Ana səhifə

Adnan menderes üNİversitesi aydin sağlik hizmetleri meslek yüksekokulu yaz staji yönergesi Dayanak Madde 1


Yüklə 1.18 Mb.
səhifə1/14
tarix05.05.2016
ölçüsü1.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

YAZ STAJI YÖNERGESİ *
Dayanak

Madde 1- Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 10. maddesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Staj Yönetmeliği ve Adnan Menderes Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin 28. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Amaç

Madde 2-(Değişiklik 28.07.2004/12 sayılı Üniv.Sen.) Bu Yönergenin amacı ;

 1. Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Eğitim-Öğretim programlarında belirtilen yaz stajlarının uygulanması ile ilgili esasları belirlemek,

 2. Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerini teorik ve pratik derslerinde aldıkları bilgileri kendi programları ile ilgili birim, klinik, laboratuvar, arşiv v.b. uygulama sahalarında kullanabilmelerini sağlamak,

 3. Öğrencilere mezuniyetten sonraki meslek hayatlarında gerekli olacak el becerisini kazandırmak, gerekli makine, araç-gereçleri tanıtmak ve kullanmayı öğretmek, çalışma ortamlarını tanımalarını sağlamak, bu ortamda gerekli olan işbirliği ve uyum anlayışını kazandırmak.


Kapsam

Madde 3- (Değişiklik 28.07.2004/12 sayılı Üniv.Sen.) Bu Yönerge, Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile diğer eğitim kurumlarından yüksekokula staj yapmak üzere başvuracak öğrencileri kapsar.
Tanımlar

Madde 4- (Değişiklik 28.07.2004/12 sayılı Üniv.Sen.) Bu Yönergede geçen;


a) Üniversite

: Adnan Menderes Üniversitesi,

b) Yüksekokul

: Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO)nu,

c) Yönetim Kurulu

: Adnan Menderes Üniversitesi ASHMYO yönetim kurulunu,

d) Yüksekokul Müdürü

: Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

e) Staj Komisyonu

: Yüksekokul Müdürü yada müdür yardımcısının başkanlığında, ilgili program koordinatörleri ve staj sorumlularından oluşur.

f) Staj Sorumlusu

: ASHMYO Müdürü tarafından görevlendirilmiş, ilgili program koordinatörleri ve/veya öğretim elemanlarıdır.

g) Staj Yürütücüsü

: Staj yapılan sağlık biriminde öğrenciye doğrudan doğruya iş ve görev veren ve onu denetleyen kişidir.

h) Staj Yeri

: Öğrencinin staj yaptığı yurt içi veya yurt dışında staj komisyonunca uygun görülen kamu ve özel kuruluşlardır.


Stajın Süresi

Madde 5- (Değişiklik 28.07.2004 tarih ve 12 sayılı Üniv.Sen.) Öğrencilerin yaz dönemlerinde yapacakları staj süreleri, ilgili bölümün eğitim–öğretim programında belirtilir. Öğrenciler eğitim ve öğretim programında düzenlenen dönem ve tarihlerde staj yapmak zorundadırlar. Ancak; yaz stajlarında başarısız olan öğrenciler, staj komisyonun uygun göreceği tarihlerde stajlarını tekrarlayabilirler.
Madde 6- (Değişiklik 28.07.2004 tarih ve 12 sayılı Üniv.Sen.) Öğrenciler diploma almaya hak kazanabilmek için eğitim–öğretim programında belirtilen ve 2. yarıyıl sonunda 30 iş günü; 4. yarıyıl sonunda 20 iş günü sürecek yaz stajlarını başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Stajlar, yarıyıl sonu/yaz okulu sonu sınavlarından bir hafta sonra başlayıp, yeni eğitim-öğretim yılının kayıt yenileme başlangıcından iki hafta önce tamamlanmak zorundadır. Birinci yaz stajında başarılı olamayan öğrenci ikinci yaz stajını alamaz.
Staj Yerleri

Madde 7- (Değişiklik 21.06.2006 tarih ve 05 sayılı Üniv.Sen.) Stajlar, staj komisyonunca uygun görülen kamu veya özel kuruluşlarda yapılabilir.
Devam Zorunluluğu

Madde 8- (Değişiklik 28.07.2004 tarih ve 12 sayılı Üniv.Sen.) Staj süresinin %10’undan fazlasına devam etmeyen öğrenciler, o stajın tamamını tekrarlarlar. Staj yürütücüsünce kabul edilmiş “o dönemde staj yapamayacağına ilişkin resmi sağlık raporu” bulunan ve devamsızlıkları %10’u geçmeyen öğrenciler, devam etmedikleri staj sürelerini kendileri için hazırlanan telafi programları uyarınca tamamlamak zorundadırlar.
Madde 9- (Değişiklik 28.07.2004 tarih ve 12 sayılı Üniv.Sen.) Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20. maddesinde belirtilen özürlerin gerçekleşmesi durumunda staj bir sonraki döneme ertelenir.
Staja Kayıt Olma ve Staj Süresince Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar

Madde 10- (Değişiklik 28.07.2004 tarih ve 12 sayılı Üniv.Sen.)

 1. Öğrenciler bahar dönemi kayıtlarını yaptırırken yaz stajını yapmak istedikleri kurumu belirtir dilekçeyle başvuruda bulunurlar. Toplanan dilekçeler staj komisyonu tarafından değerlendirilerek uygun görülen staj yerlerine yüksekokul tarafından staj başvurusu yapılır.

 2. Öğrenciler staj yerlerini staj komisyonunun bilgisi ve onayı olmaksızın değiştiremezler.

 3. Öğrenciler, staj yaptıkları yerde kendilerine verilen görevi zamanında ve aksatmadan yaparlar.

 4. Öğrenciler, staj yaptıkları yerin çalışma düzenine, disiplinine ve güvenlik kurallarına uyarlar.

 5. Öğrenciler, staj yerlerinde kullandıkları her türlü araç ve gereci özenle kullanmak ve korumakla yükümlüdürler. Aksine hareket etmeleri halinde doğabilecek kaza ve zararlardan şahsen sorumlu tutulurlar.

 6. Öğrenciler, yaz stajı sonunda staj yerlerinde yaptıkları çalışmaları yaz stajı raporuna yazarak onaylanmak üzere staj yürütücüsüne teslim ederler.


Staj Kıyafetleri

Madde 11- (Değişiklik 21.06.2006 tarih ve 05 sayılı Üniv.Sen.) Öğrenciler staj yerlerindeki çalışma koşullarına, yükseköğretim kurumu kılık-kıyafet yönetmeliğine ve Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kıyafet Yönergesi’ne uygun olarak giyinmek zorundadırlar.
Stajın Denetlenmesi

Madde 12- (Değişiklik 28.07.2004 tarih ve 12 sayılı Üniv.Sen.) Yüksekokul staj komisyonu, yüksekokul müdürünün onayıyla stajın amacına ve kurallarına uygun yürütülebilmesi için gerekli denetimleri yapabilir.
Stajın Değerlendirilmesi

Madde 13- (Değişiklik 28.07.2004 tarih ve 12 sayılı Üniv.Sen.) Öğrencilerin staj yaptıkları yerlerdeki çalışmaları ;

 1. Staj yürütücüsü tarafından değerlendirilir. Staj yürütücüsü, öğrenciye yüksekokul tarafından gönderilen devam çizelgesini imzalatarak devamını takip eder.

 2. Staj yürütücüsü Yüksekokul tarafından gönderilen Staj Değerlendirme Formu’nu doldurarak öğrenciye 100 (yüz) tam not üzerinden staj notu verir.

 3. Stajın başarılı sayılması için 100 üzerinden en az 60 alınması zorunludur. Staj değerlendirme sonuçları başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.


Madde 14- (Değişiklik 28.07.2004 tarih ve 12 sayılı Üniv.Sen.) Bu yönergede yer almayan hususlar staj komisyonunun önerileri üzerine Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Staj Yönetmeliği’nin temel hükümleri çerçevesinde yönerge değişikliği yapılmaksızın Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
Yürürlükten Kaldırma

Madde 15- (Değişiklik 28.07.2004 tarih ve 12 sayılı Üniv.Sen.) Üniversite Senatosunun 24.07.2001 gün ve 2001/11.25 sayılı kararıyla kabul edilen “Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaz Stajı Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

Madde 16- Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 17- Bu Yönergeyi, Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.

* Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunun 24.07.2001 tarih ve 2001/11-25 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

T.C.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ÖĞRENCİ STAJ DOSYASIÖĞRENCİNİN
Adı Soyadı :
Programı :
Numarası :
Staj Sorumlu Öğretim Elemanı :
Staj Dönemi ve Süresi :
Staj Başlama Tarih :
Staj Yeri ve Adresi :


*Staj Formu 1

T.C.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

YAZ STAJI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU

ÖĞRENCİNİN

Adı ve soyadı :…………………………………

Programı :…………………………………

Sınıf ve numarası :………/………………........Staj süresi :……………………………….. iş günü


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət