanstvenosti i moći. Ovo stanje (hal) se nalazi kod onoga kod koga su uši gluhe za neistine, oči slijepe za gledanja u požude, a jezik nijem za govor o besposlicama.“

Ebu Jezid Bistami16 je upitan: „Da li vidiš stvorenja?“, pa reče: „Vidim ih sa Njim.“

Muhammed b. Vasi'17 je upitan: „Da li si spoznao svog Gospodara?“, pa on zašuti i nakon sahata reče: „Ko spozna Uzvišenog Allaha umanji mu se govor, oduži mu se zapanjenost, zanemari forme djela, zapanji se vezom sa Njim (ittisal), približen Njemu u svim stanjima, odsječen od hala, okrenut Vladaru hala (Velijjul-hal).“

Stvari se vrednuju na osnovu njihovih suština (hakikat), a ne na osnovu osjetila (hiss) i formi (suret).

Ebu Jezid Bistami je rekao: „Nema djelotvornu Spoznaju onaj koji je zadovoljan halom, a ne Davaocem hala (Velijjul-hal). Zaista, onaj koji spozna Allaha onemoća mu jezik i zapanji mu se razum. Arif, ako govori o svom halu, propada; a ako šuti, sagorijeva.“

Ebu Bekr el-Vasiti18 je rekao: „Spoznaja (marifet) ima dva vida: Spoznaja ubjeđenja (ikan) i Spoznaja vjerovanja (iman). Spoznaja vjerovanja je svjedočenje (šehadet) jezikom (lisan) Jedinstvo Vladara, Kojem se polažu računi, i istinska potvrda onoga što je u Kur'anu; a Spoznaja ubjeđenja je stalno posmatranje (mušaheda) svojom nutrinom (dženan) Jedinog, Kojem se polažu računi.“

Neke su sufije govorile: „Spoznaja (marifet) ima dva stupnja: prvi je da čovjek spozna da je blagodat (ni'met) od Uzvišenog Allaha, jer Allah dž.š. kaže: „SVE ŠTO IMATE OD BLAGODATI VAM JE OD ALLAHA“19, pa on ustraje na zahvali Njemu, te time traži povećanje blagodati od Allaha, na osnovu Njegovih riječi: „AKO BUDETE ZAHVALJIVALI, SIGURNO ĆEMO VAM POVEĆATI.“20 Drugi je viđenje Davatelja blagodati (El-Mun'im), bez da se okreće blagodati, pa mu se poveća žudnja za Davateljem i ustraje na Istinskoj spoznaji i Ljubavi prema Njemu. Zbog toga Uzvišeni kaže: „O, VJEROVJESNIČE, DOVOLJAN TI JE ALLAH“21 i „A AKO SE ODMETNU, TI RECI: DOVOLJAN MI JE ALLAH!“22

Zunnun je rekao: „Spoznaja (marifet) ima tri vida: prvi je Spoznaja jedinstva (tevhid), i to je za većinu vjernika. Drugi je Spoznaja dokaza (hudždžet) i objašnjenja (bejan), i to je za ulemu, govornike i mudrace. Treći je Spoznaja osobina osamljenosti (sifati ferdanijet), i to je za Allahove evlije i Njegove iskrene prijatelje (asfija'), kojima je Allah otkrio ono što nije nikome drugome, kojima je dao počasti, koje neće dobiti oni koji nisu dostojni toga. Njih je Allah odvojio od ostalih stvorenja, odabrao ih je samo za Sebe i istakao ih za Sebe. Njihov život je rahmet, a smrt sreća. Blago li se njima.“

Drugi su rekli: „Spoznaja (marifet) ima dva vida: prvi je Spoznaja tevhida, a to je čvrsta potvrda Jednoće (vahdanijet) Jednog, Koji potčinjava (El-Vahid El-Kahhar). A drugi je dodatna Spoznaja, iznad ove spoznaje, a to je ona koju niko ne može postići.“

Ja kažem: Spoznaja (marifet) je kao drvo sa tri grane: Jedinstvo (tevhid), Osporavanje (tedžrid) i Osamljenost (tefrid). Jedinstvo je u značenju potvrde (ikrar), Osporavanje u značenju iskrenosti (ihlas), a Osamljenost u značenju posvećenosti Njemu u potpunosti (kulijj), u svakom halu. Prvi stepen spoznaje, Jedinstvo, je odricanje suparnika (Njemu); Osporavanje je odricanje uzroka; a Osamljenost dolazi u značenju povezanosti (ittisal), bez kretanja, bez materije i bez „bez“. Do Spoznaje ima pet puteva (taraik): prvi – strahopoštovanje (hašjet) u tajnosti i javnosti; drugi – vezivanje (inkijad) za Njega u robovanju; treći – posvećenost (inkita') Njemu u potpunosti; četvrti – iskrenost (ihlas) Njemu u riječima, djelima i nijjetu; peti – samokontrola (murakaba) u svakoj misli i trenutku.Stanje voljenog
Pripovijeda se da je Abdulbari rekao: „Jednom sam izašao sa svojim bratom Zunnunom i tako naiđosmo na djecu koja su nekog gađali kamenjem. Brat ih upita:

- Šta hoćete od njega?

- On je luđak, i pored toga još tvrdi da vidi Uzvišenog Allaha – odgovoriše oni.

Mi mu se približismo i zapazismo da je to jedan zgodan mladić, na kojem se vidio znak arifa. Mi ga poselamismo i rekosmo:

- Ovi govore da ti tvrdiš da vidiš Allaha.

- Gledaj ti svoja posla, bijedniče! Da Ga izgubim na tren oka, umro bih istog časa – i izreče stihove:Zadovoljstvo Voljenoga tražio je voljeni,

Radi kušnje desio se susret zaljubljenih;

Sad ga stalno primjećuje Vidom srca svoga,

Srce spozna svoga Rabba, kad je vidjelo Ga;

Sad voljeni uživa u blizini Voljenoga,

On je njemu Dovoljan i ne traži drugoga.
- Ja ga tad upitah: - Jesi li ti lud?

- Kod stanovnika Zemlje jesam, a kod stanovnika Nebesa nisam.

- Kakav ti je hal sa Gospodarom?

- Otkako sam Ga upoznao, ne mogu se odvratiti od Njega.

- Od kada si Ga spoznao?

- Od onda kada je moje ime uvršteno u luđake (medžanin).Drugi hadis


RAZBORIT I NESPOSOBAN
Pripovijedao nam je šejh, imam, kadija Ebul-Fadl Ali Kari el-Vasiti u svojoj medresi u Vasitu, a njemu Ebu Fevaris Turad b. Muhammed b. Ali ez-Zejnebi, a njemu Ebu-l-Husejn Ali b. Muhammed, a njemu Ebu Ali el-Husejn b. Safvan, a njemu Ebu Bekr Abdullah b. Muhammed b. Ebu-d-dunja, a njemu El-Hejsem b. Havidže, a njemu Bekije b. El-Velid, a njemu Ebu Bekr b. Ebu Merjem, a njemu Hamza b. Džundub, a njemu Ebu Ja'la Šedad b. Evs da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:
RAZBORIT JE ONAJ KO PREZIRE SVOJ NEFS I RADI ZA ONO ŠTO JE NAKON SMRTI. A NESPOSOBAN JE ONAJ ČIJI NEFS SLIJEDI STRASTI, A NADA SE I POUZDAJE U ALLAHA.“23
Postupanje na osnovu tajne ovog hadisa je Spoznaja. Da, Spoznaja (marifet) je od roba, a Razumijevanje spoznaje (tarif) je od Gospodara Uzvišenog. Spoznaja je najplemenitiji i najveći dar (hedija) kojeg On poklanja Svojim robovima. Kada Allah Uzvišeni hoće da izabere roba između Svojih robova i počasti ga nad ostalim Svojim stvorenjima, učini da u njegovoj Tajni (sirr) zasija Sunce Spoznaje, pogleda ga Okom počasti i milosti, otvori mu Vrata upute i počasti ga Opreznošću, probudi ga iz Sna nemarnih, podari mu milostivo Širenje prsa, otkloni od njega Smrt srca – sa razumijevanjem, otkloni od njega maštarenje, počasti ga stidom, strahom i uvjerenošću, otkloni od njega sumnju i drskost lažne sigurnosti. Kada se kod roba okupe ova svojstva, Srž njegova srca (fuad) se osvijetli Svjetlošću (nur), pa vidi ono što je iza Zastora Džeberuta; tada njega zažele Dženneti, od njega se ugase Plamenovi vatre. Kada bi Spoznaja bila uklesana na nečemu, svako ko bi pogledao u nju, umro bi od njene ljepote (husn) i divote (džemal). Svako ima neki kapital, ali Spoznaja je kapital Mu'mina.

Neki je čovjek rekao Zunnunu: „Ja te ne volim!“, a on mu uzvrati: „Ako si spoznao Allaha, On ti je dovoljan (da Ga voliš – o.p.). A ako Ga nisi spoznao, traži nekog ko Ga poznaje, pa da te uputi Njemu.“Spoznaja je lijepo drvo
Smatram da je Spoznaja (marifet) kao drvo kojeg kralj zasadi u svojoj bašči. Behar tog drveta je mirisan, plodne su njegove grane, ukusni su mu plodovi, neobični su mu listovi, visoko mu grane dosežu, čista je zemlja oko njega, slatka mu je voda, ugodan mu je miris, njegov vlasnik je brižan oko njega, jer je ono vrlo značajno, kod njega. On je sretan zbog ljepote njegovog behara, otklanja od njega nevolje i brani ga od belaja. Takav je slučaj i sa Drvetom spoznaje (Šedžeretul-marifet) kojeg Allah usadi u Bašču srca svog roba Mu'mina. Allah Uzvišeni na njega pazi Svojom plemenitošću, šalje nad njega svaki čas Oblake blagodati iz Riznica milosti, da na njega padaju Kapi počasti, udaraju Gromovi moći, i svijetle Munje htijenja, da ga očisti do naslaga Prašine viđenja svog robovanja, a zatim šalje Povjetarac majčinske brige i blagosti iza Zastora brižnosti, i time upotpuni Počast prijateljstva (vilajet) sa čuvanjem i odbranom. Arif stalno kruži sa svojom Tajnom pod njegovom sjenom, miriše njegov miris. Srpom odgoja odsijeca sa njega pokvarene plodove, otklanja od njeg' prljavštinu i nedaće. Kada se poveća stepen Arifove tajne pod njim, i oduži mu se lutanje oko njega, javi mu se želja da se nasladi njegovim plodovima, pa pruža Ruku čistoće, kida njegove plodove vrhovima Prstiju svetosti, zatim ih jede Ustima žudnje, dok ga ne zahvati Vatra prodiranja, pa udari Rukom veselja po Moru ljubavi, te popije iz njega gutljaj kojim se opije od svega mimo Hakka, i od kojeg se ne otrježnjava osim kada treba da se samokontroliše, zatim poleti Krilima težnje do onog do čega ne može doprijeti ni mašta stvorenja.

Upitan je Vasiti: „Koja ti je hrana najdraža?“, pa on odgovori: „Zalogaj spominjanja Allaha Uzvišenog, kojeg podigne Ruka uvjerenja sa Trpeze vječnosti, pri lijepom mišljenju (husni zann) o Allahu.“

En-Nesadž24 je rekao:

- Većina stanovnika dunjaluka ode sa njega, a ne osjete ljepotu koja se od njih traži -, pa bi upitan:

- A šta je to? -, i reče:

- Radost spoznaje (marifet), Slatkoća blagodati (ni'met), Okus bliskosti (kurbet) i Prisnost zaljubljenosti (mehabbet)!

Muhammed b. Vasi' je rekao: „Onome koga je Allah uzdigao Marifetom, obaveza je da se ne ponižava radi drugoga. Onome koga je Allah zaštitio Velajetom, obaveza je da ustraje na tome. Onome koga je Allah počastio Sohbetom, obaveza je da se ne okreće drugome i da ne radi ono što mu naloži strast njegovog nefsa.“

Ebu Jezid Bistami je rekao: „U noći postoji piće za Srca arifa, pomoću kojega ona lete ljubavlju i žudnjom za Allahom – Njemu, a samo oni koji gledaju u Njega, a ne drugoga, uzimaju za sebe najbolji dio Dunjaluka i Ahireta.“

Ja smatram da je ovo piće Zbunjenost (tehajjur), i ono ima dva oblika: Zbunjenost otuđenosti i Zbunjenost oduševljenja. Zbunjenost otuđenosti je za progonjene (matrudin), a zbunjenost oduševljenja za arife, one koji čeznu. O Vodiču Zbunjenih, povećaj mi Zbunjenost.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət