Ana səhifə

2011–2014 stratejik plani


Yüklə 0.62 Mb.
səhifə1/5
tarix08.05.2016
ölçüsü0.62 Mb.
  1   2   3   4   5
T.C

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ

ZEKİ KARAKIZ İLKÖĞRETİM OKULU

2011–2014

STRATEJİK PLANI

Milletimizin dehasının gelişmesi ve bu sayede layık olduğu medeniyet düzeyine ulaşması ancak, yüksek bilim ve teknik elemanlarının yetiştirilmesi ve milli kültürümüzün yüceltilmesi ile mümkündür.Mustafa Kemal ATATÜRK

ÖNSÖZ


Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.”Einstein.
Yirmi birinci yüzyıl bilgi çağıdır. Bu bilgi çağında bir toplumun yaşamını sürdürebilmek ve gelişebilmek için nitelikli bilgi donanımına sahip bireyler yetiştirmesi gereklidir. Genelde ülkemizin, özelde ilimizin toplumsal kalkınması için en önemli kaynak iyi yetişmiş insan kaynağıdır. Etkili bir insan kaynakları planı, organizasyonun başarısının temel taşıdır. Bunun yanında güven ve incelik, çalışanlara duyulan saygıyı gösterir. Kendilerine saygı gösterilen elemanlarsa daha verimli çalışır. Bunun içindir ki en önemli yatırım kuşkusuz insana yapılan yatırımdır. İnsanlarımızı çağın ihtiyaçlarına göre yetiştirmek ve geliştirmek için ilköğretim okullarımızın her bakımdan donanımlı olması gerekir. Hızla değişen, gelişen iletişim imkânları ile her türlü bilgiye ulaşma imkânının bulunduğu günümüzde; eğitimde de yeni yaklaşımları ve bu imkânları kullanacak yetişmiş insan gücüne ihtiyacı zorunlu kılmaktadır. İlköğretim okulları, her kesim için gerekli eğitimi vermenin yanında, toplumsal kalkınma için gerekli olan yetiştirilecek insana temel eğitimi veren ilk kurum olarak, eğitim sisteminin geliştirilmesi yanında iyi bir planlama ile yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacı karşılamak için gerekli olan eğitimin temelini teşkil eder. Bu nedenledir ki bütün alanlarda olduğu gibi kalkınmanın temelini oluşturacak eğitim sistemini planlamadan ülke kalkınmasını sağlamak mümkün değildir.

Değişim ve gelişim süreci içerisinde 5018 sayılı Kamu mali yönetimi ve kontrol kanununun 9. maddesi kamu idarelerinin stratejik plan yapmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu planın yapılışı ile ilgili esaslar yönetmelikle belirlenmiştir. Bu stratejik plan çalışması da Kahramanmaraş Merkez Zeki Karakız İlköğretim Okulu tarafından, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi gereği hazırlanmış olan ”Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e dayanılarak hazırlanmıştır. Bu planın hazırlamasında emeği geçen herkese teşekkür eder, başarılar dilerim.

Mehmet NARLIOĞLU

Okul Müdürü

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ

SUNUŞ


Okulumuzun mevcut haliyle ileride olabilecek muhtemel gidişatını incelemek, hedeflerini tespit etmek ve bu hedeflere ulaşmak için bir stratejik plan yapmak ve bu planın sonuçlarını ölçmek olarak, tespit edilen stratejik planlamanın tüm eğitim kurumları tarafından da uygulanması, verimi, kaliteyi ve hizmete yönelik beklentileri karşılamak için zorunlu hale gelmiştir. Çünkü eğitim kurumlarının bulunduğu topluma hizmet veren tüm kurumlara insan yetiştirdiği herkesin malumudur. Kişinin yetiştirilmesi, topluma uyum sağlaması, sosyal ve kültürel mirasın nesilden nesle aktarılmasını sağlayan eğitim kurumları bu özellikleri ile hayatın vazgeçilmez unsurudur. İnsan doğumundan ölümüne kadar öğrenir. Bu nedenle hayatta eğitimin önemsenmediği hiçbir alan bulunmamaktadır. Bu sebepledir ki; çağın ihtiyaçlarına göre kaliteli ve nitelikli insanı yetiştirmek için eğitimin stratejik açıdan da planlaması zorunluluk haline gelmiştir.

Her bakımdan gelişmiş olan dünya ülkeleri ile boy ölçüşebilmek vasıflı insan gücüyle mümkündür. Bu nedenle tüm eğitim kurumları mevcut durumunu, ulaşmak istediği hedefini ve ulaşmak istediği hedefe nasıl ulaşabileceğini, başarısını nasıl ölçüp değerlendireceğini sorgulamalı ve bu çerçevede kendi durumunu tespit ederek stratejik planını yapmalıdır.

Bu çerçeve içinde Zeki Karakız İlköğretim Okulu olarak stratejik plan çalışmalarından yaralanmak için 2011–2014 yıllarını kapsayan stratejik amaç hedef ve faaliyetlerimiz bu çalışmada sunulmuştur.

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi
İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

ÖNSÖZ

5

SUNUŞ

6

I. BÖLÜM

ZEKİ KARAKIZ İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI

10

1.Yasal Çerçeve

10

2.Hazırlık Dönemi

10

3. Kurul ve Ekiplerin Oluşturulması, Görevleri

10 – 11

4.Stratejik Plan Çalışmalar Çerçevesinde Gerçekleştirilen Diğer Faaliyetler

11

II. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ
1.

Tarihi Gelişim

14

2.

Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi

14 – 19

3.

Paydaş Analizi

20 – 21

4.

Birimler ve Ürün Hizmet Matrisi

22

5.

Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi

23

5.1.

a) Kuruluşun Yapısı

23 – 31

5.2.

b) Beşeri Kaynaklar

31 – 32

5.3.

c) Teknoloji

32

5.4.

d) Mali Durum

33

5.5.

e) Kurum Kültürü

33 – 35

5.6.

f) GZFT (SWOT) Analizi

36 – 37

III. BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM
STRATEJİK PLAN
1.

Misyon

39

2.

Vizyon

39

3.

Temel Değerler

39

4.

Temalar, Stratejik Amaçlar ve Hedefler

40 – 47

IV. BÖLÜM: İZLEME ve DEĞERLENDİRME
EKLER
Yapılan iş ve işlemler / Zaman Çizelgesi
Zeki Karakız İlköğretim Okulu Dış Paydaş Anketi
Zeki Karakız İlköğretim Okulu İç Paydaş Anketi
Kaynakça


TABLOLAR LİSTESİ
Tablo1: Kurumun Yönetici Sayısı

Tablo2: Kurumun Yönetici Eğitim Durumu

Tablo3: Kurumun Yönetici Yaş Durumu

Tablo 4: Kurumun Yönetici Hizmet Durumu

Tablo 5: Kurumun Yönetici Hizmet Durumu

Tablo 6: Kurumun Mevcut Öğretmen Sayısı

Tablo 7: Kurum Öğretmenlerinin Eğitim Durumu

Tablo 8: Kurum Öğretmenlerinin Yaş Durumu

Tablo 9: Kurum Öğretmenlerinin Hizmet Süreleri

Tablo 10: Kurum Öğretmenlerinin Yıllara Göre Yer Değiştirmeleri

Tablo 11: Kurum Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitime Katılımları

Tablo 12: Kurumun Öğrenci Sayısı

Tablo 13: Kurumda Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Tablo 14: Kurumda Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Tablo 15: Kurum Öğrencilerinin ÖSS Başarıları

Tablo16: Kurum Öğrencilerinin Aldıkları Ödüller

Tablo 17: Kurumdaki Memur-Hizmetli Sayısı

Tablo 18: Kurumun Yerleşim Alanı ve Tip Projesi

Tablo 19: Kurumun Fiziki Alt Yapısı

Tablo 20: Kurumun Sosyal Alanları

Tablo 21: Kurumun Spor Alanları

Tablo 22: Kurumdaki Öğretim Araç ve Gereçleri

Tablo 23: Kurumda Yapılan Faaliyetler

Tablo 24: Kurumun Mali Kaynakları
 1. BÖLÜM


STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI

Planın Referans Kaynakları


DAYANAK

Sıra No

Referans Kaynağının Adı

1

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2

Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

3

DPT-Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu

4

2007–2013 Dönemini Kapsayan 9. Kalkınma Planı

5

2007–2009 Dönemini Kapsayan Orta Vadeli Program

6

2007–2013 Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

7

Milli Eğitim ile İlgili Mevzuat

8

Milli Eğitim Strateji Belgesi

9

Bakanlık Faaliyet Alanı ile İlgili Ulusal, Bölgesel ve Sektörel Plan ve Programlar

10

Milli Eğitim Şura Kararları

11

TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporları

12

Bakanlık Faaliyet Alanı ile İlgili Tüm Projeler

13

Bakanlık Stratejik Plan Taslağı

14

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Taslağı

15

Diğer Kaynaklar 1. YASAL ÇERÇEVE

(5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. Maddesi, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı 2010/14 sayılı genelge)

 1. HAZIRLIK DÖNEMİ

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK KATILIMI, SÜRECİ VE YÖNTEMİ

Stratejik planlama çalışmalarının başarısı için planlama öncesi yeterli hazırlık ve planın kurumca sahiplenilmesi çok önemlidir. Zeki Karakız İlköğretim Okulu Stratejik Planı (2011–2014), okul müdürlüğünce görevlendirilen aşağıda isimleri bulunan 13 Kişilik bir çalışma ekibi tarafından çalışma takvimine uygun olarak yoğun bir ekip çalışması sonucunda hazırlanmıştır.

Stratejik Plan hazırlıkları çalışma ekibi okul müdürlüğünce görevlendirme yazısı ile düzenli olarak yaptığı toplantılarla takvimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamıştır. Hazırlık bölümünde ilgili birimler planlama sürecine katılmıştır. Bu toplantılar okul müdürlüğünce yapılmıştır. İlk bilgilendirme toplantısının bitiminde çalışma ekibi tarafından Stratejik Plan çalışması için yapılması gereken analiz, veri ve bilgi toplama ve stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi konularında zaman çizelgesi, ana süreçler hazırlanarak çalışma planı oluşturulmuştur. Durum analizi yapmak için öncelikle Zeki Karakız İlköğretim Okulunun faaliyetlerini gerçekleştirdiği iç ve dış çevre paydaşları incelenmiş ve okul çevresinin gerçekleri esas alınarak değerlendirilmiştir. Zeki Karakız İlköğretim Okulunun içyapısının analizine: tarihinin ve faaliyet alanları ve kuruluş yasasının incelenmesiyle başlanmıştır. Böylece, Zeki Karakız İlköğretim Okulu’nun kuruluş amacı göz önüne alınarak okulun var oluş gerekçesini belirten bir misyonuna göre oluşturulmuştur.

Amaçlar belirlenirken okul çevresinin gerçekleri dikkate alınmış, amaçlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı’na dayandırılmaya çalışılmıştır.

Hedeflerin ölçülebilir, ulaşılabilir gerçekçi zamana bağlı, sonuca odaklı olmasına dikkat edilmiştir.

Durum analizinde, belirtilen zayıf yönlerin güçlendirilmesi ve kurum için tehdit oluşturacak unsurların kaldırılması hedeflenmeye çalışılmıştır.


İç Analiz Olarak: Öncelikle iç paydaşların, okul ana süreçleri ve buna bağlı olarak okulun faaliyet alanları tespit edilmiş ve bu alanların analizi yapılmıştır.
Dış Analiz Olarak: Öncelikle veli, üst kurumlar ve kamu kurumlarının analizi yapıldıktan sonra, çevre analizinde kamu yönetimi ve eğitimdeki değişimleri (dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeler) ortaya konularak bunların Zeki Karakız İlköğretim Okulunu önümüzdeki süreçte nasıl etkileyeceği, MEB istatistikî verileri ışığında kalkınma planı ve makro politikalarla ilişkilendirilerek tartışılmıştır.
Analizlerde Kullanılan Metotlar: Durum analizinde GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizi kullanılmıştır ve bunun için de geniş katılımın sağlandığı başlıca 2 yönteme başvurulmuştur;
1- Anket: Bütün eğitim çalışanlarına, velilere, öğrencilere, mezunlarımıza, hiyerarşik üst kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına, hizmet verdiğimiz ve hizmet aldığımız kişilere Zeki Karakız İlköğretim Okulunun misyon ve vizyonu ile güçlü ve zayıf yanlarının sorulduğu GZFT Soru Anketleri gönderilmiştir.
2-Odak Grup Çalışmaları: Bütün okul paydaşlarını temsil edecek şekilde eğitim çalışanları, veli, öğrenci, mezunlar ve okul aile birliği temsilcileri ile odak gurup toplantıları yapılmıştır.


 1. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİNİN OLUŞTURULMASI,

Stratejik planlama ekibi okulumuzda her yıl mart ayı itibariyle oluşturulan OGYE üyesi öğretmenlerimizden oluşturularak kuruldu.
ZEKİ KARAKIZ İLKÖĞRETİM OKULU

2011/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ


GÖREVİ

ADI VE SOYADI

TELEFON

E-MAİL

Müdür

MEHMET NARLIOĞLU

5327985383
Müdür Baş Yardımcısı

HASAN İĞDEŞ

5325586991

hasanigdes@hotmail.com

Öğretmen

ELİF FİGEN MUSLU

5052866439
Öğretmen

HACI AHMET KAPUKAYA

5054937749

kapukaya_46@hotmail.com

Öğretmen

HİLMİ BOZOĞLU

5054690635
Öğretmen

FATİH BUĞDAY

5306440174
Öğretmen

HÜLYA ÇOLAKOĞLU

5057518121
Öğretmen

FATİH ÇALIK

5053138480
Rehber Öğretmen

CAFER ÇETİN

5455352309 1. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DİĞER

FAALİYETLER

Zeki Karakız İlköğretim Okulunun misyonu ve vizyonu, bunlara ulaşmak için söz konusu birimlerin gelecekte hangi stratejik hedeflerinin olması gerektiği konularında ilgili birimlerle (zümre öğretmenler, sosyal kulüp yöneticileri, öğrenci temsilcileri, yardımcı personeller, okul-aile birliği vb) ikişer saatlik mülakatlar yapılmıştır. Okul yönetiminin görüşlerine de yer verilerek tüm günlük öğretmenler kurulunda bir tartışma sonunda Zeki Karakız İlköğretim Okulunun misyonu, vizyonu, stratejik amaç ve hedeflerinin belirlenmesinde görüşleri değerlendirme sürecine katılmıştır.

 1. BÖLÜM

DURUM ANALİZİ
KURUM KİMLİK BİLGİSİKurum Adı

( Kurumun tam adı yazılacak)

ZEKİ KARAKIZ İLKÖĞRETİM OKULUKurum Türü

 İLKÖĞRETİMKurum Kodu

878517

Kurum Statüsü

 Kamu ÖzelKurumda Çalışan Personel Sayısı


Yönetici : 6

Öğretmen : 92

Hizmetli : 4

Memur : 1

Öğrenci Sayısı

2268

Öğretim Şekli

Normal ikili


Okulun Hizmete Giriş Tarihi

2001


KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ


Kurum Telefonu

Tel. : 0344 225 81 30

Kurum Web Adresi

www.Zekikarakiz.meb.k12.tr

Mail Adresi

878517@meb.k12.tr


Kurum AdresiMahalle : Mevlana mah. Senem Ayşe Cd. No : 73

Posta Kodu : 46100

İlçe : MERKEZ

İli : KAHRAMANMARAŞKurum Müdürü


Mehmet NARLIOĞLU Okul Müdürü

GSM Tel: 5327985383


Kurum Müdür Yardımcıları

Hasan İĞDEŞ Mdr.Baş Yrd.

GSM Tel : 5325586991

Akif ÜNAL Mdr.Yrd.

GSM Tel : 5079484315

Şevket GÜLER Mdr.Yrd.

GSM Tel : 5305601832

Muammer KÖSE Mdr.Yrd.

GSM Tel : 5055452456

Sıddık YAMAN Mdr.Yrd.

GSM Tel : 05053880510


1. TARİHİ GELİŞİM
A- OKULUN TARİHÇESİ
Gazi 960 (4.3) İÖ. Tipi olan Okulumuz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Daire Başkanlığı tarafından 670 Milyar Liraya ihaleye çıkarılmış, yapımına ihaleyi alan İLCİ İNŞ. SAN. Ve TİC. A.Ş. tarafından 10.08.2000 tarihinde başlanarak, 18.09.2001 tarihinde tamamlanmıştır. Kahramanmaraş Valilik Makamının 18.09.2001 tarih ve sayılı olurları ile 24 Eylül 2001 tarihinde Eğitim-Öğretime başlamıştır.
B- ADINI NEREDEN ALDIĞI
Okula adı verilen Abdurrahman Zeki Karakız 1311 doğumlu olup, Meclis-İdare Baş Katibi Duran Efendinin Oğludur. Annesinin adı Fatma’dır. Maraş İdadisini bitirdikten sonra Muhasebe Müdürlüğünde Tahsil Şefliği görevinde iken Birinci Dünya Savaşının çıkması üzerine silahaltına alınmış, ihtiyat (yedek) subayı olarak Gazze Cephesine gönderilmiştir. Uzun müddet burada görev yapmış, fakat alayı ile birlikte esir düşmesi üzerine İngilizler tarafından İskenderiye’ye götürülmüş, iki sene süren zahmetli bir esaretten sonra mübadele ile serbest bırakılarak baba ocağına dönmüştür.

Maraş’ın Kurtuluş Savaşında Zeki Karakız; Kayabaşı-Çukuroba Çete Grup Komutanlığı görevini üstlenmiştir. Çeteleri ile çok önemli görevler yapmış, ön saflarda çarpışmış ve patlayan bir bomba ile ağır yaralanmıştır. İyi olur olmaz şehrin merkez komutanlığına getirilmiştir. Antep’e yardım için hazırlanan 27. Alayda tabur komutanı olarak görev almış ve on bir ay Antep Cephesinde harikalar yaratmıştır. 18 Ocak 1921 tarihinde askerlerine taarruz için gerekli talimatı verip Sacur Suyunu geçerken İkiz Kuyu mevkiinde ağır yaralanmış, Maraş’a getirilirken yolda şehit olmuştur. Askeri bir merasim ile Şeyh Adil Mezarlığına defnedilmiştir.C- KURUMUN YAPISI
Zeki Karakız ilköğretim okulu müdürlüğü olarak sınıf ve branş öğretmenleriyle, çevresinde okul öncesi, zorunlu eğitim çağındaki çocuklara örgün eğitim ve yetişkinlere yaygın eğitim vermektedir.

2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ve MEVZUAT ANALİZİ

KANUNLAR

YÖNETMELİK, YÖNERGE, GENELGELER

 1. T.C. Anayasası

 2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 3. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

 4. 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

 5. 222 Sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu

 6. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

 7. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

 1. MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

 2. MEB Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

 3. MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği

 4. MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği

 5. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

 6. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

İlköğretimin Amaçları


Madde 5 — Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda;
a) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak,
b) Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak,
c) Öğrencilerin, millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak,

d) Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek,


e) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak,
f) Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırmak,
g) Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak kişisel sağlığının yanı sıra ailesinin ve toplumun sağlığını korumak için gerekli bilgi ve beceri, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konularında bilimsel geçerliliği olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme alışkanlığını kazandırmak,
h) Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamak,
ı) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Öğrencileri kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, planlı çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek,
i) Öğrencilerin ilgi alanlarının ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, meslekleri tanıtmak ve seçeceği mesleğe uygun okul ve kurumlara yöneltmek,
j) Öğrencileri derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle kendilerini geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmak,

k) Öğrencileri ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen bireyler olarak yetiştirmek,


l) Doğayı tanıma, sevme ve koruma, insanın doğaya etkilerinin neler olabileceğine ve bunların sonuçlarının kendisini de etkileyebileceğine ve bir doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazandırmak,
m) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Öğrencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini öğretmek,
n) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Öğrencileri bilimsel düşünme, araştırma ve çalışma becerilerine yöneltmek,
o) Öğrencilerin, sevgi ve iletişimin desteklediği gerçek öğrenme ortamlarında düşünsel becerilerini kazanmalarına, yaratıcı güçlerini ortaya koymalarına ve kullanmalarına yardımcı olmak,
ö) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Öğrencilerin kişisel ve toplumsal araç-gereci, kaynakları ve zamanı verimli kullanmalarını, okuma zevk ve alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, ilköğretim kurumlarının amacıdır.
Genel İlkeler
Madde 6 — (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) İlköğretimde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur;
a) İlköğretimde sekiz yıllık kesintisiz eğitim, ilköğretim çağındaki her Türk vatandaşının hakkıdır ve zorunludur.
b) İlköğretim kurumlarında karma eğitim-öğretim yapılır.
c) İlköğretimde derslerde ve ders dışı etkinliklerde Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanılması temel hedeftir.
ç) İlköğretim kurumlarının kuruluş ve işleyişi ile her türlü eğitim-öğretim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında Atatürk ilke ve inkılâplarına uyulur. Evrensel değerler içinde hazırlanması ve uygulanmasında Atatürk ilke ve inkılâplarına uyulur. Evrensel değerler içinde millî kültürün öğrenilmesine ve geliştirilmesine önem verilir.
d) İlköğretim kurumları; dil, ırk, cinsiyet, felsefî inanç ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.
e) Eğitim-öğretim etkinlikleri; öğretim ilkeleri, öğrenci düzeyi, çevre özellikleri ve programda belirtilen esaslar dikkate alınarak bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve uygulanır.
f) İlköğretim kurumlarında herkese imkân ve fırsat eşitliği sağlanır. Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla parasız yatılılık ve bursluluk imkânları sağlanır. Özel eğitim gerektiren ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel önlemler alınır.
g) Eğitim-öğretim hizmetleri düzenlenirken öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri ile toplumun ihtiyaçları dikkate alınır.
ğ) Demokrasi bilincinin geliştirilmesi amacı ile öğrenci, öğretmen, yönetici, personel ve velilerce; kurumda iş birliği, iş bölümü, seçme, seçilme, katılma ve düşüncelerini açıklayabilme gibi demokratik kuralların uygulandığı, sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı bir çalışma ortamı oluşturulur.
h) İlköğretim kurumlarında uygulanan, programlar, yöntem ve teknikler ile kullanılan eğitim teknolojisi; bilimsel ve teknolojik gelişmelere göre yenilenerek, okul, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirilir.
ı) İlköğretim kurumlarında açıklık, güvenirlik ön planda tutulur. Eğitim-öğretim ve yönetim etkinliklerinin kurul ve komisyonlarca yürütülmesi, öğrenci, öğretmen, veli ve çevrenin gözetim ve denetimine açık tutulması sağlanır.
i) Kaynakların etkili ve verimli olarak kullanılması, eğitim-öğretimin kalitesinin artırılması ve kurumun rekabet gücünün geliştirilmesi sağlanır.
j) Okul ile aile ve çevrenin iş birliği sağlanır.
k) İlköğretimde öğrenciler, oldukları gibi kabul edilerek değer verilir.
l) Öğretmen, yeri geldikçe günlük olaylara ve fırsat eğitimine yer verir.
m) Öğrencilere temel bilgi, beceri ve değerleri kazandırmak, öğrencilerin davranış, ilgi ve yeteneklerini belirlemek, programlar doğrultusunda başarılarını bir bütün olarak değerlendirmek, meslek alanlarını tanıtmak ve yönlendirmek için gerekli önlemler alınır.

n) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları ile birlikte kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerini sürdürmeleri esastır. Bu öğrenciler eğitimlerini akranları ile birlikte aynı sınıfta sürdürebilecekleri gibi okulların bünyesinde açılacak özel eğitim sınıflarında da sürdürebilirler. Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarında özel eğitim ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 1. KANUN, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, TÜZÜK VE ANLAŞMALAR
 1. T.C. Anayasası.
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©anasahife.org 2016
rəhbərliyinə müraciət